Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 343

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyniki finansowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu wspomagającego decyzje (ZSWD) i wykazano, że jego realizacja jest uzależniona od szeregu interdyscyplinarnych umiejętności dotyczących mechanizmu rynku kapitałowego, nowoczesnych finansów, rachunku kosztów menedżerskich, analizy ryzyka i modelowania heurystycznego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono integracji pionowej stanowiącej łącznik, poprzez modelowanie heurystyczne, pomiędzy planowaniem operacyjnym i długookresowym. Sformułowano procedurę modelowania jednostkowych kosztów działań oraz wyników finansowych firmy w oparciu o zaproponowane heurystyczne funkcje korygujące oraz zestaw fuzzy logie parametrów Xf (jakości technologii) i Xm (jakości zarządzania). Przeprowadzone analizy na podstawie przypadku sytuacyjnego wykazały, że sformułowany model heurystyczny zapewnia dużą sterowalność kosztami i wynikami finansowymi firmy. W konsekwencji sytuacja ta może istotnie ułatwić spełnienie przez przedsiębiorstwo złożonych kryteriów efektywnościowych narzucanych przez rynek finansowy.
PL
Niniejszy referat ma na celu wskazanie procesu planowania i realizacji celów w przedsiębiorstwach transportowych ze skutkiem dla wyniku finansowego. Stosowanie w praktyce odpowiednich działań planistycznych, łącznie z ich realizacją i kontrolą jest ważnym elementem osiągania sukcesu w warunkach globalizacji i rosnącej intensywności konkurencji. Wśród przedsiębiorców branży TSL istnieje potrzeba stosowania skutecznego procesu planowania z wykorzystaniem odpowiednich metod pomimo istniejących barier. Ważnym zadaniem jest wypracowanie w badanym sektorze świadomości o korzyściach, jakie niesie właściwa realizacja zaplanowanych celów. Poniżej zostanie zaprezentowane narzędzie, które pozwoli na uporządkowanie zaplanowanych celów oraz systematyczną kontrolę ich realizacji. Tym narzędziem jest Strategiczna Karta Wyników.
EN
The purpose of this article is to present the Balanced Scorecard as a tool that provides a structured process of building and implementing business purposes, including companies in the Transportation and Logistical Services. One of the perspectives of Strategic Scorecard applies to the financial part, which presents the translation of the objectives of the other groups on the financial results. This ratio is measured by financial indicators, including in particular the profitability ratios. Analysis of these indicators creates opportunities for monitoring potential profits in the company, which is helpful in planning and implementation of the objectives in the future.
PL
Celem opracowania jest rozpoznanie przesłanek i indykatorów restrukturyzacji w publicznej uczelni. Ze względu na złożoność podjętego problemu i brak powszechnej dostępności do danych uwaga badawcza została skoncentrowana na rozpoznaniu przesłanek natury finansowej w odniesieniu do jednego celowo dobranego uniwersytetu. Badaniem objęto wynik finansowy ogółem, wynik z działalności dydaktycznej oraz wynik dotyczący działań uczelni na rynkach finansowych. Na tej podstawie wskazano proponowane wartości referencyjne, które powinny stanowić dla zarządzających impuls do podjęcia w uczelni działań restrukturyzujących. Ustalono, że obszarem, który należy objąć szczególną uwagą i kontrolą w odniesieniu do poziomu kosztów, jest działalność dydaktyczna. Z uwagi na sens merytoryczny działań w segmencie dydaktycznym należy uznać wyniki wykazywane w tym obszarze za kryterium najbardziej relewantne do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu pierwszych informacji o fuzjach i przejęciach w sektorze bankowym na kształtowanie sią wyników finansowych banków komercyjnych, uczestniczących w tych procesach oraz przedstawienie implikacji tego zjawiska na ostateczną efektywność integracji. W przeprowadzonym badaniu przeanalizowano trzy największe transakcje połączeń banków, które miały miejsce w polskim sektorze bankowym. Podczas analizy danych finansowych zauważalna jest wyraźna tendencja krótkoterminowej zmiany sposobu działania poszczególnych banków, mającej na celu uzyskanie jak najlepszej pozycji konkurencyjnej w negocjacjach integracyjnych.
