Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Higher education graduates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Obraz rynku pracy i panujących na nim warunków, jaki wyłania się z wypowiedzi badanych studentów, wskazuje na dość optymistyczne postrzeganie tego rynku przez badanych. Liczą oni, że ich przyszli pracodawcy będą zadowoleni z ich pracy, zaś oni sami sprostają wymaganiom. Wiedzą, że niekoniecznie znajdą na rynku pracy posadę w pełni ich zadowalającą, ale są na to przygotowani, stąd też dość powszechne deklaracje dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji. Poszukując pierwszej pracy, zarówno studenci, jak i absolwenci najchętniej wykorzystują standardowe sposoby, wymagające ich aktywności. Nie posiadają wygórowanych wymagań i dopuszczają możliwość podjęcia pracy w różnych miejscach, nawet takiej, która nie wymaga wykształcenia wyższego. Współczesny absolwent ma do wyboru różne ścieżki rozwoju własnej kariery zawodowej zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim. Wielu z nich zamierza skorzystać z możliwości pracy za granicą i z różnych powodów wyjechać. Motywy wyjazdów uległy jednak na przestrzeni lat zmianom: oprócz ciągle najważniejszej motywacji ekonomicznej wśród powodów emigracji w następnej kolejności wymieniane są chęć samorealizacji w ciekawej pracy i chęć nabycia nowych kwalifikacji. Zważywszy na fakt, że wypowiedzi respondentów to bardziej wyraz ich przekonań, aniżeli faktów, można zadać pytanie, ilu z nich znajdzie pracę umożliwiającą im oczekiwany rozwój. (fragment tekstu)
EN
For years, it is discussed whether education should be more academic or professional, whether and to what extent higher education is designed to meet the labor market and social needs, how to bring universities closer to the labor market and thus, to potential employers, and finally how to influence schools (and candidates) to educate in the fields and professions with hig h demand in the labor market. Currently observed problems are evidence of the lack of a holistic view of the labor market and education. The aim of the study was to confront last years students' notions of the labor market and its requirements with the reality found by graduates. The implementation of the study was divided into 3 stages. The first phase was completed in 2010 on a sample of 325 last years students, the second in 2012, resulting in collecting 240 declaration of consent and participatio n and the third in 2013, which ended with collecting 90 surveys form graduates. There is the social belief that the ability to fi nd a satisfactory place at unsustainable labor market varies for different social categories. The situation is different for men a nd women, for urban and rural areas, for low and narrowly skilled workers. The consequence of such thinking was (and to some exten t still is) the belief that having a higher education is an important asset in searching for a (better) job and in extreme percep tion is a guarantee of its acquisition. As a result of such belief is clearly perceptible lack of employment of university graduates or lack of satisfaction due to getting a job incompatible with the interests and qualifications. In this situation taking the perspecti ve of students/graduates under consideration and collating of their professional and educational aspirations with regional labor market needs and responsiveness are important components. (original abstract)
EN
The speed of change has been continuously accelerating in the past and pre- sent scenario is witnessing entire industries and occupations becoming obsolete. To survive and thrive in this rapidly changing economic environment, profes- sionals across the world need to be focused on enhancement of their skills and talents through self-directed leaming and guided leaming. A May 2015 survey from human resources consulting firm Manpower Group revealed that 32% of US employers reported difficulties in filling job vacancies due to talent short- ages. The results also showed that 38% of employers globally struggled to find ąualified candidates due to talent shortages. Not only this, talent shortages are preventing many businesses from achieving customers' goals as well. In fact, the Manpower survey indicated that 43% of US employers said that talent shortages were having a negative impact on their ability to meet client needs. CareerBuilder and its job-market research arm Economic Modeling Spe- cialists International (EMSI) in 2015 listed out the top 10 fields with the most job openings and the opening of marketing manager was on top with median pay per hour of $ 57.42, This shows the growing need of marketing skills and pro- fessionals possessing these skills. Further, four hardest marketing jobs to be filled in 2016 are considered as that of data scientist, marketing manager, sales representative and content marketing specialist. A recent Career Cast report showed that around 6,000 companies are expected to do recruitment for an esti- mated 4.4 million IT jobs related to data analysis in 2016. The data scientist has been called "the sexiest job of the 21st century".(fragment of text)
