Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1597

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metale ciężkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
EN
Atomie Absorption Spectometry as the analytical method of heavy metals determination was presented. The advantages and disadventages of using AAS method were described. The results of laboratory Quality Contrcl Tests were shown in the arti- cle.
PL
W ramach Projektu Badawczego Zamawianego PBZ-033-07 pt. 'System Ekologicznej Atestacji i Certyfikacji Wyrobów Włókienniczych' przeprowadzono badania wyrobów wykonanych z lnu, pod kątem obecności różnych substancji, powszechnie uznawanych jako szkodliwe dla człowieka.
PL
Celem badań było określenie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnej substancji mineralno-organicznej Rekulter do obniżenia akumulacji metali ciężkich w roślinach uprawianych na glebach zanieczyszczonych tymi metalami, poprawy ich plonowania oraz weryfikacja liczb granicznych zawartości metali ciężkich w płodach rolnych jako kryterium określania ich przydatności.
PL
Określono zawartość dziewięciu metali ciężkich chromu, cynku, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, niklu, ołowiu i żelaza w pyle zawieszonym i opadzie pyłu na terenie Knurowa. Próbki pyłów pochodziły z dwóch stanowisk usytułowanych w uprzemysłowionej części miasta oraz w rejonie osłoniętym kompleksem leśnym.
EN
The content of mine heavy metals, i.e.: chromium, zinc, cadmium, cobalt, manganese, copper, nickel, lead and iron was defined in suspended matler and dust deposited within the area of Knurów. Dust samples were collested from two measuring sites located in the industrial part of the area screened by a forest complex.
PL
Ścieki przemysłowe zawierają wysokie stężenia zanieczyszczeń nieorganicznych. Skład ścieków przemysłowych jest uzależniony od rodzaju przemysłu. Dużą uciążliwość stanowią zanieczyszczenia azotem amonowym oraz metalami ciężkimi. Przemysł koksowniczy wytwarza ścieki o znacznych zawartościach azotu amonowego, a ścieki pochodzące z ocynkowni, hut cynku i ołowiu i przemysłu przeróbki metali zawierają duże stężenia metali ciężkich, jak np. chrom, nikiel, cynk czy ołów. Metale te zostały wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dot. substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 229, poz. 1538). Obecnie stosowane technologie do usuwania azotu amonowego ze ścieków wymagają znacznego zużycia energii i dużych nakładów finansowych. Najpowszechniej stosowanymi metodami usuwania jonów metali ciężkich są metody strąceniowe. Stosowanie ich, wiąże się jednak z wieloma trudnościami technologicznymi, takimi jak zagospodarowanie powstających osadów. Ekologicznym sposobem oczyszczania ścieków z tych substancji może być wykorzystanie glonów. Zastosowanie glonów do usuwania azotu amonowego nie wymaga stosowania dodatkowych substancji chemicznych, ponieważ związki te glony asymilują na potrzeby wytwarzania biomasy. Wyhodowana biomasa może następnie zostać wykorzystana do usuwania metali ciężkich w procesie bioakumulacji. Zawartość substancji powodujący zabarwienie ścieków zmniejsza przenikalność światła koniecznego do prawidłowego wzrostu glonów. Niektóre gatunki glonów charakteryzuje zdolność przestawiania sposobu odżywiania z autotroficznego na heterotroficzny. Glony, takie jak Chlorella vulgaris mają zdolność do wykorzystywania węgla organicznego w fazie ciemnej, co jest korzystne ze względu na możliwość prowadzenie hodowli w ściekach o znacznym zabarwieniu. Zatrzymywanie jonów metali ciężkich na zeolitach jest przedmiotem wielu badań. Klinoptylolit jest najpowszechniej występującym zeolitem, wykazującym zdolność do usuwania azotu amonowego oraz wychwytu kationów wielu metali ciężkich. W pracy po raz pierwszy zaproponowano wykorzystanie, po wzbogaceniu kilnoptylolitem, osadu biomasy glonów z gatunku C. vulgaris hodowanej w ściekach zawierających azot amonowy do usuwania metali ciężkich w procesie bioakumulacji. Badania prowadzono w dwóch etapach. Celem pierwszego etapu badań była ocena możliwości wykorzystania glonów z gatunku C. vulgaris do usuwania N-NH4 ze ścieków syntetycznych w procesie asymilacji azotu amonowego. Klinoptylolit był dodawany do próbek, w których nie osiągnięto założonego poziomu oczyszczenia ścieków. W drugim etapie wykorzystano glony oraz osady z pierwszego etapu badań do usuwania ze ścieków metali ciężkich w procesie bioakumulacji przez glony i sorpcji przez klinoptylolit. Proces ten pozwolił na recykling osadu pozostałego po usuwaniu azotu amonowego. Zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie badań do połowy próbek dodawano melasę w celu stymulowania wzrostu heterotroficznego C. vulgaris. