Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 781

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  student
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
1
100%
SK
Príspevok sa zaoberá problematikou zmapovania informovanosti študentov Univerzity Konštantína Filozofa v oblasti BOZP. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či študijný odbor, ktorý študenti vysokej školy študujú má vplyv na dosiahnuté výsledky v prieskume. Sledovali sme najmä zorientovanie sa študentov v základných pojmoch súvisiacich s bezpečnosťou práce a úroveň ich právneho povedomia.
EN
The paper deals with the issue of mapping the awareness of Constantine the Philosopher University students about the safety and health protection at work. The aim of the survey was to find out whether the field that the higher education students study has an effect on the results achieved in the survey. Westudied the students´ orientation in the area of basic terms associated with the safety at work as well as the level of their legal consciousness.
EN
Introduction: Recognition of the multiple positive effects of the physical activity confirms its influence on human’s health. Undertaking of the health oriented conducts plays an important role in the promotion of the health and in the creating of the healthier future. Academic youth should be aware of the influence of certain activities on health. The aim of the research was to analyse the physical activity performed by the full-time students of the medical and nonmedical degree courses.Material and methods: The research was conducted at the turn of 2012 and 2013. The research group, containing 553 person (n=553), consisted of the students from six Polish, both medical and non-medical, university colleges. The research utilizes the method of the diagnostic survey. Technique of the research based on the poll whose questionnaire had been created by the authors for the purpose of the research. Accuracy of the research tool was established within the method of objective judges, splithalf method was used to determine reliability (according to Spearman-Brown result 0.86). In order to define the existence of the differences or correlations between analysed immeasurable parameters chi-squared and Fisher’s exact tests were used. Results: The substantial majority of the respondents – 79,5% (n=439) described themselves as physically active. The forms of activity that are performed most often among the students are: cycling – 40,5% (n=220), team sport – 27,1% (n=147), dog walking – 27,1% (n=147), group activities (aerobics, zumba, salsa) – 21,2% (n=115) and swimming – 20,8% (n=113). The sex and the faculty of the studies are both important variables that have got statistically significant impact on the choice of the form of activity. Majority of the respondents – 78,3% (n=432) chooses the type of the physical activity basing on their likings and the amount of the spare time – 42,9% (n4237). Exercising of the physical activity is regarded as a pleasure by more than a half of the respondents, 40,4% of the respondents (n=222) treat it as a form of spending their free time. 20,2% (n=111) deals with stress and relaxes when performing physical activity. More than a half of the respondents – 57% (n=315) admits to not performing physical activity regularly. According to 56,8% (n=314) of interviewees lack of the spare time is the major obstacle in performing regular physical activity. Other groups blame lack of the motivation – 24,2% (n=134) and ordinary laziness – 22,2% (n=123) for that. Concern about the good frame of mind and physical disposition tends to be the crucial motive for performing physical activity for most of the respondents – 51,1% (n4277). Conclusions: More than a half of the respondents doesn’t perform physical activity regularly.
PL
Wstęp: Uznanie wielorakich pozytywnych efektów aktywności fizycznej potwierdza jej wpływ na zdrowie człowieka. Podejmowanie zachowań prozdrowotnych odgrywa istotną rolę w promocji zdrowia i kreowaniu zdrowszej przyszłości. Młodzież akademicka powinna być świadoma wpływu konkretnych zachowań na zdrowie. Celem badań była analiza aktywności fizycznej studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych oraz motywów jej podejmowania. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na przełomie 2012/13 roku. Grupę badaną, liczącą 553 osoby (n=553) stanowili studenci sześciu uczelni wyższych w Polsce studiujących na kierunkach medycznych jak i niemedycznych. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badań była ankieta, której kwestionariusz został stworzony na potrzeby pracy przez jej autorów. Trafność narzędzia ustalono metodą sędziów kompetentnych, dla określenia rzetelności zastosowano metodę połówkową (wg Spearmana-Browna wynik 0,83). Do oceny istnienia różnic bądź zależności między analizowanymi parametrami niemierzalnymi użyto testu Chi-kwadrat oraz testu dokładnego Fishera. Wyniki: Zdecydowana większość respondentów – 79,5% (n=439) określiła siebie jako osobę aktywną fizycznie. Formami aktywności fizycznej podejmowanymi najczęściej przez studentów są: jazda na rowerze – 40,5% (n=220), gry zespołowe – 27,1% (n=147), spacer z psem – 27,1% (n=147), zajęcia grupowe (aerobic, zumba, salsa) – 21,2% (n=115) oraz pływanie – 20,8% (n=113). Zarówno