Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1337

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Reklama
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
EN
The authors have noticed the growing popularity of advertisements with older people. Due to the lack of research on the influence of older people may have on receivers of an advertising message, it was necessary to carry out the study. The aim of this article is to present the results which have been obtained. The authors, relying on a quasi-experimental method, present the impact of advertising spots with older people as main characters on the emotions of the receivers of the messages. They analyze the types and intensity of these emotions as well as their impact on the perceived attractiveness of the message. The authors also indicate the combination of emotions which have the strongest influence on the positive perception of messages with the old. The research sample was 104 respondents. (original abstract)
XX
Każdy proces przygotowania i realizacji kampanii reklamowej zawiera w sobie ścieranie się trzech sit - klienta, agencji reklamowej i konsumentów. Może on mieć zarówno twórczy jak i destrukcyjny charakter dla efektów wspólnej pracy. Aby ułatwić rozwiązanie tego dylematu przedstawiono główne obszary, wokół których należy szukać rozwiązań o charakterze strategicznym.
XX
Baśń jest idealnym wzorcem dla tworzenia fabuł reklamowych i może dostarczyć twórcom reklamy wielu inspiracji, jeśli chodzi o budowę komunikatu, kreację bohatera, budowę przestrzeni czy tworzywo językowe
XX
Jest to analiza obecności polskich reklam na rynku rosyjskim. Według powyższego raportu produkty polskie są bardzo słabo reklamowane na rynku rosyjskim. Podano ceny reklam w rosyjskich mediach, jak rownież adresy osób odpowiedzialnych za reklamę w Rosji.
EN
Successful business always has to be economically efficient. Increasing business economic efficiency with the help of advertising creates necessary conditions for business development. At the same time, advertising companies require additional financial expenditures from the company. This explains the topicality of methodical approaches to the value of advertising efficiency. The practical realization Of company's efficiency activity demands from managers the deep understanding of business efficiency, knowledge of the system of checking the economic efficiency of the company and its different kind of activities, and also the main methods increasing the economic efficiency. The questions of effective advertisement activity become important in drawing the budgets for different advertisement activities.The research shows that only 10% of firms at the Latvian market are concerned with evaluating the efficiency of advertising. Usually they are foreign firms operating at the market with a full "equipment" that allows to complete and develop their business in the existing conditions. Evaluating the efficiency of advertising is one of the most important steps in complex market research. Their experience allows to study both theoretical and practical aspects of advertising efficiency that are based on true examples and can be applied to all firms if they aim at creating a marketing strategy as a basis of their business development plans. Examples of such approaches to expenses of advertising analysis are studied in this research paper. It aims at expanding theoretical and practical knowledge to students of economics - businessmen - or managers-to-be, who will have to organize and develop their business in the framework of EU. (original abstract)
XX
Celem artykułu przeglądowo-badawczego jest przybliżenie możliwości zastosowania neurobadań do oceny skuteczności reklamy. Wychodząc od przeglądu źródeł literaturowych i internetowych oraz raportów z badań, przybliżono skuteczność reklamy oraz możliwość wykorzystania w tym zakresie neurobadań. Następnie opisano jakościowe badania własne, w których m.in. poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy i jakie neurobadania wykorzystywane są do badania skuteczności reklamy, kto je realizuje, na czym polegają, jakie przynoszą rezultaty? W dalszej części przedstawiono studia przypadków zastosowania neurometodyk do badania skuteczności reklamy. Zaobserwowano, że są one wysoce przydatne, umożliwiają badanie reakcji człowieka na różnorodne bodźce i są coraz częściej stosowane. Implikacje społeczne są pozytywne z uwagi na wyższe walory przetestowanej reklamy i negatywne z powodu zagrożenia ingerencją w procesy zachodzące w organizmie człowieka i sterowaniem jego zachowaniami.(abstrakt autora)
EN
The aim of this article, which is of review and research-based character, is to explain the possibilities of application of neuromarketing research in order to estimate the effectiveness of advertising. Starting from the review of literature and internet sources as well as from research analysis, the effectiveness of advertising and possible use of neuromarketing research are described in the paper. Next, the matter of qualitative own research is presented, where the author was searching for answers to the following questions: is any kind of neuromarketing research (if any) applied in order to estimate the effectiveness of advertising? Who carries them out? What are they? What results do they bring? Finally, the case studies of neuro-methodologies applications in order to estimate the effectiveness of advertising are brought closer in the paper. Thus, the observations were made, such as: neuro-methodologies are highly useful, they allow to analyse the human reaction on various stimulants and are very often used. Social implications are both: positive - considering superior values of tested advertisement and negative - considering threats i.e. interference in processes in a living organism and controlling of their behaviours.(author's abstract)