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, iż C. vulgaris efektywnie asymilowała N-NH4 już w pierwszym dniu badań w ściekach zanieczyszczonych N-NH4 w zakresie stężeń od 100 do 1000 mg/l. Przy stężeniu 5000 mg/l asymilacja przebiegała wolniej, lecz po dodaniu klinoptylolitu w ciągu 24h nastąpiło usunięcie N-NH4 do poziomu dopuszczalnego dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169). W drugim etapie badań stwierdzono, iż usuwanie jonów cynku, ołowiu, niklu oraz chromu przy wykorzystaniu glonów oraz osadów z pierwszego etapu było uzależnione od rodzaju metalu, rodzaju sorbentu i czasu ekspozycji. Uzyskano następujące najwyższe usunięcia jonów metali, wyrażone w procentach: Cr(VI) – 61% dla mieszanki: osad + melasa w 4 dniu badań, Ni(II) – 77% dla osadu w 4 dniu badań, Zn(II) – 99% dla mieszanki: osad + melasa w 1 dniu badań i Pb(II) – 96% dla mieszanki: osad + melasa w 2 dniu badań.
PL
W glebach teras zalewowych rzeki Odry w okolicy Huty Miedzi "Głogów" oraz Bytomia Odrzańskiego oznaczono zawartość Pb, Cd, Zu i Cu. Przy Hucie Miedzi "Głogów" gleby znajdowały się w zasięgu emisji pyłów metalonośnych tego zakładu, a koło Bytomia Odrzańskiego były one poza zasięgiem tych zanieczyszczeń. O ile zawartość miedzi i ołowiu w glebie w Bytomiu Odrzańskim była wyraźnie niższa, to poziom zanieczyszczenia ich cynkiem i kadmem nie różnił się od gleb okolic huty. Wskazuje to na wpływ zanieczyszczeń niesionych przez wodę również z innych źródeł.
EN
In the soils of the flooded terrace of the Odra river in the vicinity of Copper Smeltery "Głogów" and Bytom Odrzański the contens of Pb, Cd Zn and Cu were determined. By the copper smelter the soils were under the influence of the dust pollution from this plant, but in Bytom Odrzański the was not the case. The cooper and lead content was in Bytom Odrzański distincly, lower as near the copper smelter however, the zinc and cadmium content did not differ in the both localities. It is the evidence, that the river water transported this more soluble pollutants from beside copper smelter "Głogów".
PL
Według niektórych autorów [Ilnicki i in. 2001, Skorbiłowicz 2006] pogorszenie jakości powierzchniowych wód płynących jest powodowane przede wszystkim przez zanieczyszczenia punktowe i powierzchniowe, w tym pochodzące z terenów rolnych i leśnych. Jednocześnie za główną przyczynę zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów aluwialnych miast są uważane emisje pochodzące ze środków transportu, komunikacji, zakładów przemysłowych oraz odprowadzane do rzek niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalno - przemysłowe (zanieczyszczenia punktowe) [Lewandowski i in. 1998, Kabata- Pendias, Pendias 1999]. W dolinach rzecznych - terenach zalewowych, równocześnie z procesem aluwialnym zachodzi proces darniowy sprzyjający akumulacji masy organicznej. Ilość i skład jakościowy organicznych koloidów glebowych odgrywa istotną rolę w procesach przemieszczania, immobilizacji i transformacji metali ciężkich. Wytworzone z osadów aluwialnych zadarnione gleby, położone między wałami przeciwpowodziowymi na terenie miasta Opola narażone są nie tylko na zanieczyszczenia punktowe (komunikacyjne i przemysłowe), ale także na skażenia powodowane corocznymi wylewami powodziowymi, które są nośnikiem osadów o wysokiej koncentracji metali ciężkich, których źródłem są także zanieczyszczenia powierzchniowe. Celem pracy było określenie stopnia wzbogacenia w metale ciężkie gleb terenów zalewowych rzeki Odry występujących na terenie miasta Opola.