płeć jak i kierunek studiów jest zmienną mającą statystycznie istotny wpływ na wybór formy aktywności. Większość ankietowanych – 78,3% (n=432) wybierając rodzaj aktywności ruchowej kieruje się swoimi upodobaniami oraz ilością wolnego czasu – 42,9% (n=237). Realizacja aktywności ruchowej dla ponad połowy badanych jest przyjemnością, dla grupy 40,4% respondentów (n=222) jest formą spędzania wolnego czasu. Grupa 20,2% (n=111) dostrzega w podejmowaniu aktywności fizycznej metodę radzenia sobie ze stresem i formę odpoczynku. Ponad połowa – 57% (n=315) respondentów podaje, iż nie podejmuje aktywności fizycznej regularnie. Według 56,8% (n=314) badanych przeszkodą w regularnym uprawianiu sportu jest brak czasu. Duża grupa respondentów przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje w braku motywacji – 24,2% (n=134) oraz w zwyczajnym lenistwie – 22,2% (n=123). Najważniejszym motywem do podejmowania aktywności ruchowej dla ponad połowy ankietowanych – 51,1% (n=277) jest dbanie o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Wnioski: Ponad połowa respondentów nie podejmuje aktywności fizycznej regularnie. Należy zintensyfikować działania na rzecz kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży akademickiej.
EN
The purpose of this article is to analyze the post-gymnasium/ post-primary education in the context of students’ special needs. In the first part of the article, the author presents the problem of shaping educational paths of students with special educational needs. Then the author briefly describes the changes in the education in mainstream secondary schools and vocational secondary schools (including basic vocational schools) during the transformation period. In the further part of this article, the author analyzes the educational opportunities and limitations of students with special educational needs in their individual and environmental predispositions and with reference to the results of external examinations. The article ends with the indication of the need to support students with special educational needs in shaping their educational and professional choices.
4
77%
EN
In the following article the author presents the main assumptions of the concept of creative life orientations. This category is described as a specific, personal and committed way of fulfilling everyday duties in life. The characteristics of people who prefer creative life orientations were defined. The philosophical, psychological and pedagogical theoretical sources of the concept and the previous studies on creative life orientations among high school students, students and teachers were presented. The methodological assumptions of recent research, carried out in a sample of Polish and Belorussian academic youth, were described. The results of these studies are presented in the scope of sociodemographic specifics of both groups, the diagnosis of the preferences of creative life orientations and dependencies between the analyzed variables. It was found that preferences for creative life orientations prevail among the surveyed students, but at a fairly low level of acceptance of the theorems Scale CLO. Significant statistical differences between the national groups in terms of the age of the respondents, the study year and the environment of origin were observed. The existence of a correlation between mothers’ education and preferences of creative life orientations of Polish students was confirmed.
PL
W artykule przedstawiono główne założenia koncepcji twórczych orientacji życiowych. Opisano tę kategorię jako specyficzny, osobisty i zaangażowany sposób pełnienia codziennych obowiązków w życiu. Scharakteryzowano cechy osób preferujących twórcze orientacje życiowe. Zaprezentowano filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne źródła teoretyczne koncepcji oraz dotychczasowe badania twórczych orientacji życiowych wśród uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Opisano założenia metodologiczne ostatnich badań, zrealizowanych w próbie polskiej i białoruskiej młodzieży akademickiej. Przedstawiono wyniki tych badań w zakresie specyfiki socjodemograficznej obu grup, diagnozy preferencji twórczych orientacji życiowych i zależności między analizowanymi zmiennymi. Stwierdzono, że wśród badanych studentów dominują preferencje dla twórczych orientacji życiowych, ale na dość niskim poziomie akceptacji twierdzeń Skali TOŻ. Zaobserwowano istotne różnice statystyczne między grupami narodowymi pod względem wieku badanych, rocznika studiów i środowiska pochodzenia. Potwierdzono istnienie korelacji między wykształceniem matek i preferencjami twórczych orientacji życiowych polskich studentów.
EN
The modern university is undergoing serious changes. The university educational community and atmosphere of studies is changing due to global influences. Those factors have a significant impact on students who experience their intended and unintended consequences. This paper shows, how students embedded in everyday academic life, recognize consequences of studying in the modern university and factors generating them. The results of the analysis of their free statements relate to the three selected aspects: the functioning of the modern university as a social institution, the students’ relationship with academic teachers and peers.