3
Content available remote Absolwenci kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynku pracy
100%
XX
Celem referatu1 jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z wchodzeniem absolwentów studiów kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynek pracy oraz oczekiwań podażowej strony rynku pracy wobec wykształconych przez uczelnie wyższe ekonomistów i menedżerów. Obecnie wchodzący na rynek pracy absolwenci uczelni to przedstawiciele młodszej grupy Pokolenia Y, milenialsi urodzeni między 1990 a 1997 rokiem oraz pierwsze osoby z pokolenia Z, post-milenialsi urodzeni po 1998 roku, dopiero wchodzący na rynek pracy. W ramach referatu dokonano przeglądu literatury z przedmiotowego zakresu, wskazując zarys głównych problemów, stanowiących wyzwania w kontekście funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych. W opinii badaczy są to pokolenia dobrze wyedukowane i świadome swoich możliwości, nie tylko materialnych, rozwojowych, lecz także psychicznych. Z drugiej jednak strony wchodzący na rynek ekonomiści i menedżerowie stanowią duże wyzwanie dla pracodawców, ponieważ wymagają znaczącej zmiany w podejściu do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, zmiany kultury organizacji oraz jej wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present key issues related to the entry of graduates of economic and management universities studies in labour market and the expectations of the supply side of the labour market against economists and managers educated by universities. In this moment graduates of the universities entering in labour market are representatives of the younger generation of Generation Y, millennials born between 1990 and 1997 and the first people of Generation Z, post-millennials born after 1998, only entering the labour market. As part of the paper, a review of the literature from the subject was made, outlining the main problems that constitute challenges in the context of the functioning of modern economic organizations. In the opinion of researchers, these are generations well educated and aware of their capabilities, not only material, developmental, but also psychological. On the other hand, economists and managers entering the market pose a big challenge for employers, because they require a significant change in the approach to managing the organization and human resources, changes in the organization culture and its value.(original abstract)
XX
Współczesny rynek edukacji na poziomie wyższym w Polsce wymaga od kadry kierującej uczelnią innowacyjnego podejścia do zarządzania podmiotem, jakim jest szkoła wyższa. Aby sprostać licznym wyzwaniom, ważna staje się doskonała znajomość interesariuszy uczelni oraz umiejętność zarządzania relacjami z nimi. W artykule przedstawiono zarządzanie relacjami z interesariuszami uczelni w układzie podmiotowym i narzędziowym, a następnie na tym tle odniesiono się do absolwentów, których znaczenie dla uczelni rośnie, zwłaszcza w aspekcie przyjętego przez nie praktycznego profilu kształcenia. Celem artykułu jest zidentyfikowanie relacji uczelni z interesariuszami oraz opracowanie układu podmiotowego i narzędziowego zarządzania tymi relacjami, a także dokonanie oceny dotychczasowych metod kształtowania relacji szkoły wyższej z absolwentami i wskazanie kierunku, w jakim powinny nastąpić zmiany w ich wykorzystaniu. W artykule wykorzystano metodę analizy i metodę syntezy oraz metodę badań bezpośrednich. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's Poland, the higher education market compels university administrators to come up with new and innovative ways to govern their institutions. To be able to cope with this challenge, they need to know as much as possible about their universities' stakeholders and have a perfect understanding of stakeholder relationship management. The paper discusses university stakeholder relationships in terms stakeholder groups and stakeholder management tools, with a special focus on alumni as the group that increasingly centers the attention of universities implementing practically-profiled curricula. The paper seeks to identify relationships that a university has with its stakeholders and to apply relevant relationship management approaches to specific stakeholder groups. In doing so, it looks at how higher education institutions currently manage their alumni relationships and attempts to suggest improvements in that respect. To address the research problem of whether, and to what extent, an institution's concentration on the delivery of tourism programs affects its alumni relationships, the author makes extensive use of analysis, synthesis, and primary research.(original abstract)
