Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available SOME PROPERTIES OF SPATIAL QUANTILES
100%
PL
Warunkowe kwantyle są wykorzystywane w ekonomii, biomedycynie lub w przemyśle. Mamy problemy z wprowadzeniem relacji porządku w obserwacjach wielowymiarowych, co przenosi się również na uogólnienie definicji kwantyli oraz warunkowych kwantyli (regresji kwantylowej) w przestrzeni wielowymiarowej. Omówimy własności przestrzennych kwantyli oraz ich estymatory. Wnioskowanie nieparamertyczne jest wykorzystywane przy opisie kwantylowym. Przedstawimy różne notacje wielowymiarowych kwantyli oraz przestrzennych funkcji kwantylowych w zapisie dla próby badawczej.
EN
Conditional quantiles are required in various economic, biomedical or industrial problems. Lack of objective basis for ordering multivariate observations is a major problem in extending the notion of quantiles or conditional quantiles (also called regression quantiles) in a multidimensional setting. We present characterisations of the spatial quantiles and the corresponding estimators. Nonparametric inference is very naturally quantile-based, and in recent years various notions of multivariate quantiles the spatial quantile function for whose sample version have been recalled.
EN
This paper presents evidence that Ordinary Least Squares estimators of beta coefficients of major firms and portfolios are highly sensitive to observations of extremes in market index returns. This sensitivity is rooted in the inconsistency of the quadratic loss function in financial theory. By introducing considerations of risk aversion into the estimation procedure using alternative estimators measures of variability we can overcome this lack of robustness and improve the reliability of the results.
3
Content available Quantile Non‑parametric Additive Models
100%
PL
Regresja kwantylowa jest narzędziem analitycznym, które pozwala na ocenę oddziaływania zmiennych wyjaśniających, współzależnych na różne kwantyle zmiennej wyjaśnianej. Addytywne modele funkcji kwantylowych stanowią atrakcyjne ramy dla nieparametrycznych aplikacji regresji skoncentrowanych na funkcjach kwantyli zamiast na ich centralnej tendencji. W celu kontrolowania gładkości składników dodatkowych można zastosować kary za całkowite wygładzanie zmian. W artykule przedstawiono ogólne podejście do estymacji i wnioskowania dla modeli addytywnych tego typu. Regresja kwantylowa wykorzystywana jako miara ryzyka została zastosowana w analizie portfela sektorowego dla zbioru danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
EN
Quantile regression allows us to assess different possible impacts of covariates on different quantiles of a response variable. Additive models for quantile functions provide an attractive framework for non‑parametric regression applications focused on functions of the response instead of its central tendency. Total variation smoothing penalties can be used to control the smoothness of additive components. We write down a general approach to estimation and inference for additive models of this type. Quantile regression as a risk measure has been applied in sector portfolio analysis for a data set from the Warsaw Stock Exchange.
4
Content available Miary ryzyka a pomiar efektywności inwestycji
100%
EN
This paper characterizes performance measures satisfying a set of proposed axioms. We develop four new measures consistent with the axioms and show that they improve on the economic properties of the Sharpe Ratio and the Gain-Loss Ratio. In our treatment, the performance measures, or the indexes of acceptability, are linked to positive expectations resulting from a stressed sampling of the cash-flow distribution.
EN
The aim of his article is to point out some crucial changing of the demographic structure in EU countries. Changing in demographic structure by age and sex in majority of European country from population young to old is the main impact for new problem in gender society. Innovative social logistics is a challenge for management new zone case by this changing, for creating new better society.
PL
Celem artykułu jest wykorzystanie metod optymalizacji liniowej w analizie portfelowej. Poszerzymy problem wyboru optymalnego portfela z kryterium ograniczającym dla kwantylowej miary ryzyka, jakim jest minimalizacja CVaR (conditional value-at-risk) do klasy zadań z koherentnymi transformującymi miarami ryzyka. Omówimy niezależnie koherentne miary ryzyka (KMR) oraz transformujące miary ryzyka (TMR) podając własności i wzajemne zależności. Przejdziemy następnie do klasy miar łączących te podejścia. Koherentne transformujące miary ryzyka (KTMR) obejmują wiele znanych miar ryzyka.
XX
The aim of this paper is application linear programming methodology to solving portfolio selection problems. We enlarge linear optimization problem for quantile risk measures that means for Conditional Value-at-Risk (CVaR) based portfolio selection problems to class of risk measure known as the class of coherent distortion risk measures. We describe independently coherent distortion risk measure and distortion risk measure by a list of properties. At the end we goes to the class of risk measures witch put both approaches together. coherent distortion risk measures include a range of well-known risk measures as CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure.
