Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ustrój polityczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Belgia: geneza i organizacja państwa federalnego
100%
XX
Autorzy prezentują genezę dążeń federalistycznych. Opisują też główne reformy państwa belgijskiego, będące odpowiedzią na żądania nacjonalizmów flamandzkiego i walońskiego.
EN
Authors have presented the genesis of federal pursuits in Belgium, and described the main reforms which had been the fulfilment of Fleming and Walloon's nationalism demands.(J.W.)
XX
Omówiono zasady porządku federalnego w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, reguły polityki federalnej, rolę Trybunału Konstytucyjnego oraz strukturę podziału zadań w RFN.
EN
This paper is the analysis of the repeated participation of the 1990 and 1994 elections candidates in the following 1998-2014 elections. The interest in the long-standing candidates is dictated by the need to better understand which type of political background and political strategy gravitate more to the commencement of a political career at the very beginning of democracy building in Ukraine. The paper hypothesizes that in 1990 having a Communist Nomenklatura background was the determining factor, whereas in 1994, unaffiliated candidates who originated from the "party of power" were the main contenders. The hypotheses are tested using the data on the background and electoral results of the candidates, who started in the 1990 and 1994 electoral campaigns (8,898 candidates in the EAST PaC database). In this study both successful and failed candidates are studied because they all acquire experience of political professional activity. It was found out that the Communist party officials and managers of the state enterprises, who had won in 1990, competed in the following electoral campaigns less often, while unaffiliated directors more often. The affiliation with the left-wing parties in 1994 predicts higher odds that a candidate will repeat his/her attempts to get a seat. (original abstract)
XX
Celem głównym niniejszego opracowania, jest odkłamanie historycznych i aktualnych informacji o narodzinach i rozwoju kapitalistycznego społeczeństwa industrialnego oraz powstania i rozwoju w tym społeczeństwie, w ścisłym związku z powstającą i rozwijającą się industrializacją człowieka, głównie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej i ukazanie zarazem, jaką cenę za tą industrializację, zwłaszcza w okresie pierwotnej akumulacji, zapłacili ludzie proletariatu, szczególnie w pierwszej fazie budowania industrialnej bazy kapitalistycznego społeczeństwa i ściśle z tym związanej realizacji człowieka, jego rozwoju i umacniania. Ważnym elementem tego opracowania jest pokazanie, jakie znaczenie dla rozwoju człowieka posiadało powstanie i umocnienie się komunistycznej alternatywy ustrojowej oraz jaką wielką cenę musiały zapłacić narody wchodzące w skład ZSSR, za budowę sowieckiej konkurencyjnej wobec kapitalizmu bazy industrializacyjnej i bazy wojskowej w stosunku do rozwiniętych krajów kapitalistycznych oraz jaką rolę, odegrało powstanie tego ustroju w poprawie bytu ludzi pracy narodów, których przywódcy musieli zadbać o konkurencję ustroju kapitalistycznego wobec jego alternatywy ustrojowej. Ważne jest też odtworzenie rzeczywistej roli jaką odegrał żołnierz radzieckiej alternatywy ustrojowej w uchronieniu globalnego społeczeństwa ludzkiego od prób cofnięcia go przez faszyzm niemiecki i imperializm japoński do niewolniczej formacji społeczno-ekonomicznej. Ważną częścią tego szkicu jest też ukazanie mechanizmu uzyskania ostatecznej przewagi ustroju kapitalistycznego nad sowiecką alternatywa ustrojową oraz przebieg współzawodnictwa obu ustrojów, z ostatecznym ukazaniem kulis zwycięstwa ustroju rozwiniętych krajów kapitalistycznych, realizujących w szerokim zakresie prawa człowieka nad radziecką koncepcją antykapitalistycznej radzieckiej alternatywy ustrojowej. Istotnym elementem opracowania jest ukazanie kulis ostatecznego upadku alternatywy ustrojowej, w stosunku do kapitalizmu, która powstała w Rosji, ale objęła kraje ówczesnego wpływu Związku Radzieckiego a potem inne części świata i doprowadziła ostatecznie do zdominowania przez ustrój kapitalistyczny znacznej części dotychczasowych terytoriów, znajdujących się we władaniu ustrojów antykapitalistycznej alternatywy ustrojowej. Ważnym elementem opracowania jest też pokazanie specyficznej chińskiej drogi pożegnania się narodu chińskiego z radziecką alternatywą ustrojową oraz zbudowanie na jej gruzach bezprecedensowego ustroju społeczno-gospodarczego, który nie tylko nie jest kontynuacją, ale stanowi w dużej mierze zaprzeczenie antykapitalistycznych wariantów dotychczasowych rozwiązań ustrojowych, jednocześnie nie stanowiąc odwzorowywania i powtórzenia kapitalistycznych koncepcji ustrojowych, charakterystycznych dla krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Ten ustrój jest całkowicie nową konstrukcją. Ukazuje chińskie sukcesy rozwojowe i perspektywy zmiany dotychczasowego stosunku do tradycyjnie pojmowanych praw człowieka. W sumie autor opracowania pokazuje potrzebę innego spojrzenia na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, różnego od tego jaki przedstawia współczesna literatura przedmiotu, w tym literatura dotycząca funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Całość prezentacji