Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Gdzieś pomiędzy nauką a filozofią
100%
PL
Recenzja książki: Between Philosophy and Science, red. Michał Heller, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Copernicus Center Press, Kraków 2012, ss. 255.
EN
Empirical research shows that Poles do not think about old-age pensions and their level of financial knowledge is not satisfactory enough. Representatives of public authorities have started to educate society and popularize financial knowledge, especially knowledge about the social insurance system. Education is one of the ways in which a public authority can influence the judgments, decisions and behaviors of citizens. However, a completely new type of tool has appeared on the horizon, i.e., behavioural interventions. Actions that take into account the achievements of behavioural economics and other applied behavioural sciences. Such interventions have a non-invasive effect on decision-makers’ decisions and behaviour. In Poland, public authorities mainly use default options (e.g. the Open Pension Funds [otwarte fundusze emerytalne, OFE] vs. Social Insurance Institution [Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS], model of automatic enrolment in Employee Capital Plans [pracownicze plany kapitałowe, PPK], transfer of funds from OFE to ZUS), but at the same time do not use the full potential of behavioural sciences themselves. The article describes the existing ways behavioural economics are used in Poland and presents other, less invasive types of behavioural interventions that may increase the percentage of Poles who save money.
PL
Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że Polacy nie zastanawiają się nad emeryturami, a ich poziom wiedzy finansowej o tym świadczeniu nie jest zadowalający. Przedstawiciele władzy publicznej zaczęli więc edukować społeczeństwo i popularyzować wiedzę finansową, a w szczególności wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych. Edukacja to jeden ze sposobów, w jaki władza może wpłynąć na sądy, decyzje i zachowania obywateli. Pojawił się jednak zupełnie nowy typ narzędzia, czyli interwencje behawioralne – działania uwzględniające osiągnięcia ekonomii behawioralnej i innych stosowanych nauk behawioralnych. Takie interwencje w nieinwazyjny sposób wpływają na decyzje i zachowania decydentów. W Polsce władza publiczna korzysta głównie z opcji domyślnych [np. otwarty fundusz emerytalny (OFE) vs Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), model automatycznego zapisu do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), przeniesienie środków z OFE do ZUS], jednocześnie nie wykorzystując całego potencjału stosowanych nauk behawioralnych. W artykule zostały opisane dotychczasowe sposoby zastosowania ekonomii behawioralnej w Polsce, a także zaprezentowano inne, mniej inwazyjne rodzaje interwencji behawioralnych, które mogą zwiększyć odsetek oszczędzających Polaków.
EN
The aim of the paper is to critically assess the economic decisionmaking model in criminal law from the perspective of empirical legal studies and behavioral analysis of law. In the second half of the XX century the economic theory of punishment had dominant infl uence on criminal law policy in US. At the beginning of XXI century numerous statistical studies have shown limited effectiveness of the economic approach and harmful effects of the large number of prisoners currently being incarcerated. Therefore the new model of decision-making in criminal law was needed. Psychologists, behavioral economists and proponents of behavioral analysis of law were able to identify factors infl uencing decisions of criminals including hyperbolic discounting, optimism bias and affective forecasting.
PL
Celem tekstu jest ocena ekonomicznej teorii kary i powiązanego z nią modelu podejmowania decyzji z perspektywy empirycznych studiów nad prawem i behawioralnej analizy prawa. Ekonomiczna teoria kary w drugiej połowie XX wieku była podstawową teorią kary i miała znaczący wpływ na politykę karania w Stanach Zjednoczonych. Na początku XXI stulecia liczne badania statystyczne pokazały z jednej strony ograniczoną skuteczność ekonomicznego podejścia do prawa karnego, a z drugiej – szkodliwe efekty przetrzymywania w więzieniach dużej liczby osadzonych. Pojawiła się więc konieczność opracowania nowego modelu podejmowania decyzji przez przestępców. Psychologowie, ekonomiści behawioralni i zwolennicy behawioralnej analizy prawa zidentyfi kowali szereg czynników wpływających na podejmowanie decyzji o popełnieniu przestępstwa, by wymienić choćby dyskontowanie hiperboliczne, błąd nadmiernego optymizmu czy prognozowanie afektywne.
4
Content available Pojęcie osoby – jedno czy wiele?
100%
EN
The paper posits the thesis that there is more than one concept of the person. Depending on the discipline where it appears, there are legal, neurobiological, philosophical and theological concepts of the person. The concept of the person can be analyzed from four different perspectives. The results suggests that each discipline has its own definition of the person with specific meaning and function.
