Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hazard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa o grach hazardowych, która zastąpiła dotychczasową regulacje polskiego prawa hazardowego w postaci ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Podobnie jak w ugzw, ustawodawca przyjął model ścisłej reglamentacji działalności hazardowej, wskazując, że może ona być podejmowana wyłącznie na zasadach określonych w ustawie. (fragment tekstu)
EN
The text concerns a problem of issuing by the Ministry for Matters of Public Finances decisions in matter of determining a character of a game or wager. The author presents in a detailed way legal solutions binding in this scope and judical decisions of administrative courts, which relates to them. (original abstract)
XX
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwo nastawione wyłącznie na zysk odchodzi w przeszłość. Używane w publikacjach branżowych stwierdzenie, że "wypłacanie zysku przez firmę jest warunkiem koniecznym istnienia firmy, ale nie jest warunkiem dostatecznym" [Herman, 2013, s. 10], podlega ciągłej weryfikacji. Rynek zdaje się potwierdzać, że przedsiębiorstwo ma szansę przetrwania, jeżeli zadowala wszystkich swoich interesariuszy. Póki co jest to jeden z atutów pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku, chęć wyróżnienia się stosowaniem najwyższych standardów rynkowych. Celem rozdziału jest wskazanie specyfiki społecznej odpowiedzialności w branży hazardowej na przykładzie Totalizatora Sportowego. (fragment tekstu)
3
Content available remote Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego.
100%
XX
Celem pracy jest analiza zależności między oportunizmem podmiotów i instytucji a wzrostem ryzyka systemowego. Zastosowano metodę badawczą, która obejmuje m.in. rozpoznanie istoty i rodzajów oportunizmu, analizę transferu ryzyka kredytowego, identyfikację stymulatorów hazardu moralnego i ryzyka systemowego. Ponadto przedstawiono sposoby ograniczania oportunizmu i jego negatywnych konsekwencji. Wskazano, że hazard moralny stosowany przez duże instytucje finansowe prowadzi do kryzysu zaufania. To przekłada się na wzrost ryzyka systemowego. Konieczna jest poprawa jakości środowiska instytucjonalnego. Postulowane jest wdrażanie mechanizmów i instrumentów, które powinny wymuszać ponoszenie konsekwencji swoich działań oraz ograniczać nadmiernie ryzykowne zachowania.(abstrakt oryginalny)
EN
This study aims to analyze the interrelation between the opportunism of entities and institutions and the systemic risk growth. The applied research method involves, inter alia, the investigation of the essence and types of opportunism, the analysis of the credit risk transfer, the identification of the moral hazard and systemic risk stimulators. Moreover, ways to reduce opportunism and its negative follow-ups have been presented. It has been indicated that the moral hazard applied by major financial institutions leads to a crisis of trust. It translates into the growth of a systemic risk. The quality of the institutional environment needs to be enhanced. The mechanisms and instruments that should enforce bearing the consequences of their actions and limit excessively-risky behaviours are recommended.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiona została jedna z form hazardu jaką są zakłady bukmacherskie (sportowe). Opisane zostały podstawowe informacje na temat tych zakładów, regulacji prawnych i podatkowych w Polsce. Scharakteryzowany został także rynek i jego struktura. Przybliżony został podział stadiów uzależnienia wśród hazardzistów. Przedstawione zostały również wyniki przeprowadzonej ankiety, na temat skłonności studentów uczelni ekonomicznej do sportu i zakładów sportowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presented one of the forms of gambling that is betting (on sports), ft describes basic information about these facilities, legal and tax regulations in Poland. It also characterized the market and its structure, and approximated division of stages of addiction among gamblers. It also includes the results of the survey on the economic tendency of college students to sports and sports betting. (original abstract)
XX
Model proporcjonalnych hazardów jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod w analizie czasu przeżycia. Zmienną zależną jest funkcja hazardu, która jest wyjaśniana przez czynnik zależny tylko od czasu (nazywany hazardem bazowym) oraz czynnik związany ze zmiennymi objaśniającymi. Model oparty jest na kilku restrykcyjnych założeniach. Jedno z nich dotyczy stałości ilorazu hazardów w czasie. Niemniej jednak odchylenie od tego założenia nie jest jednoznaczne z koniecznością rezygnacji ze stosowania modelu Coxa. Niniejszy artykuł prezentuje dwie metody modyfikacji modelu dla przypadku nieproporcjonalnych hazardów: wprowadzenie do modelu interakcji wybranych zmiennych objaśniających ze zmienną czasową oraz model warstwowy. Przeprowadzone kalkulacje dostarczają dowodów na to, że przedstawione metody poprawiają statystyki dopasowania modelu w porównaniu z oryginalnym modelem Coxa. Ponadto możliwa jest bardziej precyzyjna interpretacja wyników, umożliwiająca uwzględnienie zmiennego w czasie wpływu danej zmiennej objaśniającej na poziom hazardu. Wybór jednej z dwóch przedstawionych metod modyfikacji modelu Coxa dla przypadku nieproporcjonalnych hazardów nie jest jednoznaczny i powinien być dostosowany do konkretnej analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