7
Content available remote Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych
100%
XX
Przez ostatnich 20 lat reklama stała się najbardziej popularnym, jednocześnie najbardziej widocznym instrumentem polskiego marketingu. Jednak mimo początkowego entuzjazmu i ugruntowanej pozycji reklamy, obserwuje się obecnie zmiany postawy Polaków wobec tego obszaru działalności przedsiębiorstw, wręcz coraz większe zniechęcenie reklamą. Fakt ten wymusza konieczność szukania coraz to innych, nowych sposobów przyciągania uwagi potencjalnego klienta. Pojawiają się więc coraz częściej reklamy kontrowersyjne - prowokacyjne, mające na celu wywołanie skandalu, by zwrócić uwagę na dany produkt. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian postaw i stosunku polskiego konsumenta do reklamy od 1992 roku do 2009 roku w oparciu o istniejące badania wtórne dwóch najbardziej znanych agencji badawczych tj. Pentor i CBOS.(abstrakt oryginalny)
EN
During the last twenty years advertisement has become one of the most popular and most visible instruments of Polish marketing. Although the observed at first enthusiasm and stabile position of advertisement there can be seen a meaningful change in the Poles' attitudes towards this domain of enterprises' activities, what is more, this attitude starts to remind disaffection. This fact forces to look for some different, new ways of attracting attention of the potential customer. Due to this fact, there appear controversial - teasing advertisements more frequently, which are supposed to make the product visible by provoking the scandal. The aim of the paper is the analysis of the change in the attitude of the Polish consumers towards the advertisement in the period from 1992 to 2009, based on the secondary researches of two foremost research companies in Poland Pentor and CBOS.(original abstract)
XX
Reklamę na okładkach biletów kolejowych Ad-verto zdecydowało się zastosować już sporo firm, w tym trzy finansowe, jak Provident, Volkswagen Bank Polska, Citibank Handlowy. Jak planować kampanię z wykorzystaniem Ad-verto, jak przygotować projekt takiej reklamy, co przyczyniło się do jej powstania, to pytania na jakie udzielono odpowiedzi.
XX
Reklamą kontekstową jest każdy reklamowy komunikat, który dla wzmocnienia przekazu wykorzystuje elementy, które są niezależnymi składnikami otaczającej nas rzeczywistości. Dokonano podziału kontekstu w reklamie na kontekst strategiczny, kreatywny i medialny.
XX
W artykule omówiono przykłady wykorzystania treści historycznych oraz nazwisk wielkich postaci historycznych w reklamie.
11
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania obejmującego między innymi rozpoznanie zakresu działań promocyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych prowadzących działalność na terenie Polski, zrealizowanego w 2010 roku przez pracowników Katedry Marketingu i Handlu UMK w Toruniu. Badaniem objęto 350 przedsiębiorstw. Dla realizacji celu w opracowaniu wykorzystano dane dotyczące 154 firm. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this papers is to present results of the research concerning, among others, actions and forms of the promotion in Polish enterprises, conducted by employees of the Department of Marketing and Commerce at Nicolaus Copernicus University in 2010. The survey was conducted by a questionnaire method using a sample of 350 enterprises in Poland. For the realization of the paper's objective, data concerning only production enterprises was used. (original abstract)
12
Content available remote Innowacyjność działań reklamowych - przejawy i skutki
80%
XX
Nasycenie rynków i intensyfikacja zjawisk konkurencyjnych we współczesnym świecie zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów oddziaływania na nabywców. Tradycyjne narzędzia i metody stają się coraz mniej skuteczne. Powszechnie obserwowany przesyt reklamą zmusza przedsiębiorstwa do zwracania większej uwagi na rozwiązania kreatywne, oryginalne, wpisujące się w schemat działań innowacyjnych. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości, zakresu i potencjalnych efektów wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych w działalności reklamowej. Podstawą rozważań są badania prowadzone wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce i prowadzących aktywną działalność reklamową. (abstrakt oryginalny)
EN
Market saturation and intensification of competitive phenomena in the contemporary world force enterprises to look for new ways of influencing purchasers. Traditional tools and methods become less and less effective. The commonly observed advertising saturation forces enterprises to pay greater attention to creative, original solutions, enrolling in the scheme of innovative activities. The study's objective is to present the opportunities, scope and potential effects of the use of innovative solutions in advertising activities. The basics for deliberations are surveys carried out among enterprises operating in Poland and carrying out their active advertising activities.(original abstract)
XX
Tematem artykułu są komercyjne reklamy przydrożne. Przedstawiono rodzaje reklam oraz sposoby ich umieszczania. Zwrócono również uwagę na prawne uwarunkowania reklam w pasie przydrogowym.