potraktowana jest jako podstawa kreacji pedagogiki alternatywnej do dotąd występujących jej odmian(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the present paper is to set the record straight, both in terms of information disseminated in the past and in the present day, regarding the birth and development of capitalist industrial society. The hitherto approach to the origins and development of human rights closely linked to the progress of industrialization, mainly in Western Europe and North America, is questioned. The paper demonstrates what price working people were forced to pay in the initial phase of industrialization, namely during the period of primary accumulation. The price was the highest especially during the construction of the industrial base of capitalist society. The issue of the implementation of human rights, their development and strengthening, was closely linked to that. The present paper highlights the significance of the emergence and consolidation of the alternative communist socio-economic system for the development of human rights. It also emphasizes how high a price the nations of the USSR had to pay for the construction of the Soviet industrial and military base which was meant to compete with the developed capitalist countries. The paper also shows what part soldiers of the alternative Soviet system played in protecting the world from attempts by Nazi Germany and imperialist Japan to turn subdued nations into slaves of their new socio-economic formations. In the present paper, the mechanism of the final victory of the capitalist system over the Soviet alternative is shown following decades of competition between the two systems. The reasons are investigated behind the victory of the capitalist system in developed countries, with its broad focus on human rights, over the Soviet anti-capitalist alternative. The paper examines the mechanism of the collapse of the Soviet alternative to the capitalist system, which started in Poland and encompassed all Soviet bloc countries, leading to the breakup of the USSR. As a result, the changes in Eastern Europe ultimately brought about the domination of the capitalist system over a vast proportion of territories which used to be part of the alternative anti-capitalist socio-economic system. A lot of attention is devoted in the paper to the unique Chinese road, as part of which the Chinese nation bid farewell to the Soviet alternative to build on its ruins an unprecedented socio-economic system. This system breaks free from formerly applied anti-capitalist solutions, while at the same time it does not just copy capitalist solutions characteristic for the countries of Western Europe and North America. The paper presents China's successful development and prospects for changes of the traditional approach to human rights. In a nutshell, the paper calls for a fresh look at how differently human rights are observed in the world today from the way it is described in contemporary literature devoted to the topic, bringing out discrepancies between the theory and reality.(original abstract)
XX
Omówiono zakres przedmiotowy procesu transformacji i siły sprawcze przemian na Litwie, w Łotwie i Estonii. Przedstawiono ciągłość i zmiany wartości oraz rozwiązań ustrojowych od okresu międzywojennego.
EN
The author argues that the specificity of political transformation in Lithuania, A Latvia and Estonia cannot be analyzed without considering the historical background, tradition and cultural continuity of these countries. Comparable developments in the course of their transformation give the impression of homogeneity and similarity between them. We are however dealing with three separate states and nations. The author gives priority to several problem clusters: the scope of the subject matter of transformation, causative factors of transformation, continuity and change of political values and solutions in the inter-war period, the choice of polity, factors determining the operation of the political scene, the circumstances of establishing the foundations of a market economy, and the drive towards EU membership. The changes underway in the Baltic states overlap with two other parallel processes, those of systemic transformation and national revival. Hence, what is required, apart from an analysis of the new institutional order and the policies of new authorities, is to examine the historical heritage, the starting point of transformation and possible external assistance (or pressure). Two intertwining social conflicts give a specific dynamics to the changes in question. The first is an economic conflict which expresses an attitude towards the economic system, the reforms introduced, their costs and consequences. The second, an axiological conflict between, on the one hand, the forces striving to preserve national distinctiveness and tradition, the proponents of maintaining the values of the Soviet era, and, on the other, those promoting European integration and the values of western democracy. (original abstract)
XX
