Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 750

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kreatywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
1
Content available remote Percepcja ryzyka pracy twórczej przez doktorantów
100%
XX
Przedmiotem opracowania jest percepcja ryzyka pracy twórczej przez doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaś jego celem utylitarnym - dostarczenie wyników badań empirycznych w tym zakresie, które mogą być przydatne w doskonaleniu programów studiów doktoranckich.(fragment tekstu)
EN
The study presents the results of empirical research concerning the perception of creative work risk among 138 PhD students, conducted by means of a random survey. Opinions of PhD students concerning the scope of their doctoral theses were collected. The reasons for performing their work as well as the dynamics of the motivation to write their doctoral thesis were diagnosed. Additionally, it was examined whether creative work of the PhD students generated doubts related to such factors as the correctness of the formulated hypotheses or choice of research methodology. Accordingly, the research enabled obtaining information concerning emotions ac-companying PhD students while writing and it indicated the most common limitations to their creative scientific activity, as well as their fears. During the research the PhD students assessed the impact of their creative work on their health and relations with others, they also estimated the connection between the effects of their work and the effort put into it. The results of empirical research concerning the perception of creative work risk by PhD students may be beneficial for improving curricula for doctoral courses.(original abstract)
2
Content available remote Organizational Creativity and Task Environment: An Interactionist Perspective
80%
EN
The main objective of this article is to connect the interactionist view to organizational creativity and task environment research to implications for firm performance. The framework represents an attempt to examine relationships between organizational creativity and task environment in a systematic and nuanced manner, with the objective of understanding why these interactions may advance firm performance. The article presents the development of the typology of five types of organizational creativity - task environment interactions producing different organizational effects. Collectively, the authors' arguments expand, and in some respects, challenge the theory of organizational creativity, and open new windows into the study of its relationship with firm performance.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zintegrowania w procesach zarządzania problemu kreatywności z tak zwaną aksjonormatywnością (gr. aksioma - rzecz cenna, wiarygodna), która przejawia się w przestrzeganiu reguł moralnych, humanitaryzmu, prawnych i dobrej roboty. Przyjęta forma aksjonormatywności w zarządzaniu jest także interpretowana jako kluczowy czynnik twórczego działania w przedsiębiorstwie. Treści opracowania powinny wzbudzić u organizatorów kształcenia refleksje w zakresie potrzeby zastąpienia przedmiotu etyka w zarządzaniu nowym przedmiotem nauczania - aksjonormatywność w zarządzaniu. (fragment tekstu)
EN
It in article was introduced the conception of analysing the creativity of the stakeholders of enterprise in dimension of individual and organizational factors as well as social requirements. The key part in development af creativity in enterprises was assigned to the axiomatic-prescriptiveness in management, based on the moral and legal rules, rules of humanitarianism and rules of good work. (original abstract)
XX
