Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regeneracja tkanek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Tissue engineering is an interdisciplinary field of science that develops very intensively in recent years. New ways of treatment of damaged tissues and organs are constantly sought. Scaffolds for cell culture appear to be a breakthrough solution with great implementation possibilities in regenerative medicine. Currently, various porous structures supporting adhesion, cell differentiation and cell proliferation are investigated and developed. Choosing the right biomaterial for tissue regeneration is one of the key issues in designing scaffolds and entire treatment process. There is a numerous group of biomaterials used in scaffold production. It is worth listing such as polylactide (PLA), polyglycolide (PGA), polylactide-glycolide (PLGA), polycapro- lactone (PCL), chitin, collagen, bioactive calcium phosphate (TCP) and hydroxyapatite (HAp). The purpose of this paper is to present a literature review of the biomaterials used for the production of three-dimensional scaffolds for cell culture. Discussed materials are divided into three groups, i.e. polymers, ceramics and metals.
PL
Inżynieria tkankowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, rozwijającą się bardzo intensywnie w ostatnich kilkunastu latach. Nowe sposoby leczenia uszkodzonych tka- nek i narządów są nieustannie poszukiwane. Rusztowania tkankowe do hodowli komórki pacjenta wydają się przełomowym rozwiązaniem, mającym ogromne możliwości wdrożeniowe w medycynie regeneracyjnej. Aktualnie bada się różnorodne porowate struktury wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek. Dobór odpowiedniego biomateriału, na którym będzie się rozwijać nowa tkanka pacjenta, jest jednym z kluczowych zagadnień w trakcie projektowania nowoczesnego rusztowania tkankowego i całego procesu leczenia. Spośród licznej grupy biomateriałów stosowanych do wytwarzania trójwymiarowych skafoldów na szczególną uwagę za- sługują biodegradowalne polimery, takie jak polilaktyd (PLA), poliglikolid (PGA), ko- polimer polilaktyd-glikolid (PLGA), polikaprolakton (PCL), chityna, kolagen oraz bioaktywna ceramika – trójfosforan wapnia (TCP) i hydroksyapatyt (HAp). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przeglądu literaturowego dotyczącego biomateriałów wykorzystywanych do wytwarzania trójwymiarowych rusztowań tkankowych do hodowli komórkowej. Stosowane materiały podzielono na trzy grupy – polimery, cerami- kę i metale – z uwzględnieniem aktualnie panujących trendów.
7
Content available Materiały dla inżynierii tkankowej
72%
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony tematyce związanej z inżynierią tkankową. Dziedzina ta, pomimo tego, że jest stosunkowo młoda rozwija się dosyć prężnie. Łącząc w sobie zagadnienia z wielu dyscyplin naukowych (inżynierii materiałowej, chemii, biologii, medycyny) ma na celu regenerację uszkodzonych tkanek i narządów. Bardzo ważną rolę w całym procesie dogrywają materiały, które mają posłużyć jako mechaniczne wsparcie dla rosnących tkanek. Dobór i odpowiednia obróbka materiałów jest kluczowa dla powodzenia tej techniki.
EN
This article is dedicated to the topic connected with tissue engineering. Despite the fact that this field is relatively young it is developing quite quickly. It combines the principles of many disciplines (material engineering, chemistry, biology, medicine) in order to regenerate damaged tissues and organs. Materials are very important in the whole process - they provide the mechanical support for growing tissues. The selection of materials and their fabrication plays the key role in this technique.
11
Content available Zastosowanie nanomateriałów w naukach medycznych
58%
PL
Przedstawiono przebieg realizacji projektu "Bezpieczne chemikalia - projekt dla województwa śląskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia udzielanego przedsiębiorcom regionu.
EN
Implementation of "Safe chemicals - a project for Silesia" project objectives, co-funded by the European Social Fund EU, with particular emphasis on forms of support to entrepreneurs of the region has been presented.
13
58%
PL
Komórki macierzyste obecne w dorosłych organizmach są w większości komórkami uni- lub multipotencjalnymi. Ich podstawową rolą jest udział w procesach wzrostu i regeneracji tkanek, w których się znajdują. W niniejszym artykule omówiono wybrane rodzaje komórek macierzystych występujących w dorosłych organizmach, między innymi hematopoetyczne komórki macierzyste oraz mezenchymalne komórki macierzyste. Przedstawiono także informacje na temat rzeczywistego i potencjalnego zastosowania komórek macierzystych dorosłych organizmów w nauce i medycynie. Na zakończenie porównano komórki macierzyste organizmów dorosłych z komórkami pluripotencjalnymi, omówionymi w poprzedniej części cyklu.
EN
Most of the stem cells residing in adult organisms are unipotent or multipotent. These cells play the key role in the growth and regeneration of tissues. In the present article we characterized selected types of adult stem cells, inter alia hematopoietic stem cells and mesenchymal stem cells. Next, information about current and potential use of adult stem cells in science and medicine has been discussed. Finally, we summarized information about adult stem cells and pluripotent stem cells that have been described in the previous article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.