Przedmiotem badania w niniejszym artykule o charakterze naukowo-badawczym jest zakres i podstawy prawne realizowania przez Senat czynności, których cechy mogą wskazywać na ich tożsamość z czynnościami, które w typowej sytuacji służą realizacji funkcji kontrolnej. W polskim systemie ustrojowym funkcję kontrolną w stosunku do działalności Rady Ministrów sprawuje Sejm. Jednak zarówno przepisy ustawowe, jak i przepisy Regulaminu Senatu stanowią dla Senatu, jego organów oraz senatorów podstawę prawną całego szeregu czynności wykazujących istotne podobieństwo, a w niektórych przypadkach w zasadzie tożsamość z czynnościami realizowanymi przez Sejm, jego organy oraz posłów w ramach aktywności kontrolnej. Dotychczasowe badania tego zagadnienia prowadzone były głównie w aspekcie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o klasyfikację prawną przepisów, na których oparte są poszczególne działania izby wyższej. Dla autora zreferowanie dotychczasowych, najistotniejszych poglądów stanowi podstawę do pogłębienia analizy poszukującej źródła kompetencji Senatu w jego przedstawicielskim charakterze. Wzgląd na ten aspekt jest szczególnie istotny w zaistniałej sytuacji faktycznej ukształtowania się w Senacie większości spośród ugrupowań stanowiących mniejszość w Sejmie. Dodatkowo specyficzne ukształtowanie ośrodków decyzji politycznych (poza parlamentem) wpływa na istotne ograniczenie czy wręcz pozorność realizowania funkcji kontrolnej przez Sejm. Okoliczność ta, ważka w perspektywie funkcjonowania całego systemu ustrojowego państwa, czyni szczególnie ważną weryfikację dopuszczalności i charakteru prawnego działań parakontrolnych podejmowanych przez Senat. W przyjętej perspektywie badawczej parlament stanowi emanację Narodu, który nie powinien być pozbawiony wglądu oraz możliwości odniesienia się - przez swoich przedstawicieli - w działania, za które odpowiada Rada Ministrów. Przyjęcie takiej perspektywy, wobec przyjętej hipotezy o co najmniej ograniczonej skuteczności realizowania funkcji kontrolnej przez Sejm, nakazuje z kolei weryfikację skuteczności narzędzi stosowanych przez Senat, jego organy oraz senatorów. Formułowane wnioski powinny być istotne nie tylko dla stanu naukowej refleksji, lecz także dla praktyki parlamentarnej, która w tym zakresie nadal wypracowuje adekwatne i mieszczące się w konstytucyjnych ramach narzędzia. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented scientific research article covers the legal scope and legal basis for the Polish Senate to carry out activities whose characteristics may indicate that they are identical to activities that, in a typical situation, serve to perform a controlling function. In the Polish political system, it is the Sejm which exercises the controlling function over the activities of the Council of Ministers. However, both the statutory provisions and the Rules of Procedure of the Senate form the legal basis for the Senate, its bodies and senators to perform a whole range of activities showing significant similarity, and in some cases essentially identical with the activities carried out by the Sejm, its bodies and members (deputies) as part of their controlling activity. So far, research on this issue has been conducted primarily in order to look for answers to the question about the legal classification of the provisions on which the various activities of the upper house of the Parliament are based. Presenting the most important views to date allows the author to deepen the analysis seeking the source of the Senate's competences in its representative character. It is particularly important to consider this aspect in the current situation where the political groupings that make up the minority in the Sejm constitute the majority in the Senate. In addition, the specific form of political decision-making centres (outside the Parliament) significantly restricts the controlling function by the Sejm or even makes the performance of this function illusory. This circumstance, crucial in the context of the functioning of the entire political system of the state, makes it particularly important to verify the admissibility and legal nature of para-controlling activities undertaken by the Senate. In the adopted research perspective, the Parliament, which is an emanation of the Nation, should not be deprived of the insight and the possibility to address, through its members, the activities within the responsibility of the Council of Ministers. The adoption of such a perspective, in view of the adopted hypothesis of at least limited effectiveness in the performance of the controlling function by the Sejm, in turn requires verification of the effectiveness of the tools used by the Senate, its bodies and senators. The conclusions to be formulated should be valid not only for the state of scientific reflection, but also for parliamentary practice, which in this regard continues to develop appropriate tools falling within the constitutional framework. (original abstract)
XX
