Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
BACKGROUND The main goal of the research program was to evaluate the infl uence of Emile Jaques-Dalcroze method on the formation of coordination of motor skills with children aged 6 according to the balance, rhythmicity, rapid response and space orientation. MATERIAL AND METHODS The content of the paper are the results of 40 healthy children of six years old, randomly divided into two groups – control (gymnastics) and test (Emile Jaques-Dalcroze method). In the course of study in both groups were measured motor abilities of coordination based on the following motor tests : test of spatial orientation “March to the point” balance test “Get Up and Go”, rhythmicity test” rhythmic drumming of hands, “a rapid response test” Stop falling sticks”. RESULTS The results obtained in the study group compared to the control group show an acceleration of the motor development of children with skills: balance, rapid response, and rhythmicity. CONCLUSION Comparison of the eff ect of standard exercise gym with classes consistent with the method of Emile Jaques-Dalcroze in the development of coordination of motor skills in children aged 6 years showed that the best results in preschool children is achieved through a combination of rhythmic elements of exercise gym
PL
WSTĘP Głównym założeniem programu badawczego była ocena wpływu metody Emila Jaques-Dalcroze’a na kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych z zakresu zachowania równowagi, rytmizacji, szybkiej reakcji oraz orientacji w przestrzeni u dzieci 6-letnich. MATERIAŁ I METODY Materiał opracowania stanowią wyniki badań 40 zdrowych 6-letnich dzieci, podzielonych losowo na dwie grupy – kontrolną (dzieci uczęszczające na gimnastykę korekcyjną) i badaną (dzieci uczestniczące w ćwiczeniach prowadzonych metodą Emila Jaques-Dalcroze’a). W trakcie badań w obu grupach dokonano pomiarów koordynacyjnych zdolności motorycznych opartych na następujących testach motorycznych: test orientacji w przestrzeni „Marsz do celu”, test równowagi „Wstań i idź”, test rytmizacji „Rytmiczne bębnienie rękami”, test szybkiej reakcji „Zatrzymanie opadającej laski”. WYNIKI Wyniki uzyskane w grupie badanej w porównaniu z wynikami grupy kontrolnej wskazują na przyspieszenie rozwoju motorycznego dzieci z zakresu umiejętności: równowagi, szybkiej reakcji oraz rytmizacji. WNIOSKI Porównanie wpływu standardowych ćwiczeń gimnastycznych z ćwiczeniami zgodnymi z metodą Emila Jaques-Dalcroze’a na rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci 6-letnich wykazało, że najlepsze rezultaty osiąga się u nich poprzez połączenie rytmiki z elementami ćwiczeń gimnastycznych.
EN
SOSORT to międzynarodowe towarzystwo naukowe zajmujące się deformacjami kręgosłupa, w tym skoliozą idiopatyczną (SI). Jednym z podstawowych zadań towarzystwa jest dostarczanie wszystkim profesjonalistom zaangażowanym w zachowawcze leczenie chorych z SI rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych. W ramach leczenia skolioz wyróżnia się leczenie zachowawcze oraz leczenie operacyjne. Podstawowym celem leczenia zachowawczego jest zatrzymanie progresji skrzywienia. Celem terapii są również poprawa jakości życia, estetyki oraz wydolności fizycznej. Istotnym elementem leczenia zachowawczego jest fizjoterapia, która może być stosowana jako samodzielny środek leczniczy, a także jako wspomaganie leczenia gorsetowego i operacyjnego. SOSORT rekomenduje stosowanie fizjoterapii w postaci specyficznej fizjoterapii ambulatoryjnej (PSE) oraz stacjonarnej intensywnej rehabilitacji (SIR). PSE stosowana u chorych z SI musi mieć potwierdzoną zgodnie z wymogami Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych skuteczność. Ponadto terapia powinna być dobierana indywidualnie i obejmować: (1) trójpłaszczyznową autokorekcję deformacji, (2) trening w czynnościach dnia codziennego, (3) stabilizację skorygowanej postawy ciała oraz (4) edukację chorego i jego rodziców. SIR polegająca na 3-4 tygodniowych pobytach dziecka w warunkach szpitalnych lub sanatoryjnych rekomendowana jest przede wszystkim w początkowym okresie leczenia. Fizjoterapeuta podejmujący się pracy z dziećmi z SI powinien: (1) posiadać kwalifikacje w posługiwaniu się PSE, (2) mieć odpowiednie doświadczenie w fizjoterapii w ortopedii dziecięcej, (3) posiadać umiejętność analizy zmienności postawy ciała w ontogenezie, (4) posiadać umiejętność doboru ćwiczeń w zależności od etapów kształtowania się cech motorycznych oraz (5) pracować w zespole terapeutycznym, któremu przewodzi lekarz nadzorujący proces leczenia.
