Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą własności schematów parametryzacji turbulencji - lokalnego i nielokalnego - stosowanych w modelach granicznej warstwy atmosfery (GWA). Jako schemat lokalny wybrane zostało tzw. domknięcie drugiego rzędu Mellora-Yamady (1974, 1982), zaś jako schemat nielokalny - metoda tablic przeskokowych Stulla (1987). Dla obydwu schematów przeprowadzono symulacje dobowej ewolucji GWA, zestawiono otrzymane profile wynikowe, oraz porównano cechy dobowej zmienności GWA i dokonano oceny przydatności przedstawionych schematów dla potrzeb modelowania.
EN
A comparison of two approaches - local turbulence closure and a non-local mixing scheme - to the turbulence parameterisation in atmospheric models, is presented. The local scheme used here is the Mellor- Yamada "Level 2" scheme, and the non-local is the "transilient turbulence theory" of Stull (1987). A comparative simulation of the diurnal boundary layer cycle during the Day 33 of the Wangara experiment was carried out. For the daytime, results were generally quite similar. The paper discusses details of the comparison. Issues of the choice of numerical parameters such as grid spacing are also included.
PL
Przedstawiono czynniki mające wpływ na rozprzestrzenianie się odorów w atmosferze oraz przegląd prac związanych z modelowaniem tego zjawiska. Omówiono podstawy teoretyczne oraz wady i zalety stosowanych dotychczas modeli.
EN
The conditions of dispersion of odours in the atmosphere and models of odour dispersion are presented. The theoretical base advantages and limitations as well as the applications of models are described.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczące role w gospodarkach regionalnych i krajowych. Rozpoznawanie kompetencji właściciela/menadżera, które przyczyniają się do osiągania doskonałych wyników przez niektórych, podczas gdy inni osiągają wyniki przeciętne lub gorzej, jest istotne w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce opartej o wiedze. Łatwo jest zauważyć w istniejącej literaturze przedmiotu różnicy w zastosowania tych samych pojęć, co jest wynikiem braku spójności w ich definicji. Budowanie modeli kompetencji właściciela MŚP jest jeden ze sposobów uporządkowanie wiedzy w tej materii. Jest to również sposób zbadania czynników kompetencyjnych wpływających na efektywności działania MŚP. Celem pracy była identyfikacja i analiza modeli kompetencji, ich elementów składowych, których rozpoznanie jest niezbędne dla lepszego rozumienia tego zjawiska. Narzędzie badawcze stanowił przegląd literatury obejmującej aktualne badania naukowe.
6
92%
PL
Omówiono stan wiedzy na temat konwekcyjnego suszenia warzyw oraz niektóre wyniki badań prowadzone w tym zakresie w Polsce. Wymieniono podstawowe problemy i zadania badawcze,wymagające rozwiązań.
EN
State of our knowledge on drying processes of vegetables is at much lower level than that on drying processes of grains, seeds, and green fodder. Mathematical models of drying kinetics, presented so far in the literature of the subject, do not consider the initial period of drying these materials. This is faulty approach, from the view point of both the theory of drying and the science methodology. This paper presents some results of studies of drying processes of vegetables, carried out at the Department of Agricultural Processes Engineering of the Warsaw Agricultural University in the years 1992-1994. The studies allowed us to elaborate mathematically plausible models of drying kinetics of red beet, onion, garlic, carrot and mushroom. General model of kinetics of vegetable drying is also presented, as well as actual problems and research trends of vegetable drying processes are pointed out.
PL
Przedmiotem badań doświadczalnych był pomiar procesów przejściowych i ustalenie struktury modelu matematycznego mieszalnika statycznego. Porównano wyniki pomiarów doświadczalnych z wynikami obliczonymi z funkcji przejścia modelu matematycznego.
EN
The objective of the experimental work was to obtain the dynamic response in time domain and to establish of the structure of the mathematical model for the investigated static mixer. The data from the experimental investigation were compared with calculated results.
PL
Omówiono genezę i przedstawiono podstawowe zasady koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakoś. Na jej tle zaprezentowano najważniejsze modele samooceny przedsiębiorstw, oparte na kryteriach nagród jakości: Deminga, Baldrige'a, EOQ a także Polskiej Nagrody Jakości. Zestawiono i skomentowano główne kryteria stosowane obecnie w modelach samooceny. Omówiono znaczenie samooceny przedsiębiorstw przy wprowadzaniu i doskonaleniu koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).
EN
The origin and fundamental rules of TQM concept are considered. Firm's selfassessment models based on quality awards criteria are presented: The Deming Prize, The Malcolm Baldrige National Quality Award, The European Quality Award, The Polish Quality Award. Meaning of firm's selfassessment during introducing and improving concept is described.
10
Content available remote O odwracalności procesów lepkosprężystych
92%
PL
W materiałach lepkosprężystych, na skutek powtarzających się obciążeń występują odkształcenia odwracalne i nieodwracalne nazywane łącznie reologicznymi. Odwracalność procesów opisują modele teoretyczne Boltzmana, Kelvina-Voigta, Burgera czy Maxwella. Każdy model ma swoje ograniczenia w różnych sytuacjach.