Cox proportional hazard model is one of the most common methods used in time to event analysis. The idea of the model is to define a hazard level as a dependent variable which is explained by the time-related component (so-called baseline hazard) and the covariates- related component. The model is based on several restrictive assumptions one of which is the assumption of proportional hazard. However, if this assumption is violated, this does not necessarily prevent an analyst from using Cox model. The current paper presents two ways of model modification in the case of non-proportional hazards: introducing interactions of selected covariates with function of time and stratification model. Calculations performed give the evidence that both methods result in better model fit as compared with the original model. Additionally, they allow interpreting the parameters estimates more precisely, taking into account the effect of the covariate at the hazard level that is changing over time. The choice of the appropriate method of tied events handling however is not straightforward and should be adjusted to the particular analysis purpose.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań z zakresu uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznych Atlantic City oraz ekonomicznych skutków obsługi ruchu turystycznego w tej jednostce osadniczej. W historii rozwoju funkcji turystycznych Atlantic City wyróżnić można kilka głównych faz - cyklicznych sekwencji wpisujących się w koncepcję cyklu ewolucji obszaru turystycznego R.W. Butlera (1980). Na początku lat 70. XX w. szansy na powstrzymanie upadku funkcji turystycznych Atlantic city upatrywano w legalizacji hazardu, który miał być główną determinantą "odrodzonej" działalności turystycznej.(abstrakt autora)
EN
This paper seeks to present the results of a study of the development of tourist functions in Atlantic City and the economic effects of the service of tourist traffic in this city. In the history of its tourist functions one can distinguish several major stages, cyclic sequences, in accordance with R.W. Butler's (1980) conception of the evolutionary cycle of a tourist area. In the early 1970s a chance to stop the declining tourist functions in Atlantic City was sought in the legalisation of gambling, which was regarded as the chief determinant of the city's 'reborn' tourist activity. The implementation of this project led to the modernisation of the urban tourist space (Tables 1, 2) and an increase in tourist traffic. In 2005 the number of tourists visiting Atlantic city reached a maximum of 34.9 million (cf. Table 3), and in 2006 the city's casinos-hotels earned the highest total income - 5.2 billion dollars (Table 4). In 2009 the gambling market slumped, causing a slowdown in the development of the city's tourist functions. This was put down to two factors: 1) the global crisis, and 2) the legalisation of gambling in other states, also in Indian reserves. The economic effects of those factors, combined with the legalisation of gambling online (2013), could be felt not only by individual casinos-hotels, but also by the city as a whole. In 2012 the number of its visitors dropped to 27.2 million, while the income of hotelling-entertainment facilities amounted to 4.3 billion dollars. (author's abstract)
EN
In this paper I show that within expected utility large buying and selling price gap is possible and [R] paradox may be resolved if only initial wealth is allowed to be small. It implies giving up the doctrine of consequentialism which may be reduced to requiring initial wealth to be total lifetime wealth of the decision maker. Still, even when initial wealth is allowed to be small and interpreted narrowly as gambling wealth, classic preference reversal is not possible within expected utility. I show that only another kind of reversal which I call preference reversal B is possible within expected utility. Preference reversal B occurs when buying price for one lottery is higher than for another, but the latter lottery is chosen in a direct choice. I demonstrate that classic preference reversal is susceptible to arbitrage whereas preference reversal B is not which suggests that the latter reversal is more rational. (original abstract)
EN