W artykule omówiono system dwuizbowy w Słowenii z wykorzystaniem podejścia trójwymiarowego. Głównym celem jest ustalenie, czy słoweńska dwuizbowość ma charakter słaby czy mocny, z zastosowaniem kryteriów symetryczności, przystawalności i postrzeganej legitymacji. Aby to osiągnąć, autorzy stosują metodę opisową i analityczną. Ich zdaniem system dwuizbowy w Słowenii zawsze był określany jako słaby jedynie w oparciu o formalne uprawnienia w procedurze ustawodawczej. Dlatego też wszelkie proponowane zmiany dotyczące Rady Państwa nakierowane są na zmianę jej uprawnień formalnych bez uwzględniania kryteriów przystawalności i postrzeganej legitymacji. Autorzy proponują wyjątkowe spojrzenie na dwa pozostałe kryteria i sugerują, by wezwania do reformy Rady Państwa skupiały się na kryteriach przystawalności i postrzeganej legitymacji. Innowacyjność badania polega na tym, że dotąd brak było artykułów opisujących bikameralizm w Słowenii z perspektywy podejścia trójwymiarowego. Autorzy są przekonani co do poznawczej wartości artykułu w czasach ciągłych wezwań do reformy słoweńskiej Rady Państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The scientific article discusses bicameralism in Slovenia using a three-dimensional approach. The main objective is to identify whether Slovenian bicameralism is weak or strong, using the criteria of symmetry, congruence, and perceived legitimacy. To achieve this, the authors use the descriptive and analytical method. In their opinion, Slovenian bicameralism has always been categorized as weak based only on its formal powers in the legislative procedure. Therefore, all proposed changes related to the National Council aim to change its formal powers without taking into account the congruence and perceived legitimacy criteria. The authors provide a unique insight into the other two criteria and suggest that calls for reform of the National Council should primarily deal with the congruence and perceived legitimacy criteria. The novelty of the research lies in the fact that no scientific papers have dealt with bicameralism in Slovenia using a three-dimensional approach. The authors believe that the article has cognitive value in times of constant calls for reform of the National Council. (original abstract)
XX
Postać pułkownika Walerego Sławka wspominana jest wielokrotnie przez historyków zajmujących się okresem II Rzeczypospolitej. W wypowiedziach dotyczących Sławka przeważa zainteresowanie jego działalnością, mniej zaś głoszonymi przez niego poglądami. Ich rekonstrukcja, której podjąłem się w niniejszym artykule, opiera się na przemówieniach, wywiadach i tych wypowiedziach pułkownika, które były dostępne szerokiej publiczności. Ograniczenie to wynika z samego charakteru omawianych poglądów. Były one próbą nadania kilku prostym dyrektywom waloru "ideologii". Sławkowi - podobnie jak i innym zaangażowanym piłsudczykom - wystarczała zapewne sama "idea Komendanta", jednak było to zbyt mało, aby mogło się stać ideowym zapleczem obozu rządzącego. Sławek nie posiadał osobistych predyspozycji do stworzenia ideologii, która mogłaby być chociaż trochę konkurencyjna dla endecji czy socjalistów. Brak mu było odpowiedniego przygotowania teoretycznego, umiejętności precyzyjnego formułowania sądów, lub choćby dobrego stylu. Posiadał natomiast zaufanie samego Marszałka, co w strukturze władzy po maju 1926 r. było decydujące. Koncepcjom pułkownika Sławka można zarzucić niejasność,·niespójność i brak oryginalności. Wynikało to nie tylko z warunków osobistych ich twórcy, ale również z sytuacji, w jakiej działał. Głoszone przez niego poglądy nie mogły być zbyt lewicowe lub prawicowe, czego nie życzył sobie sam Piłsudski, a jednocześnie na tyle ogólnie sformułowane, aby były do przyjęcia dla tych, którzy byli pragmatykami akceptującymi system ukrytej dyktatury. Jest to jedna z przyczyn, dla których trudno jest określić tę "ideologię" jako teoretycznie wartościową. Jednak miała ona bardzo istotne znaczenie, chociażby jako podstawa Konstytucji Kwietniowej i Ordynacji Wyborczej z 1935 r. (fragment tekstu)
EN
The European Union was established in 1993 on the grounds of the Communities existing since the 1950s. During the past 60 years, the EU has formed a cohesive whole, constituting a combination of law, institutions and politics. The Member States are connected not only by common institutions, but also by over 20 000 legal acts that have different impact on the lives of 500 million citizens. The legal and institutional system of the Union is also of great importance in terms of the relations with the world, because, as a sum of member states, has been an economic power and an important model of socio-cultural potential. The aim of this study is to analyze the principles and the mechanisms of the EU institutional system currently in function as well as to identify those principles and mechanisms, which arouse the most controversy and constitute the subject of the discussion on the need to carry out the necessary changes. (original abstract)
XX
CEL NAUKOWY: Artykuł stawia sobie za cel prezentację i analizę dwóch odmiennych form władzy autorytarnej w Grecji i w republikańskim Rzymie: tyranię i dyktaturę konstytucyjną. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawową metodę stanowi analiza tekstów źródłowych oraz ich interpretacji przez późniejszych autorów zajmujących się myślą polityczną i prawniczą starożytności. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza prezentuje kwestie związanie z tyranią w Grecji, druga analizuje szczególny charakter rzymskiego pragmatyzmu politycznego, który przejawia się zwłaszcza w działaniu oryginalnie rzymskiej instytucji dyktatury konstytucyjnej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zasadniczym wnioskiem płynącym z analizy jest teza o nieodzownym charakterze władzy autorytarnej jako gwaranta zachowania państwa w sytuacjach wyjątkowych, o czym także poucza nas współczesna rzeczywistość państw demoliberalnych, w których dochodzi do osłabienia gwarancji bezpieczeństwa wskutek braku instytucji silnej władzy wykonawczej w okresach ostrych kryzysów politycznych, społecznych i gospodarczych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z uwagi na swe odniesienia historyczne artykuł może się przysłużyć refleksji nad współczesnymi kryzysami systemów demoliberalnych, stanowiąc niejako ostrzeżenie przed lekceważeniem form władzy autorytarnej dysponującej uprawnieniami i środkami skutecznego zażegnywania głębokich kryzysów. