Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 755

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
XX
Jednostki samorządu terytorialnego, realizując w latach 2014-2017 projekty inwestycyjne z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zmuszone były zapewnić część własną środków pieniężnych. Najczęściej finansowanie własne polegało na zaciąganiu zobowiązań dłużnych. Celem artykułu jest ocena rzeczywistych potrzeb zaciągania zwrotnych źródeł finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w latach 2014-2017(abstrakt oryginalny)
EN
Self-government units, which have carried out investment projects with the share of European Union funds, were forced to provide part of the investment financing on their own. Generally, this financing signified that self-governments have incurred debt obligations. The aim of the article is to assess the use of refundable revenues by self-government units based on the example of the West Pomeranian Province in the period of 2014-2017(original abstract)
XX
Jednostki samorządu terytorialnego, realizując swoje zadania, wykorzystują różne zwrotne źródła finansowania. Wynika to z niedostosowania źródeł dochodów do zakresu realizowanych przedsięwzięć, a także z podejmowania zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych. Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania finansowe w postaci kredytów bankowych, pożyczek lub emitować obligacje komunalne. Wybór właściwego źródła finansowania zależy od wielu czynników i powinien być poprzedzony dokładną analizą ekonomiczną. Limity zadłużenia obowiązujące w jednostkach samorządu terytorialnego są ściśle określone przepisami prawa. Celem artykułu jest przedstawienie zewnętrznych, obcych źródeł finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz identyfikacja czynników determinujących wybór instrumentu finansowego i wielkość zadłużenia(abstrakt oryginalny)
EN
Units of local governments, in order to realize their tasks, use various returnable sources of financing. It results from inadequacy of sources of revenues to the scope of realized projects and taking tasks aimed at meeting the needs of local communities. Public finance sector units may incur liabilities in the form of bank loans, loans or issue municipal bonds. Choosing the property sources of financing depends on many factors and should always be preceded by an economic analysis. Debt limits which are in force for territorial self-government units are strictly determined by law. The aim of the article is to present external, foreign sources of local government's financing needs and to identify factors determining a choice of a financial instrument and a size of an indebtedness (original abstract)
XX
Celem tekstu jest zaprezentowanie rozwiązań prawnych oraz ich skuteczności w zakresie koordynacji polityk fiskalnych w Unii Europejskiej. Uzasadnienie tej koordynacji jest punktem wyjścia przedmiotowej analizy. Następnie przedstawiono podstawy wynikające z części "prewencyjnej" i "naprawczej" Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Regulacje te zostały poddane analizie efektywności w odniesieniu do wartości referencyjnych opisanych w Protokole 12 TFUE. Przeprowadzono ją na podstawie przekroczenia wartości referencyjnych i dyspersji we wszystkich państwach członkowskich. Przedstawione wnioski świadczą o braku skuteczności dotychczasowych rozwiązań. Zaprezentowano również możliwe - w opinii Komisji Europejskiej - scenariusze reformy koordynacji polityk fiskalnych w UE oraz poddano je ocenie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the legal solutions and their effectiveness with respect to the co-ordination of fiscal policies within the European Union. The starting point for the analysis is the justification of the co-ordination of fiscal policies in the European Union. The further sections of the article discuss the basis resulting from the "preventive" and "reparatory" provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). These regulations have been analysed in terms of their efficiency with respect to the reference values specified in Protocol 12 of the TFEU. The analysis was based on the excession of reference values and dispersion in all Member States. The presented conclusions demonstrate that the existing solutions are ineffective. The paper also presents and evaluates the scenarios of the reform of fiscal policy co-ordination in the EU that are possible in the opinion of the EC(original abstract)
XX
Artykuł zawiera prezentację i krytyczną analizę prawa, poglądów doktryny i orzecznictwa odnoszących się do używanego w przepisach zwrotu "sprawa z zakresu administracji publicznej". Po wykazaniu wielu wątpliwości, jakie mogą wzbudzać dotychczasowe próby wyjaśnienia, co ten zwrot oznacza, autor zaproponował nowe, dodatkowe kryterium, za pomocą którego można próbować rozróżnić, czy dany akt organu jednostki samorządu terytorialnego został wydany w sprawie z zakresu administracji publicznej, czy też nie mieści się w tej kategorii spraw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a presentation and a critical analysis of the law, views of the doctrine and case law regarding the expression 'public administration case', which is used in the regulations. After presenting numerous doubts that attempts made so far to clarify the meaning of this expression may arouse, the author proposed a new, additional criterion by which an attempt can be made to distinguish whether or not a given act of a territorial self-government unit was issued in a public administration matter falls within this category of matters. (original abstract)
