Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono syntetyczną analizę wyników badań lizymetrycznych plonowania i ewapotranspiracji użytków zielonych w naturalnych warunkach dostatku wody w glebie oraz w warunkach zróżnicowanego potencjału wody w glebach torfowo-murszowych i murszowatych w okresach suszy meteorologicznej umiarkowanej, silnej i ekstremalnej na Polesiu Lubelskim. Stwierdzono, że optymalna wilgotność gleby na użytkach zielonych zapewnia maksymalne plony siana. Plony te w dekadach i okresach IV–V, VI–VII, VIII–IX są uzależnione od czynników meteorologicznych i ewapotranspiracji maksymalnej. W pracy oszacowano aktualne i końcowe maksymalne plony siana w dekadach i okresach IV–V, VI–VII, VIII–IX w zależności od prognozowanych średnich dobowych wartości ewapotranspiracji maksymalnej. Określono wpływ wilgotności gleby na aktualne i końcowe rzeczywiste plony siana za pomocą współczynników glebowo-wodnych ks2 dla dekad i okresów IV– V, VI–VII, VIII–IX w zależności od prognozowanych bezwzględnych wartości potencjału wody glebowej. Oszacowano aktualne i końcowe rzeczywiste plony siana w dekadach i okresach IV–V, VI– VII, VIII–IX na podstawie zmniejszania plonów maksymalnych, wyrażonego wartością współczynników glebowo-wodnych ks2. Oszacowane aktualne i końcowe rzeczywiste plony siana odnoszone do plonów maksymalnych ilustrują wpływ potencjału wody w glebie na dynamikę przyrostu plonu aktualnego i końcowego. Dowodzą one, jak istotne znaczenie dla optymalnego plonowania użytków zielonych ma utrzymywanie optymalnego uwilgotnienia gleby.
EN
The paper presents a synthetic analysis of the results of lysimeter investigations on grassland yield and evapotranspiration under natural sol water supply and different soil water potential in peatmoorsh and moorsh soils, in periods of moderate, severe and extreme meteorological droughts, led in Polesie Lubelskie. It has been proved that the optimum soil moisture ensures the maximum hay field from grassland. Yields are dependent on meteorological factors and the maximum evapotranspiration. In the study current and final maximum hay yields are estimated in dependence on predicted maximum mean in 10-day and periods IV–V, VI–VII, VIII–IX evapotranspiration. Effect of soil moisture on current and final actual hay yield is quantified using soil-water coefficients ks2 for decades and periods IV–V, VI–VII, VIII–IX depending on soil water potential. Current and final actual hay yield is estimated by reduction of maximum yield by soil-water coefficients ks2. These yields related to maximum yield show the effect of soil water potential on the actual and final growth dynamics. They prove as important for optimal yield of grassland is maintaining high soil moisture.
EN
The investigations were conducted in the years 2006–2008 on the grass-legume sward, on the brown acidic soil classified to the V quality class. The aim of the experiment was to evaluate the influence of the foliar fertilization with Alkalin PK 10:20 (phosphorus and potassium fertilizer) on the yielding and the quality of the meadow sward. Foliar application of the Alkalin increased the dry matter yield by the 11 % (on average) in relation to the control object. Moreover, it was found that foliar utilization of Alkalin resulted in the increased organic components’ content (total protein, raw fat) and the concentration of mineral components (raw ash, phosphorus, potassium, calcium and sodium). The application of this preparation in a dose of 3.0 dm3 ha–1 caused the average growth of the above-mentioned components by 14, 33, 32, 38, 44, 58 and 42 %, respectively, when compared with the control object. On the other hand, decreased contents of the crude fiber as well as its ADL and NDF fraction were observed.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2006–2008 na runi trawiasto-motylkowatej, na glebie brunatnej kwaśnej, zaliczanej pod względem bonitacyjnym do klasy V. Celem eksperymentu było okreoelenie wpływu nawożenia dolistnego Alkalinu PK 10:20 (nawóz fosforowo-potasowy) na plonowanie oraz jakooeć runi łąkowej. Dolistna aplikacja Alkalinu zwiększyła plon suchej masy w stosunku do obiektu kontrolnego średnio o 11 %. Ponadto stwierdzono, iż dolistne zastosowanie Alkalinu spowodowało wzrost zawartości składników organicznych: białko ogólne, tłuszcz surowy oraz składniki mineralne: popiół surowy, fosfor, potas, wapń i sód. Zastosowanie tego nawozu w dawce 3,0 dm3 ha–1 powodowało wzrost zawartości wymienionych składników odpowiednio o 14, 33, 32, 38, 44, 58 i 42 % w porównaniu z obiektem kontrolnym. Natomiast odnotowano zmniejszenie zawartości dla włókna surowego oraz frakcji ADL i NDF.
