Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Instrumenty marketingowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Jednym z narzędzi manipulowania zachowaniami konsumenckimi są gwiazdy. Na rynku nie brakuje reklam, w których osoby o znanych twarzach zachęcają do nabycia określonych dóbr. Według niektórych wyliczeń już co piąta akcja promocyjna wykorzystuje tę metodę perswazji. W branży mody rola celebrities wydaje się jednak szczególnie ważna. Istnieje wiele gwiazd, które oprócz wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków zawodowych projektuje odzież, a nawet tworzy własne marki. To znacznie więcej niż oczekuje się od znanych osobistości w tradycyjnym schemacie reklamy. Być może wynika to z faktu, że w obiegu mody doszło do odwrócenia kierunków. Dawniej nosiło się to, co dyktowali projektanci. Dziś zamiast korzystać z konceptualnych kreacji z wybiegów, ludzie wolą naśladować styl aktorek lub piosenkarek. (fragment tekstu)
EN
Marketing-oriented enterprises use numerous instruments to exert some influence on their markets. A number of such instruments, intensity of their utilisation or the scope of individualisation are adjusted to the characteristics of a particular entity whose decisions are tried to be influenced by a particular enterprise. Hence, it is vital to identify and distinguish groups of stakeholders in order to gather information that will allow for effective employment of selected marketing tools. Information accumulated makes it possible for an enterprise to determine a basic set of values and the values in questions are going to form a launch pad for building and maintaining relations with specific groups of stakeholders. The very process of learning values that are important from the stakeholders' point of view involves identification of reasons for which particular groups would like to maintain relations with an enterprise. As a result, identification of goals that are realised by particular entities by means of interactions with an enterprise within corporate environment is achieved. (fragment of text)
XX
Koncepcja marketingu gminnego jest tym bardziej skomplikowana im więcej wartości gmina ma do zaoferowania, co niewątpliwie umożliwia podniesienie konkurencyjności wobec innych ośrodków. Dlatego też na marketing gminy patrzy się głównie przez pryzmat sprzedaży produktów, które są związane z miejscem. Marketing terytorialny jest zatem narzędziem w zarządzaniu rozwojem gminy w taki sposób, aby swego rodzaju złożony mega produkt ja-kim jest gmina zaspokoił zidentyfikowane potrzeby klientów w zamian za uzyskane korzyści dla gminy. Właściwe postępowanie powinno doprowadzić do zbudowania pozytywnego stosunku środowiska lokalnego, w tym bezpośrednio zainteresowanych beneficjentów końcowych i partnerów społecznych do planu rozwoju lokalnego oraz poprzez pokazywanie w wymiarze regionu, kraju i UE uzyskiwanych efektów materialnych i społecznych lokalnego planu rozwoju doprowadzać do systematycznego zwrotu konkurencyjności gminy i jego atrakcyjności inwestycyjnej turystycznej i kulturalnej.(fragment tekstu)
EN
Marketing in the real estate community is mainly based on rational municipal real estate management and activation by local real estate market in order to attract inves-tors. The attractiveness of local real estate resources depends on their method of use, le-gal status, ownership structure and genre. Local authorities have instruments of com-munity planning, economic, financial, legal and administrative means by which may af-fect the status changes, structure and use of land. Developing a marketing strategy in the field of municipal real estate requires the determination of the future economic structure of the community, identify areas for development of selected features and the ability to use and management of municipal property. The purpose of article is the characteristics of real estate management instruments used in local government units.(original abstract)
XX
Konkurencja jest jednym z zasadniczych, trwałych zjawisk charakteryzujących gospodarkę rynkową. Jest istotnym elementem życia gospodarczego. Jej występowanie mobilizuje rywali do sprawniejszego działania i efektywniejszego wykorzystania ograniczonych zasobów, do postępu, podwyższania jakości dóbr i usług z korzyścią dla konsumentów.Rynek usług gastronomicznych, mimo dynamicznego rozwoju, uważany jest w Polsce za rynek ciągle się rozwijający, o dużych perspektywach, gdyż w dalszym ciągu udział wydatków statystycznego Polaka na posiłki np. w restauracjach w jego łącznych wydatkach na żywność nie przekracza 2%, a dla dominującej części polskiego społeczeństwa (88%) podstawą głównego posiłku w ciągu dnia są obiady domowe.Przedsiębiorcy działający na rynku usług gastronomicznych na badanym obszarze wykorzystywali podstawowe instrumenty walki konkurencyjnej, jednak z różnym nasileniem. Zwracali uwagę szczególnie na elementy związane z ceną oraz z wysoką jakością oferowanych wyrobów. Pozostałe elementy działań marketingowych wykorzystywali natomiast w mniejszym stopniu, zwłaszcza w zakresie dystrybucji, marki oraz unikatowości oferty usługi. (fragment tekstu)