3
Content available Back Pain in Adolescent with Idiopathic Scoliosis
100%
EN
INTRODUCTION Idiopathic scoliosis (IS) is referred as a cause of a back pain in adults, probably on the basis of spinal overload and degeneration. Back pain in children and youths has been assessed only occasionally. The aim of the study was to determine the occurrence of back pain in adolescent with IS. MATERIAL AND METHODS Poll assessment and medical documentation analysis of 70 patients (65F and 5M) with IS was conducted. Mean age was 15 years (SD = 1.7), mean value of body mass index (BMI) was 18.7 (SD = 2.3), mean Cobb angle 26.4° (SD = 13.8), apical vertebra rotation (AVR) 13.4° (SD = 8.2), thoracic kyphosis 26.1° (SD = 12.2), lumbar lordosis 33° (SD = 9.4) lower limbs discrepancy 0.29 cm (SD = 0.64). Intensity of back pain was evaluated by visual analogue scale (VAS). RESULTS Back pain was present in 2/3 of subjects (65.7%). Intensity of pain was 1–7 points of VAS (mean 3.3, SD = 1.6). Pain arose usually in static positions. Cobb angle correlated positively with intensity of pain, reaching level of statistical signifi cance (r = 0.24, p < 0.05). No signifi cant correlation between AVR and pain severity was also observed (r = 0.13, p > 0.05), as well as between BMI and pain (r = 0.2, p > 0.05). Thoracic kyphosis (r = -0.2, p > 0.05), lumbar lordosis (r = -0.21, p > 0.05) and abbreviation of lower limb (r = -0.19, p > 0.05) revealed negative, insignifi cant correlation with intensity of pain. CONCLUSIONS Back pain occurs commonly in youths with idiopathic scoliosis. Statistically signifi cant positive relation between severity of back pain and Cobb angle was observed. Patients with IS and back pain should be diagnosed against other possible spine pathology.
PL
WSTĘP Skolioza idiopatyczna (IS) jest częstą przyczyną występowania dolegliwości bólowych w dojrzałym wieku, prawdopodobnie na tle zmian przeciążeniowych oraz zwyrodnieniowych. Bóle grzbietu u dzieci i młodzieży znacznie rzadziej są przedmiotem badań. Celem pracy było określenie częstości występowania bólów grzbietu u młodzieży z IS. MATERIAŁ I METODY Przeprowadzono badanie ankietowe i poddano analizie dokumentację medyczną 70 pacjentów z IS (65 K i 5 M). Średnia wieku wyniosła 15 lat (SD = 1,7), średnia wartość wskaźnika masy ciała (BMI) 18,7 (SD = 2,3), kąta skrzywienia według Cobba 26,4° (SD = 13,8), kąta rotacji radiologicznej kręgu szczytowego (AVR) 13,4° (SD = 8,2), kifozy piersiowej 26,1° (SD = 12,2), lordozy lędźwiowej 33° (SD = 9,4), różnica długości czynnościowej kończyn dolnych 0,29 cm (SD = 0,64). Stopień nasilenia dolegliwości bólowych grzbietu określono za pomocą wzrokowej skali analogowej (VAS). WYNIKI Bóle grzbietu występowały u 2/3 badanych (65,7%). Stopień nasilenia bólu wahał się w zakresie 1–7 pkt VAS (średnio 3,3, SD = 1,6). Ból występował zwykle w pozycjach statycznych. Wielkość kąta Cobba korelowała dodatnio z nasileniem bólu, osiągając poziom istotności statystycznej (r = 0,24, p < 0,05). Zaobserwowano także słabą, nieistotną statystycznie korelację pomiędzy wielkością AVR i nasileniem dolegliwości bólowych (r = 0,13, p > 0,05) oraz BMI i nasileniem dolegliwości (r=0,2, p > 0,05). Wartości kifozy piersiowej (r = -0,2, p > 0,05), lordozy lędźwiowej (r = -0,21, p > 0,05) oraz skrótu kończyny dolnej (r = -0,19, p > 0,05) korelowały słabo ujemnie z nasileniem dolegliwości bólowych, również nie osiągając poziomu istotności statystycznej. WNIOSKI Dolegliwości bólowe grzbietu występują powszechnie wśród młodzieży z skoliozą idiopatyczną. Zaobserwowano istotną statystycznie zależność między nasileniem dolegliwości bólowych grzbietu a wielkością kąta Cobba. Pacjenci ze skoliozą idiopatyczną i bólem pleców powinni podlegać dalszej diagnostyce w celu wykluczenia innych przyczyn dolegliwości.
