Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 489

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gospodarka regionalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
XX
Opracowanie dotyczy różnorodnych osiągnięć prof. Jerzego Kruczały w dziedzinie teorii i praktyki zagadnień dotyczących gospodarki regionalnej i turystyki.
XX
Omówiono kulturowe i historyczne korzenie regionu Morza Bałtyckiego, politykę zagraniczną państw regionu Bałtyckiego i ich stosunki z Polską, udział Unii Europejskiej we współpracy bałtyckiej oraz perspektywy współpracy i nowe zdania w tym regionie.
XX
Podział kraju pogłębił różnice, których korzenie są historyczne. W przyszłości szansą na wyrównanie regionalnych dysproporcji będą fundusze unijne. Obecnie różnicę tę widać, jeśli zmierzyć liczbą gospodarczych podmiotów przypadających na 1000 mieszkańców. W powiecie warszawskim było ich 127, natomiast w ostrołęckim tylko 29.
XX
Opracowanie zawiera bibliografię prac prof. J. Kruczały dotyczących gospodarki regionalnej i turystyki. Bibliografia ułożona jest w porządku chronologicznym za lata 1953-1991.
6
80%
EN
The article discusses the case of a Leonardo da Vinci project called "SME ACTion Learning Facilitators." It focuses on the project activities in the promotion of a regional network of academic animators and helping business start-ups in Upper Silesia, Poland. It also discusses the process of action learning. Moreover, it enumerates and discusses the tools offered by SME ACTor Project that are important in enterprise animation.(original abstract)
XX
OECD ma swoje korzenie w Planie Marshalla. Dziś skupia 30 członków krajów zaangażowanych w demokratyczne rządy i gospodarkę rynkową i stanowi forum, na którym rządy mogą porównywać i wymieniać doświadczenia polityczne, identyfikować dobre praktyki i promować decyzje i zalecenia. Dialog, konsensus, wzajemna ocena i presja są na miejscu samym sercu OECD. (fragment tekstu)
8
Content available remote Implementation of European System of Regional and National Accounts ESA 2010
80%
XX
Celem artykułu była analiza wdrożenia nowej metodologii w ramach europejskiego systemu rachunków regionalnych i narodowych ESA 2010. Aby osiągnąć ten cel, autor: i) opisał potrzebę wprowadzenia nowej metodyki pomiaru gospodarki; ii) omówił proces ewolucji metodologii opisywania rachunków narodowych i regionalnych; iii) przedstawił różnice między ESA 2010, a jej poprzedniczką - ESA 1995; iv) określił wpływ zmian wynikających z wdrożenia ESA 2010 na ocenę wzrostu gospodarczego. Przeprowadzone badania zweryfikowały pozytywnie hipotezy badawcze: i) ESA 2010 wprowadza istotne zmiany do istniejącej metodologii systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej; ii) ESA 2010 przyczynia się do zwiększenia wskaźnika wzrostu gospodarczego raportowanego przez państwa członkowskie UE; iii) wzrost miernika PKB w Polsce w związku z korzystaniem z ESA 2010 będzie ograniczony ze względu na skromne wydatki na badania i rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research work was to analyze the implementation of a new methodology in the framework of the European System of Regional and National Accounts ESA 2010. In order to achieve the objective author: i) described the need for a methodology for measuring the economy; ii) discussed the process of improving the methodology of describing the national and regional accounts; iii) presented differences between the ESA 2010 and its predecessor - ESA 1995; iv) determined the effect of changes resulting from the implementation of ESA 2010 to gauge economic growth. The research verified positively established research hypotheses: i) the ESA 2010 introduces significant changes to the existing framework of the system of national and regional accounts in the European Union; ii) ESA 2010 contributes to the increase of economic growth reported by EU Member States; iii) GDP growth in Poland due to use of the ESA 2010 will be limited because of modest expenditure on research and development. (original abstract)
XX