XX
Problematyka artykułu oscyluje wokół zagadnienia budowania relacji między uczelniami a studentami oraz miastem a studentami i absolwentami. Miasta, w których funkcjonują uczelnie wyższe mają swoje indywidulane walory, dlatego też konkurowanie między nimi o studentów czy absolwentów nie jest łatwe. Dla lepszego poznania tematu wykorzystano case study z wybranych polskich miast oraz badania wykonane dla Urzędu Miasta Szczecin, w których pytano studentów m.in. o zagadnienia budowania z nimi relacji.(abstrakt autora)
EN
The article is about the issue of building the relationship between universities and students as well as cities and students and graduates. The cities with universities have individual advantages, therefore the competition between the cities for students is not easy. For the better understanding of the topic the case study of selected Polish cities were used as well as research conducted for the City Hall of the city of Szczecin, asking students about the issues of building relationship with them.(author's abstract)
XX
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu powstała w 2004 roku. Od początku istnienia uczelni jej mury opuściły trzy roczniki absolwentów kierunku finanse i rachunkowość1. Ogólnie dostępne dane statystyczne nie pozwalają dokładnie stwierdzić, na jakich kierunkach szkół wyższych zawodowych jest nadmierna liczba studentów, a na jakich niedostateczna. Ponadto brakuje dobrych danych o liczbie wolnych miejsc pracy oraz profesjonalnych prognoz zapotrzebowania na pracę. A co najważniejsze, nie prowadzi się ocen rezultatów kształcenia zawodowego studentów wyższych szkół zawodowych. Dlatego, oceniając jakość kształcenia studentów na danym kierunku studiów, warto również brać pod uwagę wyniki, jakie absolwenci tego kierunku osiągają na rynku pracy. (fragment tekstu)
EN
PWSZ in Walcz was established in 2004. Since the beginning, its' walls were left by three generations of the students, who studied Finance and Accountancy. The main aim of this article is to analyse the vocational activity of the school - graduates of the specialization: Finance and Accountancy, just after graduation from studies (first level- Bachelor's Degree) and an attempt to answer the questions mentioned below: - current vocational experience of the school - graduates, kind of executed work in accordance with education, - usefulness of work (united with education) knowledge and skills achieved during the studies, - further plans connected with education (courses, trainings and taking up the further studies - Master's Thesis), - reasons of the unemployment and vocational passivity among the school - graduates. (author's abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie prawidłowości dotyczących postrzegania przez polskich pracodawców kompetencji absolwentów szkół wyższych w kontekście potrzeb rynku pracy. Analizy przeprowadzono na podstawie danych sondażowych zgromadzonych i udostępnionych w ramach badania Flash Eurobarometer. Ponieważ zbiór rozpatrywanych zmiennych zawiera wyłącznie dane niemetryczne, w celu identyfikacji prawidłowości zastosowano wybrane techniki wizualizacyjne (wykresy fluktuacyjne, wielokrotne względne wykresy słupkowe). Przeprowadzono również badanie współwystępowania umiejętności za pomocą analizy głównych składowych dla zmiennych niemetrycznych i przedstawiono graficznie jej rezultaty. Otrzymane wyniki wskazują, że polscy pracodawcy oceniają umiejętności absolwentów raczej pozytywnie, choć dostrzegają także luki kompetencyjne w różnych obszarach.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to present the patterns of Polish employers' perception of competences of higher education graduates in the context of labor market needs. The analyzes are carried out on the basis of survey data collected and made available by the Flash Eurobarometer. Since the set of variables under consideration contains only non-metric data, some selected visualization techniques (fluctuation diagrams, relative multiple barcharts) are applied to identify the regularities. Categorical principal components analysis and its graphical representation are used to analyze the interdependences among the considered competences. The results indicate that Polish employers evaluate the skills of the graduates rather positively, but they also recognize the competency gaps in various areas.(original abstract)