EN
Research which was done in the past by UN and Polish Statistical Central Office pointed out the future changing in the structure of population in Poland. Projection for social politic is not independent of including of the level of this future changing. Logistic support in some endogenic and exogenic processes in public life organization, found for society or organization non-profit is now day essential. We describe new and very important area for research.
8
Content available Spatial Quantile Regression
100%
EN
In a number of applications, a crucial problem consists in describing and analyzing the influence of a vector Xi of covariates on some real-valued response variable Yi. In the present context, where the observations are made over a collection of sites, this study is more difficult, due to the complexity of the possible spatial dependence among the various sites. In this paper, instead of spatial mean regression, we thus consider the spatial quantile regression functions. Quantile regression has been considered in a spatial context. The main aim of this paper is to incorporate quantile regression and spatial econometric modeling. Substantial variation exists across quantiles, suggesting that ordinary regression is insufficient on its own. Quantile estimates of a spatial-lag model show considerable spatial dependence in the different parts of the distribution.
9
Content available Finansowe implikacje ryzyka długowieczności
100%
PL
W artykule zostaną omówione finansowe implikacje nowego ryzyka – nowe instrumenty finansowe, które pojawiły się wraz z ryzykiem długowieczności. Obserwowane zmiany wartości współczynników umieralności implikują nieoczekiwane wzrosty średniej długości życia. Równocześnie następuje wzrost odpowiednich oczekiwanych wartości, określonych korzyści z emerytury. W rezultacie należy podjąć opis i zmierzyć ryzyko długowieczności, a następnie poddać to ryzyko procesowi zarządzania, jako ryzyko finansowe. Decyzje o tym, czy wprowadzić zabezpieczenia, czy eliminować ryzyko długowieczności, są złożone. Wskażemy na problem finansowych konsekwencji zarządzania ryzykiem długowieczności.
EN
At this article we will discuss about financial implications of the new risk – new financial instruments which appeared along with the risk of the longevity. Observed changes are describing to the value of fatality rates, unexpected of rise of the life expectancy. At the same time an increase appropriated expected values is taking place, of determined benefits from the retirement. As a result one should take the description and to measure the risk of the longevity, and then to subject this risk to the process of managing, as the financial risk. Decisions on whether to implement the securing or to eliminate the risk are submitted to the longevity we will point at the problem of financial consequences of the risk management of the longevity.
10
Content available remote Investment Risk Measurement Based on Quantiles and Expectiles
100%
PL
W badaniach starano się przyjrzeć szczegółowemu pomiarowi ryzyka inwestycyjnego. Użyto regresji kwantylowej jako modelu, opisując bardziej ogólne właściwości rozkładu stopy zwrotu. W regresji kwantylowej przyjęto efekty regresji względem warunkowych kwantyli regresorów. W modelu regresji skoncentrowano się na rozszerzeniu regresji liniowej (OLS), wykorzystując regresję oczekiwań. Celem zastosowania obu podejść jest pomiar ryzyka inwestycyjnego. Obydwa modele regresji są wersją ważonego modelu najmniejszych kwadratów. Najczęściej stosowanymi rodzinami miar ryzyka, poza miarami zmienności, są miary zagrożenia, a w praktyce wartość zagrożona (VaR) i warunkowa wartość zagrożona ryzykiem (CVaR). Można je oszacować przez kwantyle lub oczekiwania wyznaczone w ogonie rozkładu odpowiedzi.
EN
In the presented research, we attempt to examine special investment risk measurement. We use quantile regression as a model by describing more general properties of the response distribution. In quantile regression, we assume regression effects on the conditional quantile function of the response. In regression modelling, the focus is on extending linear regression (OLS), and in this paper we seek to apply expectile regression. The purpose of using both approaches is investment risk measurement. Both regression models are a version of least weighted squares model. The families of risk measures most commonly used in practice are the Value‑at‑Risk (VaR) and the Conditional Value‑at‑Risk (CVaR), which can be estimated by quantiles or expectiles in the tail of the response distribution.
11
Content available Global aging - the nature of longevity risk
100%
PL
W artykule przedstawiamy badania nad problemem modelowania ryzyka długowieczności ryzyka. Omawiamy pojęcie ryzyka długowieczności, aby lepiej zrozumieć wszystkie powiązane wyzwania w sferze zarządzania ryzykiem z punktu widzenia finansowego i ubezpieczeniowego. Artykuł prezentuje również opinię na temat praktycznych zadań związanych z rosnącą długości życia. Jednocześnie, wzrost długości życia zwiększył potrzebę rozwoju rynków kapitałowych, celem zarządzania i transferu ryzyka. Dlatego, również podkreślamy przyszłe zarządzanie ryzykiem długowieczności z finansowego punktu widzenia.