EN
Advertising is present not only in media but also near the roads and streets. The article presents the conditions of perception of such messages. The author is also interested in safety - empirical studies proved that ever present ads are a certain danger to the drivers. The problem seems extremely important in Poland where regulations allowing placing commercial messages (near highways) are very liberal. (original abstract)
14
Content available remote Elementy kreatywnego wykonania w krajowej reklamie prasowej: wyniki badania
80%
XX
Reklama prasowa jest wciąż uznawana za jeden z najważniejszych środków komunikacji marketingowej. Dzieje się tak pomimo gwałtownego rozwoju technologii informatycznej i telekomunikacyjnej prowadzącego do powstawania wielu tzw. nowych mediów, których rozmaitość wykracza daleko poza Internet i telefonię komórkową. Co ciekawe, udział wydatków na reklamę w prasie codziennej i czasopismach w wydatkach reklamowych ogółem w Polsce wzrósł w latach 2001-2005 z 25 do 34%. Utrzymujące się zainteresowanie reklamodawców prasą jako medium reklamowym idzie w parze z rozwojem badań nad zawartością, sposobami wykorzystania i efektywnością reklamy prasowej. Jednym z najważniejszych obszarów tych badań jest od wielu lat treść, odbiór i skuteczność kreacji reklamowej. Przedmiotem zainteresowania pozostają zarówno kompletna zawartość przekazów kreatywnych i ich kontekst, jak i poszczególne elementy struktury reklamy prasowej o charakterze werbalnym i niewerbalnym . Poza badaniami poświęconymi którym tylko jeden element nie odpowiada układowi konwencjonalnemu. Użycie takiego sposobu klasyfikacji układów graficznych zostało podyktowane nie tylko jego klarownością, ale i związkiem z potencjalną efektywnością komunikacyjną reklamy, ponieważ układ konwencjonalny w świetle wyników badań uważany jest za najbardziej skuteczny. (fragment tekstu)
EN
The article presents the results of the descriptive analysis of typical elements of creative execution observed in 250 print advertisements placed in 12 magazines and newspapers on the Polish market. It is a part of a bigger research project dedicated to the creative strategy in print advertising. During the analysis certain types of advertising headlines, slogans, body copy, illustrations and layout were identified, defined and characterized. Then the frequency of appearance of these types in the observed advertisements was calculated and the extent of their diversity and their communication usefulness were evaluated. (original abstract)
XX
Storytelling to opowiadanie historii, bajek lub legend. Jako swoisty zabieg narracyjny jest on coraz częściej wykorzystywany w reklamach przez dużą liczbę podmiotów na rynku [Escalas 1998, ss. 267-289; Brechman, Purvis 2015, ss. 366-381], jednakże - pomimo rosnącej popularności - nadal brakuje badań nad jego skutecznością. Przede wszystkim nie są w pełni znane czynniki decydujące o efektach oddziaływania opowieści na różnych odbiorców. W szczególności nie wiadomo, czy i w jakim zakresie stopień profesjonalizacji konsumenta (mierzony jego wiedzą o kategorii produktowej) wpływa na skutki storytellingu w mediach społecznościowych. Zrealizowano badania z wykorzystaniem klasycznego planu z grupą eksperymentalną (przekaz sformułowany jako opowieść) i kontrolną (przekaz pozbawiony form narracyjnych). Wyniki sugerują, iż pozytywny efekt storytellingu na wskaźniki zaangażowania wobec marki rośnie wraz z wiedzą konsumentów o kategorii produktowej. Taki rezultat ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla naukowców, ale również dla reklamodawców, gdyż ukazuje wobec jakich grup odbiorców należy kierować przekaz oparty na formach narracyjnych, aby był najskuteczniejszy. (fragment tekstu)
EN
Storytelling has become very popular in advertising and it is eagerly exploited by many brands in their promotional endeavors online. Little is known, however, about the effectiveness of stories in terms of building digital brand engagement among consumers with varying product knowledge and expertise. The current study therefore investigates these effects experimentally. The findings show that consumer knowledge significantly moderates the impact of storytelling on digital brand engagement in a way that experts are more likely to better respond to stories than novices. Such results bear substantial informative power for marketing managers who often use product knowledge as an important variable in their segmentation and targeting practices. (original abstract)