W literaturze z obszaru psychologii i socjologii podkreśla się, że jednostka tolerancyjna, otwarta na zmiany, nowe rozwiązania czy obce kultury ma potencjał do tego, by być kreatywną. Wynika to przede wszystkim z tego, że taka osoba jest także otwarta na wszelkie, nawet te uważane za najbardziej absurdalne, hipotezy, a więc "nie ma dla niej rzeczy niemożliwych". Rozwinięciem tej idei na gruncie ekonomii jest m.in. teoria 3T R. Floridy, zgodnie z którą tolerancja czy inaczej otwartość regionu na wszelaką odmienność i różnorodność sprzyja jego kreatywności i przyciąga ludzi kreatywnych. W rozważaniach na gruncie psychologii, socjologii i ekonomii, a także w wyniku tego, że władze Wrocławia dążą, by uchodził on za miasto otwarte, celem opracowania było zbadanie otwartości Wrocławia na obcokrajowców. Przeprowadzona analiza pozwoliła na potwierdzenie hipotezy sformułowanej we wstępie, że mieszkańcy Wrocławia są otwarci na cudzoziemców, w tym również tych wyznających odmienną religię i mających inny kolor skóry. Świadczą o tym zarówno dane statystyczne, opinie samych obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu, jak i opinie oraz zachowanie samych wrocławian, choć w niektórych przypadkach można odnieść wrażenie, że tolerancja wrocławian wynika jedynie z "poprawności politycznej". Z jednej strony mieszkańcy chętnie nawiązują kontakt z obcokrajowcami, spotykają się z nimi prywatnie, jednak z drugiej nie wszyscy obcokrajowcy są mile widziani. O ile np. osobę narodowości francuskiej zaprosiłoby do domu aż 98% Wrocławian, o tyle narodowości romskiej już tylko 23%. Jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych obcokrajowców nie tylko prywatnie spotyka się we Wrocławiu z Polakami, ale również chętnie wchodzi z nimi w relacje partnerskie. Ponadto spontaniczne określenie wrocławianina jako otwartego w pytaniu, w którym należało wskazać trzy cechy przeciętnego mieszkańca Wrocławia, również w dużym stopniu świadczy o jego tolerancji. Zaprezentowane wyżej wyniki badań pierwotnych stanowią jedynie wycinek badań dotyczących otwartości wrocławian wobec wybranych grup społecznych i nie wyczerpują problemu otwartości i tolerancji w sposób kompleksowy. W tym celu należy uwzględnić także otwartość wobec innych grup społecznych, dokonać analizy porównawczej otwartości zarówno innych regionów Polski, jak również dokonać porównań międzynarodowych. (fragment tekstu)
EN
Issues raised in the paper concern question of openness of the region as a driver of innovation and strengthening its competitive position. The paper contains an analysis based on results of the pilot studies on the openness of Wroclaw and its people against foreigners, conducted by authors. The results suggest that Wrocław is characterized by great openness to the social group analyzed, suggesting that the region has a chance to become a creative on (sic!) (original abstract)
XX
Celem opracowania jest deskrypcja negatywnych konsekwencji kreatywności w organizacji w ujęciu podmiotowym oraz grupowym wraz z analizą moderatorów tego wpływu. (fragment tekstu)
EN
Thepurpose of this article to analyze the negative consequences of creativity in the workplace. The dysfunctional aspects of creative behavior have been described from the perspective of individuala and groups. The negative effects of individual creativity may include stress associated with creativity tasks, lack of compatibility between demands for creativity and skills, risk taking, lack of acceptance of ideas and the stereotype of an "innovative employee". In the case of the negative effects of team creativity, social aspects were identified - conflicts and performance (productivity and work quality reduction as a function of group work on an idea). An analysis of moderators of this impact was also carried out. (original abstract)
EN
Issues raised in the paper concern question of openness of the region as a driver of innovation and strengthening its competitive position. The paper contains an analysis based on results of the pilot studies on the openness of Wroclaw and its people against foreigners, conducted by authors. The results suggest that Wrocław is characterized by great openness to the social group analyzed, suggesting that the region has a chance to become a creative on (sic!)
