Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 433

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  project
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote OR – moc światła
100%
PL
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Polska) przyznanych na podstawie decyzji nr DEC‐2012/07/N/HS1/00438 („Nowe Światło. O filozoficznych zagadnieniach współczesnej sztuki światła”).
PL
Uczestnictwo Polski w strukturach UE spowodowało napływ środków finansowych o charakterze pomocowym, celem których jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana większość działających w Polsce branż przemysłowych oraz przedsiębiorstw jest, teoretycznie biorąc, uprawniona do otrzymania tego typu wsparcia finansowego. Aby jednak wystąpić skutecznie o te środki, niezbędna jest zmiana w filozofii działania każdego przedsiębiorstwa. Środki, jakie UE przekazuje w ramach funduszy strukturalnych, są przeznaczone, w przypadku sektorów przemysłowych, głównie na projektowanie, wdrażanie i rozwój przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym. Wzmocnienie potencjału polskiego przemysłu zarówno w sensie produkcyjnym, jak i intelektualnym ma szczególne znaczenie w dobie globalizacji i międzynarodowej konkurencji. Niniejszy artykuł pokazuje, jak przeciętne polskie przedsiębiorstwo przemysłowe powinno się ubiegać o przyznanie tych środków, jakie warunki i kryteria musi spełnić aby te środki otrzymać a następnie prawidłowo rozliczyć. Podstawą jest tutaj kreacja odpowiedniej strategii działania, która wyznaczy poszczególne obszary inwestycyjne przedsiębiorstwa i sklasyfikuje je pod względem przyszłych efektów finansowych. Tylko wtedy ma sens ubieganie się o dotację, kiedy istnieje jasno sprecyzowany cel i znane są korzyści jakie przyniesie nam jego realizacja. Wówczas środki unijne będą dla polskiego przedsiębiorcy najbardziej atrakcyjnym źródłem pozyskania kapitału zewnętrznego.
EN
Poland's partipation in the EU structures have caused an influx of the financial means of the helping character, the aim of hich is the increasing of the competition ability of the polish economy and ensuring its balanced development. A wast majority of industry branches being activ in Poland as well as of enterprises is theoretically authorized to get the financial support of this kind. But, to effectively apply for these EU means there exists need for changing the philosophy of operation of each enterprise. The means transferring by EU in the scope of the structural fonds are deigned, in the case of the industry enterprises, principally for projecting, implementation and development of innovative investments. Strengthening the potential of the polish industry regarding as well the production as also the intellectual problems has a special importance in the days of globalization and international competition. This article shows how an average industry enterprise shall apply for allocation of these means, what conditions and criterions shall it fulfill for getting these means and then to clear them. The base is here creation of an corresponding activity strategy, which will determine particular investment fields of the enterprise and classify them regarding the future financial effects. There only exists a sens of applying for the allocation when one has a clearly precized aim and the profits from its realization are well known. In these conditons the most attractive source of procuring the external capital by the polish entrepreneur will be the EU means.
3
Content available remote Gazociąg TAPI – niepewna przyszłość ambitnego projektu
51%
EN
The paper presents the history of the project: Turkmenistan–Afghanistan– Pakistan–India (TAPI) Pipeline. The pipeline is designed to connect four Asian countries: Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and India, and provide them not only with natural gas but also contribute to the peace and stability in conflict– prone regions. The author describes genesis and details of this investment as well as how important it is for the U.S. Further section shows the role of TAPI competitor – the IPI gas pipeline (Iran–Pakistan–India). The author presents the attitude of each country: Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and India towards the project, focusing on factors that could lead to the success as well as to the failure of the investment. Finally it shows the position of Russia, one of the major players in the region, and the prospects of the planned investment.
4
Content available Formy zatrudniania uczestników projektów
51%
EN
The aim of the article is to present the issue of project team members’ employment (contracting). Particular features of projects and employment possibilities in Poland were introduced. The study is based on field literature and own empirical research. The result of the research shows that people who take part in projects are mostly regular workers.
EN
The aim of the current research is to examine publicly available project risk registers to find correlations between the project management theory, especially project risk management, and practical results of real project risk management – the risk registers publicly available on the Internet. In the research, the author has analysed the compliance between the theories of the project risk management described in the “Aid Delivery Methods. Volume I. Project Cycle Management Guidelines” and “Caltrans Project Risk Management Handbook, Threats and Opportunities, Second Edition, Revision 0” and the project risk registers. In the previous studies, the author concluded that after analysing just 30 risk registers significant differences could be found between the risk register described in the theory and risk registers of real projects. The results of the theoretical analysis of the notion “risk” provide information for deeper analysis of the risk registers publicly available on the Internet.
