Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
3
Content available Histereza odksztalcen miazszu wybranych warzyw
100%
PL
W artykule omówiono przykłady możliwości zastosowania reaktorów membranowych do uzdatniania wody głębinowej przeznaczonej do celów pitnych oraz do oczyszczania ścieków. Skojarzenie mikrofiltracji, ultrafiltracji i odwróconej osmozy z procesami biologicznymi (złoże zatopione, metoda osadu czynnego) pozwoliły we wszystkich przebadanych układach na uzyskanie lepszej efektywności oczyszczania w porównaniu z wynikami uzyskanymi w stosowanych dotychczas rozwiązaniach konwencjonalnych.
EN
The paper presents applications of membrane reactors to the treatment of wastewater as well as deep water intended for drinking. A combination of microfdtration, ultrafiltration, reverse osmosis and biological processes (deep bed fdtration, activated sludge technique) demonstrated better effectiveness than the traditional methods used in all the systems tested.
8
Content available remote Treatment of landfill leachate by means of pressure driven membrane operations
100%
PL
Z uwagi na fakt, że odcieki ze starych składowisk odpadów komunalnych są trudno biodegradowalne, coraz częściej, aby osiągnąć odpowiedni stopień ich oczyszczenia, stosowane są układy zintegrowane będące połączeniem kilku procesów jednostkowych. W artykule omówiono wyniki badań oczyszczania odcieków z zastosowaniem ciśnieniowych technik membranowych, a mianowicie: ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozy. Porównano efektywność oczyszczania tych ścieków metodą biologiczną osadu czynnego z dwoma układami kojarzącymi metody osadu czynnego z ultrafiltracją i odwróconą osmozą oraz nanofiltrację z odwróconą osmozą.
EN
Since municipal landfill leachates are very often difficult to be biodegraded, integrated systems combining several unit processes are frequently applied to achieve a satisfactory level of purification. The paper discusses the results of investigations into the application of pressure membrane processes: ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis to the treatment of landfill leachate. The investigations compared the effectiveness of the biological treatment with the effectiveness of two integrated systems: activated sludge method - ultrafiltration - reverse osmosis, and nanofiltration - reverse osmosis.
9
Content available Niejednorodność cech mechanicznych cebuli
100%
PL
Heterogeniczność i nieciągłość struktury warzyw, utworzonych z autonomicznych liści, jest przyczyną niejednakowego przebiegu odkształcenia, w zadanych warunkach obciążenia. Badano zgrubienia jadalne cebuli odmiany Wolska, przeprowadzono test wytrzymałościowy, obliczono wartości nakładów pracy oraz pozornego współczynnika sprężystości, w zależności od kierunku obciążenia. Na podstawie testów reologicznych określono zróżnicowanie zdolności kumulacji i intensywności rozproszenia energii sprężystej. Stwierdzono, że odkształcenia w kierunku osi podłużnej rośliny wymagają blisko dwukrotnie większych nakładów energetycznych niż w kierunku promieniowym.
EN
Heterogeneity and discontinuity of the structure of vegetables, made of autonomous leaves, is the cause of uneven process of deformation in the given load conditions. The edible swelling of onion of the Wolska variety was studied, a strength test was performed, the work expense and the apparent modulus of elasticity values were calculated, in relation to the direction of load. Based on reological tests, the differences in the accumulation capacity and intensity of dissipation of elastic strain energy were established. It was found that deformations in the longitudinal direction of the plant axis require nearly twice as much energy expense as compared to the radial direction.
10
100%
PL
Do analizy przebiegu deformacji warzyw i owoców o kształcie kulistym, wykorzystuje się równania konstytutywne oraz hipotezy wytrzymałościowe, np. zagadnienia Hertza i Boussinesqa. Istnieją jednak zgrubienia jadalne warzyw, utworzone z przylegających do siebie niezależnych liści, w stosunku do których przydatność tych teorii jest wątpliwa. Proponowana metoda umożliwia wyznaczenie umownego oporu mechanicznego, stawianego przez bryłę kulistą ściskaną pomiędzy dwiema płytami. Przeprowadzono testy wytrzymałościowe oraz histerezy odkształceń cebuli i pędów kapusty brukselskiej, porównano wielkości nakładów energii właściwej na jednostkę masy oraz obliczono pozorny współczynnik sprężystości.
EN
To the analysis of the course deformation of round vegetables and fruits, are uses the constitutive equations and strength hypotheses, eg. Hertz and Boussinesq problems. Exist however edible callosities of vegetables formed from close-fitting to themselves independent leaves, with relation to of which the usefulness of these theories is doubtful. Proposed method makes possible the delimitation of the conventional mechanical resistance, placed by the spherical block squeezed among two plates. It were makes hysteresis and strength tests of the onion and Brussels sprouts, one compared values of the proper energy on the mass unit and one counted the apparent coefficient of the elasticity.
PL
Nieregularność kształtu oraz niejednorodność struktury stanowią ograniczenie wykorzystania teorii Hertza do obliczeń współczynnika sprężystości E warzyw o kształcie kulistym. Zaproponowano metodę obliczeń pozornego współczynnika sprężystości EC na podstawie nakładów jednostkowej pracy obciążenia. Przeprowadzono test ściskania oraz histerezy do obserwacji zmian chwilowych zmian wartości obu współczynników ze wzrostem odkształcenia. Stwierdzono, że wartość współczynnika EC w większym stopniu wykazuje cechy stałej materiałowej, wykorzystywanej do porównania właściwości mechanicznych różnych gatunków warzyw.