EN
In this paper we investigate the latest developments on longevity risk modelling. We first introduce longevity risk to allow for a better understanding of the related challenges in term of risk management from both a financial and insurance point of view. The article also provides a global view on the practical issues of longevity. Simultaneously, the development on the longevity has enhanced the need of capital markets as to manage and transfer the risk. Therefore, we also highlight future developments on longevity risk management from a financial point of view.
12
Content available Wybrane statystyki odporne
100%
EN
Outliers are sample values that cause surprise in relation to the majority of the sample. This is not a pejorative term; outliers may be correct, but they should always be checked for transcription errors. Many robust and resistant methods have been developed since 1960 to be less sensitive to outliers. This methods can be used instead or be even better than classical one. Robust methods were used early in me works (Trzpiot 2009, 2011a, 2011b) as an application in finance and economy. This article has a descriptive character, connected with new book for students.
13
Content available Application of functional based on spatial quantiles
100%
PL
W artykule przedstawiono wybrane funkcjonały, które są odpornymi miarami opisowymi. Miary te są definiowane z wykorzystaniem wielowymiarowych przestrzennych kwantyli. Zatem zapiszemy zadanie wielowymiarowe i dodatkowo wykorzystamy jeden argument dla opisu przestrzennego. Wykorzystując opis jednowymiarowy, rozszerzymy je do zadania wielowymiarowego, zapisując odpowiednie miary położenia, rozproszenia, skośności i kurtozy. W modelowaniu ekstremalnego ryzyka ważne są własności ogonów rozkładów. Przedstawiono również miary skupione na ogonach rozkładów.
EN
Presented approach describe some functional which is robust measures based on quantiles. We consider the multivariate context and utilize the spatial quantiles. We notice an extension of univariate quantiles and we presented nonparametric measures of multivariate location, spread, skewness and kurtosis. In modeling extreme risk important properties are based on heavy-tailed distribution. We present tailweight and peakedness measures. To aid better understanding of the spatial quantiles as a foundation for nonparametric multivariate inference and analysis, we also provide some basic properties.
14
Content available Wybrane determinanty ryzyka długowieczności
100%
PL
Ryzyko długowieczności (długości życia) jest potencjalnym ryzykiem powiązanym z rosnącą oczekiwaną długością życia emerytów i innych beneficjentów polis ubezpieczeniowych. Jest to potencjalny problem jakości życia w sytuacji niepełnego zdrowia i innych ograniczeń związanych z wiekiem osób, gdy będą żyć dłużej niż oczekiwana długość życia. Celem pracy jest wskazanie na najistotniejsze determinanty kształtujące ryzyko długowieczności.
EN
A longevity risk is any potential risk attached to the increasing life expectancy of pensioners and policy holders, which can eventually translate in higher than expected pay-out-ratios for many pension funds and insurance companies. One important risk to individuals who are spending down savings, is that they will live longer than expected and thus exhaust their savings, dying in poverty or burdening relatives. The main aim of this paper is to point out the most important determinants which influent to longevity risk.
PL
Celem artykułu jest wskazanie na całościowe ujęcie badań statystycznych prowadzonych w UE. Dziesięć lat członkostwa Polski w UE to również dziesięć lat no-wych doświadczeń udziału we wspólnych badaniach. Przybliżono tu podstawowe doku-menty wypracowane dla realizacji wspólnych badań. Omówiono najważniejsze badanie europejskie w zakresie statystyki społecznej: badanie dochodów i warunków życia.
EN
The main purpose of this work is to point out comprehensive view of statisti-cal surveys conducted in the EU. Ten years of the membership of Poland of the EU, it also ten years of new experiences of the participation in collaborative researches. We will move closer basic documents developed for the completion of collaborative resear-ches. We will discuss the most important European examination in social statistics: exa-mining incomes and the living conditions.
16
100%
EN
In linear regression model, estimated by last square method, the coefficient of determination gives as an information about ratio of variance of dependence variable describe by chosen in linear relation independence variable. We give the new range of this concept by description the coefficient of determination for chosen robust regression models. We proposed the description of the problem in economic contests, instead that the problem of measurement of systematic risk is a very general issue.
