Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1377

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 69 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogaz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 69 next fast forward last
2
Content available remote Perspektywy rozwoju rynku biogazu w Polsce
100%
PL
Polska zajmuje w UE odległe miejsce w produkcji biogazu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (pod koniec 2. dziesiątki). Obecnie produkcja biogazu w Polsce opiera się głównie na wykorzystaniu osadów ściekowych, druga pod względem wielkości część biogazu jest otrzymywana z wysypisk śmieci. Łączna liczba biogazowni zainstalowanych na wysypiskach śmieci i w oczyszczalniach ścieków wynosiła w 2006 r. ponad 130, przy rocznym wzroście na poziomie 5-10%. Biogazownie rolnicze dotychczas nie rozwijały się w Polsce, m.in. ze względu na niekorzystne uwarunkowania prawne i brak pomocy państwa (w tym finansowej). Z badań różnych sektorów oze w Polsce wynika, że sektor biogazu rolniczego jest obecnie sektorem o największej atrakcyjności (inwestycyjnej), za nim znajduje się sektor biodiesla i biomasy. W ostatnim okresie odnotowano natomiast bardzo duży spadek atrakcyjności sektora bioetanolu.
EN
Poland lies in the EU distant place in the biogas production as at 1 capita (in the end of 2nd ten). Biogas production in Poland is currently based mainly on biogas from sewage sludge, the second largest part of biogas is produced from the waste dumps. The total number of biogas plants installed at the garbage dumps and sewage treatment in 2006 amounted to more than 130, with an annual growth of 5-10%. Agricultural biogas plant has not yet developed in Poland, because of adverse law conditions and lack of legal aid (including financial). According to a study of different sectors of RES in Poland, the biogas agricultural sector is now the most attractive (investment), as it is the biodiesel and biomass. Lately, it has been reported very large decline in the attractiveness of the sector of bio-ethanol distillery.
PL
Gaz wysypiskowy składa się głównie z metanu, dwutlenku węgla, azotu i tlenu. Energia zawarta w biogazie bogatym w metan (powyżej 35%) jest, zgodnie z obowiązującymi obecnie trendami, przetwarzana w energię elektryczną i cieplną. Instalacje ujmujące i wykorzystujące biogaz wysypiskowy pojawiły się w Polsce na początku lat 90. Stosowane wówczas okna gazowe oraz odwierty były mało skuteczne i niebezpieczne dla środowiska. Nowoczesne i przyjazne środowisku instalacje aktywnego odgazowania zaczęły powstawać w naszym kraju od 1994 r. Podstawą ich wykonania był projekt Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi, z którego jako pierwsze skorzystały wysypiska dla Krakowa (Barycz I) i Łodzi (Nowosolna).
PL
Celem artykułu jest określenie potencjału produkcji biogazu rolniczego w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego oraz możliwości jego wykorzystania. Do badań użyto danych pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2011, dotyczących liczby gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach spełniających określone kryteria. Stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki do budowy biogazowni rolniczych występują na terenie województwa zachodniopomorskiego. W województwie lubuskim warunki te są na niższym poziomie (w szczególności w zachodniej części tego województwa). Obecnie w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 6 biogazowni rolniczych, a w województwie lubuskim 3.
EN
The aim of this article is to determine the production potential of agricultural biogas in various districts of Zachodniopomorskie Province and possibilities of its use. The research used data from the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture for 2011, concerning the number of farms in various communes that meet certain criteria. It has been found that the most favourable conditions for the construction of biogas plants have been observed in Zachodnipomorskie Province. In the region of the Lubuskie Province these conditions are on the lower level, particularly in the western part of the province. Currently, six agricultural biogas plants operate in Zachodniopomorskie Province and three in Lubuskie Province.
PL
Rynek biogazu rolniczego w Polsce znajduje się obecnie w fazie wzrostu, a potencjał Polski w tym zakresie, zdaniem specjalistów, porównywalny jest z niemieckim. Należy zaznaczyć, że większość dotychczas zrealizowanych w Polsce instalacji do produkcji biogazu rolniczego wykonana została metodą lerning-by-doing.
PL
W Unii Europejskiej zapotrzebowanie na energię w transporcie rośnie, równocześnie transport jest zależny prawie całkowicie od ropy naftowej i odpowiedzialny za ponad 30% emisji gazów cieplarnianych w Europie.
PL
Skoro nieodnawialne źródła energii staja się nie tylko droższe, ale w coraz większym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko, to każdy kraj czuje się zobowiązany do intensywnego stosowania odnawialnych źródeł energii, wśród których biogaz zajmuje znaczącą pozycję.
9
80%
PL
W artykule zaproponowano nowy układ energetyczny wykorzystujący zarówno biogaz z procesu fermentacji ścieków jak i biopaliwo stałe, którym mogłaby być np. wierzba energetyczna sadzona na lagunach gromadzących osad pozostały po procesie fermentacji. W nowego typu siłowni wykorzystany miałby być silnik parogazowy z wtryskiem pary wodnej pochodzącej z zewnętrznego źródła (np. kotła na biopaliwo stałe) oraz z obniżonym ciśnieniem wylotowym. Takie rozwiązanie pozwala znacznie efektywniej wykorzystać wartościowe paliwo jakim jest biogaz dzięki możliwości zastosowania tańszego biopaliwa stałego. Osiągalne sprawności układu są porównywalne ze sprawnością układu kombinowanego gazowo-parowego.