Australijskie wyścigi konne to jeden największych systemów wyścigowych na świecie, obok USA i Japonii. Szczególne znaczenie dla ich funkcjonowania ma odpowiednia organizacja podmiotów i instytucji krajowych oraz regionalnych, których efektywna współpraca wpływa nie tylko na osiągane wyniki zootechniczne i gospodarcze w wymiarze kontynentalnym, ale także przyczynia się do utrzymywania wysokiej pozycji na arenie światowej. Celem artykułu jest przedstawienie systemu wyścigów konnych, tworzonego przez jego uczestników na terytorium Australii, oraz pozycji australijskich wyścigów w gospodarce światowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Australian horse racing is, next to the U.S. and Japan, one of the largest racing systems in the world. Particular significance for functioning of this system is connected with the proper organisation of different entities and national and regional institutions. This network of the effective co-operation influences the achieved economic and zootechnical results. It also helps to maintain a high position on the world horse industry. This article presents a system of horse racing, created by the participants in Australia, and the Australian racing position in the global horse business.(original abstract)
10
Content available remote Some Problems of Transition to Post-Industrial Development in the Siberian Region
80%
EN
Irkutsk Oblast of the Russian Federation is usually regarded as an industrial region. Its economy is oriented predominantly at extracting industries (coal, gas, iron ore, gold, salt, mica, timber cutting, hydropower) and first stages of processing (including petrochemicals and aluminium using imported raw materials). The principle proprietors (earlier sectoral ministries, now trans-national corporations) have their headquarters very far from Siberia and their interests are rather alien to the region. In fact, such a picture makes even the given definition ("industrial region") somehow doubtful and too optimistic. However, it can be said that we deal here with an early stage of industrialization, far from post-industrial development. Still, all this does not mean that such functions as science, education, or culture do not exist here. They do exist but are not used as "locomotives" of regional economy. In the last several years, the authors of the report have taken part in investigations and discussions on strategic planning of regional development in Irkutsk Oblast for the first half of the 21st century. (fragment of text)
XX
Artykuł omawia sytuację w handlu zagranicznym województwa podlaskiego oraz analizuje obroty tego handlu na tle pozostałych województw w kraju.
XX
Opierając się na cząstkowych opracowaniach dla gmin, za możliwe i celowe należy uznać podjęcie próby opracowania programu i strategii rozwoju całego euroregionu. Jestem przekonany, że opracowania takie będą wielorako przydatne nie tylko władzom gmin, ale również politykom zabiegającym w Brukseli o środki finansowe na rozwój euroregionu. (fragment tekstu)
14
Content available remote General Characteristics of South German Tourist Regions
80%
XX
Celem artykułu jest ukazanie i scharakteryzowanie regionów turystycznych Niemiec Południowych. Dalszym zamierzeniem jest zaprezentowanie ważnych elementów turystyki w Niemczech oraz czynników jej rozwoju. Posłużono się przy tym analizą materiałów informacyjnych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden i Niemieckiego Związku Podróży w Berlinie. Oprócz tego wykorzystano literaturę i materiały informacyjne wybranych regionów turystycznych Niemiec Południowych, a także internetowe dotyczące tej problematyki. Wykazano, że turystyka w Niemczech jest bardzo ważną dziedziną gospodarki, a sam kraj jest atrakcyjnym celem podróży dla turystów. W rozwoju turystyki w Niemczech dużą rolę odgrywają cztery czynniki: polityczny, geograficzny, ekonomiczny i społeczno-psychologiczny. Do najczęściej odwiedzanych regionów turystycznych w Niemczech Południowych należą: Las Bawarski, Schwarzwald, Alpy Bawarskie oraz największe miasta południowego regionu Niemiec: Monachium, Stuttgart i Norymberga. (fragment tekstu)
EN
The aim of this thesis is to show tourism regions in South Germany. Besides, it is meant to present important features of South German tourism and factors of its development. The research is based largely on information materials of Federal Statistical Office in Wiesbaden and German Travel Association in Berlin. In addition, there were used specialist literature about German tourism and several web pages related to this topic. It has been shown that tourism in Germany is a very important sector of economy and as a tourist destination very attractive. There are four important factors of development that play a major role (geographical, political, economical and social-psychological). (original abstract)
XX
Artykuł omawia potencjał województwa pomorskiego, znaczenie regionu i Gdańska, konkurencyjność gospodarki morskiej, dynamikę gospodarczą, turystykę, rynek pracy i wykształcenie, problemy mieszkaniowe oraz szanse na rozwój.