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The goal of this article is the presentation and analysis of two different forms of the authoritarian power in Greece and in republican Rome: tyranny and constitutional dictatorship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic method of this paper is an analysis of the texts based on authority of the ancient authors and of theirs posterior interpreters dealing with the political and legal thought of the antiquity. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of the two fundamental parts. The first one presents questions connected with the tyrannical power in Greece; the second part analyses the particular character of the Roman political pragmatism, which becomes manifest in the originally Roman institution of the constitutional dictatorship. RESEARCH RESULTS: The essential result of the analysis is the thesis that an authoritarian power is an indispensable safeguard of the State self-preservation in the emergency situations; it can be testified also by the reality of our contemporary demo-liberal States, where the public security can be in danger owing to the lack of the strong executive power in the periods of the serious political, social and economic crises. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: On account of its historical references the paper can be of service to the reflection on the contemporary crises in the demo-liberal systems and can be also of use as a warning against the slight of the forms of authoritarian power having at it's disposal the authorization and the measures for staving off the existential dangers. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza ustroju politycznego w integrującej się Europie, oraz próba porównania jego cech konfederalnych z federalnymi. Autor stara się odpowiedzieć na wiele pytań badawczych. Czy Unia Europejska jako związek państw pozostaje przede wszystkim konfederacją, czy też z czasem zmierza w kierunku federacji? A jeśli tak, to w jakich obszarach w największym stopniu przypomina ona federację? Czy kryzys strefy euro stał się katalizatorem przemian, czy łatwiej było o przełom instytucjonalny w kierunku federacji? Czy też w dalszym ciągu Europa czeka na dogodny "moment konstytucyjny" dla omawianych zmian? (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the political system in integrating Europe, first of all to make an attempt to compare its confederal and federal characteristics. The author tries to answer a number of research questions. Does the European Union, as a union of states, remain primarily a confederation, or is it going towards a federation over time? And if so, in which areas does it resemble a federation most? Did the eurozone crisis become a catalyst for change, or was it easier to achieve an "institutional breakthrough" towards a federation? Or is Europe still waiting for a convenient "constitutional moment" for these changes?(original abstract)
XX
"W dziejach państw i narodów gwałtowne zmiany ustrojowe dokonywały się najczęściej pod wpływem wojen lub rewolucji. Konflikt społeczno-polityczny w Polsce rozwiązany został pod koniec lat 80. drogą wewnętrznego kompromisu politycznego, osiągniętego podczas rozmów Okrągłego Stołu." W artykule przedstawiono ewolucję postaw i poglądów SdRP/SLD wobec tradycji politycznej PZPR i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
EN
In this article, the author presents a chronological analysis of the relationship of the new party - Social Democracy of the Republic of Poland (SdRP) - that emerged after self-dissolution of the Polish United Workers' Party (PZPR), to the past. Initially, this party emphasised its strong relationship with the positive experiences of the People's Republic of Poland and perceived itself as the continuator of reformist trends within the PZPR. Threatened by radical anti-communist groups with "political vetting" and "de-communisation", the party sought a new social democratic identity, including a definition of its political origins and relationship to the communist legacy. The SdRP - until the end of its political activities - accentuated the posilive achievements of the People's Republic of Poland whilst simultaneously condemning all of the faults and crimes of that system. It saw its most important mission, however, as building a new reality based on freedom, democracy, a market economy and social justice. The successor to the SdRP - the Democratic Left Alliance created in 1999 - criticized the former political system in its official policy documents and, referring to the traditions of Polish socialism and European social democracy, no longer stressed the party's connections with the reformist trends within the PZPR. (original abstract)
XX