XX
Obserwacja działalności sektora samorządowego oraz uwarunkowań prawnych pozwala na stwierdzenie, że instrumenty planowania strategicznego często pozbawione są kompleksowości podejścia. Typowym podejściem jest traktowanie poszczególnych obszarów aktywności jednostek samorządu terytorialnego w sposób wycinkowy, podporządkowany doraźnym wymogom lub zadaniom, jakie są realizowane. To zaś skłania do stwierdzenia, że postulowane jest dążenie do jak najbardziej kompleksowego podejścia procesu planowania i podporządkowania go procedurom planowania strategicznego, który następnie staje się wyznacznikiem planowania poszczególnych budżetów krótko- lub średnioterminowych. (fragment tekstu)
EN
The article presents possibilities of using instruments for planning and programming processes of development in local governments. Long-term investment program, a forecast of public debt, long-term financial plan and strategy of local government development can be the main tools in the long-term programming. However, effective use of the tools is determined by a complex approach that still doesn't exist in our environment. (original abstract)
XX
Artykuł jest trzecim z cyklu artykułów poświęconych praktycznym aspektom i zastosowaniu zasad protokołu dyplomatycznego przy organizacji oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (artykuły opublikowane na łamach "Samorządu Terytorialnego": Członkostwo w Unii Europejskiej - wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego oraz Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym). Artykuł jest poświęcony zagadnieniom, które powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim podczas organizowania przez administrację publiczną (zarówno na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak i centralnym) spotkań o charakterze oficjalnym oraz nieoficjalnym. Zasada precedencji i jej praktyczne zastosowanie ma również ogromne znaczenie podczas uroczystości różnego typu, w których biorą udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is the third of a series of articles devoted to the practical aspects and the application of the principles of diplomatic protocol when organizing official ceremonies at the regional, national and international level (articles published in "Territorial Self-Government": Membership of the European Union - challenges for local self-governments regarding the new applications of diplomatic protocol and Diplomatic protocol and its application in official ceremonies at regional, national and international level). The article is devoted to the issues that should be taken into account, primarily when the public administration (at both local and regional, as well as central level) organizes meetings of an official and unofficial nature. The principle of precedence and its practical application is also of great importance during ceremonies of various types, involving representatives of territorial self-government units. (original abstract)
XX
Podział pomocniczy miasta Poznania jest rezultatem oddolnego kreowania jednostek osiedlowych przez mieszkańców miasta. Wynikiem tego jest zróżnicowana struktura wielkościowa osiedli, a cały układ jednostek pomocniczych cechuje duże rozdrobnienie i niespójność terytorialna. Dodatkowo dostrzega się problemy związane z funkcjonowaniem osiedli w Poznaniu, które wynikają głównie z braku równowagi pomiędzy zadaniami i kompetencjami statutowymi. Artykuł identyfikuje te problemy. Dodatkowo praca porusza zagadnienie planowanej reformy jednostek pomocniczych w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)
XX
Rozważania zawarte w artykule dotyczą głównie współpracy i relacji nawiązywanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami gospodarczymi, których przedstawicielami są członkowie klastra. Celem pracy jest identyfikacja oraz ocena owych relacji, a także propozycja ich usprawnień. Zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród wybranych podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego, ukazujące, że większość badanych obiektów nawiązała tylko podstawowe, ale trwałe i satysfakcjonujące relacje z JST. Badania dotyczyły relacji z uwzględnieniem między innymi zadowolenia z ich nawiązywania i pielęgnowania, występujących barier czy obszarów do poprawy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is mainly about cooperation and relations between local government units and economic entities, which in this case are members of the tourist cluster. Presented results of the research done in selected entites from the public and private sectors show that mostly examined objects established only basic, but lasting and satisfying relations with LGUs. Research contains the benefits of the beggining and continuing of these realtions and describes the barriers and areas to improve.(original abstract)
XX