Kenneth J. Arrow's disruptive work, Medical Uncertainty and Welfare Economics, published in 1963, was one of the first studies investigating the effects of moral hazard on the healthcare sector. Since then, countless works exploring that subject have been published. The history of research on moral hazard in medical insurance shows that this concept is defined differently in other areas of the economy than healthcare. The proposed work is an attempt to understand and conceptualise the moral hazard in health insurance. As uncommon circumstances marked 2020, we now consider health insurance through the impact of the SARS-CoV-2 pandemic. This work discusses the results of an investigation of the impact of moral hazard and its implications on the health insurance sector during COVID-19. The author designed and conducted a study that presented several metrics involving the distribution of medical expenditures, the effect of price on medical care consumption, PLS (profit and loss sharing) concept and their mediating and moderating effect on moral hazard in the insurance sector. (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest analiza zmian cen akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w czasie bessy w 2011 roku i w ciągu dwóch kolejnych lat, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów: budowlanego, deweloperskiego i przemysłu materiałów budowlanych. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano metody analizy trwania: model logitowy, model regresji Coxa i estymator Kaplana-Meiera. Wynik - Oceniono ryzyko i intensywność spadku cen akcji wyróżnionych sektorów na tle pozostałych sektorów w 2011 roku. Następnie zbadano szansę i intensywność odrobienia strat do końca 2013 roku. Do oceny ryzyka spadku wartości akcji o 30% i szansy 40-procentowego wzrostu cen od wartości minimalnej wykorzystano model logitowy. Model regresji Coxa umożliwił wskazanie sektorów, których ceny akcji spadały najintensywniej i które najintensywniej odrabiały straty. Oryginalność/Wartość - Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu rynku kapitałowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The subject of the article is to analyze the fluctuations of share prices of companies operating in the construction industry, real estate development and building materials industry which were listed on the Stock Exchange in Warsaw during the bear market in 2011 and over the next two years. Design/Methodology/approach - The methods of duration analysis was used: logit model, Cox regression model and Kaplan-Meier estimator. Findings - The risk and intensity of decrease in share prices in the examined sectors compared to other industries in 2011 were assessed. Then, the odds and intensity of their recovery by the end of 2013 were examined. A logit model was used to assess the risk of 30% decrease in the value of share prices and the chance of 40% growth in share prices above the minimum price. The Cox regression model allowed to point the sectors whose share prices were falling and recovering in the most intensive way. Originality/Value - The application of use of methods of duration in the study of the capital market.(original abstract)
XX
Jako początek historii rachunku prawdopodobieństwa podaje się zwykle rok 1654, kiedy to hazardzista de Mere zaproponował Pascalowi do rozwiązania dwa problemy. Były one rozwiązane w tym samym roku niezależnie od siebie przez Fermata i Pascala. Ignoruje się zaś fakt, że takie problemy dyskutowane i rozwiązywane były 200 lat wcześniej przez matematyków włoskich. W artykule przedstawiono szkic historii rozwoju nauki o losowości w tzw. okresie przedpascalowskim.(abstrakt oryginalny)
EN
Traditionally, the history of probability theory is dated for the year 1654, when a gambler de Méré proposed to Pascal two problems to solve. The problems were solved independently by B. Pascal and P. Fermat. One rather ignores that similar problems had been discussed and solved two hundred years earlier by Italian mathematicians. The article presents a sketch of the history of pre-Pascalian period of development of the doctrine of chances.(original abstract)
XX
Wraz z globalnym rozwojem technologicznym rynek hazardu staje się powszechnie akceptowalną formą rozrywki i nabiera coraz większego znaczenia ekonomicznego dla gospodarek poszczególnych państw. W niniejszym artykule podjęto tematykę związaną z regulacjami rynku zakładów wzajemnych, będącego częścią szeroko pojmowanego rynku hazardu, w wybranych krajach Unii Europejskiej. W artykule dokonano analizy porównawczej regulacji prawno-podatkowych w zakresie rynku zakładów wzajemnych, która wskazuje, iż dominującym podejściem w państwach członkowskich UE jest model kontrolowanej liberalizacji, który w większym stopniu niż alternatywny model restrykcyjny sprzyja dynamicznemu rozwojowi danego rynku, a tym samym większym korzyściom dla gospodarek poszczególnych krajów, m.in. w postaci zwiększonych wpływów budżetowych. (abstrakt oryginalny)
EN
With an increasing global technology development, the gambling market is becoming a widely accepted form of entertainment and gaining a significant importance for the economies of different countries. This study discusses the issues related to betting market while providing a comparative analysis of the legal and tax regulations of betting markets in selected countries of the European Union. The analysis indicates that the controlled liberalization model is the dominating approach within the EU Member States. Furthermore, when comparing with the alternative-restrictive model, the controlled liberalization policy enables more dynamic betting market growth while providing several benefits for local economies, e.g. increased budget revenues.(original abstract)
12
Content available remote Casino Taxation in a Normative and Economic Context: the Case of Poland
75%
EN