PL
Celem artykułu jest wprowadzenie do szeroko pojmowanej dziedziny Project Management. Autor omawia następujące zagadnienia: interpretację pojęcia projektu i różnych wykładni zarządzania projektami, strukturę metodyki badań, definiowanie projektu, procedurę operacjonizacji, charakterystykę makiet badawczych i list kontrolnych, specyfikę projektowania usprawniającego i bazowego, fazy i etapy procesu projektowo-realizacyjnego.
EN
The article constitutes an introduction to the broadly-understood area Project Management. On the one hand project management includes managerial pragmatics, i.e. the administration of project enterprises, on the other hand - planning methodology. The latter is focused on the principles and methods of research within the scope of planning any kind of facilities and processes. The text at issue includes the following questions: the interpretation of the notion of project and various interpretations of project management, the structure of research methods, project defining, the procedure of operationisation, the characteristics of research models and controlling lists, the peculiarity of improving and base planning, stages and phases of the planning and execution process.
EN
Today the success of a firm is decided by its competitiveness, which is understood as a non-material resource functioning, in a certain sense, in a complementary role with material resources. Success is determined in this way because the changing internal and external environments induce enterprises to make an effort to achieve competitive advantage, the long-term building of which depends on the proper identification of key competencies, from skillfully managing them in a changing environment to the ability to maintain the firm’s position. The goal of the article is to illustrate why valuable resources need to be strengthened and a strategy to be built around them.
8
Content available Budowanie zaangażowania studentów
51%
PL
Publikacja przedstawia sposób budowania zaangażowania studentów w rozwój własny – od zdobywania informacji i wiedzy, poprzez jej analizowanie pod kątem przydatności do rozwiązania problemu aż do stosowania zdobytych umiejętności w pracy z innymi. Realizacja podanych celów stała się możliwa dzięki zastosowaniu połączenia kilku metod dydaktycznych oraz narzędzi wykorzystywanych w pracy metodą Webquestów. Przeanalizujemy przedstawiony proces budowania zaangażowania analizując przykładowe efekty pracy studentów kierunku Transport Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a szczególnie sposoby wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z innymi.
EN
The publication presents a way of building students engagement through preparing projects and explaining the gained knowledge. Reaching the target was possible due to combining PBL and WebQuest. The examples of the projects show that the students not only got to know many new facts/theorems, but they also worked on quite well known ideas. While analysing different problems, they found many aspects that could be considered in their analyses. The presentations prepared by the students during their work on the projects were not described in detail. An extra value that their engagement brought was highlighted. A list of workshops based on the problems prepared by the students was later compiled. The students of the Mechanical Faculty of Lodz University of Technology showed that they could not only explain normal situations by using an advanced theory, but they could also translate scientific laws to young people.
EN
In the critical chain method the fundamental notion is the project buffer, and its length is based on task estimation risk. This estimation is almost never unequivocal. If it is not correct, the whole method may turn out to be ineffective. Different experts may have different opinions about this risk. The critical chain method allows to take into account the opinion of only one expert, which may seriously falsify the image of the project situation. This paper proposes a generalization of the critical chain method allowing the use of the opinions of several experts – both while planning a project and while controlling it. Thanks to such an approach, in each phase of project planning and control we are aware of the opinions of various experts as to the correctness of the deadline which was agreed upon with the customer, as to the chances of meeting this deadline and as to the necessity of strengthening project control or introducing changes into the project.
EN
In the critical chain method the fundamental notion is the project buffer, and its length is based on task estimation risk. This estimation is almost never unequivocal. If it is not correct, the whole method may turn out to be ineffective. Different experts may have different opinions about this risk. The critical chain method allows to take into account the opinion of only one expert, which may seriously falsify the image of the project situation. This paper proposes a generalization of the critical chain method allowing the use of the opinions of several experts – both while planning a project and while controlling it. Thanks to such an approach, in each phase of project planning and control we are aware of the opinions of various experts as to the correctness of the deadline which was agreed upon with the customer, as to the chances of meeting this deadline and as to the necessity of strengthening project control or introducing changes into the project.
EN
Environment, ecosystem, greenhouse effect emissions, public health, energy, sustainable development. This is an incomplete list of elements that are part of our daily lives, which show today’s human footprint responsibility over the health of the planet. Although these issues have been for decades on all policy statements on development the situation is not improving. Indeed, constantly, we are called to change our lifestyle and our models of well-being that are causing an exaggerated and increasing waste of energy and resources, along with the increase of the overall impact of human species on natural systems. I do believe the environment is a resource that has been exploited and neglected for too long, however I am also convinced that excessive (ab)use of certain terms, such as the concept of sustainability, has weakened its driving force and innovation. There is no doubt that the thematic areas related to the monitoring of environmental quality and sustainable development dominate the cultural and socio-economic scenery for the articulation program design and governance of the territory, but the risk we are running today is to flatten themes of 'environment only for propaganda or even worse for the market. The report is a reasoning on innovation, technology and the complexity that now accompanies any work of transformation and that should lead to a "possible future”.