7
Content available remote Metody generowania nowych pomysłów
80%
XX
Rozwój w dziedzinie nauki i techniki nabrał obecnie niewyobrażalnej prędkości. Najważniejsze przełomowe osiągnięcia w nauce, technice, medycynie i inżynierii coraz bardziej ułatwiają nam życie. Nie sposób już dziś znaleźć inżyniera, który nie wykorzystywałby do pozyskiwania potrzebnych danych, informacji i wiedzy, złożonych narzędzi matematycznych służących do formalnego modelowania projektów, systemów CAD dla modelowania i rysowania, elektronicznych podręczników, bibliotek czy Internetu. Co jednak dzieje się, gdy jesteśmy zmuszeni znaleźć całkowicie nowe rozwiązanie? Przedstawić nowy pomysł? Rozwiązać problem, podczas gdy żadna ze znanych problemów nie przynosi rezultatów? Przewidzieć i zaplanować przyszłe generacje produktów i technologii? Jakimi narzędziami i metodami w tym celu dysponujemy? (fragment tekstu)
EN
Progress in science and technology has accelerated to such a pace that it results in a growing pressure for innovation in many economies. In order to succeed in the market, an enterprise needs to launch constantly new innovative products and services that meet customers' needs and then benefit the enterprise. Methods of strengthening creativity and generating new ideas are the way to develop new products and services. The article discusses different methods of stimulating creativity, with a particular focus on the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) developed by Genrich S. Altschuller in the 1940s. The TRIZ method presents a systematic approach to generating new ideas. Moreover, TRIZ is also the concept indicating how to overcome a thinking blockade in order to find quickly a solution at a relatively high technical level. At present, TRIZ is well known worldwide as a leading method of generating innovation, which is employed by both transnational corporations and small and medium-sized enterprises. (author's abstract)
8
Content available remote Sztuka współczesna- sposób na kreatywność
80%
XX
W artykule poruszono zagadnienia związane ze współczesnym pojmowaniem kultury, która została uznana za sektor gospodarki. Podano przykłady rewitalizacji miast przez kulturę, m.in. wystawa Documenta w Kassel, budowa muzeum sztuki współczesnej w Bilbao (tzw. efekt Bilbao). Opisano polskie projekty związane z kulturą, jak Narodowy Program Kultury "Znaki Czasu" i powołanie stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, którego działalności została poświęcona końcowa część artykułu(fragment tekstu)
EN
The paper discusses issues related to the modern understanding of culture, which has been recognized as a sector of the economy. The examples of urban regeneration through culture, among others, by means of the Documenta exhibition in Kassel, construction of contemporary art museum in Bilbao (the so-called Bilbao effect) were presented. Polish projects were described as following: the National Cultural Programme "Signs of Time" and the establishment of Zachęta Sztuki - Association of Contemporary Art in Szczecin, whose activity has been devoted to the final part of the article.(author's abstract)
XX
Chociaż kreatywność i przemysły kreatywne są definiowane i klasyfikowane w różny sposób, to i tak odgrywają coraz większą rolę we współczesnych gospodarkach i stają się czynnikami budowania konkurencyjności miast i regionów. W konsekwencji powstaje coraz więcej projektów i programów wspierających rozwój kreatywności i przemysłów kreatywnych w różnej skali, także lokalnej. Celem artykułu jest prezentacja stanu przemysłów kreatywnych w Polsce i niektórych przykładów strategii i programów wspierających rozwój tych przemysłów w skali lokalnej. W pierwszej części przedstawiono także wybrane cechy i definicje pojęć "kreatywność" i "przemysły kreatywne", jak również ich zróżnicowany zakres.(fragment tekstu)
EN
Although creativity and creative industries are defined and classified in many different ways, they play an increasing role in modern economies and become factors of building the cities and regions' competitiveness. As a consequence, the projects and programs supporting creativity and creative industries are being carried out at different levels, also at the local one. The aim of the article is to present the state of creative industries in Poland and some examples of strategies and programs supporting creative industries at the local level. It also includes, in the first part, selected characteristics and definitions of terms "creativity" and "creative industries", as well as its different range(author's abstract)
10
Content available remote Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce
80%
XX