EN
The main cause of pollution of alluvial sediments with heavy metals are emissions coming from transportation means, communication, industrial plants and insufficiently treated municipal and industrial wastewater (point pollution) introduced to rivers. Quantity and the qualitative composition of organic soil colloids plays essential part in the processes of transportation, immobilization and transformation of heavy metals. Turf soils created from alluvial sediments, located between flood banks in the area of Opole City are exposed not only to point pollution (communication and industrial), but also to contamination caused the annual floods which are source of sediments with high concentration of heavy metals, which come from surface sources of contamination. The aim of the work was to determine the concentration and disposition of heavy metals in soils of flooding area (of the Odra river and Ulga Channel) in the region of Opole city. The total concentration of Zn, Pb, Cu, Cd and some soil properties (including: texture, pH, organic carbon concentration and sorption properties) were examined in twenty five soil profiles. Used soils representing alluvial soils, varied in texture and contained but the clay fraction was high in all samples. The high concentration and diversification of content of total carbon was also observed. Total contents of heavy metals ranged were: 35- 780 mg Zn, 9.0- 52.0 mg Cu, 19.0-143.0 mg Pb, 0.40-2.60 mg Cdźkg-1 d.m. The heavy metal concentration can be presented by the following series: Zn>Pb>Cu>Cd. Contamination of tested alluvial soils in the Opole area reflect occurrence of floods and emission of all contamination from the area of the city. Turf alluvial soils on within the area of Opole city show granulometric composition and they are characterized by large variability of content of eluting fraction and organic carbon in dependence on the place of sedimentation. Content of heavy metals shows variability in soils of investigated studied profiles, and the average coefficient their of geochemical accumulation according to Czarnowska [1996] is: Zn (7.3), Cu (3.7), Pb (5.3), Cd (6.1). Assessment of the degree of pollution with heavy metals of investigated alluvial soils in Opole city shows both local influence of the anthropogenic pressure as well as influence of flood phenomena. Emissions with low content of Zn, Cu, Pb, Cd may be the source of heavy metals in soils in areas with potentially low degree of threat with anthropogenic pressure. Those contaminants may gradually undergo immobilization in surface layers of soil profiles.
EN
Heavy metals in textile production processes can be important sources of environmental pollution and potentially can be very dangerous to the human health. This toxic effects of heavy metals on human contribute to problems with many organs such as disorders in the respiratory tract, dysfunction of heart or disorders in the nervous system and many more wich are presented in this paper. For this reason it is very important to dispose accurate andprecise determinations method of heavy metals present in textiles. This paper deals with validation of method of heavy metals determination and estimation of uncertainty of measurement.
EN
In 2003-2005 in carrot cultivation the following combinations were applied (kg N o ha -1): 1 -Control (without N fertilization), 2 - calcium nitrate 70, 3 - calcium nitrate 70 + 70, 4 - ammonium sulphate 70 and 5 - ammonium sulphate 70 + 70; where 70 means 70 kg N o ha-1 was used preplant, whereas 70 + 70 that 70 + 70 kg N o ha-1 was applied preplant and as a top dressing, respectively. In the individual years of the research a diversified effect of nitrogen fertilization on the content of NH4-N, NO3-N, Cd, Cu, Pb and Zn and soil reaction (pH) after carrot cultivation, as well the size of changes in these chemical characteristics in 0-30 cm and 30-60 cm soil layers were noted when compared with the values measured prior to the start of carrot cultivation. Variable climatic conditions as well as rainfall amount and its distribution significantly influenced the content of mineral nitrogen in 0-30 and 30-60 cm layers of soil after carrot cultivation. In 2003, characterized by the lowest rainfall in the period of carrot cultivation and drought in the summer months. were noted the highest content of NH4-N in 30-60 cm layer of soil fertilized with presowing and topdressing treatment of ammonium sulfate, and NO3-N in 0-30 cm layer of soil fertilized with presowing and top dressing treatment of calcium nitrate.