EN
The competitiveness is one of fundamental and permanent phenomena characterizing market economy. It is an essential element of economic life. Its occurence motivates rivals to act efficiently and use the limited resources effectively. It also motivates to progress, to increase quality of goods and services for the benefit of consumers. The entrepreneurs acting on the market of catering services in Mielec Poviat use basic instruments of rivalry but with various intensity. In particular they have paid attention to elements connected with price and high quality of offered products. The other elements of marketing activities are used to a smaller degree, especially in the range of distribution, brand and the uniqueness of an offer. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano narzędzia marketingowe stosowane przez organizatorów targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców i rezultaty tych działań oraz prognozy kierunków rozwoju instrumentarium marketingowego tego sektora na przykładzie Hannover Fairs International GmbH. W artykule zawarto również analizę celów wystawców uczestniczących w tych targach, stanowiących deklarację ich oczekiwań w odniesieniu do oferty targowej wystawców. W ramach przeprowadzonego studium przypadku ustalono, że największym zainteresowaniem cieszą się te imprezy targowe, które są rzeczywiście wzorowo zarządzane i dają szerokie możliwości promocyjne ich uczestnikom. Stwierdzono również, że tradycyjne targi gospodarcze, aby przetrwać na dzisiejszym rynku wykorzystują coraz intensywniej w ramach swojej strategii działania nowoczesne formy komunikowania się, takie jak internet, media społecznościowe czy aktywności w świecie wirtualnym i integrują swoje działania z innymi organizatorami. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents marketing tools used by the organizers of the trade fairs in the process of economic influence on the behavior of the exhibitors and the results of these activities and developments in this branch on the example of Hannover Fairs International GmbH. The paper also includes analysis of the purposes of the exhibitors participating in these fairs, which are declarations of their expectations in this area. In the framework of the given case study, it was found that the most attractive trade fairs are these, which are actually perfectly managed and give wide opportunities of the promotion for their participants. It was also found that in order to survive in today's marketplace the traditional trade fairs have to increase in their strategy the employment of modern forms of communication, like the internet, social media, or activities in the virtual world. Organisers also integrate their activities with others to be more competitive.(original abstract)
XX
Rynek wyrobów cukierniczych w Polsce został zdominowany przez koncerny międzynarodowe, które widzą tu szansę na dalszy dynamiczny rozwój. Zapoczątkowały one na naszym rynku działalność reklamową dotyczącą wytwarzanych przez siebie wyrobów, co stało się głównym czynnikiem wpływającym na zwiększenie ich udziałów w sprzedaży oraz znajomości tych produktów wśród konsumentów. Małe firmy, których przykładem jest PWC "Odra" z Brzegu, walcząc o utrzymanie się na rynku, wykorzystują luki rynkowe, które nic są przedmiotem zainteresowania firm dużych, i starają się naśladować konkurentów w ich działalności promocyjnej. (fragment tekstu)
EN
In the article marketing activity connected with product and its elements is shown. Promotion tools are also presented and evaluation by wholesalers. The inquiry research carried out among wholesalers show the most important reasons in choosing products. These are: brand, the quality advertising activities connected with the product and wrapping. The price prored to be of little importance. In competitivnes comparison Cadbury Wedel and Goplana Nestle got highest scores. (original abstract)
7
Content available remote Methods and Marketing Instruments of Logistic Processes
75%
EN
Knowledge about a logistic process in SMEs can be the way to growth of competitiveness of a company by improving those processes. One of the ways can be use of marketing as a support of a logistic process. Identification of logistic activities, logistic process and management should be based on full knowledge about market and its participants. Achieving knowledge and accumulation as a resource allow increasing logistic standards such as supply process, production, storage and distribution. It can contribute to recognize possibilities of competitor´s opportunities. Using marketing methods and instruments in logistic processes can increase competitiveness of SMEs. (original abstract)
