Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1869

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Taxes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
XX
Od setek lat podatki-poza celami fiskalnymi-służyły ochronie i umacnianiu określonych klas i warstw społecznych bądź ograniczeniu rozwoju, a nawet i likwidacji innych celów. W okresie pierwotnej akumulacji kapitału rozwiązania podatkowe zmierzały do ochrony burżuazji. Francuski system podatkowy był wręcz zbudowany dla umacniania statusu drobnych posiadaczy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na bliskie wszystkim Polakom rozwiązania systemów podatkowych uwzględniające dyskryminację narodową i klasową. W 1940 roku wprowadzono na terenach polskich, włączonych do Rzeszy 15%społeczną daninę wyrównawczą, pobieraną przy wypłacie wynagrodzeń od Polaków, Żydów i Cyganów. (fragment tekstu)
2
Content available remote Sposób obliczania potencjału podatkowego niemieckich gmin
100%
XX
Celem artykułu jest prezentacja, porównanie i analiza sposobów wyliczania kwoty potencjału podatkowego niemieckich gmin. W artykule przedstawiono, w jaki sposób poszczególne kraje związkowe obliczają kwotę potencjału podatkowego (finansowego). Następnie wskazano różnice i podobieństwa w zakresie obliczania kwoty potencjału podatkowego, który jest jednym z elementów krajowych systemów wyrównania finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to present, compare and analyze how to calculate fiscal capacity of municipalities in Germany. The article shows how the Länder calculate the amount of fiscal capacity of their municipalities. Further the paper specifies differences and similarities in the calculation of the fiscal capacity, which is part of the national systems of local government fiscal equalization.(original abstract)
XX
Omówiono działalność Trybunału Obrachunkowego, którego obowiązkiem jest sprawdzanie wydatków Unii Europejskiej i ich zgodność z zasadami i przepisami budżetu. Dodatkowe informacje na temat Trybunału Obrachunkowego można znaleźć w Internecie pod adresem www.eca.eu.int/.
XX
Praca poświęcona Jest znaczeniu członkostwa Republiki Czeskiej w OECD w sferze podatkowej oraz przyczynom i skutkom międzynarodowego podwójnego opodatkowania, spółkom ponadnarodowym i sposobom ich opodatkowania. Oprócz tego rozpatrujemy ceny transferowe w warunkach legislacyjnych Republiki Czeskiej oraz w wybranych państwach, zarówno z punktu widzenia OECD, jak i z punktu widzenia administracji podatkowej wybranych krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is assessment of the provisions of the Tax Code to the extent to which it regulates the rights and obligations of the withholding agents made from the point of view of protecting the rights of the entities fulfilling the withholding agent's functions. The analysis of the provisions regulating the negative conditions of the withholding agent's liability has shown that the current content of Art. 30 § 4 of the Tax Code, to the extent it makes such a premise "no fault of the taxpayer in not collecting the tax by the withholding agent" is inconsistent with Art. 31 par. 3 of the Constitution.(original abstract)
6
Content available remote Zmiany wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999-2009
100%
XX
Klin podatkowy (tax wedge) w literaturze przedmiotu odnoszony jest do dwóch rynków. Z jednej strony w odniesieniu do rynku dóbr i usług, gdzie definiowany jest jako różnica pomiędzy tym co płaci konsument, a tym co otrzymuje producent w związku z operacją kupna-sprzedaży, a z drugiej strony jest pojęciem ściśle związanym z rynkiem pracy i stanowi różnicę pomiędzy tym co płaci pracodawca, a tym co otrzymuje pracownik, w związku z zatrudnieniem pracownika. W pierwszym przypadku wartość klina podatkowego stanowią podatki pośrednie nałożone na cenę danego dobra czy usługi, natomiast w drugim przypadku klin podatkowy to łączna wartość podatku od dochodów osobistych oraz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i pozostałych obciążeń wynikających z zatrudnienia danego pracownika. Dla rozróżnienia dwóch różnych punktów odniesienia tego pojęcia, niektórzy ekonomiści stosują pojęcie - klin płacowy w odniesieniu do rynku pracy. W niniejszym opracowaniu analizie poddany zostanie klin podatkowy występujący na rynku pracy, czyli związany z wynagrodzeniem pracownika. Przedstawione zostaną zmiany wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999-2009 ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się jego struktury oraz wskazaniem różnic pomiędzy jego wysokością w przypadku minimalnego a przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Ponadto autor dokona także porównania wysokości klina podatkowego i wysokości realnego opodatkowania dochodów osobistych w krajach Unii Europejskiej należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). (fragment tekstu)
EN
The analysis of the tax wedge in Poland in years 1999-2009 show that the height of tax wedge was dependent on from height of achieved income, closely then the higher level of income is them this the higher level of the tax wedge. In Poland the level of burdens of national insurance in the tax wedge is the highest from among countries of OECD. It is the best direction of changes towards lowering the size of tax wedge to reduce besides the taxes burdens of labor, it was begun for year 2007. (original abstract)
7
Content available remote Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego
80%
XX
