Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 692

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trendy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
Produkty konsumpcyjne przeznaczone do szybkiego obrotu (FMCG) to często kupowane produkty codziennego użytku. Ze względu na swoją specyfikę rynek opakowań jednostkowych FMCG dynamicznie się rozwija i jest odporny na kryzysy finansowe. Obserwuje się na nim liczne innowacje związane przede wszystkim z funkcją ochronną, użytkową i marketingową opakowań, a także dotyczące różnych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.
EN
Fast-moving consumer goods (FMCG) are often bought everyday items. Due to it’s specific features, FMCG primary packaging market is growing rapidly, remaining immune to financial crises. There are noticed many innovations on it, bounded up first of all with protective, usable and marketing function as well as concerning different aspects of sustainable development or environment protection.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1287--1293, CD2
PL
Innowacyjność jest niezwykle ważnym czynnikiem postępu, zarówno dla konsumentów, firm jak i krajów. Moda stanowi ważny element kulturowy i społeczny oraz jeden z najistotniejszych elementów kreowania wizerunku personalnego. W ostatnim okresie, na tym rynku pojawiło się wiele innowacji, szczególnie w kontekście innowacji produktu i nowych form promocji, co ma ścisły związek z widocznymi trendami w konsumpcji oraz postępem technologicznym. Artykuł ten przedstawia wybrane przykłady wprowadzanych innowacji w branży modowej - na świecie i w Polsce, przyczyniając się tym samym do wypełnienia luki badawczej, dotyczącej procesu kreowania innowacji w tej jakże ważnej w kontekście kultury społecznej branży. Celem artykułu jest wskazanie trendów w procesie kształtowania innowacji w branży modowej poprzez analizę narzędzi marketingu-mix.
EN
Innovation is critical to progress, both for consumers, companies and countries. Fashion is an important element of the cultural and social development and one of the most important elements of creating personal image. In recent years there have been many innovations at fashion market, especially in the context of product innovation and new forms of promotion, which has a close relationship with visible trends in consumption and technological progress. This article presents some examples of new innovations in the fashion industry - both in Poland and abroad, thus helping to bridge the gap at research on the process of creating innovation in this important industry. The aim of this article is to point trends in the development of innovation in the fashion industry by analysis of the marketing mix tools.
3
Content available Gospodarka w długookresowej perspektywie
100%
PL
W dyskusji o gospodarce dominują kwestie bieżące, tymczasem spojrzenie długookresowe pozwala wiele wyjaśnić z tego, co dzieje się w gospodarce światowej i polskiej. W tym wypadku przydatne są cykle Kondratiewa − długookresowe, trwające około dwóch pokoleń (50-60 lat) cykle rozwoju gospodarczego, charakteryzujące się naprzemiennie fazami przyspieszenia i spowolnienia. Autor przeprowadza ich analizę na podstawie indeksu Dow Jones Industrial Average. Jego zdaniem w ostatnich kilkudziesięciu latach uległy one skróceniu i trwają przeciętnie nieco ponad trzydzieści lat. Zaprezentowane wyniki wskazują, że obecnie świat wszedł w fazę spadkową cyklu Kondratiewa, choć nie we wszystkich regionach świata rozpoczęła się ona w tym samym czasie.
4
Content available remote Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości –kryteria i trendy
100%
PL
W artykule przedstawiono funkcje, jakie pełni samoocena oraz zwrócono uwagę na jej znaczenie w różnych konkursach i programach promocyjnych organizowanych w Polsce. Scharakteryzowano Polską Nagrodę Jakości, jako typowy konkurs wykorzystujący metodę samooceny. Na wykresach pokazano podstawowe dane liczbowe odnoszące się do kolejnych edycji konkursu, jakie odbyły się w latach 1995 – 2011. Przedstawiono także trendy w kształtowaniu się ocen poszczególnych kryteriów konkursowych. Wskazano kryteria o największej i najmniejszej dynamice wzrostowej, a takż e te, które oceniane były najlepiej i najgorzej w skali całego okresu istnienia Polskiej Nagrody Jakości.
PL
Celem opracowania jest wskazanie istotnych wybranych czynników kształtujących roszczenia z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jako metodę badawczą zastosowano analizę wybranych faktów związanych m.in. z wypadkami drogowymi, odszkodowaniami i świadczeniami wypłacanymi przez ubezpieczycieli z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wynikami na działalności technicznej oraz szkodowością składki przypisanej brutto z tego tytułu uzyskiwanymi przez ubezpieczycieli, a następnie syntezę zestawiającą uzyskane wnioski i pozwalającą ocenić wybrane czynniki kształtujące roszczenia z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W opracowaniu wskazano też na konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 2016 r., która zmusza ubezpieczycieli do ponoszenia kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach również wówczas, gdy poszkodowany korzysta z prywatnej lub zagranicznej placówki medycznej.