EN
Introduction. Idea of frailty was elaborated to provide a clinically useful description of age-associated multisystem dysregulations that result in multimorbidity, disability, and finally death. Allostatic load score was proposed as an integrated measure of pathophysiological disorders leading to frailty. We have analysed these items in a group of subjects included to the Geriatric Rehabilitation Program. Material and methods. Twenty four subjects (15 female and 9 male; 72,3 ± 5,6 years; mean ± SD) were submitted to an assessment defined by frailty criteria according to Fried and Gruenewald. Twelve of 13 biomarkers of the allostatic load score according to Gruenewald, Mini-Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale, Tinetti Test, Fullerton Fitness Test, some items of the Takata Test and Functional Reach Test were also performed. Results. Subjects classified as prefrail according to Fried as compared with normal had lower MMSE score (27.9 ± 1.28 vs. 29.9 ± 1.66; p = 0.041), Tinetti Test score (25.5 ± 4.1 vs. 27.4 ± 1.0; p = 0.048), and worse Timed „Up and Go” Test result (13.5 ± 5.1 vs. 9.6 ± 2.2 sec; p = 0.022). Frailty index according to Fried correlated negatively with MMSE score, Tinetti Test score and knees extensors strength moment, while positively – with Timed „Up and Go” Test. Subjects classified as frail according to ruenewald as compared with prefrail or normal had lower Tinetti Test (18.0 ± 8.5 vs. 26.8 ± 1.5 vs. 27.8 ± 0.5; p = 0.034), Reach Test (5.5 ± 3.5 vs. 21.0 ± 5.9 vs. 25.0 ± 4.1 cm; p = 0.030), and 6-Minute Walk Test (6MWT) (201±25 vs. 368 ± 119 vs. 426±27 m; p = 0.047) results. Frailty index according to Gruenewald correlated negatively with Tinetti Test score, distance of 6MWT, knees extensors strength moment, and Reach Test, and positively – with Geriatric Depression Scale, and Timed „Up and Go” Test. Conclusion. Relationship between frailty indices and functional tests used in geriatric rehabilitation suggests a possibility to use these tests as a screening for frailty. Geriatria 2012; 6: 238-243.
PL
Wstęp. Zespół słabości stanowi próbę opisania w sposób klinicznie użyteczny wieloukładowych zmian związanych ze starzeniem, będących podłożem wielochorobowości oraz niepełnosprawności, prowadzących ostatecznie do śmierci. Wskaźnik obciążenia allostatycznego jest propozycją zintegrowanej miary zaburzeń patofizjologicznych prowadzących do zespołu słabości. Przeprowadzono analizę tych zaburzeń w grupie badanych zakwalifikowanych do Programu Rehabilitacji Geriatrycznej. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły 24 osoby (15 kobiet oraz 9 mężczyzn) w wieku 72,3 ± 5,6 lat (średnia ± SD). Przeprowadzono badania zdefiniowane przez kryteria zespołu słabości wg Fried i Gruenewald, pakiet 12 spośród 13 składników wskaźnika obciążenia allostatycznego wg Gruenewald, Krótką Ocenę Stanu Umysłowego (MMSE), Geriatryczną Skalę Oceny Depresji (GDS), test Tinetti, Fullerton Fitness Test, elementy testu Takata oraz test sięgania (Functional Reach Test). Wyniki. Badani zakwalifikowani do grupy prefrailty wg Fried w porównaniu do badanych w stanie prawidłowym mieli mniejszą wartość wyniku MMSE (27,9 ± 1,28 vs 29,9 ± 1,66 punktów, p = 0,041), gorszy wynik testu Tinetti (25,5 ± 4,1 vs 27,4 ± 1,0 punktów, p = 0,048) oraz testu „wstań i idź” („Up and Go Test”) (13,5 ± 5,1 vs 9,6 ± 2,2 s, p = 0,022). Liczba punktów wskaźnika zespołu słabości według kryteriów Fried korelowała ujemnie z wynikiem MMSE, testu Tinetti i tensometrycznym pomiarem momentu siły prostowników stawów kolanowych, a dodatnio – z wynikiem testu „wstań i idź”. Badani spełniający kryteria zespołu słabości wg Gruenewald w porównaniu do badanych spełniających kryteria prefrailty lub normy mieli gorsze wyniki testu Tinetti (18,0 ± 8,5 vs 26,8 ± 1,5 vs 27,8 ± 0,5 punktów, p = 0,034), testu sięgania (5,5 ± 3,5 vs 21,0 ± 5,9 vs 25,0 ± 4,1 cm, p = 0,030) i dystansu 6-minutowego testu marszowego (201 ± 25 vs 368 ± 119 m vs 426 ± 27 m, p = 0,047). Liczba punktów wskaźnika zespołu słabości według kryteriów Gruenewald korelowała ujemnie z wynikiem testu Tinetti, dystansem 6-minutowego testu marszowego, momentem siły prostowników stawów kolanowych i wynikiem testu sięgania, a dodatnio – z wynikiem GDS i testu „wstań i idź”. Wniosek. Zależność między wskaźnikami zespołu słabości a testami czynnościowymi stosowanymi w rehabilitacji geriatrycznej sugeruje możliwość wykorzystania tych testów w badaniach przesiewowych zespołu słabości. Geriatria 2012; 6: 238-243.
EN
INTRODUCTION. The study evaluated the effect of walking training on the physical training of people with a surgically treated abdominal aortic aneurysm (AAA) in a short-term observation. MATERIAL AND METHODS. In a group of 60 patients, divided randomly into two groups with different models of physiotherapy, blood count parameters, 6-minute walk test variables, spirometry variables and quadriceps torque of the lower limbs were measured before and after the operation. RESULTS. The statistical analysis of the studied variables indicates a physical reduction in both groups after surgery. Only a few parameters, such as energy expenditure MET, forced vital capacity FVC, quadriceps torque of the right lower extremity, support the physiotherapy model, extended by march training. CONCLUSIONS. In patients with an abdominal aortic aneurysm, regardless of the type of physiotherapy carried out, there is a reduction in physical function after surgery. The results indicate the need to continue walking training after discharge from the hospital in the second stage of physiotherapy.
PL
WSTĘP. W pracy oceniano wpływ trening marszowego na sprawność fizyczną osób z tętniakiem aorty brzusznej, leczonych chirurgicznie w obserwacji krótkoterminowej. MATERIAŁ I METODY. W grupie 60 osób podzielonych losowo na dwie grupy o różnych modelach fizjoterapii dokonano pomiaru przed i po operacji parametrów morfologii krwi, zmiennych testu 6-minutowego, zmiennych badania spirometrycznego oraz momentu sił mięśni czworogłowych kończyn dolnych. WYNIKI. Przeprowadzona analiza statystyczna badanych zmiennych wskazuje na obniżenie sprawności fizycznej w obu grupach po operacji. Jedynie kilka parametrów, takich jak wydatek energetyczny MET, natężona pojemność życiowa płuc, moment siły mięśni czworogłowych kończyny dolnej prawej, wspiera model fizjoterapii rozszerzonej o trening marszowy. WNIOSKI. U pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej, niezależnie od rodzaju przeprowadzonej fizjoterapii, dochodzi do obniżenia sprawności fizycznej po leczeniu chirurgicznym. Wyniki badań wskazują na potrzebę kontynuacji treningu marszowego po wypisie ze szpitala w ramach II etapu fizjoterapii.
PL
Celem pracy jest ocena skuteczności fizjoterapii rozszerzonej o różne formy treningu marszowego na bieżni u osób starszych z obniżoną sprawnością fizyczną i zaburzeniami równowagi w przebiegu osteoporozy. Badaniem objęto 9 mężczyzn i 21 kobiet w wieku 60-80 lat. Pacjentów podzielono losowo na dwie równe grupy (kontrolną i badawczą). W grupie kontrolnej zastosowano trening chodu do przodu na bieżni ruchomej, a w grupie badawczej trening chodu do tyłu. Jako narzędzie badawcze wykorzystano testy funkcjonalne, m.in.: Tinetti, Functional Reach Test, Get Up and Go oraz badanie momentu siły mięśni czworogłowych stawów kolanowych. Wyniki badań wskazują, że trening chodu do tyłu na bieżni ruchomej w istotny sposób wpływa na poprawę sprawności fizycznej osób starszych i może być specyficzną i skuteczną formą kształtowania ich równowagi ciała.