PL
Badana wykonano w latach 2003-2005. W uprawie marchwi zastosowano (kg N o ha-1): 1 -kontrola (bez nawożenia azotem), 2 - saletra wapniowa 70, 3 - saletra wapniowa 70 + 70, 4 - siarczan amonu 70, 5 - siarczan amonu 70 + 70; gdzie 70 oznacza 70 kg N o ha-1 zastosowane przedsiewnie, podczas gdy 70 + 70 odpowiednio 70 + 70 kg N o ha-1 azot zastosowany przedsiewnie i pogłównie. W poszczególnych latach prowadzenia badań wykazano odmienny wpływ nawożenia azotem na zawartość: N-NH4, N-NO3, Cd. Cu, Pb i Zn. jak i na odczyn gleby (pH) po uprawie oraz na zakres zmian tych właściwości w warstwach 0-30 i 30-60 cm gleby w stosunku do wartości zmierzonych przed rozpoczęciem uprawy marchwi. Zróżnicowane warunki klimatyczne, ilość i rozkład opadów, miały znaczny wpływ na zawartość azotu mineralnego w 0-30 i 30-60 cm warstwach gleby po uprawie marchwi. W roku 2003 charakteryzującym się najmniejsza ilością opadów w okresie uprawy marchwi oraz suszą w miesiącach letnich stwierdzono największa zawartość N-NH4 w 30-60 cm warstwie gleby nawożonej przedsiewnie i pogłównie siarczanem amonu, a N-NO3 w 0-30 cm warstwie gleby nawożonej przedsiewnie i pogłównie saletrą wapniową.
EN
The EU has recently established new legal requirements for the European automotive industry with respect to the end of live vehicle, introduced restrictions for environmental impact like carbon dioxide production and pedestrian safety enhanced requirements. With the entry into the EU not only new imported cars for the polish market but also the polish domestic car production require to take enhanced performance and limitations into consideration. The paper describes more particular the regulations and impacted materials and components.
PL
W referacie opisano ostatnio wprowadzone przepisy ograniczające zastosowanie metali ciężkich w materiałach i tworzywach samochodowych, przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej. Z chwilą wejścia Polski do Unii w 2004 roku nie tylko nowe importowane samochody przeznaczone na rynek krajowy, lecz także krajowa produkcja samochodowa, jak i części zamiennych na rynek wewnętrzny oraz unijny będzie musiała stosować się do wspomnianych ograniczeń.
PL
W potocznej charakterystyce odpadów oraz odcieków ze składowisk funkcjonuje przekonanie, iż mamy w nich do czynienia z całą tablicą Mendelejewa. Stwierdzenie to, w wymiarze analizy jakościowej, może być spełnione. Dysponując precyzyjnym sprzętem analitycznym, można potwierdzić obecność w odpadach i odciekach zarówno wielu złożonych cząsteczek, jak i pojedynczych pierwiastków. Odrębnym zagadnieniem, często pomijanym, jest jednak stężenie poszczególnych substancji.
14
80%
EN
Chemical compositions of surface waters are the result of mixing processes between different waters: from precipitation, from snow melting and ground waters. Additionally the chemical composition changed due to meteorological conditions also because of ways and extent of grounds developing on area of catchment. In forest catchments one of the main factor for quality of water were loads comingwith precipitation on surface of the area. After investigations was found that quality of outflowing waters depends on many factors those act unfavourably: dominant acid bedrock, acid soils, coniferous forest (acid forest bed), steep slopes and very high amount of precipitation. The study was based on results from monitoring the chemical compounds of precipitation waters done in period of six years (1995-2001). Observations that were conducted in stations: Jakuszyce, Przesieka, Karpacz and Śnieżka proved that quality of water in streams of forest catchment over Karkonosze Mts. are the effect of chemical pollution originate from precipitation waters. As materials for analyse have been taken loads of main pollution elements: acidic and biochemical, compounds, heavy metals and hydrogen ions (H+). Mentioned above analyses affirmed that concentration of prevailing chemical compounds and alsoincoming, loads were each next year considerably lower and precipitation waters were less acid. Despite of decreasing tendency of many pollution indexes the precipitation is still a significant source of water pollution in Karkonosze Mts. flowing waters. In paper was evaluated also a effects of precipitation loads on state of pollution level in flowing waters and compared amount of precipitation loads and loads of pollution in waters outflowing from study area at typical years. The last investigations were based on chemical analyses of samples taken in years 1995-2001 from followed Karkonosze Mts. streams: Łomnica, Podgórna and Kamienna.