W artykule, na podstawie studiów literatury przedmiotu, przedstawiono koncepcję turystyki kreatywnej i model jej biznesu. Problematykę tę umieszczono w szerszym kontekście zmian związanych z globalizacją i rozwojem nowych technologii, które mają wpływ na współczesne postrzeganie kultury, zachowania konsumentów, uczestnictwo w kulturze i turystyce kulturowej. Stanowią one ważne przesłanki dla współczesnej interpretacji oraz rozwoju turystyki kulturowej, w tym kreatywnej. Wskazano także możliwości i warunki rozwoju turystyki kreatywnej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the concept of creative tourism and its business model, based on the study of relevant scholarship. This issue is situated within a broader framework of changes related to globalisation and development of new technologies, which influence the present-day perception of culture, consumer behaviour and participation in culture. These are important premises for present-day interpretation and development of cultural tourism, including creative tourism. The paper also points out opportunities and conditions of development of creative tourism in Poland.(original abstract)
11
Content available remote Characteristics of Business Models of Creative Company
80%
EN
The aim of the article is to present the role of the initial evaluation by enterprises of suppliers in building partner relations. This evaluation is perceived by many economic entities as one of the key stages of the sourcing process on the B2B market. The conducted analysis of the letter indicates that the initial evaluation of suppliers allows the significant reduction of the level of risk, especially in the case of new contractors. The results of empirical research indicate that companies operating in Poland wanting to shape partner relations with suppliers conduct their initial evaluation focused mainly on ensuring timely delivery, favorable pricing conditions, guaranteeing the technical quality of the product (meeting the required specifications), as well as the scope of guarantee obligations. (original abstract)
12
Content available remote Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie
80%
XX
Celem głównym artykułu jest identyfikacja czynników determinujących kreatywne środowisko w uniwersytecie. Jako metody badawcze zastosowano analizę literatury przedmiotu oraz badania pilotażowe, bazujące na autorskiej analizie środowiska kreatywnego w uniwersytetach w Polsce. Konkluzje oparto również na wieloletnim doświadczeniu autorów, związanym z badaniem funkcjonowania polskich uniwersytetów. W tekście zaprezentowano definicje kreatywności, środowiska kreatywnego oraz czynników wpływających na kreatywne środowisko w uniwersytecie. Następnie opisano założenia badawcze, przedstawiono wyniki pilotażowych badań własnych oraz przyszłe kierunki badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is primarily aimed at the identification of factors which determine creative environments at universities. The research methods include the literature analysis and a pilot study based on the authors' designed analysis of creative environment at universities in Poland. The conclusions are also based on the authors' long-term experience related to the research of the functioning of Polish universities. The text presents the definitions of creativity, creative environment and factors affecting creative environments at universities. The research assumptions are described and the results of authors' own pilot study as well as future research trends are presented.(original abstract)
XX
Czym jest kreatywność? Jak uwolnić mózg od sztampowego myślenia? Co pobudza umysł do kreatywności? W jaki sposób zmotywować zespół do twórczej i nieszablonowej pracy nad problemem? Czy trudno jest wyzwolić w ludziach potencjał kreatywności? Jak tworzyć, wdrażać i oceniać innowacje? Te i wiele innych pytań zadają sobie osoby, które chcą rozwijać kreatywność - jedną z najbardziej pożądanych dziś kompetencji. (fragment tekstu)
14
Content available remote Pedagogy of creativity or creative pedagogy
80%
EN
The concept of creativity is present in all areas of human activity, including modern foreign languages teaching and learning (the field of pedagogy, didactics and methodology). According to Encyclopedia of Giftedness, Creativity and Talent (2009: 200) "[c]reativity can be understood only if it is clearly defined". It is vital to note that members of the National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE), established in 1998 by the Secretary of State for Education and Employment and the Secretary of State for Culture, Media and Sport in England distinguish between the idea of teaching creatively (in an interesting and effective manner), and teaching for creativity (developing students' individual abilities to think and act creatively which, as a matter of fact, is carried out in three steps: encouraging, identifying and fostering). (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostało zestawienie odnoszące się do kreatywności krajów na przykładzie Global Creativity Index. Na wstępie poruszono problematykę teoretycznych aspektów kreatywności z uwzględnieniem uwarunkowań rozwojowych