PL
Wodociągi Miasta Krakowa SA przystępują do realizacji kolejnego projektu z zakresu gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków Płaszów. Projekt kompleksowo traktuje kwestie związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i zagospodarowaniem biogazu oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Nastąpi dalsze zwiększenie produkcji energii z biogazu przez zastosowanie nowych modułów kogeneracyjnych.
12
Content available remote Wytwarzanie biogazu z kiszonki Sucrosorgo 506
80%
PL
Wyniki badań eksperymentalnych nad fermentacją metanową kiszonki sorgo cukrowego Sucrosorgo 506 (Sorghum saccharatum) metodą mokrą. Doświadczenie przeprowadzone w skali laboratoryjnej w reaktorze o objętości czynnej 6 dm3. Wyznaczenie jednostkowej szybkość produkcji biogazu oraz współczynnika wydajności biogazu na podstawie uzyskanych wyników.
EN
Experimental research on wet digestion of sweet sorghum Sucrosorgo 506 (Sorghum saccharatum) silage. The experiment carried out in laboratory scale digester with working volume of 6 L. Determination of the specific biogas production rate and biogas yield coefficient on the basis of obtained data.
PL
W Polsce coraz częściej stosuje się biogaz pozyskiwany z oczyszczalni ścieków. W artykule zostaną omówione kwestie wykorzystania tego paliwa do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o dwa przykłady.
PL
Każda rozbudowa, modernizacja to efekt wyboru konkretnej technologii, drogi rozwoju, odrzucenia jednych koncepcji i wdrożenia innych. Na jakie rozwiązania decydowano się w trakcie wielu lat tworzenia oczyszczalni ścieków w Radomiu?
EN
The article presents key issues pertaining to the current situation in the national agricultural biogas sector as compared to the European Union. Poland's electric energy generating sector faces the difficult challenge of implementing the EU guidelines regarding the use of energy from renewable resources. Despite the advanced preparation of regulations in that area, the implementation of the Renewable Energy Sources Act has been delayed. The absence of clear legal and financial regulations regarding the support of investors leads to a slow development of the national biogas sector and the loss of its attractiveness. The agricultural biogas sector has a chance of development given the accessible feedstock and is supported by the doubling of agricultural biogas production between 2011-2012.
EN
Methane fermentation is one of the ways to obtain gaseous fuel from biomass. Agricultural and industrial products are used in this process. Various additives (biological and chemical substances) which can be used in the fermentation process may affect the quality of produced biogas. An analysis of the effect of inhibitors used in livestock production to improve the hygienic conditions of the environment where animals dwell was presented in the paper. These preparations have a significant influence on methane fermentation process and amount of obtained final product.
PL
Fermentacja metanowa to jeden ze sposobów pozyskiwania paliwa gazowego z biomasy. W procesie tym wykorzystywane są produkty pochodzenia rolniczego i przemysłowego. Do procesu fermentacji można stosować różne dodatki (substancje biologiczne i chemiczne), które mogą wpływać na jakość wytworzonego biogazu. W pracy przedstawiono analizę wpływu inhibitorów stosowanych w produkcji zwierzęcej w celu poprawy stanu higienicznego środowiska, w którym bytują zwierzęta. Środki te mają istotny wpływ na proces fermentacji metanowej oraz ilość pozyskiwanego produktu finalnego.
PL
Ogólne pojęcie odpadów wiąże się z wysłużonymi (zużytymi) przedmiotami, substancjami w postaci stałej oraz ciekłej (nieobejmujące ścieków wprowadzanych do wód), będące efektem bytowania człowieka bądź działalności przemysłowej, które ze względu na brak możliwości ponownego wykorzystania przekazywane są do usunięcia, ewentualnie składowania.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości mieszania biogazu z gazem ziemnym wysokometanowym. Określono parametry gazu po procesie mieszania z uwzględnieniem limitów wymaganej jakości gazu sieciowego. Przeprowadzono analizę skali procesu z uwzględnieniem wielkości strumieni gazu przesyłanych systemem gazowym w Polsce. Przeprowadzono dyskusję wyników pracy i podano najważniejsze wnioski.
EN
This paper discusses the possibility of direct mixing of a cleaned but non-upgraded biogas with highmethane natural gas. Maximum allowable molar fractions of biogas were calculated with respect to normative requirements for three classes of natural gas and for two cases of biogas composition. The maximum fluxes of biogas supplied for mixing have been compared to fluxes of natural gas available within the Polish gas transport system. The most important conclusion from calculations is that mixing a small share (5–10%) of methane-lean biogas is acceptable within the quality limits of high-methane gas.
first rewind previous Strona / 69 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.