XX
Uczelnie XXI wieku muszą się zmierzyć z wieloma wcześniej nie znanymi wyzwaniami, takimi jak: urynkowienie, umasowienie czy rozli czalność. Nauczanie przedsiębiorczości, niezbędnej na współczesnym rynku pracy, nie może się ograniczyć jedynie do tradycyjnych wykładów i ćwiczeń. Niezbędne są relacje interpresonalne, dla których doskona łym forum są stowarzyszenia absolwentów, o czym świadczy przykład Stanów Zjednoczonych. I dlatego sieć zaangażowanych absolwentów staje się w dzisiejszych czasach ogromnym atutem uczelni.(abstrakt oryginalny)
EN
Higher education institutions of the 21st century face many previously unknown challenges. These include: marketization, massification and accountability. They have become the buzzwords of today's academia. Teaching the entrepreneurial skills, required by the job market, cannot be reduced to traditional in-class lectures and seminars. The necessary interpersonal relations can be facilitated by cooperation with alumni as sociations, as exemplified the United States. Thus the network of en gaged alumni becomes a great asset of every college and university.(original abstract)
XX
Ankietowani studenci i absolwenci Politechniki Wrocławskiej oczekują w pierwszej pracy satysfakcjonującego wynagrodzenia, które według nich będzie adekwatne do poziomu ich wykształcenia, dlatego wydają się mieć duże oczekiwania płacowe. Jednocześnie młodzi ludzie nie zawsze potrafią określić wartość swoich kwalifikacji. Badani w pierwszej pracy po ukończeniu studiów oczekują 3705 zł brutto. Odniesienie oczekiwań finansowych badanych do warunków polskiego rynku pracy (wysokości płacy minimalnej brutto w pierwszym roku pracy) sugeruje, iż ankietowani oczekują za dużo w pierwszej pracy. Aspiracje finansowe młodych ludzi są jednak w całym kraju podobne i z każdym rokiem rosną. Wzrost oczekiwań płacowych należy wiązać z rosnącymi potrzebami młodych ludzi, tj. subiektywnym poczuciem wzrostu kosztów utrzymania i potrzebą poprawy warunków życia. Rosnące aspiracje ekonomiczne mogą świadczyć o chęci (rozumianego bardzo szeroko) rozwoju, którym najczęściej argumentowano wybór najlepszego pracodawcy. Dużą grupę wśród badanych stanowią poszukiwani na rynku pracy specjaliści, których charakteryzują wysokie oczekiwania płacowe (tabela 1). Absolwenci uczelni to wykwalifikowani pracownicy, którzy starają się zdobyć wymagane doświadczenie podczas praktyk i staży, a część z nich pracuje już w czasie studiów, zawierając umowy na czas nieokreślony. Przeprowadzone badanie było jedną z pierwszych tego typu analiz na Politechnice Wrocławskiej i na Dolnym Śląsku. W marcu 2015 r. wolontariusze Biura Karier PWr rozpoczęli drugą edycję badania ankietowego studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Aktualne badanie zakończy się 12 kwietnia 2015, a jego wyniki zostaną ogłoszone na gali Mój Idealny Pracodawca 21 maja 2015 roku. (abstrakt autora)
EN
Students and graduates from universities undertake professional activity, but rarely are able to accurately assess the value of their qualifications. This paper presents expected net salary for first job among students and graduates from Wroclaw Universit y of Technology. Participants of the survey consider 2648 zloty net (per month) as satisfactory wage. A large group of respondents a re in demand specialists in the labor market, which are characterized by high wage expectations. Financial expectations of univers ity graduates are comparable and are growing every year. High aspirations for the salaries are justified by strong demand for skill ed workers. Results of the survey can be important for students and graduates joining the labor market, and employers who want hire fresh alumni. (original abstract)
XX
Zasadniczym przedmiotem opracowania jest analiza postaw i zachowań reprezentowanych na rynku pracy przez młodzież kończącą szkoły wyższe. Autorzy omawiają aktywność zarobkową studentów oraz zadeklarowane przez nich plany zawodowe po zakończeniu studiów. Głównym źródłem informacji na ten temat były wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych wśród studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w wybranych szkołach wyższych ośrodków akademickich Wrocławia, Opola i Katowic. Tłem do omówienia i skomentowania wyników tych badań jest przeprowadzona przez autorów charakterystyka dotychczasowej sytuacji osób z wykształceniem wyższym na polskim rynku pracy oraz jej złożonych uwarunkowań. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że studenci często łączą naukę z pracą zawodową, a także dysponują praktycznym doświadczeniem zawodowym oraz orientują się w realiach rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main subject of the study is the analysis of attitudes and behaviors represented on the labor market by young people graduating from high schools. The authors discuss the gainful activity of students and the professional plans they have declared after completing their studies. The main source of information on this subject were the results of own surveys, conducted among students of the last year of full-time second-cycle studies, in selected higher education institutions of academic centers in Wrocław, Opole and Katowice. The background to discuss and comment on the results of these studies is the characteristics of the current situation of people with higher education on the Polish labor market and its complex conditions. The research results show, among others, that students often combine learning with work, and also have practical work experience and are familiar with the realities of the labor market.(original abstract)
EN
Taking into consideration the dynamics of changes in the modern labor market, the issue of building career capitals by university graduates, becomes the subject of research, the exploration of which results in a thorough diagnosis of the mismatch problem or inadequate use of the potential of future employees. The career capital structure can distinguish its various types such as educational capital. Despite the fact that educational capital as a single factor, is not enough for achieving the professional success (or even to gain and maintain employment), on the stage of a knowledge-based economy, education is an essential condition for increasing human capital, both in the national, organizational and individual aspect. The main aim of this article is to present the essence and types of career capital with special consideration for educational career capital and also to outline selected determinants of building educational career capital by higher education graduates. The analysis was based on data on students and graduates of higher schools in Poland from the academic year 2017/2018. The methods used in this article are: critical analysis of the content of documents with statistical data as well as analysis and verification of the national and foreign literature on the subject. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi efekt realizacji rektorskiego grantu międzykolegialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod tytułem "Mocne i słabe strony absolwentów studiów w SGH w opinii członków Klubu Partnerów SGH". Celem badania było określenie mocnych i słabych stron absolwentów studiów w SGH na podstawie ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych w grupie respondentów reprezentujących wszystkich członków Klubu Partnerów SGH, analizy literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń. Celem artykułu będzie wskazanie odpowiedzi na dwa pytania z czterech uwzględnionych w badaniu: 1) Jakie kompetencje absolwentów studiów są najważniejsze z punktu widzenia członków Klubu Partnerów SGH? 2) W przypadku jakich kompetencji występuje luka? Rezultatem badań było stworzenie rankingu najważniejszych kompetencji, wskazanie luki kompetencyjnej absolwentów oraz ustalenie kluczowych czynników decydujących o zatrudnieniu kandydata do pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is the effect of Rector's Inter-College Grant at Warsaw School of Economics [SGH]: 'Strengths and Weaknesses of SGH Alumni In The Opinion Of SGH Partners Club'. The purpose of the study was to define the strengths and weaknesses of SGH alumni, based on structured interviews carried out with a group of respondents representing all SGH Partners Club members, the analysis of the literature on the subject and the authors' own experience. The purpose of the paper is to indicate the answer to two of four questions developed in the study: 1. What competences of the alumni are most significant from the point of view of SGH Partners Club members? 2. In which competences there is a gap? The result of the studies was the ranking of the most important competences, competency gap of the alumni and settling the key factors deciding on employment of a candidate for a job.(original abstract)
XX
Badania ankietowe absolwentów SGH-SGPiS przeprowadzone w 1986 roku dostarczyły interesujących danych na temat kształtowania się funkcji zawodowych ekonomistów w czwartym roku reformy gospodarczej. Analizując funkcje zawodowe ekonomistów można wyróżnić trzy główne płaszczyzny ich przejawiania się: specjalizacja zawodowa; aktywność profesjonalna, wykonywanie ekspertyz; pozycja w zakładzie pracy.