EN
The aim of the paper is to provide useful tools for integral look at the celebrity endorsement process in political marketing that results in a holistic concept. The need for its creation was initiated by several authors, highlighting the inadequacy of partial approaches and thus limited possibilities for application of the existing models. Today, the main shortcomings of existing concepts of the theory and research in the field of celebrity endorsement lie in its fragmentation and inconsistency. The proposed model, based on theoretical research, has the ambition to open a wider debate on the issue and to provide practical tools for better understanding of the phenomenon.(original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę określenia znaczenia wykorzystania instrumentów marketingowych w działalności bankowej. Na tle rozważań teoretycznych odnoszących się do zagadnień z zakresu działalności marketingowej banku, zwłaszcza wyboru strategii w zakresie narzędzi marketingowych, autor przedstawił wyniki badań ankietowych na temat oceny stopnia ich skuteczności w badanej jednostce. Rezultaty badań empirycznych pozwalają na stwierdzenie, że działania marketingowe analizowanej jednostki są realizowane w sposób skuteczny, pozwalający na utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej, według ankietowanych należałoby jedynie poprawić działalność promocyjną banku.(abstrakt oryginalny)
EN
An attempt have been taken in a paper to assess importance of usage of marketing tools in banking. On the background of theoretical deliberations connected with issues of marketing activity of a bank, especially choice of strategy in the range of marketing tools, the author presented results of survey research on the level of their effectiveness in a studied unit. Results of empirical studies enable to state that marketing activities of the analyzed unit are realized in an effective way, making it possible to keep strong competitive position, the only thing which in the opinion of respondents needs to be improved is promotional activity of the bank. (original abstract)
XX
Opakowanie, określane często mianem "niemego sprzedawcy", komunikuje się z klientem zarówno na poziomie werbalnym, jak i wizualnym. Stąd też, powinno być ono odpowiednio zaprojektowane i wykonane. W związku z powyższym w pracy przedstawiono wybrane trendy występujące obecnie na rynku opakowań spożywczych i odniesiono je do zachowań współczesnych konsumentów. Skupiono się głównie na trendach związanych z ekologią, marketingiem, designem, ergonomią, jak i sferą emocjonalną.(abstrakt oryginalny)
EN
Packaging, often referred to as "silent seller" communicates with customers both on the verbal and visual level. Therefore, it should be properly designed and made. With relation to the foregoing, the study presents selected trends that can be currently found in the food products market and refers them to contemporary customers' behaviour. The main focus was on trends connected with ecology, marketing, design, ergonomics and emotional area.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest teoretyczna refleksja nad public relations. Public relations stanowią ważny element działań marketingowych i "stosunków społecznych", łączących przedsiębiorstwo z otoczeniem. Są istotnym składnikiem polityki komunikacji marketingowej o wyraźnych celach instrumentalnych, wspomagających sprzedaż, a także istotnych wartościach autotelicznych. Te ostatnie wiążą się z kształtowaniem pozytywnego wizerunku oraz zagadnieniami społecznej roli i odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Artykuł ma trzy części. W pierwszej przedstawiono naturę PR, ich konstrukcję modelową poprzez refleksję w wymiarze teoretycznym. Część druga analizuje funkcje i zasady, w oparciu o jakie mogą być prowadzone działania PR. Z kolei trzecia analizuje grupy odniesienia - grupy publiczności i adekwatne względem nich instrumenty oddziaływania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at a theoretical consideration of public relations. PR constitutes a significant element of marketing activities and "social relationships " that connects a company with its environment. It is a crucial part of the marketing communication policy with clearly defined instrumental features supporting the sales and substantial autotelic values. The latter are related to the creation of the company 's positive image and the issues of its social role and responsibility. The article is divided into three parts. Part one presents the nature of PR and it 's model structure by means of a theoretical approach. Part two analyses the functions and principles on which PR activities can be based. Part three analyses the groups of reference - the public groups and the adequate influence instruments. (original abstract)