Traktowanie neoliberalizmu jako religii powoduje, że na całym świecie prawie nie ma osób przyznających się do tego, iż są neoliberałami. Wadliwe jest też rozpowszechnione w Polsce, zwłaszcza we wszystkich partiach politycznych, utożsamianie neoliberalizmu z liberalizmem, wskutek czego określenie "liberał" przeważnie brzmi jak przezwisko. Gdy Donald Tusk deklarował swą "medialną ucieczkę ustrojową", nie chciał być "liberałem", a główny polski neoliberał Leszek Balcerowicz miał opory przed przyznaniem się, że nim jest i postanowił dokonać odejścia w kierunku docelowego w ideologii libertariańskiej ustroju w postaci anarchokapitalizmu. Autor stawia i uzasadnia tezę, że neoliberalizm jako ustrój jest zakotwiczony nie tylko w libertarianizmie, lecz także w finansjerze, i dlatego, pomimo że wywołał katastrofalny kryzys, którego pierwszą ofiarą były Stany Zjednoczone, właśnie w tym kraju skuteczne reformy systemowe nie zmierzają ku liberalizmowi, który na gruncie nauk ekonomicznych odpowiadałby zasadom mainstreamu. (abstrakt oryginalny)
EN
The treatment of neoliberalism as religion leads to a situation in which there are almost no people in the world who admit that they are neolibe-rals. Although it is common in Poland, especially in political parties, it is also inappropriate to understand neoliberalism as liberalism. As a result, calling people 'liberals' sounds like calling them names. When Donald Tusk declared his retreat from the liberal doctrine and feeling attracted to social democracy, he did not want to be a 'liberal', and the main Polish neoliberal, Leszek Balcerowicz, did not want to admit that he was one and he decided to 'move' towards a target system in the libertarian ideology that takes the form of anarcho-capitalism. The author advances and justifies a thesis that the system of neoliberalism alone has its anchorage not only in libertarianism but also in the financial spheres and because of that, in spite of the fact that it caused a disastrous crisis with its first victim - the United States, the efficient systematic reforms in this state do not lead to liberalism, which - in accordance with economic sciences - would be in agreement with the principles of the mainstream. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza międzynarodowej pozycji Francji od końca II wojny światowej do 2007 r., w którym Nicolas Sarkozy został wybrany nową głową państwa. Tym samym artykuł obejmuje okres istnienia dwóch republik francuskich: IV Republiki w latach 1946-1958 i powołanej w jej miejsce V Republiki, która pozostaje ustrojem politycznym współczesnego Hexagone'u. W dobie V Republiki Francja, która w ujęciu historycznym (od połowy XVII w. do połowy XX w.) ewoluowała od mocarstwowości uniwersalnej do regionalnej, jest przykładem mocarstwa regionalnego o globalnych interesach. Artykuł zawiera trzy zasadnicze części. W pierwszej zostały przedstawione zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania narodzin V Republiki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę jej twórcy - Ch. de Gaulle'a. W drugiej części omówiono aktywność Francji w Europie po 1945 r., podkreślając jej wkład w proces integracji europejskiej i w kształtowanie stosunków jednoczącego się starego kontynentu z państwami w Europie Środkowej i Wschodniej, z ZSRR/Federacją Rosyjską i z państwami basenu Morza Śródziemnego. Następnie, w trzeciej części położono nacisk na pozycję Francji w systemie stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, analizując ją na przykładzie kontaktów francusko-amerykańskich i francusko-natowskich, stosunków z państwami arabskimi i afrykańskimi oraz dyplomacji multilateralnej.(fragment tekstu)
EN
During World War II and the postwar years, France's international position has been weakened. The seizure of power by Charles de Gaulle in 1958 contributed to a stabilization of the political situation in the country and to a redefinition of French foreign policy. The article analyzes the international position of France from the end of World War II until 2007, when Nicolas Sarkozy won the presidential election. Thus, the article covers the period of the existence of two French republics: the Fourth Republic in the years 1946-1958 and the Fifth Republic, which remains Hexagone's contemporary political system since 1958. The article consists of three parts. In the first part the external and internal conditions of the birth of the Fifth Republic are presented, with particular emphasis on the role of its creator - Ch. de Gaulle. The second part discusses the importance of France in Europe after 1945, emphasizing its contribution to the process of European integration and to the development of relations with the countries of Central and Eastern Europe, the USSR/Russian Federation and the Mediterranean countries. Then, the third part of my article stresses the position of France in the system of international relations after World War II, analyzing it on the example of Franco-American and Franco-NATO relations, the French policy towards the Arab and African countries, and finally, on the example of the Republic's multilateral diplomacy. I conclude that in the examined period 1945-2007 France is an example of the former global superpower, which builds and strengthens its international position as a regional power with global interests.(original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest obszerna i krytyczna analiza zasad ustrojowych, zawartych w projekcie Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z 1996 roku.