12
Content available remote Powiązanie technologiczne przedsięwzięć w ocenie oddziaływania na środowisko
51%
EN
The environmental impact assessment system is designed to ensure proper environmental protection mainly at the design stage of the planned project. A serious threat to the proper operation of this system is the division of projects into smaller ones, so that they do not fall under this procedure. This practice is called „salami slicing”. One of the reasons for such behaviour of investors and administrative bodies is the misinterpretation of the term „technological connection”, which has not been defined in legal regulations yet.
EN
The article discusses the factors that support the motivation of teachers to implement school projects. Based on Self-Determination theory (Deci & Ryan, 1985, 2000), we present specific factors that influence and stimulate the motivation of teachers with regard to the perception of autonomy or control. What is essential for autonomous motivation is the satisfaction of basic psychological needs (autonomy, competence), whereas external incentives have an impact on controlled types of motivation. The results also point to important motivational factors underlying participation in school projects, that is, the perception of the personal significance and meaningfulness of the project.
14
Content available remote Weryfikacja projektu w świetle uregulowań normy ISO 9001
51%
PL
W systemie sterowania jakością projektowaniu przypada rola szczególna. Norma ISO 9001 zawiera w tym zakresie szereg wymagań, z których najistotniejsze wydaje się wymaganie dotyczące weryfikacji projektów. W artykule przedstawiono podstawowe ich zasady i użyteczne metody.
EN
The proces of designing has a very special role in quality assurance system. ISO 9001 standard comprises a number of requirements at that sphere, from which the design verifications are the most significant. The basic rules and useful methods of the design verifications have been presented.
15
Content available Ex-ante risk estimation in the production project
51%
EN
Identification and evaluation of risk in the production project in the preliminary phase of its realization has important influence on manager’s decision about the project continuation, the reduction of project realization or the stop of project realization. The method of the quantitative ex-ante risk estimation in the project is proposed in the paper. The aim of the paper is to blow the whistle on importance of the ex-ante identification and estimation of the risk in the production project, as the factor which has positive influence on the project realization and implementation. In the article the following thesis is proposed: the ex-ante identification and estimation of risk in the project contributes to its efficient realization and increase possibility of obtaining the originally defined results.
Umění (Art)
|
2020
|
tom 68
|
nr 3
290-300
EN
The reconstruction from drawings in the Adolf Loos Archive of the Albertina of a design by Loos (which was never in fact realised) for the Boskovits I apartment shows that in Loos’s draft drawings and sketches (which often give a rudimentary impression), complex, precise, and stringent ideas can be identified. The discovery sheds fresh light on his group of works influenced by Classicism between 1917 and 1922, which has not so far been researched to any great extent. The two sheets of paper (ALA 672 and 340) show ground plans, sections, and details for the conversion of a suite of rooms consisting of two drawing rooms and a spacious study. The overall ground plan on a scale of 1:50 with the corresponding sectional views make possible a clear identification with the apartment of the banker Friedrich Boskovits, who probably moved into it around 1908. Boskovits later had alterations made both to the structure and furnishings of the part of the apartment looking onto the yard which is shown in the drawings. As a result of a detailed survey of the building carried out in several stages between 2013 and 2019, this conversion could be identified and dated to 1921, and thus separated from earlier and later layers of alterations to these rooms. Thus, in particular, the wall panelling in the former dining room, later ascribed to Loos, is not part of his design. A detailed analysis of the drawings shows that, instead of wooden panelling for the rooms, Loos’ design proposes a lining of stucco and natural stone, similar to that in the music salon in the Strasser House in 1917. However, this was not implemented, any more than were the proposed corrections of the irregularities in the original ground plan, which were essential in order to produce the precise axial connections between rooms in Loos’ conversions of apartments. The highlight of the enfilade was to have been the dining room, with two Ionic colonnades bearing an architrave with a relief. In this way a prostyle-like raised seating area would have been created on the window side, which was probably intended to fulfil the role of a smoking room in a very limited space. The colonnade on the opposite side was intended to surround a chimney, which, like the plaster pillars in the corners of the square framed by the orders of columns, was removed during the alterations made to the apartment in 1927.