EN
The aim of the study was to evaluate the effects of physiotherapy consisting of various forms of gait training on a treadmill in elderly patients with reduced physical fitness and with balance disorders. The examination group consisted of 9 men and 21 women aged 60-80 years and they were randomly divided into two groups (control and test). The gait exercises on a treadmill were based on walking forward in the control group and on walking backward in the test group. The following tests were employed for the purpose of the research: Tinetti test, Functional Reach Test, Get Up and Go Test. The strength of quadriceps muscles of the knee joints was examined as well. The research results show that backward walking on the treadmill significantly influences balance and physical fitness in elderly people and it may be an effective way of improving balance in the elderly.
7
Content available Dyspraksja w zespole Downa – aspekt neurorozwojowy
75%
EN
The ccurrence of Sensory Processing Disorder (SPD) symptoms, including problems with motor planning, among children with Down Syndrome is primarily attributed to intellectual disability. The article attempts to analyse the neurode-velopmental determinants of a child with Down. Syndrome in terms of forming the basis of sensory processing in order to understand the purposefulness of neurodevelopmental treatment, of both the Bobath Concept and Sensory Integration.
PL
Występowanie objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego, w tym deficytu w postaci zaburzenia planowania motorycznego u dzieci z zespołem Downa, jest przypisywane przede wszystkim niepełnosprawności intelektualnej. Artykuł stanowi próbę analizy uwarunkowań neurorozwojowych dziecka z zespołem Downa w aspekcie kształtowania się podstaw przetwarzania sensorycznego oraz zrozumienia celowości stosowania terapii neurorozwojowej, zarówno koncepcji NDT-Bobath, jak i Integracji Sensorycznej.
EN
BACKGROUND Even very thorough clinical research does not allow one to fully visualize the functional state of elderly patients. Many simple and complex functional tests are applied to analyse this state. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of physiotherapy in the elderly age as well as to verify and indicate the factors determining the effectiveness of the improvement therapy process after clinical trial qualification and after 6 months of a physiotherapy program. MATERIAL AND METHODS The study group consisted of 30 elderly patients (18 female, 12 male) between 65 to 81 years of age (mean age of 72  5.3). To evaluate the state of the patients, selected elements of the following tests were used: Takata, Fullerton Fitness Test and Tinnetti test. RESULTS 16 patients (53%) achieved the maximum value in the Tinnetti test. The up and go test was not performed by one female only. The one leg stand test was not done by 2 persons (6.6%). The male patients had better results in palm grip muscle strength evaluated by a dynamometric test. The greatest improvement in physical functioning was observed after a 6-month period of rehabilitation in the studied active group, especially in the Fullerton test compared with the other groups. CONCLUSION The research results are show that the previously described diagnostic methods seem to be useful in geriatric rehabilitation. Rehabilitation regularly carried out under the supervision of a specialist most effectively improves the functional status of patients.
PL
WSTĘP Nawet bardzo dokładne badania kliniczne nie pozwalają w pełni zobrazować stanu funkcjonalnego pacjenta w podeszłym wieku. W jego ocenie zastosowanie znajduje wiele prostych i złożonych testów czynnościowych. Celem pracy jest ocena stanu czynnościowego osób zakwalifikowanych do programu aktywności fizycznej chorych geriatrycznych, kierowanych do leczenia szpitalnego, na podstawie wybranych wskaźników badania funkcjonalnego, przeprowadzonego na etapie zerowym badania oraz po 6 miesiącach programu rehabilitacyjnego. MATERIAŁ I METODY Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów (18 kobiet oraz 12 mężczyzn) w wieku 61–81 lat (śr. 72  5,3 roku), spełniających kryteria włączenia (rokowanie przeżycia ≥ 3 lata, możliwość wykonania testów czynnościowych przewidzianych w programie). Większość badanych mieszkała razem z rodziną. Wszyscy uczestnicy badania określili swoje możliwości w zakresie lokomocji jako dobre. U 13 stwierdzono cukrzycę, u 10 niewydolność serca (w tym u 2 NYHA I oraz u 8 NYHA II), u 4 osteoporozę, u 24 chorobę zwyrodnieniową układu kostno-stawowego, u 2 astmę, u 2 przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, u 1 padaczkę, u 3 depresję oraz u 1 łagodne otępienie w chorobie Alzheimera. W analizie stanu czynnościowego grupy badanej zastosowano elementy testów: Takata, Fullerton Fitness Test oraz Tinetti. WYNIKI Aż 16 osób (53%) uzyskało maksymalną wartość w ocenie całościowej testu Tinetti. Próby wstań–siądź nie wykonała tylko jedna kobieta. Stanie na jednej nodze było czynnością, której nie potrafiły wykonać 2 osoby (6,6%). Siła mięśniowa oceniana na podstawie badania dynamometrycznego ściskania ręki była większa u mężczyzn. Największa poprawa stanu czynnościowego, zwłaszcza w zakresie testu Fullerton, po 6-miesięcznym okresie rehabilitacyjnym była obserwowana w grupie aktywnej badanych. WNIOSKI Zastosowane testy oceny czynnościowej na etapie zerowym badania są przydatne w planowaniu rehabilitacji geriatrycznej. Stan czynnościowy badanych najbardziej efektywnie poprawia rehabilitacja prowadzona regularnie pod nadzorem specjalisty.