PL
Współczesny uniwersytet przechodzi głębokie zmiany. Pod wpływem globalnych tendencji zmienia się uniwersyteckie środowisko edukacyjne oraz atmosfera studiowania. Czynniki te wywierają znaczący wpływ na studentów, którzy doświadczają zamierzonych i niezamierzonych ich skutków. Celem artykułu jest pokazanie, jak studenci, którzy są zanurzeni w codzienność akademickiego życia, rozpoznają konsekwencje związane z pobytem na współczesnym uniwersytecie oraz czynniki je generujące. Przedstawione wyniki z analizy ich swobodnych wypowiedzi odnoszą się do trzech wybranych aspektów, tj.: funkcjonowania współczesnego uniwersytetu jako instytucji społecznej, relacji studentów z nauczycielami akademickim i rówieśnikami.
6
Content available remote Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań
75%
EN
The most of the theories and research presented in the article- despite of the fact they were developing during: a students’ revolt, a diffiult situation of graduates in a labor market, disappointment to educational institutions (e.g. universities) - show a positive inflence of an academic environment on students. The positive effects of studies are considered in the dimension of an individual and social life, in personal, cognitive and moral development of the student. In connection with legitimate concerns of pedagogues about possible negative effects of mass, commercialized and devoid of a humanistic context higher education, it is paid in the paper an attention on a large developmental potential of the student and on environmental conditions that may reduce the effects of the „bad” impact. It is also emphasized an importance of the student’s activity in the academic life and the skill of creating own strategies that can help to cope with the studies and may also protect from negligence of the higher education.
PL
Większość z zaprezentowanych w artykule teorii i badań - pomimo, że rozwijały się w czasie kontestacji młodzieży, trudnej sytuacji absolwentów studiów na rynku pracy, rozczarowania do instytucji edukacyjnych (w tym i uniwersytetów) - przedstawia pozytywny wpływ środowiska akademickiego na studenta. Pozytywne efekty studiów dostrzegane są w wymiarze indywidualnego i społecznego życia, osobowego, poznawczego i moralnego rozwoju studenta. W związku z uzasadnionymi obawami pedagogów o możliwe negatywne skutki masowych, skomercjalizowanych i pozbawionych humanistycznego kontekstu uczelni wyższych, w artykule zwracam uwagę na duży potencjał rozwojowy studenta i uwarunkowania środowiskowe, które mogą osłabiać skutki „złego” wpływu. Ponadto podkreślam znaczenie aktywności i zaangażowania studenta w życie akademickie, tworzenia własnych strategii radzenia sobie ze studiami jako czynników, które mogą chronić go przed zaniedbaniami ze strony uczelni.
PL
Wstęp. Wybór kierunku studiów przez kandydata można analizować w odniesieniu do jego statusu ekonomicznego. Celem artykułu było zbadanie wpływu sytuacji społeczno-ekonomicznej studenta na wybór kierunku studiów. Materiał i metody. Ankietą objęto 514 studentów pierwszego roku PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wyniki. W wyniku analiz stwierdzono, iż najkorzystniejszą sytuację materialną posiadali studenci kierunku ratownictwo medyczne, najmniej korzystną zaś na filologii, specjalność filologia rosyjska. U blisko 70,0% badanych oboje rodzice pracują i osiągają stałe dochody. Średni poziom dochodu netto na jedną osobę wyniósł 810,00 zł. Gospodarstwo domowe studenta liczyło średnio 3,9 osoby. Wnioski. Student PSW posiada dochody na 1 osobę w gospodarstwie domowym na poziomie do 1000 zł (blisko o 30% niższe niż przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2015 r. – GUS, 2016 w Polsce), z 3-4 osobami w gospodarstwie domowym, w którym oboje rodziców są aktywni zawodowo, głównie jako zatrudnieni u kogoś.
EN
Introduction. The moment students choose their degree course allows for analysing their economic situation. The aim of the article was to research the impact of socio-economic conditions on students’ selection of the degree course. Material and methods. The survey involved 514 first-year students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. Results. In the research process, it was found that Emergency Medicine Department conducted the best analysis of the financial situation of students, whereas the students of Russian Philology Department were the least tested ones. In nearly 70.0% of the respondents, both parents work, having a steady income. The average level of net income amounted to PLN 810,00 per capita. The student’s household consisted of, on average, 3.9 persons. Conclusions. The average PSW student’s income per capita in the household falls in the range of up to PLN 1000, i.e. nearly 30% lower than the disposible monthly income per capita in 2015 (the Polish Central Statistical Office, 2016), with 3-4 persons in the household, in which both parents are professionally active.