PL
Badano w latach 2009–2012 zależność między plonem wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) a głębokością zwierciadła wody gruntowej na stacji lizymetrycznej w Falentach na czarnej ziemi zdegradowanej. Zwierciadło wody w lizymetrach w sezonie wegetacyjnym IV–X utrzymywano na stałym poziomie 30, 100 i 170 cm poniżej powierzchni gruntu. Corocznie zastosowano takie same dawki nawożenia, jak w otoczeniu, tj. 50 kg·ha-¹ N, 30 kg·ha-¹ P2O5 i 70 kg·ha-¹ K2O. W lizymetrach mierzono wilgotność gleby, przyrost biomasy oraz plon końcowy. Badania wykazały istotny wpływ głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz warunków pogodowych roku na plon wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) w pierwszych dwóch latach uprawy. W warunkach położenia zwierciadła wody gruntowej na głębokości 30 cm (wariant A), stwierdzono istotnie mniejszy plon w porównaniu z pozostałymi wariantami (B – 100 cm i C – 170 cm). Nie wykazano istotnej różnicy w rocznych przyrostach biomasy wierzby między wariantami B i C. Badania lizymetryczne wykazały również, że wraz z wiekiem rośliny następuje zmniejszenie zależności plonu wierzby od warunków wodnych oraz zmniejszenie plonu. W latach 2011 i 2012 nie stwierdzono istotnej różnicy między plonami we wszystkich wariantach poziomu wody gruntowej. W warunkach ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej i stałej pokrywy roślinnej osłaniającej glebę, wahania opadów w badanym okresie nie miały istotnego wpływu na zmienność uwilgotnienia gleby.
EN
Studies on the relationship between the yield of willow Salix viminalis L. and groundwater table depth were performed in the lysimetric station in Falenty on black degraded earth in the years 2009–2012. The groundwater table depth in lysimeters was kept at a constant level of 30, 100 and 170 cm during the growing season (April–October). The lysimeters were fertilised with an annual dose of 50 kg·ha-¹ N, 30 kg·ha-¹ P2O5 and 70 kg·ha-¹ K2O, the same as in surrounding fields. Soil moisture, biomass increments and final yield were measured in lysimeters The effect of groundwater table depth and weather conditions on the yield of willow Salix viminalis L. was demonstrated in the first two years of cultivation. Significantly lower yield was noted at the groundwater table depth of 30 cm (variant A) compared with other variants (B – 100 cm and C – 170 cm). Statistically significant differences in the annual biomass increments of willow were not found between the variants B and C. Lysimetric studies showed also that the effect of water conditions and the annual yield decreased with plants’ age. In the years 2011–2012 no statistically significant differences were found in Fields among all variants of groundwater table depth. At stabilised ground water table and permanent plant cover, variable precipitation did not Ebert significant effect on soil moisture.
6
Content available remote Nawożenie dolistne upraw buraków cukrowych
75%
PL
Przedstawiono wyniki badań polowych dotyczących dokarmiania dolistnego plantacji buraków cukrowych roztworem mocznika łącznie z mikroelementami. W porównaniu z tradycyjną metodą nawożenia uzyskano wzrost plonu buraków o ponad 12% i liści o poad 5,3%. Wzrasta również procentowa zawartość cukru w korzeniach o 1,7% oraz plon cukru z hektara uprawy o ponad 4,2%.
EN
Foliar application of carbamide solution together with the microelements by using tractor-mounted sprayer on sugar beet plantation enabled increasing the yields. In comparison to troditional fertilization the yields of beet roots were hogher by above 12% while the yields of tops increased by above 5,3%. Also the percentage of sugar in roots as well as the yiel
7
Content available remote Neuronal prediction of the crop yield of agricultural products
75%
EN
Dynamically developing research methods, having as a characteristic artificial intelligence approach, allow to build simulation models which perform their tasks basing on patterns taken directly from observing the nature. The neural models play a particular role in the agricultural engineering research. It was the objective of the paper to construct an Information system capable to predict the yield of selected crops, exemplified by the triticale yield. Accordingly, an identification and verification were performed for the appropriate neural network technique. Then an Information system based on the generated neural network was designed, developed and tested.
