Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Civil service reform
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Oceny nowego terytorialnego podziału państwa dokonano po drugim roku jego obowiązywania, po jednym pełnym roku finansowym funkcjonowania nowych organów władzy publicznej. Nawiązano do wcześniejszych ocen przebiegu i efektów wdrażania reformy administracji publicznej. Przypomniano cele reformy oraz kryteria, które były wykorzystywane w pracach projektowych. Zaprezentowano charakterystykę potencjału instytucjonalnego utworzonych nowych jednostek terytorialnych. Ocena obejmuje również kryterium społecznej akceptacji nowego podziału terytorialnego.
XX
Autor omówił rezultaty rozpoczętej w 1999 roku reformy administracyjnej państwa, a na przykładzie Bydgoszczy przeanalizował wynikające z nowych realiów przestrzennych i politycznych sytuacje konfliktowe.
EN
The paper presents the main areas of conflicts between the local self-government and central authorities, basing on the binding legal regulations which result from the acts introducing the new division of the country's territory and from competence acts. Attention is paid to the fact that maladjustment of the administrative division to the existing systems of functioning, historical conditions or even social aspirations can be a source of conflicts difficult to solve. (original abstract)
XX
W glosie poruszono kwestię "określenia podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenia (czyny niedozwolone) popełnione przez jednostkę organizacyjną Skarbu Państwa (Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w W.) zarządzającą drogami publicznymi, przejętą, w związku z transformacją ustrojową, 1 stycznia 1999 roku przez powiat, na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną".
XX
Z dniem 1 stycznia 1999 roku został zmieniony ustrój i podział terytorialny Polski. Jednostki samorządu terytorialnego, a więc gmina, powiat, województwo, nie są wobec siebie w relacji podporządkowania i nadzoru. Zmiany te skłaniają do postawienia pytania, jak nową sytuację ocenia społeczeństwo. Wraz z wprowadzeniem nowego podziału terytorialnego został odtworzony powiat lubliniecki, zlikwidowany w 1975 r. Artykuł mawia wyniki badań, których celem było określenie postaw, jakie przyjmują mieszkańcy powiatu w stosunku do tej zmiany oraz stwierdzenie, czy i w jakim stopniu są oni usatysfakcjonowani reformą.
XX
Z dniem 14 marca 2000 r. weszło w życie rozporządzenie premiera w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania KUP oraz zadań wojewody w zakresie realizacji przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Celem tego aktu jest dostosowanie organizacji zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy do wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2000 r. reformy systemu urzędów pracy.
XX
Jest to sprawozdanie z działalności pełnomocnika RM ds. reformy centrum gospodarczego rządu.
XX
W artykule podsumowano Międzynarodowy Program Praktyk na rzecz Administrowania Sprawami Publicznymi, który odbył się w dniach 3-23 czerwca 2002 roku w Kijowie, Białymstoku, Łodzi, Szczecinie i Warszawie.
XX
Główne zadania reformy Centrum Gospodarczego kraju to: 1) oddzielenie władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zapewnienie lepszej koordynacji władzy wykonawczej najwyższego szczebla; 2) zbudowanie odpowiednich struktur i mechanizmów zabezpieczających centralną koordynację na szczeblu rządu; 3) organizacja wewnętrznej administracji gospodarczej oraz jej podstawowych zadań i funkcji; 4) delegacja uprawnień instytucji centralnych na niższe szczeble; 5) dekoncentracja funkcji gospodarczych państwa i przekazywanie ich instytucjom pozarządowym.
XX
Omówienie publikacji GUS, w której przedstawiono podstawowe informacje dotyczące m.in. powierzchni, ludności, rolnictwa, pracujących, mieszkań oraz infrastruktury lokalnej i komunalnej, szkolnictwa oraz dochodów i wydatków budżetów gmin dla 16 województw, 65 miast na prawach powiatu i 308 powiatów, tworzonych od 1 stycznia 1999 r.
XX
Przedstawiono rys historyczny administracji publicznej w Polsce oraz zadania w zakresie kształcenia kadr dla administracji publicznej.
XX
Przedstawiono podstawy prawne działalności Pełnomocnika Rządu, założenia reformy administracji publicznej i działania Pełnomocnika z nią związane. Omówiono współpracę międzynarodową, pozyskiwanie środków pomocy zagranicznej oraz organizację Departamentu Reform Ustrojowych Państw KPRM.