Zasady podatkowe nie tworzą zamkniętego katalogu i zalicza się do nich różne postulaty, zależnie od reprezentowanych poglądów i oczekiwań kierowanych pod adresem podatków i systemu podatkowego, które kształtują się pod wpływem bieżących prądów politycznych i ekonomicznych występujących w danym państwie. Nie są zatem kanonem wiedzy, niepodlegającym zmianom, a wyrazem zjawisk zachodzących nieustannie w rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Niemniej, zasady te winny być dla każdego prawodawcy niezbędnym zbiorem reguł i teoretycznych postulatów, których przestrzeganie warunkować będzie optymalne nakładanie przez władzę publiczną obciążeń podatkowych i skuteczną realizacją przyjętych założeń i funkcji państwa. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia zasad podatkowych, zarówno w konstruowaniu poszczególnych podatków, jak i tworzeniu racjonalnego systemu podatkowego, który ma stanowić efektywne narzędzie polityki gospodarczej państwa w dobie postępującego procesu globalizacji i związanej z nim konieczności uzyskiwania przewagi konkurencyjnej wśród innych państw.(fragment tekstu)
EN
In this article the author discusses the issue related to the role of the principles of taxation in developing efficient tax system as a tool of fiscal policy. He also describes the achievements of the theory of taxation in the tax rules, and then presents the different rules in terms of their impact on the quality of taxation law, situation of taxpayers and the level of effectiveness by the state to achieve socio-economic objectives.(original abstract)
XX
Osnową artykułu jest analiza podatkowej grupy kapitałowej z punktu widzenia ujęć terminologicznych. Ujęcia to analizuje się w powiązaniu z jednej strony z szerszym, ekonomicznym postrzeganiem relacji występujących między przedsiębiorstwami a z drugiej z konstrukcją pojęciową grupy kapitałowej będącą pochodną odniesień prawa bilansowego. I tak, pierwszą część artykułu poświęcono analizie grupy kapitałowej w ujęciu ekonomicznym, drugą - w ujęciu bilansowym a ostatnią, trzecią - w pojęciu struktury podatkowej grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on a terminological analysis of the concept of a tax group. The analysis explores a broader, economic perception of the relations existing between businesses on the one hand, and the conceptual structure of the corporate group rooted in accounting law on the other. The first section of the article presents an economic analysis of the corporate group, the second one takes an accounting perspective, and the third one explores the concept in the context of a tax group.(original abstract)
9
Content available remote Klasyfikacja i wycena środków trwałych na Łotwie
80%
XX
Celem niniejszych badań jest analiza kryteriów klasyfikowania i wyceny środków trwałych stosowanych obecnie na Łotwie. Podobnie jak w wielu innych krajach, również na Łotwie początkowa wycena i późniejsza aktualizacja wyceny środków trwałych okazała się poważnym problemem i staje się coraz bardziej skomplikowana. Główną przeszkodą jest brak ujednoliconego podejścia. Regulacje prawne Łotwy zawierają wiele sprzeczności dotyczących sposobu klasyfikowania aktywów, bez wskazania, do której grupy aktywów i w której pozycji bilansu należy prezentować środki trwałe. Większość łotewskich przedsiębiorstw nie przeprowadza aktualizacji wyceny i w ich ewidencji księgowej można napotkać aktywa bez wartości rezydualnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research is to analyze the criteria of classification and valuation of fixed tangible assets currently used in Latvia. As in many other countries also in Latvia the valuation and revaluation of fixed tangible assets has turned out to be a serious problem, and is becoming more and more complicated. The main obstacle is the lack of a unified approach. Latvian normative documentation contains essential contradictions regarding the classification of assets, without any indication into what group of assets and into what balance sheet position the individual items of fixed assets must be entered. Most commercial companies in Latvia do not carry out the revaluation, and in their accounting the assets without any residual value may be found.(original abstract)
10
Content available remote The Ability of Excise Duty to Reduce Market Failures in Poland
80%
EN
Motivation: The modern economy shows many imperfections in its functioning that do not exist in the model conditions of perfect competition. These are the so-called market failures which prompted the state?s activity in the markets. The subject of considerations in this paper is the ability of the excise duty to eliminate some of these imperfections. Aim: The main aim of the study is an attempt to answer the question whether on the beer market in Poland the declared objectives of the regulation are consistent with the achieved results on that market. Materials and methods: To achieve the assumed goal, the analysis of the literature on the subject, legal acts and statistical data was used, and the problem was illustrated on the basis of a case study based on own research. Results: The analyzes presented in this article on the regulation of the beer market in Poland may be helpful in supporting the hypothesis of inconsistent regulation of this market. In other words, the applied regulatory tool, which is the excise duty, does not lead to a decrease in the consumption of these goods, but causes other negative side effects. (original abstract)
11
Content available remote Podatek dochodowy od osób prawnych w perspektywie międzynarodowej
80%
XX
Podatek dochodowy od osób prawnych należy do tych kategorii fiskalnych, których nie podlegają wspólnym uregulowaniom ani prawa unijnego (poza pewnymi wyjątkami). ani innych organizacji międzynarodowych. Swoboda stanowienia prawa przez poszczególne państwa w tym względzie wzbudza wiele kontrowersji, stając się przedmiotem konkurencji podatkowej. (fragment teksu)
