Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko ubezpieczeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Ewolucja underwritingu w ubezpieczeniach na życie
100%
PL
Underwriting jest procesem mającym wpływ na wdrażanie założonych strategii ubezpieczeniowych co do jakości portfela i adekwatności składki, rentowność produktów, a w konsekwencji oddziałuje również na koszty i wypłacalność całego zakładu ubezpieczeń. W artykule, na podstawie analizy źródeł literaturowych, przedstawiono ewolucję procesu underwritingu. Zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w underwritingu od XIX wieku do czasów współczesnych. Wskazano postęp cyfryzacji i wykorzystanie aplikacji mobilnych, które dają nowe możliwości oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie.
EN
Underwriting is a process that has an impact on the insurance strategies implementation as to the quality of the portfolio and the adequacy of the premium, and the profitability of products. It consequently also affects the cost and solvency of insurance company.The purpose of the paper is to analyse and to present the evolution of underwriting in life insurance. The changes from XIX century to the present in the underwriting process were presented. The progress of digitalization and the use of mobile applications that give new opportunities for risk assessment in life insurance are indicated.
PL
Celem artykułu jest wskazanie i opis najbardziej charakterystycznych ryzyk ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach dzieł sztuki. Autor, zwracając uwagę na niestandardowość dzieł sztuki, zauważa, że zakres i rodzaj ochrony ubezpieczeniowej będzie w wypadku tych ubezpieczeń wyjątkowo zróżnicowany. Mimo tak indywidualnego charakteru omawianego przedmiotu ubezpieczenia istnieje możliwość wyszczególnienia ryzyk najbardziej relewantnych dla tego typu ubezpieczeń. Pierwszym z nich jest ryzyko kradzieży dzieła sztuki, drugim działalność żywiołów, w ramach trzeciej grupy ryzyk są umieszczone pozostałe ryzyka powszechne w praktyce ubezpieczeniowej – ryzyko dewastacji dzieła sztuki, ryzyka w transporcie i podczas renowacji dzieła sztuki. Artykuł, poza odwołaniem się do orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz literatury z zakresu rynku dzieł sztuki, zawiera odniesienia historyczne, kulturowe oraz gospodarcze.
EN
The aim of the article is to indicate and describe the most characteristic insurance risks in insurance of artworks. The author, bearing in mind the non-standard nature of the works of art, observes that the scope and type of insurance coverage will be exceptionally diverse in this case and will frequently require a tailor-made insurance product. Despite an individual character of the discussed subject of insurance it is possible to specify the most relevant risks for this type of insurance. Firstly, it is the risk of artwork theft. Secondly, there are damages caused by natural disasters, whereas the third group consists of the remaining risks common in insurance practice, such as the risk of devastation of works of art, risks in transit and risks during the restoration of artworks. In addition to relating to case law, legal and art market literature, the article contains historical, cultural and economic references.
3
84%
PL
Praca analizuje wpływ ryzyka na szeroko pojmowaną działalność gospodarczą oraz nieruchomości. Jej celem jest przybliżenie pojęcia „zarządzanie ryzykiem” i przedstawienie złożonego procesu zarządzania ryzykiem w organizacjach. Szczególny nacisk w opracowaniu został położony na ryzyko katastroficzne powodujące wysokie straty w nieruchomościach oraz zarządzanie nim poprzez ubezpieczenie.
EN
The paper analysis the influence of widely understood business activity and real estate matters. It brings closer the issue of ‘risk management’ and presents the complex process of risk management in organisations. The work pays special attention to catastrophic risk causing high losses in properties and risk management by insurance. Issues raised in the article constitute the authoress’ research and dissertation subject, where selected theses of the paper come from.
PL
Artykuł porusza problematykę ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Polsce. Opisano ryzyko związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych oferujących ochronę przed katastrofami. Szczegółowe rozważania poświęcono znaczeniu ubezpieczeń od skutków katastrof naturalnych dla finansów towarzystwa ubezpieczeniowego oraz analizie czynników wpływających na zyski lub straty towarzystwa poprzez portfel tych ubezpieczeń.
EN
The paper describes insurance protecting from natural catastrophes in connection with performance of insurance companies on Polish market. The risk connected with sales of insurance products offering protection from catastrophes was presented. Special attention was given to the importance of catastrophic insurance for finances of insurance companies as well as to the analysis of elements influencing profit or loss of insurance companies through such insurance.