jednostek terytorialnych. Podkreślono, że kreatywność wpływa pozytywnie na innowacyjne procesy, dynamizując powstawanie pożądanych wartości w obszarach gospodarki i społeczeństwa. Następnie scharakteryzowana została metodologia tworzenia Global Creativity Index, opierająca się na koncepcji 3T (technologia, talent, tolerancja), nawiązującej do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych. Jednym z głównych założeń tej koncepcji jest traktowanie ludzkiej kreatywności jako podstawowego źródła wspomnianego rozwoju. Najogólniej rzecz ujmując, kraje, które chcą być kreatywne, a co za tym idzie - szybciej rozwijające się, konkurencyjne i atrakcyjne na światowym rynku, powinny stawiać na nowoczesne technologie, innowacje, edukację i rozwój swoich mieszkańców oraz poszanowanie odmienności i tolerancję. Rdzeń opracowania stanowi zaprezentowanie wybranych zestawień odnoszących się do kreatywności krajów w ramach Global Creativity Index (indeks technologii, indeks talentu, indeks tolerancji, składające się na indeks główny GCI, któremu lideruje Szwecja). Wysoką pozycję w rankingu GCI poszczególne kraje mogą traktować w kategoriach prestiżu i kolejnej formy promocji na arenie międzynarodowej oraz wzmacniania swojego wizerunku. Zaletą indeksu jest wskazywanie krajom, w których obszarach ich funkcjonowania wymagana jest poprawa na drodze do kreatywności i rozwoju. W podsumowaniu zawarte zostały wybrane zastrzeżenia i uwagi odnośnie do metodologii opracowywania indeksu. (abstrakt oryginalny)
EN
The hereby paper compares countries' creativity based on the example of Global Creativity Index. The introduction presents theoretical problems of creativity including developmental determinants in territorial units. It was emphasized that creativity exerts positive influence on innovation processes by initiating the desirable values in economic and social sectors in a dynamic manner. Next the methodology of Global Creativity Index preparation, based on 3T concept (Technology, Talent, Tolerance), was characterized in relation to socio-economic development of territorial units. One of the assumptions ingrained in this concept is referring to human creativity as a basic source of the mentioned above development. In general, countries which aspire to be creative and in consequence develop more dynamically, to be competitive and attractive on the global market should invest in high-tech solutions, innovations, education and development of their inhabitants, as well as respect diversity and tolerance. The core of the study consists of selected comparisons referring to countries' creativity within the framework of Global Creativity Index (Technology Index, Talent Index, Tolerance Index constituting the main GCI index with Sweden as its leader). Top position in GCI ranking may be regarded by particular countries as a synonym of high prestige and another form of promotion at an international arena manifesting itself by a strengthened image. The index advantage is offering information in which areas of countries' functioning an improvement is required on their way heading towards creativity and development. The summary includes chosen reservations and remarks referring to methodology of index preparation. (original abstract)
XX
"Ja nie jestem osobą szczególnie kreatywną" - takie m.in. sformułowane pada zawsze, gdy podczas szkolenia trzeba wygenerować kilka pomysłów. Nic dziwnego. Rzadko kiedy jesteśmy zadowoleni z własnej pomysłowości. Przyczyną nie jest jednak to, że tych pomysłów nie mamy, tylko że nie wierzymy, iż możemy je mieć. Poza tym niezwykle rzadko stawiamy przed sobą zadania wymagające faktycznej kreatywności. Nasz rozleniwiony umysł można przyrównać do rzadko wykorzystywanej partii mięśni. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak silne możemy mieć nogi, dopóki nie zaczniemy regularnie jeździć na rowerze. Jak zatem stać się bardziej kreatywnym? (fragment tekstu)
XX
Jednym z istotnych zadań współczesnego marketingu jest wykazanie, w jaki sposób działania (i wydatki) z nimi i związane przekładają się na skutki rynkowe (wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku, poprawę pozycji konkurencyjnej) oraz finansowe (przyrost zysku, wzrost efektywności nakładów). Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę oceny współzależności między działaniami w zakresie marketingu a efektami rynkowymi, realizując grant pt. "Proces kreatywności w marketingu" finansowany przez KBN. (fragment tekstu)
EN
The authors pay attention to creativity of marketing and present the findings of the research which concern the creativity and market success. The authors of the article also investigate how to measure relationship between conditions, and market effects of creativity in marketing. (original abstract)
XX