EN
The article presents the results of a questionnaire survey concerning the level of environmental awareness of the students at the Technical University of Białystok. Issues related to the knowledge of environmental risks and environmental liability, individual activities and their motives of actions, information sources on environmental protection and the knowledge about organizations acting for environmental protection are discussed.
9
Content available remote Dydaktyka – strata czasu?
75%
XX
KNOWLEDGE OF PHYSIOTHERAPY STUDENTS ON PROFESSIONAL ETHICS CODE
11
75%
EN
Introduction. Transplantation of organs, cells and tissues is a recognized method of treating patients with end-stage organ failure. The aim. The aim of the study was to compare the knowledge and opinions of students of the State Higher Vocational School in Włocławek and respondents of the Center for Public Opinion Research (CBOS) on organ transplantation. Material and methods. The research was conducted among 80 students of the State Higher Vocational School in Włocławek. The method of diagnostic survey, questionnaire technique and author's questionnaire was used. Results. Most students declare their willingness to donate their organs for transplantation after their death. Similarly, a significant percentage of Poles show insufficient knowledge about organ transplantation and legal regulations. Conclusions. The attitude of the PWSZ students in Włocławek and the majority of Poles towards organ transplants is positive. There is a need to promote the idea of transplantology and knowledge about the principles of transplantation of organs, tissues and cells.
PL
Wstęp. Transplantacja narządów, komórek i tkanek to uznana metoda leczenia pacjentów w ze schyłkową niewydolnością narządów. Cel. Celem badań było porównanie wiedzy i opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz respondentów Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na temat transplantacji narządów. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 80 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Studenci w większości deklarują gotowość oddania własnych narządów do transplantacji po swojej śmierci. Podobnie jak znaczny odsetek Polaków wykazują jednak niedostatki wiedzy na temat transplantacji narządów i regulacji prawnych. Wnioski. Stosunek studentów PWSZ we Włocławku jak i większości Polaków wobec transplantacji narządów jest pozytywny. Istnieje potrzeba propagowania idei transplantologii oraz wiedzy na temat zasad przeszczepiania narządów, tkanek i komórek.
12
Content available remote Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego
75%
EN
In the common view, modern universities have lost their dominant position in education process of future generation. Higher education policy, which have caused devaluation of education itself, is considered to be the main reason for this situation. As a consequence, one of the most popular belief relating to academic education is a thesis, that universities educate future unemployed and their certifcates have, if at all, a little value on the labour market. As a result, this opinion influences the expectations from academic staff at the university, which is considered to be responsible for lack of high education level and low student engagement. The article presents selected data, showing student approach towards academic education, with an indication of the main grounds for lack of involvement both on student and teacher side.
EN
The standards of accessibility for buildings and their surrounding are regulated by legislative norms. However the efficient and really useful solutions are noticeable only by personal and physical experience. To make the issue closer to the future designers, it was created a subject, possible to select by students, titled "Users with disabilities in public spaces". It is divided into lecture and practical classes. The Lectures contain the following issues: types of disabilities, legal norms, ergonomics parameters, examples of universal solutions (in accordance with Design for All) as well as tourism and recreation of people with disabilities. The practical classes give to the students chance to get physical experience of architectural, terrain, communications and social barriers well known by disabled users. To accomplished this aim, we use following equipments: wheelchairs, crutches, walking frames, white canes and weights for imitation of an old age. Thanks to the equipments it is possible to feel as a persons with different types of disabilities. During the classes students consecutive assess accessibility of buildings in Wroclaw University of Environmental and Life Sciences complex and selected parts of urban spaces. The final task is to write a report of accessibility contains as well propositions of solutions in accordance with Design for All. The subject "Users with disabilities in public spaces" is popular with students. It is chosen by them every year and the participates are very committed to their tasks during classes. The mail aim of the subject, which is shaping sensitivity in future designers of public space, will be the practical expressed in their career.