12
75%
XX
Ocena efektywności działań marketingowych w cyklu życia produktu wymaga pomiaru nakładów i efektów tych działań. W artykule dokonano identyfikacji instrumentów i działań marketingowych, generujących koszty w kolejnych fazach cyklu życia, z uwzględnieniem różnych sposobów ich ewidencji, jak również ich efektów, wyrażanych za pomocą miar finansowych i pozafinansowych. Wskazano także możliwości zwiększania efektywności marketingu w krótkim i długim okresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Effectiveness evaluation of marketing actions in the product life cycle requires the measurement of costs and benefits of these actions. In this paper there were the tools and marketing actions identified which generate costs in subsequent phases of the life cycle, taking into account different ways of their records as well as their effects, expressed by means of financial and non-financial measures. There were also the possibilities shown to increase effectiveness of marketing in the short and long term.(original abstract)
XX
Ekspansja marketingu poza tradycyjny obszar gospodarki w polityce, kulturze, sporcie, administracji rządowej i samorządowej powoduje, że coraz częściej stawiane są pytania o tożsamość marketingu, pojawiają się też rysy na jego wizerunku. Potoczne wiązanie marketingu wyłącznie z reklamą i innymi formami komunikacji marketingowej prowadzi do jego infantylizacji, kojarzy się z nadmierną ekspresją, czystą retoryką marketingową, swoistą marketingową licentia poetica. Powszechne stają się lekceważące opinie: "to tylko marketing" lub bardziej dosadne "ściema marketingowa". (abstrakt oryginalny)
EN
The expansion of marketing beyond the traditional economy in such fields as politics, culture, sports, as well as the governmental and municipal administration arises questions on the virtue of marketing. When asking about the virtue of marketing we wish simultaneously to anchor the marketing knowledge either in the economics or in the management theory. Having accepted that an enterprise is the link between economics and management we assume for the purpose of this paper that the main source of trouble with the identity of marketing is its limitation to the narrow function of an enterprise. But, it is marketing that constitutes the virtue of an enterprise and the entrepreneurship. Independently on the academic stance of the theoretical marketing knowledge, it changes as all social sciences do, including economics and management. The paper points to the diminishing boundaries between research fields of marketing, heterodox economics and corporate management. The author believes that the virtue of marketing is its ability to create the customer and points to the changes in the approach to marketing that are signalised by the latest definition put forward by the American Marketing Association. The conclusion is that the basic paradigm does not change. The concept of the customer changes however - it expands to embrace all stakeholders of an enterprise. Creation of the value offer addressed to customers in the environment that gets more and more competitive requires the engagement of not solely all employees, but more often the participants of the entire network that creates the value. It is necessary to elaborate the new marketing toolkit, as well. Marketing as a discipline of knowledge may see its chances - as hitherto - in both economics and management. The third possible way is the entrepreneurship. (original abstract)
XX
Wstęp: Celem artykułu była weryfikacja stosowanych instrumentów logistyczno-marketingowych w przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw transportowych. Aktualnie na podstawie przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim określono wykorzystywanie instrumentów logistyczno-marketingowych. Wyodrębnienie instrumentów logistyczno-marketingowych było stworzone na potrzeby przebadania przedsiębiorstw transportowych w województwie lubuskim. Taki dobór tych instrumentów dał podstawę do przestudiowania możliwości wykorzystywania ich przy realizacji działalności przedsiębiorstw. Z wyników badań można wywnioskować, iż są one przydatne dla województwa lubskiego, oraz że taki zestaw może być realizowany w skali całego kraju. Metody: Badania zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2014 roku, w 140 przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim. Na podstawie wyników badań, opracowano klasyfikacje wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych z podziałem na ich poziomy. Wyniki: Na podstawie wyników tych badań i obserwacji, autorzy opracowali analizę poziomów identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych na przykładzie badanych przedsiębiorstw. Na tej podstawie możliwa była identyfikacja wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych w tychże przedsiębiorstwach. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań przedsiębiorstw transportowych województwa lubuskiego stworzono dobór instrumentów logistyczno-marketingowych, utworzono klasyfikację wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The aim of the article is to verify the logistics and marketing instruments used in transport enterprises in Lubuskie voivodeship. The article presents the results of surveys of transport companies. Based on these studies in transport enterprises in Lubuskie, the current level of the use of logistics and marketing instruments was determined. Logistics and marketing instruments were separated to study the needs of transport companies in Lubuskie voivodeship. The choice of these instruments gave rise to a study of the possibility of using them in the implementation of business operations. From the findings it can be inferred that they are useful for the voivodeship, and that such a system can be implemented in the whole country. Methods: The study was conducted in the second half of 2014 and 140 transport enterprises in Lubuskie. Based on the research results, classifications of instruments were developed using logistics and marketing division at their levels. Results: On the basis of these findings and observations, the authors have analysed the levels of identification instruments, logistics and marketing. On this basis, it was possible to identify the instruments used by logistics and marketing in these companies. Conclusions: Based on the study of transport companies in Lubuskie voivodeship, a selection of logistics and marketing instruments were identified, along with a classification of the logistics and marketing instruments used. With the implementation of the above steps to classify the usage level of logistics and marketing instruments, the ability to match these levels to data transport companies was established. (original abstract)
XX
Promocja jest sposobem komunikowania się z potencjalnymi nabywcami towarów i usług dla wpływania na ich postawy i zachowania na rynku. To sposób oddziaływania marketingowego na klientów i potencjalnych nabywców poprzez dostarczenie im informacji, argumentów, obietnic i zachęty w celu skłonienia ich do kupowania oferowanych produktów oraz tworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych(fragment tekstu)
EN
The study is an attempt to defi ne the signifi cance of promotion within the system of communication between an enterprise and the market. On the basis of theoretical considerations regarding the issue, in the scope of promotional actions, especially those shaping their image, the author has presented the results of survey research on the assessment of their effi ciency within the analysed enterprise. The empirical research results allow claiming that promotional actions of the analysed enterprise are performed in a reliable manner, allowing for maintaining a high competitive position, and at the same time, positively infl uencing the shape of the enterprise's image(original abstract)
16
75%
XX
Polskie uczelnie wyższe zarówno państwowe, jaki i prywatne coraz częściej podejmują działania marketingowe w social mediach. Istnienie w mediach społecznościowych traktują jako najlepszy sposób nawiązania nieformalnego kontaktu ze swoimi studentami oraz kandydatami na studia, a tym samym skuteczny rodzaj promocji wśród młodych ludzi. Celem artykułu jest ukazanie stanowiska studentów, a także najlepszych polskich uczelni akademickich w sprawie podejmowania działań w mediach społecznościowych przez szkoły wyższe. W artykule dokonano analizy i oceny aktywności najlepszych polskich uczelni na portalach społecznościowych, a w szczególności na najpopularniejszym z nich - Facebooku (FB).(fragment tekstu)
EN
Increasingly, colleges and universities are trying to exploit the potential of social media to strengthen its position in the education market. The presence in the social media they treat as the best way to establish informal contact with their students and candidates for the study, and thus effective type of promotion among young people. The paper presents a analysis and evaluation of the best Polish university activity on social networks, in particular the most popular of them - Facebook.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania instrumentów event marketingu w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR - corporate social responsibility) oraz ich egzemplifikacja w działaniach Grupy LOTOS S.A.W artykule omówiono wybrane zagadnienia event marketingu i CSR oraz ich wzajemne relacje. Zidentyfikowano także te instrumenty event marketingu, które najlepiej odpowiadają potrzebom CSR na przykładzie analizy eventówzrealizowanych przez Grupę LOTOS w roku 2012. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyze the possible use of event marketing instruments in the corporate social responsibility activities and their exemplification in the activities of Grupa LOTOS S.A. Also selected issues of event marketing and CSR and their mutual relationships are presented here. The instruments of event marketing corresponding to the needs of the CSR have been identified on the basis of events organized by Grupa LOTOS in 2012. (original abstract)