EN
Irregularity of shape and heterogeneity of structure limit the use of Hertz's theory to calculate the elasticity coefficient for ball-shaped vegetables. We have proposed a method for calculating an apparent elasticity coefficient EC on the basis of expenditure of unit work of load. Compression and hysteresis tests were performed to observe momentary changes in values of both the coefficients occurring with an increase in deformation. It has been found that the value of the coefficient EC shows rather the characteristics of the material constant, used to compare mechanical properties of various vegetable species.
PL
Niejednorodność morfologiczna i nieciągłość struktury bocznych pędów kapusty brukselskiej, jest przyczyną niejednakowego przebiegu odkształcenia, w zadanych warunkach obciążenia. Obliczano wartości nakładów energetycznych oraz umownego współczynnika sprężystości, na podstawie przebiegów siła – przemieszczenie, podczas testów ściskania i histerezy odkształceń. Analizowano także przebieg kumulacji i rozproszenia energii sprężystej, na podstawie testów reologicznych. Stwierdzono, że wytrzymałość i poziom nakładów energetycznych w kierunku osiowym, są kilkakrotnie mniejsze niż w kierunku do niego prostopadłym. Stała wartość średnia pozornego współczynnika sprężystości świadczy o tym, że anizotropia właściwości mechanicznych bocznych pędów kapusty brukselskiej ma charakter pozorny i jest konsekwencją przebiegu zjawiska konsolidacji.
EN
The morphological inhomogeneity and discreteness of Brussels sprouts structure is at the bottom of not alike course of deformation in given load conditions. It was counted values energy and the conventional coefficient of the elasticity on base the force - dislocation courses during the compression and hysteresis tests. Course of the accumulation and dispersion of the stored energy on base rheological tests, were analyzed too. It was found that the strength and energy level toward axial were several times less than toward normal to him. The constant mean value of the apparent coefficient of elasticity testifies hereof that the anisotropy of mechanical properties of Brussels sprouts has an apparent character and it is a consequence of the consolidation phenomenon.
EN
The load values corresponding to the compressive strength of high-bush blueberry and redcurrant fruits during the compression test between two rigid plates were measured. The changes of coefficient of elasticity and coefficient of viscosity values during the creep and the relaxation tests were studied in the selected interval of time, also direction of load application in relation to the longitudinal axis of fruit was considered. The creep and relaxation tests were carried out with the load of 40% of determined compressive strength of berries. To describe behavior of testing the material rheological standard, Maxwell and Kelvin models as well as experimental models were used. Comparatively small changes of parameter values of assumed empirical models were reported in the course of tests. It may be recognized as characteristic for the investigated material.
PL
Wyznaczano wartości obciążenia odpowiadające wytrzymałości doraźnej podczas testu ściskania pomiędzy dwiema sztywnymi płytami owoców borówki wysokiej i porzeczki czerwonej. Badano zmiany wartości współczynnika sprężystości i współczynnika lepkości w wybranych przedziałach czasowych podczas testu pełzania i relaksacji naprężeń, uwzględniono kierunek przyłożenia obciążenia w stosunku do osi podłużnej owocu. Testy pełzania i relaksacji naprężeń realizowano przy obciążeniu odpowiadającym wartości 40% wyznaczonej wytrzymałości doraźnej. Wykorzystano standardowe oraz eksperymentalne modele reologiczne. Stwierdzono stosunkowo niewielkie zmiany wartości parametrów przyjętych modeli empirycznych z upływem czasu realizacji testu. Na tej podstawie można uznać je jako charakterystyczne dla badanego materiału.
PL
Przedstawiono wyniki pomiaru cech fizycznych wybranych warzyw o kształcie zbliżonym do kulistego. Przeprowadzono selekcję wagową, następnie realizowano test ściskania dla 10 egzemplarzy z każdej grupy warzyw. Na podstawie analizy zależności siła - przemieszczenie określono wartość dopuszczalnej siły Fdop oraz względnego przemieszczenia jako reakcji na zadane obciążenie. Stwierdzono zróżnicowanie wykluczające stosowanie uniwersalnych rozwiązań w konstrukcji maszyn lub linii technologicznych.
EN
The work presents measurement results for physical features of selected ball-shaped vegetables. Weight selection was carried out first, followed by a compression test for 10 pieces from each group of vegetables. Analysis of force-displacement relation showed the value of acceptable force Fdop and relative displacement as a reaction to preset load. The researchers observed diversification precluding the use of universal solutions for the construction of machines or processing lines.
PL
Analizowano wpływ ilości komponentu na właściwości wytrzymałościowe płyt pilśniowych oraz zweryfikowano przydatność obróbki cieplnej, realizowanej w procesie technologicznym. Komponentem była słoma żytnia, materiałem podstawowym zrębki sosnowe. Zawartość słomy zmieniano w zakresie od 0% do 100%. Stwierdzono, że proces technologiczny zapewnia uzyskanie jednorodnego w skali makro kompozytu a przeprowadzona dodatkowa obróbka cieplna wpływa stabilizująco na cechy wytrzymałościowe materiału oraz nieznacznie poprawia jego sprężystość. Wpływ komponentu uwidacznia się głównie w przypadku płyt niehartowanych, zwiększanie zawartości słomy nieznacznie obniża wartości ich cech wytrzymałościowych.
EN
The researchers analysed the impact of component volume on fibreboard strength properties and verified the suitability of heat treatment carried out in the scope of manufacturing process. Rye straw was the component, and pine wood chips constituted the base material. The straw content was being changed from 0% to 100%. It has been established that manufacturing process guarantees homogeneous composite on a macro scale, and additional heat treatment has stabilising effect on material strength properties and slightly improves material's elasticity. The component impact is visible mainly in case of unhardened boards. Increase in straw content slightly reduces values of their strength properties.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.