Doświadczenia ostatnich lat wskazują na głębokie zmiany podejścia do potrzeby rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Od urzędników wymaga się skupianie nie tylko na miernikach finansowych, ale również na zaangażowaniu w działania prorozwojowe, które to w efekcie decydują o sukcesie tych organizacji. Specyfika funkcjonowania sektora budżetowego wymusza prezentowanie różnorodnych mierników, jednak proces pomiaru nie może być celem samym w sobie. W literaturze przedmiotu wskazuje się zrównoważoną kartę wyników jako narzędzie wykorzystujące wielopłaszczyznowe metody oceny działań rozwojowych. W związku z tym głównym celem artykułu jest uwypuklenie znaczenia prospektywnych mierników badania zdolności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystując przegląd literatury, metodę dedukcyjną oraz wnioskowania przez analogię, zaprezentowano koncepcję oceny wkładu urzędników w rozwój jednostki samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The experience of recent years indicates a profound change in the approach to the need for development in local government units. Officials are required to focus not only on financial measures, but also on involvement in pro-development activities, which in turn determine the success of these organizations. The specificity of the functioning of the budget sector forces the presentation of various measures, but the measurement process cannot be an end in itself. The literature on the subject indicates Balanced Scorecard as a tool that uses multi-faceted methods for assessing development activities. Therefore, the main goal of the article is to emphasize the importance of prospective measures of research on the development capacity of local government units. Using the literature research, the deductive method and the reasoning by analogy, the concept of assessment of the contribution of officials to the development of the local government unit was presented.(original abstract)
XX
Samorząd terytorialny odgrywa znaczącą rolę w procesach integracyjnych z Unią Europejską. Aktywny udział samorządów lokalnych w procesie akcesyjnym przyczynia się do harmonizacji przepisów lokalnych z prawem unijnym oraz umożliwia przygotowanie i wdrażanie programów pozwalających na odpowiednie zagospodarowanie środków przedakcesyjnych, a po akcesji - funduszy strukturalnych. Warunkiem rzetelnego wypełniania zadań przez pracowników samorządowych jest właściwe przygotowanie ich do pełnienia obowiązków. (...) Problem ten jest szczególnie istotny w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W krajach europejskich przywiązuje się dużą wagę do właściwego przygotowania pracowników samorządowych oraz powszechnie stosuje się różnego rodzaju oceny urzędników. Często sama ocena pracowników jest impulsem do podejmowania działań mających na celu podniesienie kompetencji urzędników. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona propozycja zastosowania zrównoważonej karty wyników do oceny jakości pracowników samorządowych. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of this article is to show the application of the Balanced Scorecard in the management in order to improve the quality of civil servant in local government. (original abstract)
XX
W artykule określono istotę długu ukrytego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz wskazano przyczyny i skutki występowania tego zjawiska. Zarekomendowano również podjęcie określonych działań służących: ograniczeniu niekontrolowanego zadłużania się JST, utrzymaniu stabilności finansowej JST i przejrzystości finansów samorządowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there is discussed the essence of the hidden debt of territorial self-government entities in Poland. There are pointed out some reasons and effects of that debt. There are also proposed some solutions to reduce that debt, to sustain good financial condition of territorial self-government entities and to ensure transparency of local finance.(original abstract)
12
Content available remote Key Performance Indicators in Local Government in Poland
80%
XX
One of the basic accusations against public finance units, including local governments (lg), is the lack of economic efficiency and relations of the expenditures and outcomes. Just like in the case of commercial entities, local governments put more emphasis on the possibility to present the effectiveness of their operations not only by means of financial indicators. The herein study constitutes an attempt to demonstrate the possibilities and benefits of introducing the Key Performance Indicators (KPI) reporting in lg. According to the conducted research it results that the use of KPI in order to report on the achieved outcomes in different fields of activities is fully reasonable in terms of local governments. The elaboration of a set of common KPI for all the units shall facilitate the comparison of the achieved results both in time and space. The article presents a new issue that are the opportunities of using KPI in the Polish local governments in order to prepare reports(abstrakt oryginalny)
EN