PL
The paper posits the thesis that there is more than one concept of the person. Depending on the discipline where it appears, there are legal, neurobiological, philosophical and theological concepts of the person.The concept of the person can be analyzed from four different perspectives. The results suggests that each discipline has its own definition of the person with specific meaning and function.
5
Content available WOKÓŁ INTUICYJNYCH DECYZJI SĘDZIEGO
100%
Zeszyty Prawnicze
|
2014
|
tom 14
|
nr 2
187-200
PL
ON A JUDGE’S INTUITIVE DECISIONS Summary The paper discusses the credibility of legal decisions taken on the basis of intuition. An analysis is conducted from the perspective of cognitive psychology, with special emphasis on research on expertise intuition. The aim is to answer the question whether we can speak of trustworthy intuitive decision-making in the legal sciences. I confront research on legal theory conducted by American legal realists with cognitive psychology in order to establish the conditions influencing the decision-making process and the formulation of intuitive evaluations. The paper ends with a presentation of a decision-making model valid both for the legal sciences and for cognitive psychology.
EN
The aim of this article is to present the results of a pilot study we conducted among students of the social sciences, the aim of which was to determine their basic intuitions and assessments regarding the law and the Polish legal system. Research has been conducted in Poland since the 1970s to identify the basic features of the popular idea of the law, and one of the observations in the literature on the subject is the claim that its character is anti-legalistic. The first part of this article reviews earlier studies on the legal awareness of Polish society, including the most important factors affecting it. Attitudes to the law are undoubtedly one of the most important areas of empirical research now being conducted by Polish sociologists of the law. The second part of the article [is a presentation of a pilot study we conducted on Polish students’ ideas on the law. One of our main research goals was to determine their most frequent associations with the term “legal provision” and their general assessment of the Polish legal system. Our research, albeit only a pilot scheme, allowed us to make a preliminary evaluation of the claim made in the literature on the anti-legalistic character of the idea Polish society has (or in our case Polish students have) of the law.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania pilotażowego, przeprowadzonego wśród studentów nauk społecznych, którego celem było zidentyfikowanie ich podstawowych intuicji i ocen dotyczących prawa i polskiego systemu prawnego. W Polsce od lat 70. XX w. do dzisiaj prowadzone są badania mające zidentyfikować podstawowe cechy popularnej kultury prawnej, a jedną z tez obecnych w literaturze przedmiotu jest twierdzenie o jej antylegalistycznym charakterze. Pierwsza część pracy poświęcona jest rekonstrukcji dotychczasowych badań nad świadomością prawną społeczeństwa polskiego z uwzględnieniem najważniejszych czynników wpływających na jej kształt. Postawy wobec prawa to niewątpliwie jeden z najważniejszych obszarów badań empirycznych prowadzonych przez przedstawicieli współczesnej socjologii prawa. Druga część artykułu to prezentacja zrealizowanych przez autorów pilotażowych badań nad popularną kulturą prawną studentów. Jednym z głównych celów badawczych jest identyfikacja najczęściej pojawiających się skojarzeń z terminem „norma prawna” oraz generalnych ocen polskiego systemu prawnego. Badania, choć przeprowadzone jedynie w celach eksploracyjnych, pozwoliły na wstępne odniesienie się do obecnej w literaturze przedmiotu hipotezy o antylegalistycznym charakterze polskiej kultury prawnej.
EN
In the paper a thesis that psychopathy can be understood as a stable evolutionary strategy has been presented. We believe that this view may generate implications for criminal law, especially in the sphere of criminal responsibility. We propose a thesis that traditional understanding of legal insanity is not an adequate tool to assess the criminal actions of psychopaths. Moreover, the application of security measures may be de lege lata impossible. However, natural-born psychopaths can be isolated according to the provisions of the statue on proceedings against persons with mental disorders.
PL
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań nauk ewolucyjnych; na ich gruncie psychopatia może być ujmowana jako stabilna strategia ewolucyjna. Takie rozumienie psychopatii prowadzi do kilku implikacji w sferze odpowiedzialności karnej psychopatów. W artykule wskazano na nieadekwatność kategorii niepoczytalności do oceny prawnej czynów psychopatów, de lege lata niemożliwość stosowania wobec psychopatów środków zabezpieczających, określonych w Kodeksie karnym, oraz generalną dopuszczalność izolacji psychopatów na podstawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.