EN
The paper is an attempt to analyse the principles of the political system included in the draft constitution of the Constituent Committee of the National Assembly of June 19, 1996. According to that draft the political system of Poland woud be based on the parliamentary - cabinet system. In details it refers to the theory and system practice of democratic European countries. The draft constitution seems to be a legal and political compromise with a considerable influence of the leftist thought and some trends of the Catholic thought.(original abstract)
16
Content available remote Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu
75%
XX
Prawo radnego do udziału w głosowaniach w radzie jest najważniejszym upoważnieniem, jakie osoba wybrana na radnego, a więc osoba, która uzyskała mandat radnego, nabywa w wyniku decyzji podjętej przez wyborców w dniu wyborów. To dzięki upoważnieniu do udziału w głosowaniach w radzie radny może wyrażać wolę lokalnej albo regionalnej wspólnoty samorządowej jako jej przedstawiciel, a więc osoba upoważniona do wyrażania woli, w tym także do podejmowania czynności prawnych w imieniu wspólnoty na podstawie umocowania płynącego wprost z ustawy. Wola wyrażana przez radnego w trakcie głosowań w radzie jednostki samorządu terytorialnego jest traktowana jak wola samej wspólnoty samorządowej. To właśnie bowiem po to wspólnota samorządowa dokonuje wyboru swych przedstawicieli, by wyrażali oni jej wolę oraz by podejmowali w jej imieniu rozstrzygnięcia.(fragment tekstu)
EN
The paper deals with one of the major institutions of communal law: a regulation pertaining to the regime of self-government. This regulation is at the same time part of the provisions referred to as anti-corruption law. The question in focus is when a local councillor may be excluded from voting, or, in other words, be deprived of this basic right of participating in decision-making. It is then concluded that the exclusion of a local councillor's right to vote may only be legitimate in the context of voting on matters in which a councillor is acting in the capacity of (or on behalf of) an administered entity. Exclusion may not occur, however, in situations in which a local councillor is acting as a representative of a self-governing community. Respective judicial decisions and opinions presented in the doctrine are subjected to critical analysis.(original abstract)
17
Content available remote Ułomność demokracji III RP (model genetyczny)
75%
XX
Zagadnienie stworzenia ustroju, w którym z jednej strony wszyscy obywatele mają rzeczywisty wpływ na rządy, a z drugiej strony jest on technicznie sprawny, stanowi jeden z najważniejszych i wciąż nierozstrzygniętych problemów w teorii demokracji. Większość współczesnych państw posiada legitymację demokratyczną, tym samym chce widzieć w ludziach prawdziwe źródło swojej władzy. Dotyczyło to Polski po 1989 roku, kiedy demokracja uznana została za najlepszy z możliwych ustrojów. Oznaczało to również kolizje interesów. Konflikt uwidocznił się już podczas obrad przy Okrągłym Stole, dotyczył konsekwencji porozumienia znacznej części elit postkomunistycznych z częścią elit postsolidarnościowych. Uzgodniony został wówczas model demokracji odgórnej. Jest to jedna z głównych przyczyn słabości demokracji w Polsce, obok kartelizacji partii politycznych, słabości instytucjonalnej systemu politycznego i wykluczenia znacznej części obywateli, którzy mają poczucie niewielkiego wpływu na proces decyzyjny. Oligarchizacja i sprowadzanie polityki przez media do splotu emocji, przybliżają demokrację polską do modelu zdeformowanej poliarchii. (abstrakt oryginalny)
EN
To create a system which, on the one hand, allows all citizens to exercise influence on the way it is governed and, on the other, is capable of efficient performance, remains one of the key problems which the theory of democracy has not yet been able to resolve. Most contemporary states are legitimate democracies, therefore they would like to see their power indeed derived from the people's will. This is the case of Poland after 1989, when democracy was accepted as the best system of government that works. That, obviously, entailed the need to accommodate conflicting interests. Conflicts first became visible during the Round Table talks, and were centered on the consequences of an agreement made by a large faction of the post-communist establishment with part of the post-Solidarity elite. The top-down model of democracy which was then adopted accounts for most of the weaknesses of Poland's democracy, alongside the cartelization of political parties, the institutional deficiencies of the political system and the exclusion of a sizeable proportion of the society that does not have a sense of real influence on the decision making process. With progressing oligarchization, with mass media tending to reduce politics to a nexus of emotions, Polish democracy increasingly resembles the model of a deformed polyarchy. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą pozycji ustrojowej parlamentu w jednym z największych państw subregionu Południowego Pacyfiku - Papui-Nowej Gwinei. Kształtując swój system prawno-ustrojowy, państwo to obficie czerpało z praktyki brytyjskiej. Ów proces zapoczątkowany w pierwszej dekadzie XX wieku na skutek rządów australijskich, trwał do momentu osiągnięcia przez to państwo niepodległości w 1975 roku. W jego konsekwencji przyjęto wszystkie podstawowe cechy demokracji westminsterskiej wraz z unitarną formą rządów oraz unikameralnym parlamentem. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać, że charakter papuaskiej demokracji ewoluował na przestrzeni lat, w związku z czym część elementów modelu westminsterskiego stała się nieadekwatna i mało skuteczna. Przemiany te dotyczyły głównie nadrzędnych struktur państwowych, w tym parlamentu. Obecnie jest to organ w coraz większym stopniu kontrolowany przez egzekutywę, który zatracił swój pierwotnie przedstawicielski charakter. W opracowaniu zastosowano metodę analizy źródeł prawa i analizy krytycznej oraz metodę opisową. Tekst podzielony został na trzy zasadnicze części oraz wstęp i zakończenie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of the political position of the parliament in one of the largest states of the South Pacific subregion - Papua New Guinea. Shaping its legal and political system, the state profoundly derived from the British practice. This process was initiated in the first decade of the 20th century as a result of Australian rule, which had lasted by that time the state gained its independence in 1975. As a consequence, all the basic features of Westminster democracy were adopted, with the unitary form of government and the unicameral parliament. The analysis allowed to indicate that the character of Papuan democracy has evolved over the years, and therefore some elements of the Westminster model have become inadequate and not very effective. These changes concerned mainly superior state structures, including the parliament. It is a body increasingly controlled by the executive nowadays, that lost its original representative character. In this article, the author has adopted the following research methods: an analysis of legal sources and a critical analysis as well as a descriptive method. The text was divided into three main parts, the introduction and the conclusion.(original abstract)
XX
"Deutsches Recht" to niemieckie czasopismo, które w okresie II wojny światowej miało istotne znaczenie dla prawników w III Rzeszy. Na łamach tego periodyku, obok opracowań dotyczących prawa obowiązującego w Niemczech, publikowano także teksty odnoszące się do ustroju i prawa Generalnego Gubernatorstwa. Te ostatnie miały głównie charakter propagandowy, a w mniejszym stopniu - merytoryczny. Wśród autorów tych publikacji przeważały osoby związane z realizacją niemieckiej polityki okupacyjnej w GG (niemieccy funkcjonariusze administracji okupacyjnej, niemieccy sędziowie i adwokaci). (abstrakt oryginalny)
EN
"Deutsches Recht" is a German magazine. It was important for lawyers in the Third Reich during World War II. In the pages of this periodical, apart from studies on the law in force in Germany, texts related to the system and law of the General Government were also published. The latter were mainly propaganda and, to a lesser extent, substantive. Among the authors of these publications prevailed people associated with the implementation of German occupation policy in GG (German functionaries of the occupation administration, German judges and lawyers). (original abstract)
XX
Polska i Ukraina stanowią dwa odmienne przykłady państw pokomunistycznych, w których procesy demokratyzacji wykazują różne tempo, determinanty oraz rezultaty. Celem postawionym w artykule jest próba określenia teoretycznych podstaw procesu demokratycznej transformacji w Polsce i na Ukrainie. Dokonano analizy porównawczej przemian systemowych w dwóch sąsiadujących państwach, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań determinujących te procesy. Artykuł powstał z potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie mają doświadczenia polskiej i ukraińskiej transformacji systemowej dla współczesnej tranzytologii.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland and Ukraine are two different exam-ples of post -communist countries in which democratization processes exhibit different pace, determinants and results. The main aim of this article is to define the theoreti-cal basis of the democratic transformation processes in Poland and Ukraine. A com-parative analysis of systemic changes in two neighboring countries has been made, regarding specific determinants influenc-ing these processes. Article arose from the need to answer the question: What is the significance of the experience of Polish and Ukrainian systemic transformation for modern transitology.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.