Jednym z podstawowych zarzutów stawianych jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, jest brak gospodarności i powiązania ponoszonych przez nie wydatków z efektami. Podobnie jak w podmiotach komercyjnych coraz większy nacisk kładzie się na możliwości przedstawienia efektów ich działalności nie tylko za pomocą wskaźników finansowych. Celem opracowania jest próba przedstawienia możliwości i korzyści płynących z wprowadzenia raportowania Key Peformance Indicators w jednostkach samorządu terytorialnego. Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystanie KPI do raportowania osiąganych wyników w różnych obszarach działalności jest w tych jednostkach w pełni uzasadnione. Opracowanie zbioru KPI wspólnych dla wszystkich jednostek samorządu ułatwi porównywalność osiąganych wyników zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Nowością w artykule jest przedstawienie możliwości wykorzystania KPI do raportowania w polskich jednostkach samorządu terytorialnego(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych aspektów systemu zarządzania ryzykiem oraz praktycznego wykorzystania tego systemu w jednostkach samorządu terytorialnego. W pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie śląskim w miesiącach wrzesień i październik 2015 r. Proponowany zakres merytoryczny opracowania można uznać za nowatorski, gdyż dotychczas na rynku wydawniczym nie ukazał się artykuł w całości poświęcony problematyce zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego. (fragment tekstu)
EN
The aim of this chapter is to identity and control areas of risk in the process of capital allocation in the local government. Researches were used for the analysis of this issue. (fragment of text)
15
Content available remote Rozwój PPP w Polsce - analiza zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego
80%
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jest przedmiotem rozważań decydentów od wielu lat, jednak jego rozwój nie jest zbyt spektakularny. Na początku podnoszono brak, a potem niedopasowanie przepisów prawnych, następnie wymogi fiskalne zgodne z kryteriami z Maastricht i wymogi ewidencyjne Eurostatu. Mimo relatywnie niskiego rozwoju PPP w Polsce wydaje się celowe zbadanie zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w takie przedsięwzięcia. Przeprowadzona analiza wykazała zwiększoną aktywność JST, szczególnie w ostatnich pięciu latach. Największe zaangażowanie dotyczyło miast na prawach powiatu, a głównie miast o statusie miast metropolitalnych. Inne typy JST zaktywizowały także swoje zaangażowanie w projektach partnerstwa. Największe realizowane projekty dotyczyły sektora telekomunikacji, gospodarki odpadami i rewitalizacji. W mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego projekty PPP były skoncentrowane na inwestycjach energooszczędnych oraz w gospodarce wodno-kanalizacyjnej, sektorze sportu i turystyki, ochronie zdrowia, transporcie, kulturze(abstrakt oryginalny)
EN
Public-private partnership in Poland has been a subject of many disputes for many years, but its development is rather modest. In the beginning lack and further mismatch of law were treated as the main obstacles, afterwards a neccesity to fulfill Maastricht criteria and Eurostat reporting requirements. Despite quite low development of PPP projects in Poland it seems that the analysis of local government units (LGUs) involvement into such projects should be undertaken. The analysis shows that LGUs have been more active, especially in the last 5 years. The biggest involvement was generated by poviat towns, and mainly with the status of metropolis. Other types of LGUs were also more active than in previous years. The biggest projects have related to IT, waste, and revitalization sectors. In smaller LGUs PPP projects were focused on low-energy investments, and also in water-sewage, sport and tourism, health, transport, and culture sectors(original abstract)
XX
W artykule dokonano charakterystyki poszczególnych rodzajów dotacji jednostek samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem, na jakiego rodzaju wydatki mogą być one przeznaczane i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia w terminie bądź pobrania w nadmiernej wysokości. Celem artykułu było wskazanie, na co wydatkowane są środki przekazywane w formie dotacji celowych z budżetu samorządu województwa zachodniopomorskiego i jaka jest tendencja dokonywania tego typu wydatków. Do badań empirycznych wykorzystano dane z budżetu województwa zachodniopomorskiego za lata 2014-2017 oraz z projektu budżetu na 2018 rok(abstrakt oryginalny)
EN
The article provided the characteristics of particular types of designated subsidies, with regard to their specific character of the public expense category. The amount of the subsidies donated to various purposes in the years 2014-2018 was also analysed on the basis of the budget of the West Pomeranian Voivodeship. The aim of the article was to indicate the specific character of designated subsidies, as well as their amount allotted from the budget of the West Pomeranian Voivodeship.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie leasingu zwrotnego, wskazanie przyczyn jego stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), a także płynących z tego korzyści. Leasing operacyjny zwrotny umożliwia samorządom pozyskanie środków finansowych, a równocześnie wpływa korzystnie na indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ). Może też być alternatywą dla sprzedaży samorządowego majątku. W opracowaniu posłużono się metodą opisową, a wnioski oparto na analizie raportów Najwyższej Izby Kontroli (NIK) i regionalnych izb obrachunkowych (RIO) oraz literatury, a także przepisów dotyczących finansów publicznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyses reasons and benefits to use sale and leaseback operations by local government units. The main method to discuss the chosen topic is descriptive method. Sale and leaseback