PL
Dynamicznie rozwijające się metody naukowo-badawcze mające cechy sztucznej inteligencji, pozwalają na budowę modeli symulacyjnych, które realizują postawione zadania w oparciu o wzorce zaczerpnięte bezpośrednio z obserwacji przyrody. Szczególną rolę w badaniach prowadzonych w obszarze dyscypliny inżynieria rolnicza odgrywają modele neuronowe. Celem podjętej pracy było zbudowanie systemu informatycznego zdolnego do predykcji wielkości zbiorów wybranych płodów rolnych, na przykładzie plonów pszenżyta. W związku z powyższym dokonano identyfikacji oraz weryfikacji właściwej techniki neuronowej. Następnie zaprojektowano, wytworzono oraz przetestowano komputerowy system informatyczny oparty na wygenerowanej sieci neuronowej.
8
Content available remote Reakcja pszenicy ozimej na uprawę bezorkową stosowaną w rolnictwie precyzyjnym
75%
PL
W sezonie wegetacyjnym 2000/2001 w warunkach rolnictwa precyzyjnego przeprowadzono badania dotyczące wpływu uprawy bezorkowej (w porównaniu do orkowej) na wybrane cechy biometryczne, elementy struktury plonu i jego wielkość. Testowaną rośliną była pszenica ozima wysiewana w stanowisku po rzepaku. Jako uprawę bezorkową zastosowano podorywkę wykonaną agregatem Vaderstat (na bazie brony talerzowej), podstawową uprawę wykonano agregatem składającym się z głębosza połączonego z kultywatorem i wałem rurowym. W wyniku przeprowadzonych badań na uprawie bezorkowej stwierdzono istotne zmniejszenie masy ziarna z kłosa (o 11,4% w porównaniu do wartości uzyskanych na uprawie orkowej) oraz masy tysiąca nasion (o 7,5%). Plon nasion na obiektach bezorkowych był mniejszy o 3,2%, różnica ta jednak nie została potwierdzona statystycznie.
EN
During vegetation season 2000/2001, there was a research carried out in precise agriculture conditions, regarding influence of non-ploughing cultivation (as compared to ploughing) on selected biometric qualities, crop structure elements, and crop size. The test vegetable was winter wheat sown in stand after rape. Skimming with Vaderstat aggregate (based on disk harrow) was used for non-ploughing cultivation, basic cultivation was done with an aggregate consisting of tool for deep (down to 800 mm) opening and ventilation of soil, combined with cultivator and tubular shaft. Performed research revealed considerable reduction in weight of grain from ear for non-ploughing cultivation (11.4% lower as compared to values obtained for ploughing cultivation), and in weight of thousand seeds (7.5% lower). Crop of seeds on non-ploughing objects was 3.2% lower, however statistic data did not confirm this difference.
9
75%
PL
Przedstawiono wyniki geometrycznych pomiarów pędów wierzby energetycznej oraz analizę wyników pomiarów w kontekście możliwości oszacowania przewidywanego plonu roślin. Uzyskane wyniki wskazują na błędne założenie dotychczasowych metod szacowania plony iż pędy mają kształt stożka ściętego. Wskazano dalszy kierunek badań w celu doskonalenia metody szacowania plonu.
EN
The paper presents the results of geometrical measurements of energy willow sprouts and the analysis of measurement results in the context of possibility to assess anticipated plant crop. Obtained results indicate wrong assumption in previous crop assessment methods that sprouts have the shape of truncated cone. The work shows further research direction to improve crop assessment method.
10
Content available remote Reakcja pszenicy ozimej na zmniejszenie intensywności w uprawie roli
75%
PL
W latach 1995-2002, w statycznym doświadczeniu plodozmianowym: burak cukrowy - pszenica ozima - bobik - pszenica ozima + międzyplon ścierniskowy (gorczyca biala), założonym na glebie kompleksu żytniego dobrego, porównywano wpfyw trzech systemów uprawy roli (A - plużny, B - bezplużny, C - siew bezpośredni) na plonowanie, obsadę, wybrane cechy struktury plonu i efektywność energetyczną pszenicy ozimej (odmiany Kobra) uprawianej po buraku cukrowym. Uprawa roli nie różnicowala istotnie średnich plonów ziarna. Byfy one, jednak mniejsze na uprawie bezorkowej o 4%, a na siewie bezpośrednim o 6%, w porównaniu z plużną uprawą roli (53,2 dt/ha). Istotne różnice notowano w latach o mniej korzystnych warunkach meteorologicznych dla wzrostu i rozwoju pszenicy ozimej. Odchylenie standardowe (S) wynosilo: dla uprawy plużnej 22,8, bezplużnej - 23,5 i siewu bezopśredniego 21,7 dt/ha . Obsada roślin, liczba klosów na jednostce powierzchni oraz masa ziaren z klosa byla mniejsza na obiektach z siewem bezpośrednim. Efektywność energetyczna nakladów poniesionych na uprawę i siew byla wyższa na uprawie bezorkowej dwu-, a na siewie bezpośrednim trzykrotnie w po­równaniu z uprawą tradycyjną (38.9).