PL
Automatyka i robotyka magazynowa nie stanowią już trendu, lecz rzeczywistość dzisiejszej intralogistyki. Inwestycje, jakkolwiek znaczące pod względem finansowym, zwracają się dzięki poprawie struktury zatrudnienia, oszczędności energii i ogólnemu planowaniu. Przewidywane trendy wspiera samonapędzający się mechanizm efektywności. Oczekuje się, że towary będą dostarczane szybciej, a koszty spadną. Jeszcze nie tak dawno automatyzacja wiązała się ze strukturą: roboty były maszynami, które wielokrotnie wykonywały ten sam krok roboczy. W tym celu określone obiekty, nad którym pracowały, musiały znajdować się zawsze w tym samym miejscu. Najczęściej miały również ten sam kształt. Współczesne potrzeby rynku wiążą się raczej z obsługą „mieszanki” bardzo różnych artykułów, nie zaś dużych partii tego samego produktu, a kompletowanie powinno być procesowane możliwie najszybciej. Wyzwanie polega na tym, aby zaprojektować magazyn, który będzie elastyczny na każdym etapie – modułowy i inteligentny.
9
Content available Wartość i ryzyko
100%
PL
Świat współczesny charakteryzuje się coraz szybszymi i nieustającymi zmianami. Coraz większe techniczne możliwości gromadzenia coraz większej liczby informacji nie sprawiają, że przewidywanie przyszłości staje się w nim coraz pewniejsze. Wprost przeciwnie. Wraz z lawinowo rosnącą ilością gromadzonych informacji powiększa się również masa naszej niewiedzy.
PL
Nowoczesne elewacje szklane są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin budownictwa. Na targach Glastec 2004 w Düsseldorfie, tradycyjnej imprezie handlowo-wystawienniczej towarzyszył przegląd informacyjny Glass Technology Show, w czasie którego zaprezentowano wiele nowatorskich rozwiązań technicznych. Niektóre z nich mogą świadczyć o zmianie zainteresowań i odwróceniu trendów w projektowaniu elewacji szklanych.
PL
Celem artykułu jest ocena trendów zmian sektorowej struktury pracujących w polskich miastach – stolicach województw i ich otoczeniu (powiatach sąsiadujących) w latach 2005-2014. Wykorzystano dane GUS (BDL) o liczbie pracujących w sektorach (rolnictwo, przemysł, finanse, handel i usługi) w wybranych jednostkach terytorialnych szczebla NUTS 4 – 18 miast będących administracyjnymi centrami polskich regionów oraz 44 sąsiadujące z nimi powiaty. Do ustalenia trendów zmian posłużyła modyfikacja miary podobieństwa struktur, co pozwoliło na wydzielenie grup miast, w których nastąpiło – w sensie upodabniania – zbliżanie (9 miast) lub oddalanie się (4) struktur pracujących w analizowanym okresie, oraz budowę prognoz zmian na trzy kolejne lata.
15
Content available remote Visual merchandising – potężne narzędzie czy teoretyczne dywagacje?
88%
Optyka
|
2014
|
tom Nr 3
22--23
PL
Nie dowiemy się, jak wiele produktów klient jest gotów nabyć, dopóki nie sprawimy, by jak najchętniej robił zakupy. – Paco Underhill, „Dlaczego kupujemy. Obecna rzeczywistość związana jest z licznymi wyzwaniami. W ciągu ostatnich 30 lat byliśmy świadkami ogromnych zmian w wielu aspektach naszego życia. Czy jest nam łatwo te zmiany zaakceptować? To już zależy od indywidualnych predyspozycji danego człowieka. Jednak powinniśmy mieć świadomość, że klienci salonów optycznych oczekują zupełnie czegoś innego niż jeszcze kilka lat temu. Po pierwsze dlatego, że nie konkurujemy tylko z innymi salonami optycznymi w naszej okolicy, ale również ze sklepami, gdzie klienci mogą wydać swoje wolne środki finansowe na zupełnie inne produkty. Po drugie dlatego, że Polacy zaczynają dbać o swój wizerunek, chcą wyglądać modnie i oryginalnie. Te dwa trendy, ze szczególnym naciskiem na aspekt modowy, będą w nadchodzących latach wpływać na rozwój branży optycznej. Tak więc, aby wykreować zainteresowanie klienta naszym salonem optycznym i zachęcić go do wejścia, potrzebujemy innych narzędzi niż dotychczas.
PL
Opakowania coraz wyraźniej stają się elementem globalnych trendów zarówno marketingowych, jak i ogólniej - społecznych. Jednym z takich trendów, wiążących się z koncepcją marketingu 3.0 Kotlera, jest postrzeganie konsumenta jako człowieka z całą jego złożoną osobowością oraz zachęcanie go do indywidualnego wykorzystania produktów. Sprawia to, że rozwój rozmaitych rodzajów interaktywnych opakowań bazujących na indywidualności kupującego staje się w ostatnich latach bardzo szybki. Dzięki nowym technologiom, wspieranym przez ogromną konkurencję rynkową, w XXI w. użycie opakowania nie jest już kwestią czysto praktyczną, mierzoną jedynie komfortem klienta. Staje się ono w rzeczywistości zabawą, samo zaś opakowanie - zabawką, pozwalającą konsumentowi na powrót do dzieciństwa, okresu nieskrępowanego tworzenia.
EN
Today packaging has become a part of global trends in both marketing and social life generally. One of these trends, connected in fact with Kotler's concept of marketing 3.0, is perception of the consumer as a human being with personality traits, and encouraging him to the individual use of products. It results in recently extremely rapid development of various types of interactive packaging based on the features of the buyer. Thanks to the development of new technologies, supported and accelerated by a huge competition in the market, in the twenty-first century, employment of packaging is no longer purely practical matter, measured only by customer comfort. It becomes, in fact, fun, and packaging itself- a toy, allowing consumers to return to their childhood, period of unrestrained creating.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.