The aim of this article is twofold. First, it provides an overview of theoretical background of casino taxation. Second, it analyses the provisions of the Act regulating casino taxation in Poland and evaluates the consequences of the new Gambling Law in force since 2010. The first section of it discusses motives, outcomes and forms of casino taxation, taking into account inter alia the assumptions of optimal tax theory. It then deals with Polish regulations concerning the organisation of gambling in casinos and gambling tax design. The last section of the article analyses the scale of operation of Polish casinos, their revenues and the tax due on gambling activities. (original abstract)
XX
W opracowaniu przeprowadzono analizę zmian Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.) w zakresie prowadzenia gier w pokera online w kontekście przepisów i instytucji chroniących potencjalnych graczy. Przyjęto tezę, że brak takich regulacji zastąpił ogólny zakaz hazardu online uznany przez ustawodawcę za rodzaj prewencji. Opracowanie skupia się na analizie luki, jaką można zauważyć w zmienionych przepisach ustawy hazardowej. Luka ta zatem polega na braku regulacji oraz instytucji chroniących potencjalnych graczy-konsumentów, a zwłaszcza osoby nieletnie i nie w pełni świadomie podejmujące swoje czyny, przed skutkami hazardu. Szczególnie ciekawy staje się poruszony problem w konfrontacji z uzasadnieniem motywów, jakimi kierował się ustawodawca, wprowadzając wspomniane zakazy. W opracowaniu przywołano przykłady instytucji ochronnych w wybranych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we analyse amendments to the Gambling Act of 19 November 2009 (OJ 2009, no. 201, item 1540, as amended) concerning the playing of online poker games in the context of laws and institutions protecting potential players. We argue that the absence of such regulation was replaced by a blanket ban on online gambling, which the legislature perceives as a preventive measure. The paper focuses on an analysis of the gap that came to light during a review of the amended provisions of the Gambling Act. The gap consists in a lack of either regulation or indeed institutions protecting potential gamers-consumers, especially minors but also those that have an impaired perception of the actions they take, against the consequences of gambling. The legislature's rationale in enforcing a prohibition is of particular interest. The paper also looks at sample protective institutions in selected European countries. (original abstract)
XX
Na temat tego, czy poker jest grą szczęścia (losową) czy grą umiejętności toczy się w Polsce i na świecie ożywiona dyskusja, także akademicka. Od rozstrzygnięcia tej kwestii uzależnia się zakwalifikowanie pokera na równi z grami hazardowymi i jego penalizację. Artykuł stara się odpowiedzieć na to pytanie na podstawie przeglądu badań teoretycznych, symulacyjnych, eksperymentalnych i empirycznych, poświęconych tematyce gry w pokera, a w szczególności jego najbardziej popularnej odmianie - Texas Hold'em. Wyniki jednoznacznie wskazują, że choć w grze występuje element losowy, w długim okresie to umiejętności odgrywają kluczową rolę, nie mniejszą niż w przypadku niektórych innych dyscyplin sportowych. Poruszany jest problem kwantyfikacji losowości pokera - minimalnego okresu, po jakim umiejętności zyskują przewagę nad szczęściem. Proponowane jest także bardziej pragmatyczne podejście do regulacji, opierające się nie tyle na udziale losowości w grze, ile na rachunku zysków i strat, z uwzględnieniem wyceny kosztów i korzyści zewnętrznych, takich jak wpływy z podatków, miejsca pracy, dobrobyt konsumentów, oraz przestępstwa i uzależnienia związane z pokerem, a w przypadku delegalizacji - pokerowym podziemiem. (abstrakt oryginalny)
EN
Whether poker is a game of luck or skills remains open to debate, both in Poland and abroad. The answer to this question determines if poker is classified as gambling and potentially penalized. This paper provides the merits to answer this question based on the review of theoretical, simulation-based, experimental and empirical studies devoted to the game of poker, and in particular - Poker Texas Hold'em. The results univocally show that although there is a component of chance in poker, it is the skills that matter in the long run (to the similar extent as in sports). Quantifying chance in poker is also discussed - the minimum amount of time required for skills to statistically outweigh chance. In conclusions, I propose a more pragmatic approach to regulation - based not on classifying poker as a game of luck or a game of skill, but rather taking the cost and benefit analysis into account, which includes externalities and consumers' welfare change associated with either of the solutions - legalizing or delegalizing poker. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja niektórych ujęć hazardu moralnego występującego w sektorze zdrowia. Omówione zostaną najistotniejsze aspekty tego zjawiska wywodzącego się z zachowań (postaw) świadczeniobiorców: hazardu ex ante oraz ex post. (fragment tekstu)
16
Content available remote Umowa zakładu wzajemnego