EN
BACKGROUND Even very high quality clinical research does not show the functional state of elderly patients. Analysis of the functional status of patients was so far measured on by the commonly used and simple to implement functional tests. Aim of work was to evaluate the eff ectiveness of physiotherapy after clinical trial qualifi cation in the elderly age as well as to verify and indicate the factors determining the eff ectiveness of improvement therapy process. MATERIAL AND METHODS The study group consisted of 15 elderly patients (10 female, 5 male) between 65 to 81 years of age (mean age of 72 ± 5.6) For evaluation of the state of the patients, selected elements of following tests were used: Takata, Fullerton Fitness Test and Tinnetti test. RESULTS 4 patients (27%) achieved the maximum value in the Tinneti’s test. The highest values were observed for balanced test and gait test respectively in 7 (47%) and 8 (53%) patients. The up&go test was not performed by one female only. One leg stand test was not done by 2 persons (13%). Male patients had better results in palm grip muscle strength evaluated by dynamometric test. CONCLUSION The research results are showing that previously described diagnostic methods seem to be useful in geriatric rehabilitation.
PL
WSTĘP Nawet bardzo dokładne badania kliniczne nie pozwalają w pełni zobrazować stanu funkcjonalnego pacjenta w podeszłym wieku. W ocenie tego stanu znajdują zastosowanie proste lub złożone testy czynnościowe. Celem pracy jest ocena stanu czynnościowego osób zakwalifikowanych do programu aktywności fizycznej u chorych geriatrycznych, kierowanych do leczenia szpitalnego, na podstawie wybranych wskaźników badania funkcjonalnego, przeprowadzonego na etapie zerowym badania. MATERIAŁ I METODY Grupę badaną stanowiło 15 pacjentów (10 kobiet oraz 5 mężczyzn) w wieku od 61 do 81 lat (śr. 72 ± 5,6) spełniających kryteria włączenia (rokowanie przeżycia 􀂕 3 lata, możliwość wykonania testów czynnościowych przewidzianych w programie). Większość badanych mieszkała razem z rodziną. Wszyscy uczestnicy badania określili swoje możliwości w zakresie lokomocji jako dobre. U 7 stwierdzono cukrzycę, u 5 niewydolność serca (w tym u 2 NYHA I oraz u 3 NYHA II), u 2 osteoporozę, u 1 astmę, u 1 przewlekłą obturacyjną chorobę płuc Tylko u 1 chorej zakwalifikowanej do programu rehabilitacji geriatrycznej rozpoznano zespół słabości. W analizie stanu czynnościowego grupy badanej zastosowano elementy testów Takata, Fullerton Fitness Test oraz test Tinetti. WYNIKI Aż 4 osoby (27%) uzyskały maksymalną wartość w ocenie całościowej testu Tinetti. Najwięcej punktów odnotowano odpowiednio w badaniu równowagi oraz badaniu chodu u 7 (47%) oraz 8 (53%) badanych. Próby wstań–siądź nie wykonała tylko jedna kobieta. Stanie na jednej nodze było czynnością, której nie potrafiły wykonać 2 osoby (13%). Siła mięśniowa oceniana na podstawie badania dynamometrycznego ściskania ręki była większa u mężczyzn. WNIOSKI Zastosowane testy oceny czynnościowej na etapie zerowym badania są przydatne w planowaniu rehabilitacji geriatrycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.