Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Surface Brightness-Color Relation for Eclipsing Binaries with ubvy Photometry
100%
EN
The relation between visual surface brightness and (b-y)0 color index is constructed for eclipsing binaries with Hipparcos parallaxes and photometry in the Strömgren four-color ubvy system. The relation is consistent with the Popper relation derived for stars with angular diameters obtained mainly from interferometry or from the lunar occultation method. It is shown that the Lutz-Kelker correction to magnitudes is in this case negligible.
EN
We show that the errors due to atmospheric refraction are present in the magnitudes determined with the Difference Images Analysis method. In case of single, unblended stars the size of the effect agrees with the theoretical prediction. But when the blending is strong, what is quite common in a dense field, then the effect of atmospheric refraction can be strongly amplified to the extent that some cases of apparently variable stars with largest amplitudes of variations are solely due to refraction. We present a simple method of correcting for this kind of errors.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości składników azotowych w żywicach fenolowo-formaldehydowych z wykorzystaniem techniki odbiciowej ATR-IR (spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni). W otrzymanych widmach ATR-IR określono pasma charakterystyczne melaminy oraz mocznika. Z wykorzystaniem żywic fenolowo-formaldehydowych o zadanych zawartościach melaminy i mocznika sporządzono krzywe kalibracyjne dla melaminy i mocznika. Dokładność metody zweryfikowano na próbce kontrolnej o znanej zawartości obu składników azotowych.
EN
PhOH/CH2O resins were analyzed by IR spectroscopy to det. the melamine and urea contents from calibration curves. The results agreed with those found for the control samples.
PL
Poli(tereftalan etylenu) (PET) stosuje się powszechnie jako surowiec do wyrobu opakowań, folii, włókien poliestrowych oraz różnego rodzaju wyrobów technicznych. PET jest liniowym nasyconym poliestrem, najczęściej otrzymywanym w dwuetapowym procesie wymiany estrowej i polikondensacji. Zagospodarowanie odpadowego polimeru z wykorzystaniem recyklingu chemicznego wymaga informacji o produktach depolimeryzacji uzyskiwanych przez rozkład termiczny (pirolizę).
EN
Poly(ethylene terephthalate) was studied for purity by Fourier-Transform IR spectroscopy and pyrolysis at 770°C coupled with chromatog. and mass spectroscopic anal. of pyrolysis products. Purity of the polymer sample was confirmed.
PL
Do oznaczania zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w próbkach oleju słonecznikowego wykorzystano technikę FT-NIR (spektroskopia bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera). W otrzymanych widmach FT-NIR określono pasma charakterystyczne dla wolnych kwasów tłuszczowych. Wykorzystując modelowe próbki oleju słonecznikowego o zadanych zawartościach kwasu oleinowego, sporządzono krzywe kalibracyjne. Dokładność metody zweryfikowano, stosując potencjometrię jako referencyjną metodę analityczną.
EN
Sunflowerseed oil samples with varying content of oleic acid (0–90%) were analyzed by Fourier transformation near IR spectroscopy to det. free fatty acid content. Results of the anal. agreed with those obtained by a ref. method (potentiometry).
PL
Zsyntezowano serię N-tlenków amin (N-tlenek-N,N-dimetylododecyloaminy, N-tlenek-N,N-dimetylotetradecyloaminy, N-tlenek-N,Ndimetyloheksadecyloaminy i N-tlenek-N,Ndimetylooktadecyloaminy). W celu określenia stopnia przereagowania i ilości tlenku aminy w mieszaninie poreakcyjnej przeprowadzono analizę otrzymanych produktów dwoma metodami miareczkowymi. Pierwsza metoda polegała na reakcji Polonovskiego, druga, dwuetapowa, polegała na miareczkowaniu roztworu poreakcyjnego oraz roztworu poreakcyjnego po wcześniejszym z czwartorzędowaniu wolnej aminy. Stopień przereagowania we wszystkich przypadkach był ≥ 97%
EN
Me2NR (R = C12H25, C14H29, C16H33, C18H37) were oxidized with H2O2 to their N-oxides. The oxidn. yields (97–99.5%) were detd. by Polonovsky reaction and by titrn. of the amine with HCl before and after its quaternization.