EN
Inquiry of graduates from the Central Trade School - the Central School of Planning and Statistics conducted in 1986 provided interesting data on the forming of occupational functions of economists in the fourth year of introducing the economic reform. Occupational functions of economists were visible in three fields: occupational socialization, expert activity and socio-occupational position in enterprises. The principal aim of occupational advancement of economists was achieving professional specialization. Specializations performed in the profession of an economist are of functional character and are meritorially distinctive. One respondent has 1.5 specializations. In the year under inquiry every fourth economist had fulfilled no task which he would count as an important one. The impact exerted by an economist on the decisions undertaken in his enterprise depended on his post. It was found distressing, that only 16.8% of respondents evaluated their impacts on decisions as positive. Female economists enjoy lower occupational positions than males, in all fields. (original abstract)
XX
Badania nad absolwentami SGPiS prowadzone były przy różnych okazjach. Niektóre z nich obejmowały wąskie grono absolwentów, ograniczając się jedynie do wybranej grupy lub wybranego kierunku studiów. Prowadzono też szersze badania ankietowe, mające na celu poznanie wielu problemów z życia społeczno-zawodowego, a nawet osobistego absolwentów. Do nich należy zaliczyć prace prowadzone przez IGS w ramach badań nad absolwentami wyższych szkół ekonomicznych w latach 1952-1965, jak również badania przeprowadzone przez Międzyuczelniany Zakład Badać nad Szkolnictwem Wyższym, obejmujące absolwentów z lat 1962-1965 wszystkich wyższych uczelni warszawskich. Wszystkie te prace z reguły nie obejmowały studiów dla pracujących i nie sięgały wstecz, ograniczając się jedynie do pewnych przedziałów czasu. Dopiero przy okazji V Zjazdu Absolwentów SGH-SGPiS w roku 1969 z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu postanowiono opracować specjalny kwestionariusz, który dołączone do karty zgłoszenia i wysłano do wszystkich absolwentów Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Tym samym za pomocą "zgłoszenia - kwestionariusza" otrzymano informacje o absolwentach różnych kierunków studiów i lat w ciągu istnienia Uczelni, niezależnie od formy ukończonych studiów.