17
Content available Przyszłość demograficzna a logistyka społeczna
100%
PL
Celem artykułu je s t spojrzenie na zmiany struktury wieku ludności Polski. Zróżnicowanie wybranych procesów demograficznych ma wpływ na potrzeby w zakresie logistyki społecznej, takie jak zdrowie publiczne czy potrzeby ludzi starszych. Działania podejmowane dzisiaj powinny być skorelowane z przyszłymi trendami demograficznymi. W świetle najnowszej prognozy GUS na temat ludności Polski w latach 2014-2050 podejmiemy dyskusję nad zmianami wybranych procesów demograficznych, wskazując na przesłanki rozwoju logistyki społecznej.
EN
Close look at changes of structures of the age o f the population o f Poland is a purpose of the article. Diversifying chosen demographic processes is affecting needs in the social logistics, so as the public health or needs o f the elderly. Taken action today should be correlated with future demographic trends. In the light o f the newest forecast GUS of the population of Poland for years, we will take 2014-2050 showing discussion of changes of chosen demographic processes to premises of the development of the social logistics.
18
Content available Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego
100%
EN
By experience of the last financial crises new principles of setting reserves in order to secure risky investments were implemented. The security level depends from the type of investment as well as from the accepted measure of the risk. Conventional approach mean-variance isn't appropriate to the present market situation in the description and the inspection of the level of risk, so institutionally appropriately accepted other measures of the risk are proposed. In the article we will present stress VaR and the IRC (Incremental Risk Charge). We will describe the relation additionally between the linear and nonlinear measurement of the risk in connecting with the level of risk and the type the schedule of a random variable describing examined investment.
19
100%
EN
The major objective of this study was to investigate the effects of non-normality on Type III error rates for ANOVA F and its commonly recommended para-metric counterparts namely Alexander-Govern test. The major objective of this study was to investigate the effects of non-normality on Type III error rates for ANOVA. Therefore these tests were compared in terms of Type III error rates across the variety of population distributions, mean difference (effect size), and sample sizes
PL
Główny cel tej pracy to zbadanie konsekwencji braku normalności rozkładu dla błędu III rodzaju w teście ANOVA F oraz jego parametrycznym odpowiedniku, mianowicie w teście znanym jako Alexander Govern. Testy zostały porównane pod względem poziomu błędów III rodzaju przez wybór różnych rozkładów zmiennych losowych, o różnych średnich oraz wariancjach (wielkość efektu) oraz różnych (małych) wielkościach próby
PL
Celem artykułu jest klasyfikacja obiektów, jakimi są rynki pracy ludzi młodych w wybranych krajach UE, służąca stworzeniu względnie jednorodnych grup na podstawie zestawu rozpatrywanych zmiennych. Pozwoliła ona na zbadanie podobieństw wybranych państw członkowskich oraz porównanie lat 2008 i 2018. W analizie posłużono się danymi EUROSTAT (17 zmiennych makroekonomicznych i demograficznych) dla wybranych krajów Unii Europejskiej. W badaniu wykorzystano metody hierarchiczne do aglomeracji obiektów za pomocą dendrogramu, co pozwoliło na zobrazowanie powiązań między krajami z wykorzystaniem metody Warda dla odległości euklidesowych. Zastosowano też niehierarchiczną metodę k-średnich do badania alokacji obiektów i oceny istotności badania przez minimalizację zmienności w obrębie powstałych skupień, a tym samym maksymalizację zmienności między skupieniami. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do doskonalenia miar sytuacji młodzieży na rynku pracy przez wskazanie czynników istotnie wpływających na poziom zatrudnienia i bezrobocia osób młodych. Opracowanie stanowi asumpt do przyszłych badań nad sytuacją na rynku pracy w krajach członkowskich.
EN
The primary objective of the article was to classify objects that are labour markets of young people in selected EU countries in order to create relatively homogeneous groups based on the set of variables considered. This allowed to examine the similarities of the selected member states and to compare the two years of 2008 and 2018. The analysis used EUROSTAT (17 macroeconomic and demographic variables) data for selected EU countries. The study used hierarchical methods to agglomerate objects through a dendrogram to illustrate the linkages between countries applying Ward's method for Euclidean distances. A non-hierarchical k-means method was also used to examine the allocation of objects and assess the relevance of the study by minimizing the variability within the resulting clusters, thereby maximizing the variability between them. The results provide a basis for improving the measurement of the situation of young people in the labour market by showing factors significantly influencing the level of employment and unemployment of young people. This study opens the door to future research on the labour market situation in the member states.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.