18
Content available remote Sustainable Marketing Mix - the Basic Assumptions
75%
XX
Rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju znajduje swoje konsekwencje w polityce marketingowej współczesnych organizacji, zarówno na poziomie mikro jak i makro. W ostatnich latach pojawiła się koncepcja zrównoważonego marketingu. Koncentruje się ona na konieczności zaspokajania potrzeb z zyskiem, przy jednoczesnym tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości dla konsumentów, partnerów i społeczeństwa. Dążąc do kreowania wartości o charakterze społecznym, etycznym i/lub środowiskowym przy zachowaniu efektywności ekonomicznej marketing jest postrzegany jako aktywność umożliwiająca realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Artykuł wpisuje się w aktualną dyskusję na temat nowej koncepcji zarządzania, w tym koncepcji zarządzania marketingowego. Celem opracowania jest określenie wpływu koncepcji zrównoważonego rozwoju na charakter instrumentarium marketingowego oddziaływania współczesnych organizacji. Artykuł ma charakter przeglądowy i został przygotowany w oparciu o analizę najnowszej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of sustainable development concept finds its conseąuences in companies' marketing policy, on both micro and macro level. A new concept of sustainable marketing has emerged. It focuses on the necessity of satisfying the needs with profit, while creating, communicating and delivering value for consumers, partners and the society. Therefore concentrating activities on achieving values of social, ethical and / or environmental character, while maintaining economic efficiency, marketing can be seen as an activity, which enables the implementation of sustainable development at a company level. The article fits into the current discussion on the new management concept, including marketing activities. The goal was to identify the impact of sustainable development on marketing tools of modern organizations. The article is a review and has been prepared based on an analysis of recent literature. (original abstract)
XX
Istota i cele badań marketingowych nie uległy zmianie, ale globalizacja, rozwój technologii informacyjnej oraz przemiany zachowań konsumentów wprowadzają korekty do technologii ich realizacji. Nowe rozwiązania oferowane przez technikę i technologię wykorzystywane w badaniach zmieniły ich formę, przebieg i organizację. Jednym z rezultatów tych zmian są instrumenty pomiaru w badaniach marketingowych. Standardowe instrumenty są modyfikowane bądź zastępowane nowymi - doskonalszymi i bardziej efektywnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concentrates on determinants of shaping the instruments of measurement in marketing research. In general essence and purposes of marketing research have not changed, but globalization, the development of information technology and the changes of consumer behaviour introduce correction to the technology of their realization. The standard solutions offered in technique and technology used in the research realization changed their form, procedure and organization. One of the results of these changes are the instruments of measurement in marketing research. Standard instruments are modified or replaced by new, better and more efficient.
XX
Integracja oraz globalizacja światowych rynków stawiają coraz to nowe wyzwania przed podmiotami aktywnymi na bardzo róznych rynkach.Dlatego jednym z kluczowych elementów mogących stanowić o sukcesie lub niepowodzeniu danego podmiotu okazuje się umiejętność skutecznego zarządzania komunikacją marketingową w wielokulturowej przestrzeni. (fragment tekstu)
EN
The article presents basie dimensions of culture and their influence on communication processes. The most successful conception of managing organisation in multicultural environment is cultural cooperation model. The authors presented an example of a nongovernmental organisation - a student association AEGEE that is using different tools of marketing communication in order to meet its aims. Main projects offered by AEGEE as well as instruments of marketing communication used to implement those projects arę also presented. Effectiveness of particular communication forms depends on skills of formulating and implementing values of AEGEE's organisational culture that is focused on oyercoming cultural barriers and connecting people in reaching common goals. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.