EN
The social and political transformations in Poland after the year 1989 have influenced all spheres oflife, including educational system. The job of the social group working in this sector is particularlyimportant in the light of changes taking place not only in economy and technology, but also in the worldof values. Teachers are facing new challenges, which are defined by contemporary pedeutology.Systemic change requires transformations in higher education, which focus, among others, onacademic staff. The university teachers are expected to become initiators and architects of transformations in educational reality. They should be characterized by authority based on professionalismand competence, have humanistic oriented personality, which manifests in the ability to respectstudents as well as other educational partners. They should be able to create interest among youngpeople and be able to win them over. They should also be characterized by creative and active attitude and responsibility. Pedeutology literature emphasizes also the role of a university teacher indevelopment of contemporary system of knowledge and values, as well as in development of personality of students. Their social and communication skills are particularly emphasized in this scope.As far as this publication is concerned, the aim of the study is to determine which features regarding personality, professionalism and attitude of the university teachers are decisive for theirimage perceived by the students at the faculty of Pedagogy, specialization „Integrated Pre-schooland Early School Education”. The research uses the method of diagnostic survey with the use ofsurvey questionnaire.
PL
Przeobrażenia polityczno-społeczne w Polsce po 1989 r. wpływają na wszystkie obszary życia, nie omijając systemu edukacji. Praca grupy zawodowej zatrudnionej w tym sektorze nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian dokonujących się nie tylko w gospodarce i technologii, ale i w świecie wartości. Przed nauczycielami stają nowe wyzwania definiowane przez współczesną pedeutologię. Zmiany systemowe wymuszają przeobrażenia w szkolnictwie wyższym koncentrujące się m.in. na kadrze akademickiej. Od nauczycieli szkół wyższych oczekuje się, iż staną się inicjatorami i architektami przekształceń rzeczywistości edukacyjnej. Powinni oni odznaczać się autorytetem opartym na profesjonalizmie i kompetentności, wykazywać humanistycznie zorientowaną osobowość wyrażającą się opanowaniem umiejętności okazywania szacunku studentom, a także innym partnerom działań edukacyjnych, zdolnością wzbudzania zainteresowania i zjednywania sobie młodych ludzi, twórczą i aktywną postawą oraz odpowiedzialnością. W literaturze pedeutologicznej podkreśla się również rolę nauczyciela szkoły wyższej w kształtowaniu współczesnego systemu wiedzy i wartości, a także w rozwijaniu osobowości studentów. Szczególnie akcentowane są w tym zakresie ich zdolności społeczne i komunikacyjne. W niniejszym opracowaniu celem badań jest ustalenie, jakie cechy dotyczące osobowości, profesjonalizmu i postaw nauczyciela akademickiego decydują o jego wizerunku w świadomości studentów kierunku pedagogika, specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety.
EN
This article presents the experience of the Marie Curie-Skłodowska University in the field of universal design at the higher education level. Universal design in education assumes creating programs, materials, but also an environment accessible to students with different needs arising from the style of learning, age, health status, language skills, life and cultural experiences. The idea of universal design has been used in the preventive project "Good Life". The primary goal of the project was preventing suicidal behavior among academic youth. The activities undertaken in accordance with the idea of universal design were addressed to the entire academic community and were based on a four-link operation model: student, peer group, academic teachers, disabled persons' support team.
PL
Artykuł przedstawia doświadczenia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu projektowania uniwersalnego na poziomie edukacji wyższej. Projektowanie uniwersalne w edukacji zakłada tworzenie programów, materiałów, ale również otoczenia dostępnego dla studentów o różnych potrzebach wynikających ze stylu uczenia się, wieku, stanu zdrowia, znajomości języka, doświadczeń życiowych i kulturowych. W projekcie o charakterze profilaktycznym Dobre życie została wykorzystana idea projektowania uniwersalnego. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym wśród młodzieży akademickiej. Podjęte działania zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego zostały skierowane do całej społeczności akademickiej i zostały oparte na modelu działania składającym się z czterech ogniw: student, grupa rówieśnicza, nauczyciele akademiccy, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych.
EN
Creation of e-learning materials is considered as a time consuming and costly process. Involving students in preparation of educational content may be beneficial in many ways. Firstly, it motivates students to self-study following a similar pattern as it is the case in learning-by-teaching sessions. Secondly, some of the students' projects may be reused in development of more advanced e-learning resources. The aim of this paper is to summarize three-year experiences gained in two elective courses on e-learning technologies offered to students of medicine and applied computer science. The spectrum of topics taken up by students is outlined. Possibilities of applying the outcomes of these courses in practice are discussed.
EN
The purpose of this article is to emphasize the importance of preserving a good collaboration relationship between employers and universities, and the major role that can be played by the European projects in strengthening this connection. The case study shows the way in which a university that is small, but very active as regards the accessing of projects and has the aim to provide a high quality educational service can improve the effectiveness of the educational activity.