5
Content available remote Perspektywa konfliktu interesów a problem ryzyka działalności ubezpieczeniowej
84%
PL
Artykuł stanowi przyczynek do uporządkowania i rozbudowy wiedzy w zakresie decyzji o podejmowaniu ryzyka przez zakład ubezpieczeń w warunkach sprzeczności celów interesariuszy zakładu, co stanowi nową perspektywę spojrzenia na ryzyko zakładu ubezpieczeń w literaturze polskiej. Opracowanie przedstawia syntetycznie rezultaty podejmowania ryzyka związanego z poziomem funduszu ubezpieczeniowego oraz ryzyka inwestycyjnego dla trzech wiodących grup interesariuszy: akcjonariuszy zakładu, menedżerów oraz ubezpieczonych. W artykule naświetlono konflikt interesów związany z asymetrią rozkładu korzyści i kosztów płynących z podejmowania ryzyka, możliwości wpływania przez interesariuszy na decyzje zakładu oraz rolę wymogów kapitałowych w redukcji tej asymetrii. Opracowanie jest oparte na analizie literatury światowej i porządkuje dorobek dyskusji naukowej w tym obszarze
EN
The problem of insurance companies’ risk-taking is well known. However it is rarely deliberated in the context of conflict of interest. Such a context creates a well-grounded perspective for detecting factors which influence insurance companies’ risk-taking. Such factors should be taken under consideration not only in insurance company management but in designing regulations for the insurance sector as well. In the article international literature is presented and systemized. The article deliberates asymmetry of cost and benefits incurred by the main stakeholders of an insurance company. The capacity of stakeholders to influence company risk-taking is also presented. Additionally, capital requirements are described as a means to protect the weakest stakeholders – the insured. The article is a preliminary study which may lead to future research in the field of corporate governance and market discipline within the insurance sector.
7
Content available remote Dobrowolne ubezpieczenie społeczne w świetle zasad konstytucyjnych
84%
EN
In the article the author examines the range of the optional social insurance, which is from 1 January 2013 under the ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r., poz. 637) will be changed. Optional insurance is examined in a broad aspect, not only from the point of view of art. 7 of the act, but also in the situation of the confluence of titles to social insurence. The author argues that the issue of relationship rules regarding access to health insurance and accident insurance and disability pension is inconsistent with the risk in question is protected by insurance and the principle of equality. It is noted that the relationship of four different insurance regimes in the right to the insurance significantly reduces the number of people that can secure your professional activity by premium.
PL
W artykule autorka analizuje zakres dobrowolnego ubezpieczenia społecznego, który został od 1 stycznia 2013 r. zmieniony na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r., poz. 637). Dobrowolne ubezpieczenie jest badane w szerokim aspekcie, nie tylko z punktu widzenia art. 7 ustawy, ale również w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. Autorka stawia tezę, iż kwestia powiązania zasad dotyczących przystąpienia do ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego z ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi jest sprzeczna z ryzykiem chronionym przez przedmiotowe ubezpieczenia oraz zasadą równości. Zauważa, iż powiązanie czterech różnych reżimów ubezpieczeniowych w prawo do przystąpienia do ubezpieczenia znacząco ogranicza krąg podmiotów mogących zabezpieczyć swoją aktywność zawodową przez składkę.
PL
Artykuł stanowi przegląd, miejscami krytyczny, kluczowych wątków odnoszących się do audytu wewnętrznego, jego roli i sposobu funkcjonowania we współczesnej instytucji finansowej, w tym w szczególności w zakładzie ubezpieczeń w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem. Autorzy artykułu dokonują analizy funkcjonowania audytu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń zarówno w wymiarze teoretycznym, jak praktycznym. Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest analiza Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego oraz przywołanie praktyk rynkowych w kwestii znaczenia audytu wewnętrznego w organizacji, optymalnych warunków efektywnego funkcjonowania oraz jego wpływu na zarządzanie zakładem ubezpieczeń. Opierając się na usystematyzowanej informacji dotyczącej zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego autorzy dokonują pogłębionej analizy tematu skupiając się na prawnym podłożu jego funkcjonowania (w kontekście dyrektywy Solvency II oraz wymagań KNF) i pozycji w formalnym systemie kontroli wewnętrznej zakładu ubezpieczeń. Odwołują się również do praktyki zakładów ubezpieczeń i stojących przed nimi wyzwań w odniesieniu do współpracy w ramach systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia efektywności oraz gwarancji niezależności i obiektywizmu audytu wewnętrznego.
EN
The article provides a partly critical overview of the key topics relating to internal auditing, its role and operation in a contemporary financial institution, primarily, in the insurance company in the context of the integrated risk management system. The authors carry out an analysis of internal audit operation in the insurance undertaking both from a theoretical and practical perspective. The starting point for further considerations is provided by the examination of International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing as well as market practices in terms of the internal audit role in an organization, the optimal conditions for effective performance and the impact of its presence on the insurance company management. On the basis of structured information on the principles of internal audit performance, the authors make an in-depth analysis of the issue, focusing on the legal ground for its operation (in the context of Solvency II Directive and the PFSA requirements) and its position in a formal internal control system of the insurance company. Additionally, they refer to the practice of insurance companies and challenges facing them with regard to cooperation within the framework of the internal control system in order to ensure the efficiency and guarantee the independence and objectivity of internal auditing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.