EN
In the years of 1995-2002, in static crop seąuence experiment: sugar beet - winter wheat - soybean - winter wheat + inter crop (white mustard), established on good rye soil complex, the influence of three soil tillage systems (A - ploughing, B -ploughless, C - direct sowing) on yielding, plant number, chosen features of yield structure of the crop as well as energetic efficiency was compared. The soil tillage did not differentiate an average grain yield of the crop. However, smaller yields, about 4% on ploughless tillage (B), and about 6% on direct sowing tillage (C), in comparison to ploughing tillage (A - 53,2 dt/ ha) were observed. Significant differences of yielding were in theyears of less favourable weather conditions for growth and development of the crop. Standard deviation (S) was: 22.8 dt/ ha - for ploughing tillage (A); 23.5 dt/ ha - for ploughless tillage (B) - and 21.7 dt/ha -for direct sowing tillage (A). The plant's number, number ofears on area unit as well as the weight of grains from ear was smaller on objects with direct sowing tillage (C). Energetic efficiency of inputs of soil tillage and sowing was two times on ploughless tillage (B), and three times on direct sowing (C) higher in comparison to ploughing tillage (A - 38.9).
11
Content available remote Warunki meteorologiczne a plonowanie ziemniaków średnio wczesnych
75%
EN
On the basis of 8 years (1993-2000) data from Research Station Wrocikowo at north part of Poland the investigations on the impact of meteorological factors on yields of medium-early varieties (Glad, Kolia, Maryna) of potato were conducted. The role of independent variables played: mean temperatures, sum of precipitation, solar energy and sum of sunshine hours as well as insufficiency of air humidity. The variability of yields of potato ranged from 179 dt/ha to 729 dt/ha and it was caused by different weather condition during the vegetation periods. It was found the significant simple correlation between mean temperatures of July and August and yield of Maryna variety. Sum of precipitation in July correlated significantly with yields of Kolia variety as well as sum of precipitation in August correlated with yields of Maryna variety. Significant multiple regression occurred in case of yields of Glada variety. The equation of regression consisted of variables: mean temperatures sum of precipitation, solar energy and sum of sunshine hours.
EN
A pot experiment was carried out at a vegetation hall of the Agricultural Chemistry Department, Agricultural University of Kraków in 1996-1999. The investigations aimed to observe plant tolerance to chromium supplied to the soil with composts and vermicomposts based on tannery sludge overloaded willi this metal on !he basis of their yield. Applied tannery composts and vermicomposts influenced diversification in the yields of cultivated plants. The biggest differentiation in yields was found in the two first years of the experiment, whereas in the third and fourth year the consecutive effect of organic materials was weaker. Mechanism of diversified plant reaction to the sludge, composts and vermnicomposts added to the soil resulted from their different abilities to utilize nutrients and from the succession of plants and finally from different tolerance of individual plant species to supplied chromium concentrations. Obtained values of tolerance index (Ti) allow for an assumption that beside chromium there is another factor which may cause growth inhibition, mainly of plant root system.
PL
W latach 1996-1999 przeprowadzono doświadczenie wazonowe, którego celem było prześledzenie działania bezpośredniego i następczego chromu wprowadzonego wraz z kompostami i wermikompostami z osadów garbarskich na plon wybranych roślin uprawnych. Uzyskane plony roślin porównywano z uzyskanymi pod wpływem nawożenia mineralnego i obornika. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić zróżnicowane reakcje roślin na wprowadzony do gleby chrom w formie materiałów organicznych pochodzenia garbarskiego. Należy jednak stwierdzić, że chrom wprowadzony w kompostach i wermikompostach oraz osadzie biologicznym nieprzetworzonym nie działał toksycznie na rośliny, co potwierdzały równorzędne plony roślin w tych obiektach z plonami roślin nawożonymi obornikiem, a wyższe od plonów roślin stwierdzonych w obiekcie nawożonym mineralnie. Największe zróżnicowanie plonów wystąpiło w I i II roku doświadczenia, natomiast w III i IV roku badań nie stwierdzono większych różnic w plonach uprawianych roślin. Mechanizm zróżnicowanej reakcji roślin na wprowadzone do gleby osady, komposty i wermikomposty wynikał z niejednakowej ich zdolności do wykorzystywania składników pokarmowych, jak również kolejności uprawy oraz różnej tolerancji poszczególnych gatunków na ilość wprowadzonego chromu. Uzyskane wartości wskaźnika tolerancji (Ti) pozwalają sądzić, że oprócz chromu istnieje inny czynnik mogący powodować zahamowanie wzrostu głównie systemu korzeniowego roślin.