15
Content available remote Przegląd metod odzyskiwania metali ciężkich ze ścieków
80%
PL
Przedstawiono cele i ogólne zasady oczyszczania ścieków od metali ciężkich oraz metody: wytrącania, oddzielania na jonikach, ekstrakcji ciecz/ciecz, elektrodializy oddzielania z użyciem złoża biologicznego i wydzielania katodowego. Zauważano, że w obecnym stanie wiedzy nie udaje się spełnić w jednym procesie postulatów dokładnego oczyszczenia ścieku, niewprowadzenia dodatkowych domieszek, uzyskiwania metalu w postaci dogodnej do utylizacji, niskiego kosztu. Uznano za celowe oczyszczanie ścieku w dwóch co najmniej etapach, przy czym celem pierwszego jest otrzymywanie metalu w formie nadającej się do opłaconej utylizacji, a celem drugiego - finalne oczyszczenie ścieku.
EN
Heavy metals and dust emission sources: iron and steel industry, non-ferrous metallurgy, waste burning, production of concrete, glass nad chlorine.
PL
Beton jest najważniejszym i ciągle najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym, co ma wieloraki wpływ na środowisko. W produkcji betonu są stosowane nie tylko kruszywa naturalne, ale także odpady przemysłowe takie jak: popioły lotne, żużle wielkopiecowe, pyły krzemionkowe i inne. Dlatego ważne są pytania o oddziaływanie betonu (konstrukcji betonowych) na człowieka i środowisko (powietrze, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne). Autorzy w swej pracy przeanalizowali problem zawartości metali ciężkich zawartych w składnikach betonu oraz ocenili ich potencjalny wpływ na środowisko naturalne. Zwrócono ponadto uwagę na radioaktywność składników betonu i samego betonu. Podkreślono także pozytywną rolę betonu w środowisku - aspekty techniczne, możliwość unieszkodliwiania metali ciężkich i pełnego recyklingu gruzu betonowego.
EN
Concrete is the most important and still most commonly used building materials, which has various influence on the environment. In concrete production are used not only natural aggregates but also industrial wastes such as: fly ash, blastfurnace slag, silica fume and others. That's why the questions about influence of concrete (construction) on the human being and environment (air, earth surface, surface and underground water) are important. Authors in presented work analyzed content of heavy metals in concrete components and assessed their potential influence on environment. The attention was also paid to radioactivity level of concrete components and concrete itself. The positive role of concrete in environment was also emphasized - technical aspects, possibility of neutralization of heavy metals and possibility of full recycling of concrete debris.
EN
The article presents the results of sewage sludge investigations, coming from two water treatment plants purifying similar household sewage with 75-95% efficiency. Despite different technology of sludge processing in each plant, physico-chemical parameters of sludge were similar. Total content of heavy metals in Bytom-Miechowice did not exceed standard, maximum values reguired for sludge being used in agriculture. Sludge from Dąbrowa Górnicza-Strzemiszyce did not meet reqirements because of excessive amount of Pb, Cd, Zn. Seqential trace element extraction revealed, that in the two fractions of the greatest importance for the environment, i.e. exchangeable (I) and bound with carbonates (II), percentage of metals in sludge from both plants was relatively small and comparable. For both investigated plants metals were bound mostly with organic fraction (IV). The greatest amount of metals in every fraction were found in sludge coming from anaerobic fermentation process in Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce.
PL
Celem badań była ocena wpływu powodzi w środkowym biegu Wisły (lipiec 1997 r.) na zawartość w glebie makroelementów i metali ciężkich. Materiał pobrano z 22 miejscowości leżących na terenie siedmiu gmin (Józefów n. Wisłą, Łaziska, Wilków, Kazimierz n. Wisłą, Janowiec, Puławy, Stężyca). Stwierdzono, że powódź nie spowodowała pogorszenia podstawowych właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb oraz nie wywołała nadmiernego zanieczyszczenia metalami ciężkimi: Cd, Cu, Ni, Pb i Zn. W większości były to gleby o naturalnej zawartości tych metali. Jedynie w około połowie prób stwierdzono podwyższoną zawartość kadmu i cynku.
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.