EN
The article identifies the impact of information about mergers and acquisitions on the trends of the financial results of commercial banks participating in these transactions. The research analysis has included the three most important mergers and acquisitions in Polish banking sector. During the analysis of the financial information it's seen the evident tendency to short-term changes of individual banks' activity which is aimed at getting the best competitive position in integration negotiations
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2011 rok w jego podstawowych strefach działalności. Wyniki obejmują całe górnictwo węgla kamiennego za wyjątkiem przedsiębiorstw prywatnych wydobywających węgiel kamienny. W 2011 roku, w porównaniu do 2010 r, wystąpiły korzystne tendencje, które przełożyły się na wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych tego sektora gospodarki. Przede wszystkim, w 2011 r., odnotowano znaczącą poprawę w podstawowych elementach wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym obniżeniu stanu zobowiązań.
EN
The article presents the results of the hard coal mining for 2011 in its core areas of activity. The results cover the entire hard coal mining industry with the exception of private companies extracting coal. In 2011, as compared to 2010, there were positive trends, which resulted in an increase of basic economic indicators of the sector of economy. First of all, in 2011, there were significant improvements in the basic elements of the financial result of the mining sector, with a simultaneous reduction in liabilities.
EN
The present master thesis is devoted to the question of fixed assets management in the manufacturing company. The main objective of this thesis was to evaluate a fixed assets management in the OCTIM Company, Ltd. located in Olsztynek from the point of efficiency within the space of 2007–2009. Analysis of the altering process in the field of fixed assets volume, structure and dynamics, analysis of the technological progress in fixed assets endowment as well as analysis of the fixed assets utilization from the point of efficiency in the OCTIM Company, Ltd. led to the conclusion that a rational fixed assets management did not contribute to better financial results
PL
Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniu gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Głównym jej celem była ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie OCTIM Sp. z o.o. w Olsztynku w latach 2005–2007. Na podstawie analizy procesu zmian w wielkości, strukturze i dynamice składników majątku trwałego, jak również analizy postępu technicznegow dziedzinie wyposażenia w środki trwałe, a także analizy efektywności wykorzystania środków trwałych w przedsiębiorstwie OCTIM Sp. z o.o. stwierdzono, iż racjonalne gospodarowanie środkami trwałymi nie wpłynęło na poprawę jego wyników ekonomicznych.
PL
Sektor ICT jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki, której dynamiczny rozwój warunkują wiedza i innowacje. Proces efektywnego tworzenia, przesyłania i gromadzenia wiedzy staje się możliwy dzięki rozwiązaniom, jakie oferują nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi sektora ICT przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju, oddziałując pozytywnie na całą gospodarkę. Według badań OECD udział tego sektora w tworzeniu wartości dodanej w 2009 roku utrzymywał się na poziomie 8,6%, a zatrudnienie znalazło w nim prawie 15 mln osób. Celem opracowania jest analiza rozwoju sektora ICT w Polsce na tle innych krajów UE-27, rozpatrywana zarówno z punktu widzenia jego konkurencyjności wynikowej, jak i zdolności konkurencyjnej.
PL
Przedstawiono porównania bilansu energii elektrycznej w Polsce za trzy kwartały roku 2009 z wynikami finansowymi firm energetycznych za pierwsze półrocze 2009 r.
EN
Presented is the comparison made between electrical energy balance in Poland after three quarters of the year 2009 and financial results power firms obtained in the first half of 2009.
PL
Przeprowadzono analizę finansową 1200 dużych, polskich przedsiębiorstw z tzw. "Listy 2000", według metodyki, której zarys przedstawiono w pierwszej części artykułu. Przedstawiono ogólną charakterystykę badanej populacji przedsiębiorstw i główne wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy w odniesieniu, zarówno do całej populacji, jak i niektórych wyróżnionych grup przedsiębiorstw.
EN
A financial analysis of 1200 large Polish companies was made. They were taken from the so called "'Lista 2000" (The List 2000). The first part of the article deals with the methodology used for the purpose of the analysis. General characteristics of the subjects examined have been provided and conclusions drawn.
PL
W końcu marca br. GUS ogłosił roczne wyniki finansowe i ekonomiczne wypracowane przez przemysł; w tym wydaniu wybór podstawowych informacji dotyczących krajowego przemysłu i wybranych najważniejszych działów, w tym Przemysłu Chemicznego. Pokazano też tabelarycznie dane dotyczące wypadków przy pracy.
PL
Zarówno w mediach branżowych, jak i wśród samych emitentów wypłata dywidendy często jest postrzegana jako narzędzie do sygnalizowania kondycji spółki i przyszłych zmian tej kondycji w oczach zarządu. Celem artykułu było zweryfikowanie tezy, czy rozpoczęcie wypłaty dywidendy również niesie ze sobą informacje dla akcjonariuszy o przyszłych wynikach finansowych. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na danych dotyczących spółek z GPW w Warszawie z lat 2002–2012. Autorzy wykazali, że siła prognostyczna dywidend inicjalnych nie jest na tyle jednoznaczna, aby inwestorzy mogli na niej oprzeć swoje oczekiwania co do kształtowania się przyszłych wyników.