PL
Przedstawiono trzy metody obliczania objętości pędów wierzby energetycznej oraz przeprowadzono empiryczną weryfikację możliwości zastosowania tych metod w kontekście przewidywania plonu wierzby (Salix) z 3-letniej plantacji.
EN
The paper presents three methods used to compute the volume of energy willow sprouts. Moreover, the researchers carried out empirical verification of potential to use these methods for the purpose of predicting willow (Salix) crop from a 3-year-old plantation.
PL
W tzw. rolnictwie precyzyjnym, wykorzystującym satelitarne systemy GPS i DGPS zasadniczą rolę odgrywają instalowane w rolniczych maszynach do zbioru plonów czujniki, systemy i urządzenia do pomiaru i rejestracji zróżnicowanej miejscowo wielkości plonu. W artykule omówiono zasady działania tych systemów w zastosowaniu do pomiaru miejscowej wielkości różnych rodzjów plonów.
EN
In the so called precision farming, in which the GPS and DGPS systems are used, crucial role play sensors and systems mounted in agricultural harvesting machines for measurement and registering the locally diversified yield quantity. Principles of operation of these systems in their application to be measurement of local yield quantity of various kinds of yields are being discussed in the paper.
16
Content available remote Kody jreskowe jakości plonów roślin i gleb uprawnych
75%
PL
Rolnik- producent może skorzystać z udogodnień i posługiwać się takimi oznaczeniami, które powinny być zrozumiałe na rynku międzynarodowym. Tym celom służy nowa generacja kodów kreskowych, łączących jakość gleb z jakością wyprodukowanych plonów.
EN
Made an attempt the coding communal a quality of agricultural soil and yield. Utterance of idea that a twofold code must be profitable to farmer for a markets. International and inside.
PL
Przedstawiono metodę monitorowania plonu trawy zbieranej sieczkarnią polową przez pomiar grubości warstwy materiału roślinnego między walcami wciągająco-zgniatającymi. Stwierdzono, że podczas pomiaru grubości tej warstwy potrzebne jest również ciągłe monitorowanie prędkości obrotowej górnego walca, prędkości ruchu agregatu ciągnik-sieczkarnia i wilgotności roślin. Wymagana jest także informacja o rozstawie wałków trawy.
EN
The method for yield monitoring during grass harvesting with the trailed forage harvester, based on plant material layer thickness measured between the rear feeding rolls is presented. It was found that the layer during thickness measurements it was essential to monitor constantly the upper roll rotational speed, tractor-harvester aggregate speed and plant moisture content. The information on the grass swath spacing was also needed.
PL
W eksperymencie przeprowadzonym w latach 2005-2009 w dwóch miejscowościach, tj. Jadwisin woj. mazowieckie i Osiny - woj lubelskie, badano wpływ takich czynników jak: system produkcji( tj. ekologiczny i integrowany), warunki glebowe i klimatyczne na wielkość plonu bulw i jego strukturę. Przebadano 16 odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności. Zarówno wielkość plonu, jak i udział w nim bulw różnej wielkości zależały od wszystkich badanych czynników. Najwyższe plony uzyskano w systemie integrowanym. Stwierdzono, że na glebach bardzo lekkich uprawa ziemniaków w systemie ekologicznym jest nierentowna ze względu na bardzo niskie plony. Zaobserwowano różnice w produktywności odmian różnej wczesności uprawianych w systemie ekologicznym w zależności od warunków klimatyczno-glebowych. Udowodniono różnice w wielkości plonu handlowego i plonu bulw dużych w zależności od systemu produkcji i miejsca uprawy, nie udowodniono istotnych różnic w stosunku do plonu bulw małych.
EN
In the experiment carried out in the years 2005-2009 in two localities: Jadwisin and Osiny the influence of crop production system, type of soil and climatic conditions on yield and tuber size distributions of potatoes was investigated. 16 potato cultivars of different earliness were tested. Tuber yield as well as tuber size distribution depended on all tested factors. The highest yield was achieved in integrated system. It was stated that production of potato in organic system on very light soil was unprofitable because of very low yielding level. The differences of productivity of cultivars from different earliness grown in organic system depending on environmental conditions were observed. Significant differences in marketable yield and yield of big tubers (>60 mm) depending on crop production system and place of grow were proved. There were no differences in relation to small tubers.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.