EN
The paper reports the results of a survey conducted among the graduates from the Central Trade School of Economics - the Central School of Planning and Statistics by the Institute of Social Economy in 1981. Its principal aim was to trace the lots of graduates from the School, the ones employed in the collectivized economy. There were obtained the images of their occupational careers immediately after leaving the school and during the time of their most intensive occupational activity, and their financial positions. Following tendencies were found to occur: 1. In spite of the changes in employment system, the graduates were still little spatially mobile /having accomplished their studies, they stayed in the region influences by the School/. Low mobility of young people is particularly striking. 2. Immediately after finishing their studies, most graduates were employed in industry and commerce. 3. The surveyed universe was characteristic of an average degree of utilization of qualifications gained during their studies. 4. Half of the graduates occupied high managerial posts, with a large discrepancy observed in occupation of the posts by males and females /1 female per 14 male managers/. Professional promotion depended on sex, age, professional experience, place where the enterprise was localized and the division of national economy. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wybrane wyniki drugiej edycji "Badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Badaniem objęto absolwentów studiów stacjo- narnych po roku od ukończenia przez nich kształcenia. Przedstawiona w tekście analiza dotyczy absolwentów studiów magisterskich, a zakres tematyczny dotyczy ich statusu na rynku pracy, mobilności zawodowej i przestrzennej, dopasowania kwalifikacyjnego oraz determinantów sukcesu na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presets selected results of the second wave of the research project 'Investigation of Labour Market Performance of PUE Graduates'. The survey covered the graduates of Poznan University of Economics one year after completing their education. The analysis presented in the paper is focused on the master's level graduates and includes covers such thematic areas as: position in the labour market, professional mobility, qualification mismatch, determinants of professional success. (original abstract)
XX
Celem rozważań jest wskazanie głównych obszarów, w których strategie marketingowe organizacji zrzeszających absolwentów publicznych uczelni w Polsce okazują się nieefektywne - nie wykorzystują w pełni potencjału tej grupy. Rozważania oparto głównie na opracowaniach anglojęzycznych dotyczących zarządzania relacjami z absolwentami uczelni oraz na wynikach badań własnych. Główne wnioski z badania: (1) komunikacja z absolwentami uczelni wyższych nie jest dostosowana do ich oczekiwań; (2) nie podejmuje się trudu segmentacji odbiorców- -absolwentów; (3) oferty dla absolwentów nie są dostosowane do ich oczekiwań. Artykuł o charakterze koncepcyjnym służyć ma wskazaniu kierunków zmian, w jakich podążać powinny organizacje zrzeszające absolwentów w celu zwiększania efektywności podejmowanych przez nie działań. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is aimed at indication of main areas that are inefficient when management of relations with alumni within Polish HEI is discussed. It may be observed that potential of the group is not used effectively in Poland. Organisations that gather alumni cannot create communications and offers that are adequate to expectations of their different target groups. They also rarely reach students who are extremely important as future graduates. The paper indicates different ways that the problem may be solved and includes some recommendations basing on the literature review and research conducted. (original abstract)
17
Content available remote Transformational Leadership and Emotional Intelligence of Graduate Managers
75%
EN
Leadership of graduate managers has become a focal point of many employers worldwide. Leadership development is in high demand and leadership initiatives are an effective tool for career development in the corporate environment. The objectives of the study were to assess the Transformational Leadership (TL) and Emotional Intelligence (EI) level of graduate managers, and to analyse the relationship between their EI and TL performances at work. The role of gender in leadership was examined. Sixty three graduate managers (33 men, and 30 women) who are following the masters' degree programme were randomly selected from a Sri Lankan university. The Multifactor Leadership Questionnaire of Bass and Avolio, was used to assess the leadership style performances of the respondents. Genos EI Inventory was used to measure their EI level. Descriptive and inferential analyses of data were conducted using SPSS software. Respondents recorded higher scores for TL performances at work. Respondents' EI levels and TL styles re?ected a difference with regard to their gender. Respondents have scored slightly lower scores for the EI sub-constructs in comparison to the normative figures of Genos EI. The higher fluctuation of Mean values of respondents indicated the volatility of the reasoning ability of respondents. The fact that graduate managers depicted higher scores for progressive leadership styles and lower scores for passive leadership styles augurs well for their career development. Emotional Intelligence of men significantly related with their Transformational leadership style. Study concludes that high Transformational leadership of Sri Lankan graduates managers and manageresses, and the relationship of Transformational Leadership with managers EI as well, could enhance management and production performances in corporate environments.(original abstract)
EN