Osoba pracownika racjonalizującego swoje działania stanowi o "ekonomii kreatywności", która to kreatywność razem z technologią oraz pasją do tworzenia przełomowych produktów pozwala uzyskać przewagę na rynku w XXI w. Kreatywność ta wymaga jednak urealniania, które odbywa się dzięki procesowi formalizacji, w którym są tworzone i wprowadzane wzorce zachowań i zależności oraz procedury działania. W związku z tym, formalizacja warunkuje funkcjonowanie organizacji, a w konsekwencji ogranicza wolność wyboru jej uczestników przez kreowanie obligatoryjnych wzorców zachowań. W konsekwencji formalizacja - konstatują A. Koźmiński i D. Jemielniak - nie jest sama w sobie czymś złym, w pewnym stopniu jest niezbędna, a szkodliwy jest jedynie jej nadmiar. (abstrakt oryginalny)
EN
Rationalization of their own acts makes the employee to state what is called "the economy of creativity". This creativity altogether with the technology and passion to create the groundbreaking products, enables to gain the competitive market advantage in XXI century. Nevertheless, this creativity needs to be verified by the formalization processes, creating and implementing new behavior patterns, dependences and the procedures as well as. With the reference to the above mentioned, the formalization determines the way the organization operates, what in consequence limits its members in the freedom to choose by creating the mandatory behavior patterns. Therefore, formalization is not something wrong. To the contrary, it is essential but harmful only if exceeded, as A. Koźmiński and D. Jemielniak state. (original abstract)
XX
Głośne bankructwa amerykańskich spółek giełdowych utożsamiane z rachunkowością kreatywną spowodowały większe zainteresowanie się tym problemem na początku XXI wieku. Nie zostało ono zapoczątkowane dopiero w momencie wykrycia powodów upadłości amerykańskich firm. W latach 80. i 90. szeroko opisywano w literaturze przedmiotu, jednak wówczas przeważała tendencja do uwypuklania negatywnych aspektów rachunkowości kreatywnej jako fałszowania sprawozdań finansowych w celach defraudacji. Definiowanie rachunkowości kreatywnej powinno przebiegać w zupełnie innym kierunku. Kreatywność jest nieodłączną cechą rachunkowości i nie należy jej przypisywać działań o charakterze przestępczym, występujących w rachunkowości agresywnej. Rachunkowość finansowa korzysta z wielu alternatywnych sposobów prezentacji i wyceny zasobów przedsiębiorstw, a złożoność zdarzeń gospodarczych zachodzących w jego otoczeniu powoduje, że niemożliwe staje się zunifikowanie rozwiązań w ramach jednych Globalnych i Ogólnie Akceptowalnych Zasad Rachunkowości Finansowej (GOAZRF). Obecny zespół zjawisk nazwany mianem „rachunkowości kreatywnej" zawdzięcza swój rozwój temu, iż brak jest wyczerpujących unormowań, zamkniętego katalogu działań, który regulowałby pomiar i wycenę - dwa czynniki najbardziej wpływające na kształt sprawozdania. Oznacza to, że „rachunkowość kreatywna" jest nieodłącznym zespołem cech rachunkowości finansowej niesłusznie utożsamianej z wyłącznie jej normatywnym charakterem, a liczenie kreatywne jest nieodłączną cechą rachunkowości wynikającą z istnienia regulowanego systemu rachunkowości finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The scope of bankruptcy of stock market companies in the USA has resulted in creative accounting effects becoming an urgent problems at the beginning 21st century. However, it should be noted mat in the 80s and the 90s this phenomenon was described in publications, mostly theirs authors focused on negative aspect such as frauds and less negative such as financial shenanigans. We cannot identify frauds and embezzlements with creative accounting - this is misunderstanding, because for the activities like those more appropriate definition is aggressive accounting. Creative accounting is an inseparable part of accounting practice and its common tool. As a result of the existence of many alternative ways of valuation and the complexity economic environment it is impossible to create Global and General Accepted Financial Accounting Principles which could establish uniform rules of accounting for every financial accounting system' participant. Creative accounting slowly becomes part of modern economy due to the in- creasing level of complexity in the business environment and its continuous development. Accounting practice will be considerably ahead of normative regulations concerning financial accounting system, and that is why its creative side will be important and necessary. (original abstract)
EN
The authors of articles wish to acknowledge and thank their mentors: Professor Maria Nowicka-Skowron and Professor Jan Stachowicz, who initiated scientific cooperation be-tween academic circles of the Faculty of Organization and Management of the Silesian Uni-versity of Technology and the Faculty of Management of the Czestochowa University of Technology. They also directed research activities being part of the conducted joint research. (fragment of text)
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.