operations are products that allows obtaining financial resources the local government units and at the same time have a positive impact on the debt limits in art. 243 of the Public Finance Act. Sale and leaseback may be an attractive alternative form of financing compared to the sale of assets by local governments. The paper lists the RIO, NIK reports and the literature on the subject and analyses the existing legal framework concerning public finance(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istoty tej usługi finansowej i zwrócenie uwagi na jej rolę w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na ramy opracowania skupimy się na podstawowych rodzajach gwarancji ubezpieczeniowych wykorzystywanych w kontekście zamówień publicznych, które to gwarancje są podstawową formą zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
EN
Wrong performance of contract is a risk connected with every contract. Local government is cooperating with many entities so it is exposed to this risk as well. Protect against this risk is one of the tool of risk management. Because of tasks and aims of local government proper protection against that kind of risk seems to be necessary and obvious. Public procurement creates of using different kinds of protection. There are for example performance bonds and bid (tender) bonds. These kinds of bonds can be very useful for local governments as a tool of protection their activity. (original abstract)
XX
Rozdział prezentuje specyfikę rachunkowości podatków i opłat w gminnej jednostce samorządu terytorialnego, która pełni funkcję organu podatkowego, a ponadto przedstawia aktualną strukturę dochodową wybranych gmin oraz krajowe tendencje. Poruszono w nim również zagadnienie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych. Pojęcie rachunkowości podatków i opłat lokalnych należy rozumieć jako podsystem skomplikowanego systemu rachunkowości budżetowej i połączonej z nią rachunkowości jednostek sektora publicznego. Podmioty sektora finansów publicznych muszą przestrzegać nie tylko ogólnych przepisów rachunkowości, ale także przepisów szczególnych odnoszących się do rozwiązań w tym zakresie ze względu na ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na dodatek, jednostki samorządu terytorialnego mają do spełnienia zadania związane z tworzeniem i realizacją budżetu. Przez to rachunkowość sektora publicznego nabiera specyficznych cech. Celem rozdziału jest przedstawienie zasad rachunkowości budżetowej związanych z dochodami z tytułu podatków lokalnych na tle zasad gospodarki finansowej gminy. W tekście posłużono się danymi dotyczącymi całego kraju, a także bardziej szczegółowymi, lokalnymi zarządzeniami i uchwałami rad gmin powiatu mikołowskiego oraz samej gminy Mikołów. Dokonano również analizy aktów prawnych i literatury krajowej poruszającej kwestie finansów publicznych, rachunkowości finansowej i budżetowej. (fragment tekstu)
XX
Samorząd lokalny to część sektora finansów publicznych, dlatego znaczna część jego dochodów ma ściśle określony cel. Takie ukierunkowanie dochodów na finansowanie poszczególnych zadań ogranicza zakres autonomii finansowej samorządu terytorialnego i sprowadza ją do roli administrowania środkami publicznymi i wydawania ich na finansowanie poszczególnych zadań. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego to także ograniczenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) - gmin, powiatów i województw. Jednocześnie istota samorządu terytorialnego polega na tym, że jest on skoncentrowany na rozwoju lokalnym. Dzięki temu władze lokalne mają do dyspozycji własne dochody oraz mają dostęp do nadzwyczajnych źródeł finansowania, takich jak pożyczki i kredyty. Ta dwoistość może być przyczyną jego licznych problemów realnych i finansowych, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego podziału środków publicznych między władzę centralną a samorząd terytorialny. Artykuł koncentruje się na problemach związanych z wpływem źródeł dochodów na samodzielność finansową i działalność inwestycyjną gmin w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Local government is a part of the public finance sector, therefore a significant part of its income has a strictly defined purpose. Such focusing of income on the financing of specific tasks limits the scope of the financial autonomy of local government and reduces it to the role of administering public funds and spending them on financing particular tasks. Supervision and control over local government are also a limitation of financial independence of local government units (LGUs) - municipalities, districts and voivodeships. At the same time, however, the essence of local government lies in the fact that it is focused on local development. Owing to this, local authorities have their own income at their disposal and can also access extraordinary sources of financial power, such as loans and credits. This duality government functioning can be the cause of its numerous real and financial problems, especially when the repartition of public funds between the central authority and local government is made incorrectly. The article focuses on the problems related to the issues of the influence of revenue sources on the financial independence and investment activity of municipalities in Poland.(original abstract)
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.