XX
Kapitał kreatywny jest uznawany za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy. W artykule przedstawiono kapitał kreatywny jako ważny zasób w gospodarce regionalnej. Zwrócono uwagę na istotę kapitału kreatywnego i jego najważniejsze związki z kapitałem ludzkim, znaczenie kapitału kreatywnego w rozwoju regionów, a także na kapitał kreatywny jako wyznacznik kształtowania gospodarki regionalnej w polityce regionalnej. Ponadto ujęto również ogólne wnioski i zalecenia dotyczące rozważanej problematyki(abstrakt oryginalny)
EN
Creative capital is considered to be a key factor of socio-economic development and shaping knowledge-based society and economy. The article presents creative capital as an important resource in the regional economy. Attention was paid to the essence of creative capital, its main relation to human capital, the role of creative capital in the development of regions, and also creative capital as a determinant of shaping the regional economy in regional policy. Furthermore the paper contains general conclusions and recommendations. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera charakterystykę przygranicznego regionu Sudetów w ujęciu historycznym. Autor zwraca uwagę na pozytywne zjawisko kształtowania się trangranicznych regionów, jakimi stały się po 1990 r. na polskiej południowo-zachodniej granicy tzw. euroregiony. Pozwala to postrzegać Sudety jako naturalny region autonomiczny, a nie tylko jako region będący pograniczem i peryferią poszczególnych państw.
EN
The article presented profile of the Sudety Mountains region in historical approach. The author paid attention to positive occurence of transborder regions formation so-called euroregions. (MP)
XX
W artykule opisano wieloaspektową pozycję Polski południowo-wschodniej w społeczno-gospodarczej i przestrzennej strukturze Polski. Ocenę poziomu rozwoju województw podjęto przez pryzmat siedmiu wyróżnionych komponentów: potencjał demograficzny, nowoczesność struktury demograficznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom rozwoju przemysłu, poziom rozwoju rolnictwa, ochrona środowiska i potencjał naukowo-badawczy.
EN
The general aim of this paper is to present the multiple aspects of south-east Poland's position in the socio-economic and spatial structure of the country. south-east Poland is defined as being constituted by the Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie voivodships. The paper has two major themes. The first is an assessment of the development levels of voivodships using seven distinct categories: demographic potential, modernity of the economic structure, level of economic growth, levels of agricultural and industrial development, environmental protection, and R&D potential. The second theme is the growth and development of south-east Poland in terms of the country's intra-regional differentiation. This aspect of the analysis is based on the features of two groups of phenomena: intra-regional differentiation and the potential for innovation and development. (Here, the paper makes use of the composite assessment obtained in the seven-category analysis above). (original abstract)
XX
Ewolucyjna geografia ekonomiczna zyskała popularność pod koniec lat 90. XX wieku. Kierunek ten wyrósł z ekonomii ewolucyjnej. Ekonomia ewolucyjna osiąga większe sukcesy przy wyjaśnianiu zjawisk na poziomie mikroekonomicznym niż makroekonomicznym oraz ma charakter aprzestrzenny. Ewolucyjna geografia ekonomiczna jest alternatywą w geografii ekonomicznej i gospodarce przestrzennej dla badań statycznych lub pseudodynamicznych. Zwolennicy ewolucyjnej geografii ekonomicznej, krytykując m.in. Nową Geografię Ekonomiczną P. Krugmana, prowadzą badania z wykorzystaniem uogólnionego darwinizmu, zależności od ścieżki oraz teorii zależności. W artykule autor omawia podstawowe podejścia i założenia ewolucyjnej geografii ekonomicznej oraz jej zastosowanie w gospodarce regionalnej, w szczególności jako odpowiedź na poszukiwanie dróg wyjścia z kryzysu gospodarczego regionów i miast.(abstrakt oryginalny)
EN
Evolutionary economic geography became popular in the late 1990s. The study has developed on the basis of evolutionary economics, which has achieved greater success in explaining phenomena in the microeconomic than in the macroeconomic sphere and it has had non-spatial character. Evolutionary economic geography is an alternative in economic geography and regional planning for static or pseudo-dynamic research. Supporters of evolutionary economic geography, by criticizing among others New Economic Geography by P. Krugman, conduct research with the use of generalized Darwinism, path dependence and complexity theory. In this paper the author discusses the basic approach and assumptions of evolutionary economic geography and its application in regional economy, especially as an answer to the search for ways out of the economic crisis of regions and cities.(original abstract)
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.