XX
Zmiany pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego i ewolucji zjawisk konkurencyjnych dotykają wszystkich obszarów aktywności rynkowej. Uwidaczniają się zarówno w sferze przedsiębiorczości, jak i konsumpcji. W tej drugiej dotyczą ewolucji potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumpcyjnych pod wpływem działań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, m.in. reklamy. Celem artykułu jest analiza zmian postrzegania przekazów reklamowych przez odbiorców i ich oddziaływania na skłonność do zakupu w pierwszej dekadzie XXI wieku. Podstawą opracowania są wyniki badań prowadzonych przez autora w latach 1999-2009 na reprezentatywnych próbach społeczeństwa polskiego oraz dane wtórne pochodzące z monitoringu stosunku Polaków do reklamy realizowanego od początku lat 90. XX wieku przez Instytut Badawczy Pentor (obecnie TNS Polska).(abstrakt oryginalny)
EN
Changes influenced by the civilization development and evolution of competition phenomena touch all areas of the market activity. They can be seen both in the sphere of enterprise and consumption. In the latter, they concern evolution of the needs and preferences as well as consumer behavior influenced by marketing activities undertaken by enterprises, inter alia, under the influence of advertising. The objective of the paper is to analyze the changes in perception of advertising messages by addressees and impact thereof on their propensity to purchase in the years of the first decade of the 21st century. The basis for the study is findings of the research carried out by the author in 1999-2009 on representative samples of the Polish society as well as the secondary data from the monitoring of Poles' attitude towards advertising being carried out since the beginning of the 1990s by the Pentor research institute (currently TNS Polska).(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie zmian zachodzących na rynku reklamowym w dobie rozwoju alternatywnych ich form. Autorka na podstawie raportów dotyczących popularności reklam zaprezentowała sytuację na rynku reklamowym. Wyniki analiz pokazują, że tradycyjne formy reklamy nadal mają szanse rozwoju, choć część z nich będzie musiała dostosować się do potrzeb społeczności sieciowej.(abstrakt autora)
EN
The purpose of the paper is to show the changes in the advertising market in the era of the development of alternative forms of them. The author based on the reports concerning the popularity of advertising has presented the situation on TV advertising market. The results of analyzes show that traditional forms of advertising still have a chance to develop but some of them will have to adapt to the needs of the web community(author's abstract)
EN
Children are an attractive target group for companies, not only because of the financial resources they have, but also due to the impact they have on their parents when making purchasing decisions. For these reasons, a wide range of marketing communication activities is addressed to them through various media. The main goal of the article is to analyze the extent of Internet use by children and to assess the impact of online advertising on young audience. The Internet as a modern communication channel creates the possibility of affecting children through many stimuli and in different ways. Polish and European legislation tries to protect the youngest consumers from exploiting their ignorance and naivety, however, online advertising is more difficult to control than, for example, a TV commercial.(author's abstract)
XX
Domy mediowe rosną w siłę, przejmując coraz więcej klientów agencji full serwisowych. Uzależnione są jednak od koniunktury gospodarczej determinującej wydatki reklmowe. W niedługim czasie niektóre z nich czeka konieczność fuzji oraz konsolidacja wokół największych graczy.
XX
Na polskim rynku reklamy umacniają swoje struktury filie międzynarodowe gigantów. Nie oznacza to jednak, że lokalne agencje ustępują im miejsca bez walki. Wręcz przeciwnie - niektóre z nich sięgają po coraz bardziej znaczące budżety.
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.