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka umowy zakładu wzajemnego. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo sądowe, nie poświęciły temu tematowi zbyt wiele uwagi. Wydaje się jednak, że wraz z rozwojem w dziedzinie zakładów wzajemnych będą się pojawiać coraz częściej wątpliwości dotyczące podstawy nawiązania tego stosunku prawnego. (fragment tekstu)
17
Content available remote Uwarunkowania sytuacji finansowej spółek sektora hazardu
75%
XX
W opracowaniu przedstawiono sytuację finansową oraz wskazano na źródła finansowania działalności spółek z rynku gier i zakładów wzajemnych w latach 2003-2008. Stwierdzono systematyczną poprawę ogólnej sytuacji finansowej podmiotów z rynku niskiego hazardu. Wystąpił znaczący wzrost wartości majątku obrotowego spółek, którego finansowanie odbywało się głównie zobowiązaniami długoterminowymi. Odnotowano dużą niezależność finansową w przypadku rynku gier objętych monopolem państwa, pozwalającą na spłatę zobowiązań z własnych źródeł kapitałowych. Potwierdzeniem tego był wysoki poziom wskaźnika zastosowania kapitałów własnych oraz niska wartość wskaźnika zastosowania kapitałów obcych. W przedsiębiorstwach prowadzących gry wysokohazardowe występowało coroczne zwiększanie wartości majątku. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the financial situation and identifies the sources of financing for companies from the games and betting in 2003-2008. It was found systematic improvement in the overall financial situation of entities with a low gambling market. A significant increase in total current assets of companies whose financing was mainly long-term commitments. There has been a large financial independence for the games covered by the monopoly of the state to allow for the repayment of capital from its own sources. The high gambling enterprises occurred annually increasing the value of the property. (original abstract)
EN
Two models of gambling destinations were developed to illustrate how external shocks from tourist origin countries are spread via tourist flows into destinations. Theorising on such mechanisms made it possible to simulate the driving forces behind business cycles and offer a theoretical construct for numerical analysis. It was found that favourable changes in push and pull factors can create a sound environment of lower prices, more tourism and growing income.*(original abstract)
19
Content available remote System dopłat w grach hazardowych
75%
XX
Celem artykułu było omówienie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych dotyczących obciążeń dopłatami gier urządzanych przez podmioty państwowe oraz przeprowadzenie symulacji uwzględniającej rozszerzenie dopłat dla wszystkich rodzajów gier urządzanych również przez pozostałe prywatne podmioty rynku gier i zakładów wzajemnych w Polsce, ze wskazaniem na skutki i konsekwencje wprowadzonych zmian. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the system of surcharges in gambling. The legal and economic aspects of surcharges levied on games conducted by state-owned companies have been discussed. The effects and implications of extending surcharges to private businesses have been shown. The period 2003-2008 was studied. The amount of surcharges depends on the income from lotteries and gambling. The achieved revenues of 3.8 billion PLN went to special purposes: sport and culture. Private companies generate additional revenues of 1.38 billion PLN. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przeprowadzenie dekompozycji nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce wzdłuż całego ich rozkładu, na podstawie "Europejskiego badania dochodów i warunków życia" (EU-SILC) w roku 2014. W badaniu wykorzystano możliwość oszacowania warunkowej funkcji rozkładu za pomocą elastycznych modeli hazardu ze zmiennymi objaśniającymi. Zastosowane podejście pozwoliło na wyjaśnienie struktury nierówności dochodowych pomiędzy dwiema badanymi grupami osób oraz na wyprowadzenie wniosków dotyczących wpływu indywidualnych cech osób na obserwowane różnice. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem płac zwiększały się nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn. Rozmiar oraz udział części niewyjaśnionej przez model rosła dla coraz wyższych grup dochodowych, natomiast część wyjaśnioną charakteryzowały wartości ujemne. Świadczy to o tym, że kobiety mają cechy bardziej poszukiwane przez pracodawców. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this research is to decompose the gender pay gap in Poland along its distribution, based on the European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC) in 2014. The possibility of estimating conditional cumulative distribution function using a flexible hazards models with independent variables was applied in the analysis. The used method allowed to explain the structure of income inequalities between men and women and to infer the influence of individual person's characteristics on the observed differences. It was recognised that the increase in gender inequalities was accompanied by the income growth. The size and share of the unexplained by the model part grew with the amount of income, while the elucidated one was characterised by negative values. It proves that women share characteristics that are more preferred by employers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.