Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabytkowe koszary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Playing at barracks or playing with barracks?
100%
EN
This article attempts to organize the activities that have been carried out in the recent decades in relation to historic barracks located in Poland, in comparison to the analogous processes taking place abroad. It presents examples of old post-military complexes whose function has recently been changed. There are two approaches to the adaptation of these buildings: enclosing in the historic context (“playing at barracks”) and contrasting with the historic background (“playing with barracks”).
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania działań prowadzonych w ostatnich dekadach w stosunku do zabytkowych koszar znajdujących się w Polsce w odniesieniu do analogicznych procesów toczących się za granicą. Zaprezentowano przykłady dawnych zespołów powojskowych, których funkcja została współcześnie zmieniona. Wśród adaptacji obiektów można wyróżnić dwa podejścia: wpisanie w historyczny kontekst („zabawa w koszary”) i skontrastowanie z zabytkowym tłem („zabawa koszarami”).
EN
The article discusses architectural and urban features of readability of historical complexes in contemporary landscape of chosen towns and cities of north-eastern Poland. Those features are presented in different scales: landscape, urban and architectural, up to the point of presentation of composition and landscape values, which are important for future spatial development of those towns.
PL
W artykule podjęto próbę usystematyzowania cech obecności carskich koszar we współczesnym krajobrazie wybranych miast płn-wsch. Polski w skalach: krajobrazowej, urbanistycznej i architektonicznej (w tym detalu), w celu ustalenia wartości kompozycyjnych i krajobrazowych koszar istotnych dla rozwoju przestrzennego miast.
PL
Przekształcenia krajobrazu miast garnizonowych w dwudziestoleciu międzywojennym prowadzono w różnych lokalizacjach oraz różnych formach: od skali urbanistycznej (kompozycje urbanistyczne projektowane i uzupełniane) przez architektoniczną (nowe budynki) do detalu (pomniki i obiekty małej architektury). Działania były celowo kontrastowane z zastaną strukturą pozaborową oraz harmonijnie komponowane w odniesieniu do nowych inwestycji.
EN
Modifications of garrisons cityscape in interwar period were conducted in various locations and various forms: from urban scale (urban compositions designed and supplemented), through architectural (new buildings) to details (monuments and objects of small architecture). The activities were deliberately contrasted with the existing structure and harmoniously composed in relation to new investments.
PL
W artykule zaprezentowano przykłady zrealizowanych w Polsce modernizacji zabytkowych zespołów koszarowych. Zaprezentowano przykłady dawnych zespołów powojskowych, których funkcja została współcześnie zmieniona. Podjęto próbę uporządkowania w/w estetycznych działań projektowych, prowadzonych w ostatnich dekadach na dwie zasadnicze grupy: inspirowanych kontekstem historycznym i wpisujących się weń oraz wybijających się z zabytkowego tła nowoczesną formą akcentów i detali.
EN
The article presents examples of last decades modernizations of historical Polish barracks complexes. There are presented historical ansambles, which military function was changed to a different one. Author tried to group the designer activities of architects: first inspired by historical context, when new object become to be a part of background and second, when new form is contrasted toward the background.
PL
W artykule omówiono wpływ lokalizacji carskich koszar na strukturę urbanistyczną wybranych miast województwa podlaskiego oraz współczesny stan zachowania ich czytelności w przestrzeni ośrodków. Przeanalizowano stan zachowania: struktury przestrzennej koszar, prawosławnych obiektów sakralnych oraz zabudowy murowanej.
EN
The paper presents the influence of tsarist barracks’s location on urban structure of chosen cities of Podlaskie province. The main purpose of work, was to present readability of historical complex in contemporary cities structure (urban patern). There was analysed state of keeping: the urban structure, the Orthodox temples and barracks’s brick buildings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.