EN
Viscoelastic materials, subjected to repeated loads, are strained in reversible or irreversible manner. These strains are commonly known as reological. Reversibility of the processes is described by theoretical models of Boltzman, Kelvin-Voight, Burger or Maxwell. Each model has its limitations in various situations.
PL
Modele odgrywają istotną rolę w programowaniu rozwoju systemów i procesów transportowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Modele w zakresie popytu, modele ruchu sieciowego, modele ekonomiczne i modele oddziaływania umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji politycznych w zakresie kształtowania infrastruktury transportowej oraz lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury liniowej i punktowej. Przy konstrukcji modeli transportowych wykorzystywane są programy komercyjne oraz nie komercyjne programy przy konstrukcji modeli dla konkretnych potrzeb użytkowników. W referacie przedstawiono syntetyczne wyniki ankiet w zakresie stosowania modeli transportowych w wybranych nowych krajach członkowskich UE.
EN
Transport modelling is regarded as a great instrument helping in choosing an optimal scenario of infrastructure development both for individual and public transport. By using traffic modelling it is possible to program the infrastructure development in time and paying also attention to social cost and benefits. Micro-simulation models are of crucial importance for solving problems on a local scale. Transport models are the perfect instruments supporting the selection of the optimal variant of infrastructure development and thy are applied on national as well as regional and local level for both individual and public transportation. Transport modelling is used to support strategic planning decisions, transport forecasts and estimating the socio-economic benefits for users and to prove the economic and/or financial viability of projects of several kinds for feasibility studies. According to the interviewed users in New Member States, the lack of information and data essential to use models in practice is the main barrier and bottleneck. The lack of applicable software and lack of qualified staff to run the program, especially in administration and local government were mentioned also as the main barriers in transport modelling.
14
Content available remote Modele w prognozowaniu wyników procesów technologicznych wzbogacania
70%
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania charakterystyk rozdziału dla opisu przebiegu procesów technologicznych wzbogacania i prognozowania jego wyników. Omówiono metody wyznaczania charakterystyki rozdziału ze szczególnym uwzględnieniem maszyn flotacyjnych. Szczególną rolę w ocenie procesów technologicznych posiadają charakterystyki rozdziału dla wybranych kanałów schematu technologicznego. Charakterystyki rozdziału mogą być wykorzystane przy projektowaniu schematu technologicznego i jego optymalizacji.
EN
This paper presents possibilities of separation characteristic use for description of technological processes and prediction of their results. Methods for obtaining separation characteristics are discussed, especially for flotation machine. Separation characteristics are very useful for analyses of technological schemes, in particular for chosen channels. Separation characteristics may be used during technological schemes designing and for their optimisation.
EN
Modelling of petroleum systems offers possibility of quantitative prediction of undiscovered petroleum potential and contouring traps prospective for new hydrocarbon discoveries. In the light of the huge amount of parameters which are subjected to synthesising, necessary conditions for reliable reconstruction of a petroleum system are provided by developing optimal conceptual models and methods of data processing, among others by means of numerical programs which enable rapid testing of alternative interpretative versions. This problem is of essential importance with regard to the Carpathians, the petroleum system of which was forming synchronously with compression and erosion processes oh the flysh formations. Analysis of the reconstructed models of subsidence and thermal histories has revealed that the individual systems of thrusts gave rise to the separation, in the Late Paleogene, of integral petroleum subsystems which were differing in their primary hydrocarbon potentials. Each of the subsystems charged with hydrocarbons the nearest structural culminations and gave evidence of differentiated but generally high degrees of impedance. In the context of the above problems, substantial and methodological implications of reconstruction of the structural evolution, calibration of the thermal history, and assessment of losses of the primary hydrocarbon potential have been discussed.
PL
Artykuł porusza problemy związane z rolą kosztów krańcowych w kształtowaniu cen przez przedsiębiorstwa sektorów górniczych i energetycznych. Rozróżnia się koszty krótko- i długoterminowe, które powinny służyć do ustalania cen. Koszty długoterminowe są dla analizowanych sektorów ważniejsze ze względu na poziom nakładów inwestycyjnych oraz długi okres zwrotu inwestycji. Artykuł w pierwszej części przybliża metody obliczania tych kosztów i dyskutuje możliwości ich szacowania na podstawie badań statystycznych - ekonometrycznych. Oszacowanie to bazuje na długookresowej analizie kosztów, uwzględniającej wszystkie nakłady ponoszone na funkcjonowanie, rozwój i utrzymanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Metody statystyczne, polegające na tworzeniu krzywych kosztów na podstawie danych historycznych, choć dość powszechnie stosowane, mogą dać fałszywe wyniki wynikające przede wszystkim z nieliniowości krzywej kosztów i w konsekwencji błędnej interpretacji wyników. Koszty krańcowe - według teorii ekonomii - są podstawa do ustalania cen produktów. W związku z tym każde przedsiębiorstwo powinno być świadome ich poziomu. Te wskazówki teoretyczne nie są jednak potwierdzane praktyką, a przedsiębiorstwa ustalają ceny na zasadzie powiększania kosztów średnich o oczekiwany zysk. Oba te poglądy nie uzyskały jednak wystarczającego potwierdzenia, a zasady ustalania cen komplikują się wobec złożoności rynków paliw i energii elektrycznej. W artykule wskazano na czynniki determinujące złożoność formowania cen na bazie teorii ekonomii i obserwacji rynków. Przede wszystkim, zarówno dla paliw takich jak węgiel kamienny, jak i energii elektrycznej funkcjonuje wiele rynków, o różnych strukturach, a zatem i zasadach ustalania cen równowagi rynkowej. Teoria ekonomii wnosi tu pewne wskazówki, co przyczynia się do zmniejszenia stopnia niepewności. Artykuł jest dyskusją wybranych uwarunkowań procesów ustalania cen, natomiast nie wskazuje schematów ich ustalania, ponieważ złożoność i dynamika zmian na rynkach nie pozwala na zastosowanie nawet najbardziej rozbudowanych algorytmów.