PL
Do oznaczania zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w próbkach oleju rzepakowego wykorzystano technikę spektroskopii bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera. W otrzymanych widmach FT-NIR określono pasma charakterystyczne dla wolnych kwasów tłuszczowych. Wykorzystując modelowe próbki oleju rzepakowego o zadanych zawartościach kwasu oleinowego, sporządzono krzywą kalibracyjną. Dokładność metody zweryfikowano, stosując potencjometrię jako referencyjną metodę analityczną.
EN
Rapeseed oil samples with varying content of oleic acid (up to 100%) were analyzed by Fourier transformation near IR spectroscopy to det. the free fatty acid content. Results of the anal. agreed with those obtained by a ref. method (potentiometry).
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości kompozytów polietylenu liniowego małej gęstości z wodorotlenkiem glinu i z dodatkiem produktów reakcji glicerolu z bezwodnikiem maleinowym, kwasem oleinowym lub kwasem adypinowym. Oznaczono gęstość, wskaźnik szybkości płynięcia, właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu oraz palność próbek. Największy, korzystny wpływ zastosowane modyfikatory wykazywały w odniesieniu do wydłużenia przy zerwaniu. Nie obserwowano negatywnego oddziaływania na pozostałe właściwości. Określono układ, dla którego uzyskano najlepsze właściwości.
EN
Esters of glycerol and maleic, adipic and oleic acids were used as modifiers of Al(OH)₃–reinforced 55% by mass linear low-d. polyethylene–matrix composites. The addn. of modifiers resulted in an increase in ultimate elongation of the composites but did not affect their tensile strength and flammability. The best results were achieved when oleic acid–based ester (acid content 10% by mass) was used as a modifier
10
Content available remote Bezpieczeństwo środowiskowe jako wyznacznik innowacyjności środków smarnych
51%
PL
Wyznaczono podatność na biodegradację próbek olejów mineralnych i estrowych oraz oleju rzepakowego wykorzystując test CEC- -L-33-A-93. Wykazano, że dodatek oleju estrowego do mineralnego znacząco zwiększa jego podatność na biodegradację. Stwierdzono, że chromatografia gazowa sprzężona z detekcją spektrometrii masowej (GC/MS) może jako uzupełnienie standardowych testów być wykorzystana do śledzenia procesu biodegradacji.
EN
Mineral and ester lubricant samples were studied for the biodegradability by a std. method. The addn. of ester oil to the mineral one resulted in a significant increase in its susceptibility for biodegrdn. For tracking the biodegrdn., the gas chromatog. linked with mass spectrometry was used.
12
Content available remote Nowa metoda oznaczania liczby hydroksylowej poligliceroli
51%
PL
Przedstawiono nową metodę oznaczania liczby hydroksylowej poligliceroli stosując technikę odbiciową ATR-IR. Zastosowano do oznaczenia liczby hydroksylowej model kalibracji PLS (partial least squares), częściowej metody najmniejszych kwadratów. Porównano wartości liczb hydroksylowych otrzymane metodami IR i miareczkową uzyskując zbliżone wyniki pomiarów. Opracowana metoda stanowi alternatywną, prostą i ekologiczną metodę oceny stopnia polikondensacji gliceroli. Skrócenie czasu oznaczania liczby hydroksylowej umożliwia bieżącą kontrolę prowadzenia procesu polikondensacji gliceryny.
EN
Glycerol samples were analyzed by IR spectropscopy to det. their OH nos. from a calibration curve. The results agreed with those obtained by std. titrn. The new method was successfully used for following the progress of alk. polycondensation of com. glycerols.