PL
W pracy dokonano analizy porównawczej parametrów ekonomicznych wpływających na osiągane wyniki finansowe dwóch instytucji bankowych: ING Banku Śląskiego S.A. oraz BZ WBK S.A. w latach 1995 - 2003. Pod uwagę wzięto liczbę placówek, zatrudnienie oraz sumę bilansową. Wyniki przedstawiono na wykresach oraz za pomocą statystyk opisowych. Do obliczeń wykorzystano programy: MATHEMATICA 4.0 oraz STATISTICA 5.0 PL.
EN
The paper tackles the outcome of the contrastive analysis of the economic parameters governing the financial results of the two banks ING Bank Śląski and BZ WBK in the years 1995-2003. The aspects studied in the papers included mainly the number of the departments, employment details and the overall revenue of both institutions. The results have been presented in the form of graphs and charts, as well as by the means of descriptive statistics principles. Applications such as MATHEMATICA 4.0 and STATISTICA 5.0 PL have been used to carry out mathematical calculations.
EN
This article presents the influence of credit activity on financial results achieved by co-operative banks in Poland. The survey was conducted on the relatively large sample of the co-operative banks (i.e. 1359) across an entire country over the 1995-2000 period. Estimation results indicate bank financial results responded the most to credits granted to non-financial entities, namely to individual enterprises, private companies, households and farmers. The less important was found the government, however the credits extended to this sector also have statistically significant influence on financial results of the co-operative banks. Furthermore, the diversification of credit portfolio by co-operative banks demonstrates that on Polish financial markets they perform functions typical for universal banks.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było określenie roli, jaką odgrywa orientacja rynkowa w wynikach finansowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) działających w parkach technologicznych w Polsce. Artykuł jest odpowiedzią na potrzeby systematycznego badania relacji między orientacją rynkową a wynikami finansowymi na poziomie organizacji. Przyjmując podejście ilościowe badano efekty orientacji rynkowej i konstrukt wyniki finansowe. Próba badawcza obejmowała mikro- oraz małe i średnie przedsiębiorstwa działające w parkach technologicznych w Polsce. Do przeprowadzenia badań empirycznych zastosowano dwie metody: CAWI i PAPI. Do analizy danych empirycznych wykorzystano metody opisu i wnioskowania statystycznego. Artykuł zawiera ustalenia dotyczące bezpośrednich relacji między orientacją rynkową a wynikami finansowymi. Udowodniono, że orientacja rynkowa jest czynnikiem stymulującym wyniki finansowe MMŚP działających w parkach technologicznych (PT) w Polsce. Rezultaty badań stanowią podstawę do wypowiedzi na temat możliwości kształtowania wyników finansowych MMŚP funkcjonujących w PT w Polsce. Przyszłe badania powinny dotyczyć orientacji rynkowej w połączeniu z innymi orientacjami strategicznymi w różnych kontekstach.
PL
Podjęto próbę oceny skutków wprowadzenia od 2015 roku nowego systemu wsparcia bezpośredniego i stawek płatności dla finansów wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono wysokość subwencji jaką prawdopodobnie uzyskają badane przedsiębiorstwa, a następnie porównano je z poziomem wsparcia naliczonego za 2013 rok. Stwierdzono, że w nowej perspektywie finansowej, poziom dotowania wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych ulegnie znacznemu zmniejszeniu na wskutek zmian instrumentów subwencjonowania i redukcji jednolitej płatności obszarowej dla największych beneficjentów. Zmniejszenie wsparcia w największym stopniu dotknie jednak jednoosobowe spółki ANR, a więc podmioty aktywne w tworzeniu i upowszechnianie postępu biologicznego. Drugą grupa pod względem odczuwania negatywnych skutków zmian systemu wsparcia bezpośredniego będą rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
EN
The article discusses the effects for Polish large-scale agricultural enterprises of introducing in 2015 the new direct support scheme and payment amounts. On the basis of a simulation it was possible to establish the amount of subsidies that would likely be granted to enterprises under analysis. The former were compared with the level of support as calculated for 2013. This leads to a conclusion that under the new financial perspective, the subsidy level for large-scale agricultural enterprises will diminish significantly due to changes in subsidy instruments and the reduced single area payment for the largest beneficiaries. However, the decrease in support will have the greatest negative impact on shareholder companies of the State Treasury APA, which are active in creating and popularising biological progress. The second group that will be affected the most by the changes in the direct support scheme will be the agricultural production cooperatives.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.