CS
Rekonstrukce nerealizovaného Loosova návrhu prvního Boskovitsova bytu podle kreseb uložených v Archivu Adolfa Loose v Albertině dokazuje, že v Loosových často elementárně působících kresebných návrzích a náčrtech lze sledovat komplexní, precizní a přesvědčivé úvahy. Objev vnáší světlo do málo prozkoumané klasicizující skupiny návrhů z let 1917–1922. Dva listy (ALA 672 a 340) ukazují v půdorysech, řezech a detailech přestavbu propojených místností, dvou salonů a prostorného kabinetu. Celkový půdorys v měřítku 1:50 s připojenými řezopohledy lze jednoznačně přiřadit k bytu bankéře Friedricha Boskovitse, jenž se do něj přestěhoval pravděpodobně kolem roku 1908. Zobrazenou část bytu obrácenou do dvora nechal Boskovits později stavebně upravit a nově zařídit. Díky podrobnému stavebnímu průzkumu provedenému ve více etapách mezi lety 2013–2019 mohly být tyto změny identifikovány, datovány do roku 1921, a tím i odlišeny od dřívějších a následujících vrstev přestaveb v těchto místnostech. Přestavba z roku 1921 v některých již nedochovaných stavebních dílech a v pojetí enfilády vykazuje podobnosti s Loosovým návrhem, ale zároveň i nápadné rozdíly. Zejména Loosovi později připisované dřevěné obložení stěn v bývalé jídelně není součástí jeho návrhu. Podrobná analýza kreseb ukazuje, že namísto dřevěného obkladu pro tyto místnosti Loos navrhl úpravu ve štuku a přírodním kameni, podobně jako v hudebním salonku Strasserova domu (1917). Nebyla vůbec provedena, tak jako navrhované opravy nepravidelností půdorysu z gründerského období, které v Loosových bytových přestavbách byly nezbytné k vytvoření precizních axiálních prostorových vztahů. Vrcholem enfilády měla být jídelna se dvěma iónskými kolonádami, které nesly po obvodu obíhající architráv s reliéfem s motivy bakchantek. Na straně u okna tak bylo vytvořeno vyvýšené místo k posezení podobné prostylu, které pravděpodobně v tomto nejtěsnějším prostoru plnilo funkci pánského salonku. Kolonáda u stěny měla rámovat krb, který byl v roce 1927 odstraněn při přestavbě bytu zároveň se sádrovými pilíři v rozích prostoru ohraničeného sloupovými řády.
EN
Projects performed by companies involve a high degree of risks and uncertainty. The essence of the project is a small recurrence and a very high degree of complexity, which makes it impossible to accurately predict all the events and tasks leading up to their final implementation. Continuous improvement actions resulting from drawing conclusions from previously conducted projects is a key condition for the success of the project. It becomes necessary to use IT tools that allow the acquisition, collection and transfer of information and are a foundation for analysis and making right decisions. By using the right tools a company can achieve its objectives in the most effective manner. The paper describes the characteristics of BI tools in application to project activities, as well as the practice of their usage in enterprises.
PL
Od czasu akcesji UE dla Polski stały się dostępne znaczne środki finansowe. Efektywne ich wykorzystanie wymaga zaangażowania się szerokich rzesz specjalistów z różnych dziedzin. Potrzebne jest nowe myślenie, nowi partnerzy i sojusznicy w działaniach na rzecz integracji społecznej, rozwoju nauki i technologii, wyrównywania szans poszczególnych regionów i całej Polski w świecie w walce o lepsze jutro młodych pokoleń. Tym wyzwaniom może jedynie sprostać zdolność tworzenia, czym jest od zawsze ingenium, zwłaszcza dobrego inżyniera.
19
51%
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty budowania portfela projektów w kontekście oddziaływania inwestycji na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Ze względu na bardzo szeroki zakres temat skupiono się na relacjach pomiędzy projektami jako elementami systemu. Wskazano na możliwość występowania efektu synergii lub konkurencji między nimi. W części dotyczącej przygotowania inwestycji omówiono kwestie konsultacji, jako kluczowego etapu fazy przedrealizacyjnej.
EN
This paper deals with selected aspects of project portfolio development with the view of investment interaction within and outside a given organization. Having in mind the wide scope of the topic, the focus is put on relations among the projects as elements of the system. The possibility of synergy of competition effect among them is pointed out. As regards the investment preparation topic, the issue of consultation, as a key step of pre-realization phase, is discussed.
20
51%
EN
A project portfolio is referred to as an optimal combination of specified projects to best achieve defined goals of an enterprise. The goals may imply either economic and business strategies, or technical strategies. This paper presents an idea of project portfolio management in intelligent decision support systems (IDSS), which emphasizes on the problem of resource allocation, in particular cash. A rational way of distributing cash among different projects is modeled. We propose a concept of cash-flow dynamics module, which can be plugged into IDSS. The IDSS allows project managers to make decisions regarding the order of priority for projects' launching times based on risk and profitability of projects. This paper describes how this module can support cash-flow management processes, from budgeting for future periods to tracking real-time cash flow. Based on an analogy between cash-flow processes and physical flow of fluid, a cash-flow dynamics model is introduced. The theory of Bernoulli principle for cash-flow planning and tracking is applied.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.