PL
Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie znaczenia zachowania dobrych relacji współpracy pomiędzy pracodawcami a uczelniami wyższymi, a także istotnej roli, jaka może być odgrywana przez projekty europejskie we wzmacnianiu tego powiązania. Niniejsze studium przypadku pokazuje, w jaki sposób uczelnia, która jest mała, jednak bardzo aktywna, jeśli chodzi o dostęp do projektów, mająca za cel zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, może poprawić efektywność działalności edukacyjnej.
PL
Niniejszy tekst stanowi próbę ukazania czynników różnicujących poczucie samoskuteczności studentów w karierze. W artykule przedstawiono pojęcie (poczucia) samoskuteczności i jej znaczenie dla procesu planowania i rozwoju kariery zawodowej jednostki. W celu rozpoznania zależności pomiędzy poczuciem samoskuteczności studentów w karierze (w tym zaufaniem do własnych: ogólnych kompetencji życiowych, kompetencji zawodowych, kompetencji kontroli zdarzeń, kompetencji w zakresie koordynacji różnych sfer życia) a wybranymi zmiennymi "metryczkowymi" autorka artykułu przeprowadziła badania wśród studentów bydgoskich uczelni publicznych i niepublicznych. Niniejsze opracowanie przedstawia ich rezultaty, które wykazały, że w różnym stopniu takie zmienne jak: płeć, wykształcenie matki, ocena sytuacji ekonomicznej swojej rodziny (dokonywana przez respondentów), jednoczesna ze studiami praca, a także rodzaj doświadczenia zawodowego różnicują poczucie samoskuteczności studentów w karierze i jej poszczególne aspekty. Natomiast czynniki takie jak: wyniki w nauce uzyskiwane przez badanych studentów, ukończona przez nich szkoła średnia, wykształcenie ojca, ich miejscowość zamieszkania nie różnicują wyników uzyskanych przez respondentów w sposób statystycznie istotny.
EN
The following text presents an attempt at showing factors which differ students’ sense of self-effectiveness in their careers. In the article it is presented the sense of self-effectiveness and its importance for the process of planning and development in the human being’s professional career. In order to recognize the relationship between the students’ sense of self-effectiveness in their careers (including confidence in general, own, life and professional competence, control of occurrences, competence of range in coordination of the different life spheres) and selected specific variability the author of this article has carried out the researches among the students from the state and public universities. This work presents their results which have showed that in various degree the variability like gender, mother’s education, estimate of economical situation in own family which was made by respondents, work which is simultaneous with studies and also the kind of professional experience differ students’ sense of self-effectiveness in their careers and its individual aspects. However, the factors like the results in studying which testing students achieve, the kind of secondary schools they have graduated from, the father’s education, the place where they live in do not differ the results, which the respondents achieve, in essential and statistical way.
EN
The paper presents own research on the students' opinions, expectations and requirements towards higher education. It presents the subjective opinions of students about their preparation to enter the labour market. It also presents the feedback from the evaluation of the role of the university in preparing them to transition to the labour market (the facts) and expectations (as desired – what higher education should do in this aspect).
PL
Artykuł przybliża czytelnikowi wyobrażeniowy obraz nauczyciela akademickiego. Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci oczekują kreatywnego wykładowcy, erudyty, przekazującego wiedzę w sposób jasny i zrozumiały, szanującego i respektującego ich prawa. Wykładowca ten, chcąc wzbudzić zainteresowanie studentów daną tematyką, powinien wykorzystywać w swojej pracy najczęściej takie pomoce dydaktyczne, jak: prezentację multimedialną, sprzęt multimedialny, filmy. Analiza materiału badawczego wykazała również, iż na indywidualny styl prowadzenia zajęć składa się nie tylko wiedza i doświadczenie, ale także osobowość wykładowcy i jego nastawienie do studentów, nade wszystko zaś kompetencje komunikacyjne.
EN
The article introduces the reader to an imaginative picture of the academic teacher. The study shows that students want the creative faculty, erudite, transferring knowledge in a clear and understandable, respectful and respecting their rights. The lecturer is, trying to arouse the students more interested in a particular subject, you should use in their work often such teaching aids like multimedia presentation, multimedia and video. Analysis of the research material also showed that the individual style of teaching involves not only knowledge and experience, but also personality and his attitude of teachers to students, above all, communicative competence.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.