XX
Artykuł jest skróconą wersją referatu wygłoszonego w Mińsku (marzec 2000 r.) na spotkaniu z pracownikami i studentami białoruskich jednostek naukowych. Zawiera próbę przeprowadzenia analizy różnorodnych przyczyn wprowadzania w życie poszczególnych etapów tworzenia i reformowania samorządu terytorialnego w Polsce, jak również ocenę spójności prawa samorządowego. Ponadto koncentruje się na przedstawieniu społecznego odbioru reform samorządowych. Przywrócenie instytucji samorządu terytorialnego na szczeblu gminy po 40 latach istnienia jednolitych struktur rad narodowych należy uznać za jedną z najbardziej udanych reform po 1989 roku. (streszczenie)
EN
The article analysed varied reasons of introduction individual stages of creation and transformation of local self-government in Poland. Moreover concentrate on social reception of self-government reform. One of the most successful reform after year 1989 was restoration of local self-government institution. (MP)
XX
Rola, jaką odgrywa administracja publiczna w rozwoju każdego kraju jest bardzo duża. Decyzje podejmowane przez urzędników mają nierzadko bezpośrednie przełożenie na życie obywateli. Urzędy administracyjne są częścią systemu społecznego. Sprawna i efektywna administracja publiczna wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój państwa. Stąd potrzeba jej modernizowania i przebudowy w kierunku administracji nowoczesnej, przyjaznej i służebnej w stosunku do obywatela. (abstrakt oryginalny)
EN
The public administration figures in economic development of each country. All decisions made by officials influence direct on citizens life. Administration services are the essential part of civil system. Efficiency and effectiveness of public administration affects the economical growth and development. Due to this, there is a deep need to convert and modernize the public administration into modern and amicable towards the citizens. (original abstract)
XX
"Reforma administracyjna" to działania podejmowane przez organy o charakterze politycznym lub administracyjnym w celu dostosowania administracji publicznej do zmian gospodarczych lub społecznych. W artykule omówiono przyczyny i cele reform administracyjnych, reformy administracyjne w Europie Zachodniej, szczególne cechy reform administracyjnych w poszczególnych krajach.
XX
Dokonano analizy różnorodnych form ograniczających prawo do pracy pracowników samorządowych, wynikających z pragmatyki samorządowej i innych ustaw.
EN
This article seeks to explain the attitudes of civil servants to the preparation of redesigning the civil service system. The starting point for this study is the perplexing point that the plans to reform the Lithuanian civil service system, which was designed to enhance the influence and role of top managers, resulted in the civil servants themselves as the plan's most conspicuous opponents. The article provides explanations to this puzzling situation, drawing on contractualization as the radical reform model or public management model. An attempt is made to find some support for performance contracts, as well as the objectives of rotation implementation and the creation of a higher civil service system. The article argues that civil servants may regard contracts and other managerial elements as a way of realizing other objectives in the reform that they value.
EN
This paper analyses two issues: first, the possibilities for corrections of Lithuanian civil service legal regulation, deliberating on a more flexible regulation perspective. It discusses whether the narrowing of civil service legal regulation could become a potential way to increase the efficiency of public administration with respect to the Lithuanian legal system. It also evaluates the possibilities of discretionary power use in the civil service. Another issue is the possibility of Lithuanian civil servants and public sector employees' statuses change, emphasizing existing problems and alternative considerations that may lead to the correction of the concept of servant in the future. The need for special civil servant status and responsibilities are discussed, as well as the possibilities to extend, narrow or eliminate the corps of civil servants. The paper is based on the data from qualitative research carried out in 2011 in the form of semi-structured interviews with more than fifty of the highest level Lithuanian civil servants, politicians responsible for civil service, and other experts-practitioners of the field.
XX
Informacja Departamentu Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
XX
Wprowadzana 1 stycznia 1999 roku reforma administracji publicznej polegała między innymi na wprowadzenie trójszczeblowego systemu samorządu terytorialnego w naszym kraju. Reaktywowanie powiatów pociągnęło za sobą znaczną redukcję liczby województw: z 49 do 16. Towarzyszyła jej oczywiście redukcja liczby miast pełniących funkcje administracyjne na szczeblu -wojewódzkim. Przeciwnicy reformy podkreślali, że jednym z jej skutków jest wysoce prawdopodobny upadek byłych, wykreowanych w 1975 roku, miast wojewódzkich, pozbawionych jednego z istotnych czynników rozwojowych. Celem artykułu jest próba - z perspektywy dwóch lat funkcjonowania zreformowanej administracji publicznej - weryfikacji tej tezy, zarówno w oparciu o dane demograficzne jak i przede wszystkim - dotyczące bezrobocia. W pierwszej części rozważań dokonano analizy zaludnienia obecnych i byłych miast wojewódzkich w latach 1975-1998 oraz 1999-2000. Autorka wyszła bowiem z założenia, że jednym ze spektakularnych przejawów zahamowania rozwoju społeczno- ekonomicznego jest ubytek ludności. Ze względu jednak na krótki okres czasu, jaki upłynął od wprowadzenia reformy administracyjnej, nie było możliwe sformułowanie jednoznacznych wniosków w tym zakresie. W tej sytuacji uznano, że bardziej adekwatna - z punktu widzenia celu jaki autorka sobie postawiła - wydała się analiza bezrobocia, składająca się na drugą, zasadniczą część artykułu. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.