Objective: The main purpose of this research is to analyze and reveal if the recent policy measures in higher education carried in European Union member countries have had a significant impact on the labour market integration of university graduates. Methodology: We selected a set of indicators that were common in the 2015 and 2016 editions of Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe and could offer an image of intensity of higher education policies in relation with labour market at European level. We further used these measures to test for any significant effects of the policies on the integration of graduates in the labour market.Findings: We found significant effects of various policy measures in high education in the European countries. We estimate a positive role for factors like monitoring of completion rates, requirements for the staff to have higher education, presence of educational guidelines, and recognition of formal and informal learning for entry in higher education. Value Added: This is the first study to address the impact of high education policies carried in European countries on the integration of college graduates. The study is distinct through both the design of new measures of higher education policy in Europe as well through testing whether the intensity of policies carried for higher education has affected the employability of young graduates or not. Recommendations: The results of this empirical research allow us to make some recommendations for improving the insertion of young graduates on European labour market. (original abstract)
XX
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy modeli współpracy szkół wyższych z absolwentami oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Formułujemy następujące tezy badawcze: uczelnie potrzebują relacji z absolwentami; absolwenci potrzebują relacji z uczelnią. Metodę badawczą oparto na analizie wyników badania ankietowego przeprowadzonego online w 28 szkołach wyższych w 19 państwach. Dodatkowym źródłem informacji były studia literaturowe, strony internetowe, diag- noza sytuacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz doświadczenia autorek, wizytujących w przeszłości niektóre z badanych szkół wyższych. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z czterech części. Pierwsze dwie poświęcone są korzyściom wynikającym ze współpracy szkół wyższych z absolwentami dla uczelni i absolwentów. W części trzeciej sygnalizujemy ograniczenia współpracy. Część czwarta zawiera wnioski i rekomendacje. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Szkoły wyższe są świadome korzyści płynących z utrzymywania relacji z absolwentami. Jakość tej współpracy nie jest satysfakcjonująca i niezbędne są działania służące uporządkowaniu tych relacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przedmiot badania koncentruje się na przypadku SGH, z tego względu rekomendacje mają charakter szczegółowy i dotyczą wskazanej uczelni. SGH powinna jasno określić cele współpracy z absolwentami. Priorytetem powinno być uporządkowanie tych relacji i nakreślenie pożądanego modelu współpracy. Rekomendujemy, by w długim okresie dążyć do powstania jednej organizacji absolwentów, związanej instytucjonalnie z uczelnią.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present the results of the analysis of models of cooperation between universities and alumni and to indicate the goods practices in maintaining this relationship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: We formulate the following research thesis: universities need relationships with alumni; alumni need relationships with the university. The research method was based on the analysis of the results of a survey conducted online in 28 universities in 19 countries. An additional source of information was literature studies, websites, diagnosis of the situation at the Warsaw School of Economics and the experience of authors who have visited some of the foreign universities. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of four parts. The first two are devoted to the benefits of cooperation between universities and alumni for universities and alumni. In the third part, we signal obstacles that hinder cooperation. The fourth part contains conclusions and recommendations. RESEARCH RESULTS: Universities are aware of the benefits of maintaining relationships with alumni. The quality of this cooperation is not satisfactory and actions are necessary to organize these relations. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The research has concerned SGH case study, so the recommendations are concentrated on this university. The SGH should clearly define the goals and priorities of cooperation with alumni. The priority should be to organize these relations and outline the desired model of cooperation. We recommend that in the long term one alumni organization should be created, institutionally related to the university.(original abstract)
EN
Poland's system of higher education has expanded rapidly in the last quarter century. Not all graduates of the massified educational system have succeeded in the labor market. Part of the public debate regarding the labor market performance of graduates focuses on the performance of graduates who attended private institutions and part-time programs. As yet, there has been no detailed research into the career paths of recent university graduates in Poland, let alone a comprehensive investigation of the differences between the performance of graduates of various types of studies. In this paper, we present the newly created Polish Graduate Tracking System. We use data from the system to evaluate the labor market performance of recent graduates and to demonstrate the differences between graduates of public and private education. Overall, the privately educated graduates fare better on the labor market, but a more in-depth analysis shows that this could be attributed to their strategy of early entry into the labor market. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.