EN
This paper deals with the role of marginal costs in the determination of prices in the mining and power generation industries. A distinction is made between short-term and long-term costs, which should be used accordingly to establish differentiated prices. The paper analyzes long-term costs for selected industries, as these are more important due to the level of investment and the long time it takes to realize a return on investments. The first part the article analyses the methods for calculating these costs and possibilities for their estimation based on statistical-econometric estimation. The marginal cost estimate is based on long-term analysis taking into account all expenditures incurred for the operation, development, and maintenance of the capacity of the companies. Though quite commonly used, statistical methods, estimating cost curves on the basis of historical data, may give false results arising primarily from the nonlinearities of the costs curve and consequently erroneously interpreted results. Marginal costs, according to economic theory, are the basis for determining the level of the prices of products; therefore, each company should be aware of their level. These theoretical guidelines, however, are not confirmed by practice. Many entrepreneurs markup their prices, i.e. fixing them on the basis of the average cost increased by expected profit. Both of these views, however, are not significantly acknowledged, and pricing rules are complicated by the complexity of the fuel and electricity markets. The paper indicates these factors as determined by the complexity of the formation of prices both on the basis of economic theory as well as observation of the real markets. First of all, for fuels – such as coal – and electric energy there are many markets with different structures and thus the pricing policy of market clearing. Economic theories propose some solutions which help to reduce the degree of uncertainty. This paper is essentially a review of selected pricing issues; however, it may not indicate the relevant algorithms. The complexity and the dynamics of change in markets do not permit the use of even the most sophisticated algorithms.
PL
Artykuł jest krótkim przeglądem rozwoju nauki o rozdrabianiu skał w kierunku zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych na drodze doskonalenia narzędzi analitycznych do projektowania technologii, doboru odpowiedniej wielkości maszyn oraz kontroli procesów w instalacjach przemysłowych przeróbki kruszyw mineralnych.
EN
The article is a short review of the development of the science of comminution towards increasing the efficiency of production processes by improving analytical tools used for designing technologies, selecting the adequate size of machines and process control in industrial installations for mineral aggregate processing.
19
Content available Model based diagnosis using causal graph
70%
PL
Artykuł dotyczy zagadnień projektowania systemów diagnostyki procesów przemysłowych z wykorzystaniem grafów przyczynowo-skutkowych. Przedstawiono stan badań dotyczących zastosowania grafów w diagnostyce. Graf przyczynowo-skutkowy jest grafem skierowanym zawierającym wierzchołki reprezentujące zmienne i uszkodzenia oraz krawędzie obrazujące wzajemne oddziaływania. Zaprezentowano metodę znajdowana zbioru struktur wszystkich modeli, które mogą zostać wykorzystane w systemie diagnostycznym. Opisany jest sposób określania wrażliwości modeli na uszkodzenia oraz znajdowania możliwej do uzyskania wykrywalności i rozróżnialności uszkodzeń.
EN
This paper concerns fault diagnosis of industrial plants and complex systems with special interest in fault diagnosis system design. Scope of research connected with using causal graphs to fault diagnosis is presented. Directed graph is used to describe causal relationships between process variables and faults. New method for finding set of model structures based on causal graph is presented. Model structure is understood as an output variable and set of input variables. Algorithm for determining model sensitivity to faults is described. Method for finding possible ability to detect and isolate each fault given calculated set of models is described. Main ideas are explained on simple example.
PL
Istotnym zagadnieniem przy budowie modeli obiektów energetycznych jest ich weryfikacja, polegająca na określeniu dokładności odwzorowań. Przy modelach wielowyjściowych, problemem jest określenie jednego wskaźnika, oceniającego jakość odwzorowania. W artykule przedstawiono propozycję wskaźnika, pozwalającego na taką ocenę i umożliwiającego porównywanie wielu różnych modeli tego samego obiektu oraz różnych obiektów. Zastosowanie metody zilustrowano przykładem.
EN
Essential question of devices and systems modeling is the constructed model verification, depending on description of its accuracy. For multiinput and multioutput models, the question arises to create one magnitude, describing quality of representation. In the paper the proper index is proposed. It enables such an appreciation and comparison of few different models of the same object and different objects as well. The calculation examples are quoted.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.