14
Content available remote Wpływ surfaktantu na zdolność wymywania ropopochodnych z różnych podłoży
51%
PL
Przedstawiono wyniki badań zdolności wymywania zanieczyszczeń ropopochodnych z różnych podłoży (sorbent sproszkowany, glina, gleba). Proces wymywania przeprowadzono dla produktów handlowych, rozpuszczalników (cykloheksan, n-heptan, woda) oraz opracowywanych kompozycji. Zdolność wymywania badano opracowaną do tego celu metodą przy zastosowaniu spektrometrii absorpcyjnej w nadfiolecie (UV).
EN
Powdered sorbent, clay and soil samples were polluted with gas oil and extd. with org. solvents (cyclohexane, C7H16) and H2O optionally in presence of com. and exptl. surfactants. The extn. efficiency was detd. by UV absorption spectrometry. Full removal of pollutants was achieved when org. solvents were used. The water was inefficient. The addn. of surfactants (esp. Na nonylphenolsulfonate and etoxylated C11–C13 fatty acids) resulted in increasing the removal degree up to 76% and 60%, resp.
16
51%
PL
W badaniach procesu wytwarzania smarów kompleksowych w kalorymetrze reakcyjnym zastosowano analizę spektroskopii w podczerwieni do monitorowania powstawania in situ kompleksowego zagęszczacza w środowisku oleju bazowego. Analizowano zmiany intensywności pasm absorpcyjnych charakterystycznych dla grup karboksylowych, karbonylowych i jonu karboksylanowego. Wpływ warunków procesu oraz ilości składników na jakość powstającego smaru kompleksowego oceniono na podstawie parametrów analitycznych oraz właściwości smarnych.
EN
Five lubricating greases were produced by thickening a com. synthetic oil with mixts. of Li 12-hydroxystearate and Li adipate (mole ratio 1:0,5 to 1:0,75, amts. 11–18% by mass) and studied for lubricity, oxidative stability and tribologi. properties. The grease prodn. course was monitored by IR spectroscopy.
18
Content available remote Porównawcza ocena podatności na biodegradację środków smarnych w środowisku
51%
PL
Dokonano analizy porównawczej wyników badania podatności środków smarnych na rozkład biologiczny w środowisku naturalnym uzyskanych w warunkach testów CEC L-33-A93(U) i CEC L-103-12 proponowanych przez Europejską Radę Koordynacyjną ds. Rozwoju Metod Badań Paliw, Środków Smarowych i Innych Płynów (CEC). Wykonano badania oleju referencyjnego zalecanego przez tę Radę dla obu metod oraz dwóch bazowych olejów mineralnych. Wyniki uzyskane dla oleju referencyjnego nie różnią się w sposób statystycznie istotny dla poziomu ufności 0,99%. W teście CEC L-103-12 uzyskano wyższy stopień biodegradacji olejów mineralnych.
EN
Two base mineral oils were studied for biodegradability by European std. methods (detection by IR spectrometry and gas chromatog.) and compared with results for a ref. oil. The gas chromatog. was found more efficient.
PL
Powszechność zastosowania i w znacznej mierze rozproszona dystrybucja superabsorbentów poliakrylowych stwarzają zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza dla zasobów wodnych. Duże znaczenie ma zatem określenie w jakim stopniu superabsorbenty poliakrylowe ulegają biodegradacji w warunkach środowiskowych. Biodegradowalność jest zwykle oceniana za pomocą standardowych testów. W pracy opisano badania podatności na biodegradację w warunkach tlenowych wybranych anionowych polimerów, rozpuszczalnych w wodzie pochodnych poliakryloamidu.
EN
Three com. polyacrylamide hydrogels were studied for biodegradability by IR spectroscopy, detn. of water-sol. Organic C and O2 consumption. The polymers showed low biodegradability.
PL
Przedstawiono wyniki badań zdolności emulgowania, wymywania anionowych związków powierzchniowo czynnych, preparatów handlowych oraz badanych kompozycji. Zdolność wymywania badano metodą wagową, i refleksyjną spektroskopii w podczerwieni. Określono wpływ stężenia i charakteru związku anionowego na właściwości kompozycji środka.
EN
Four com. surface-active agents were studied for oil emulsifying and leaching efficiency in aq. solns. The highest degree of oil removal (over 90%) was achieved when the mixed surfactants were used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.