EN
The level of total taxation would indeed be higher in a world without tax competition because the growth of public expenditure is hard to contain and even harder to reverse and because large deficits are not a long-term solution for bridging the gap between stagnating revenues and increasing expenditure. Companies can move between high- and low-tax jurisdiction, but they place location specific business functions in the countries featuring the best local conditions, irrespective of tax, if the tax factor is taken into special consideration when they decide where to place business functions that are not location-specific. In other words companies cannot shift out of high-tax jurisdictions without maintaining a presence in a low-tax jurisdiction. Therefore, while foreign direct investment in general is not very sensitive to the tax differentials, the investment in location-unspecific activities, such a intragroup finance, administration and other overhead services tends to be extremely sensitive to the tax differentials. Because these functions provide the strategic nodes for successful international tax planning, it matters a lot in comparison to the situation when they are placed in a favourable tax environment.(original abstract)
XX
Artykuł w sposób selektywny przedstawia wpływ podatków dochodowych na decyzje finansowe przedsiębiorstw. W szczególności analizie zostały poddane dywidendy, jako główna kategoria dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych. Scharakteryzowano zasady opodatkowania oraz zwolnienia z tytułu wypłaty dywidend z punktu widzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podjęto próbę wskazania przewidzianych prawem możliwości minimalizacji obciążenia fiskalnego z tego tytułu. (abstrakt autora)
EN
This article describes the income tax influence on financial decisions of enterprises. Both rateable taxation, discharge of dividend and possibilities of minimizations of fiscal loads from title of payment of dividend have been characterized. (fragment of text)
13
Content available remote Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej
80%
XX
Celem artykułu jest ukazanie drogi jaką Bruksela obrała dla osiągnięcia optymalnych wyników. Droga ta przebiega pomiędzy dwoma przeciwległymi biegunami: z jednej strony interesy państw członkowskich w zachowaniu ich ustawodawstwa podatkowego a z drugiej zabiegi Unii Europejskiej w celu przekazania kompetencji w tej dziedzinie organom wspólnotowym.
EN
The paper presents a way of taxes harmonization in the EU. Presented relations between Member-States interest in taxation legislation and the EU jurisdiction. (AK)
XX
Celem głównym artykułu jest przedstawienie metody kalkulacji dochodów własnych gminy, tak aby należna kwota części podstawowej subwencji wyrównawczej korespondowała z sytuacją dochodową gminy. W celu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób gminy mogą kształtować wysokość dochodów własnych w kontekście wpływów z tytułu części podstawowej subwencji wyrównawczej, przeprowadzono analizę retrospektywną: wartości dochodów własnych generowanych przez gminę; wysokości wskaźnika dochodów podatkowych G wyznaczającego kwotę subwencji wyrównawczej (części podstawowej); wartość rzeczywistych i potencjalnych dochodów podatkowych generowanych przez gminę(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to provide a method for shaping the community's own revenues, so that the amount of basic part of balancing subsidy may correspond with the income situation of the municipality. In order to answer the question: how municipalities can shape their own income level in the context of balancing subsidy the analysis of following data was carried out: the value of own revenues generated by the municipality; the value of G tax revenue ratio designating the amount of balancing subsidies (basic part); the value of actual and potential tax revenue generated by the municipality(original abstract)
XX
Kryzys finansowy z 2007 r. spowodował konieczność podjęcia działań zmierzających m.in. do wzrostu dochodów publicznych. Eliminacja czy też ograniczenia przestępstw podatkowych są jednym ze sposobów na to, aby wpływy do budżetu państwa były większe. Konstrukcja podatku od towarów i usług daje możliwości oszukańczych manipulacji, obejmujących także nienależne pozyskiwanie kwot z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego. Celami tego opracowania są: po pierwsze, wskazanie mechanizmów przestępstw podatkowych na przykładzie podatku VAT, które przyczyniają się do uszczuplenia wpływów do budżetu państwa; po drugie, przedstawienie teoretycznych i praktycznych kwestii ścigania grup przestępczych oraz wskazanie, że mimo wagi, jaką przykłada się do ścigania tych przestępstw, nadal istnieją warunki sprzyjające dokonywaniu przestępstw a, po trzecie, zaproponowanie rozwiązań, które mogłyby ograniczyć przedmiotowy proceder(abstrakt oryginalny)
EN
Financial crisis in 2007 caused the need for taking steps to increase public income. One of the ways to achieve that goal has been elimination or reduction of tax frauds. The structure of the value added tax gives the possibility of deceitful manipulations, including also undue acquiring amounts from the title of repayment of the calculated value added tax. The aims of that work are three. Firstly, to point out the mechanism of tax frauds based on VAT, which contributes to diminishing the government budget's income. Secondly, to show theoretical and practical issues of chasing organised groups involved in tax frauds and to point out that despite the importance of fighting with these crimes, there is still a crime trend to commit them. Thirdly, to deliver solutions in order to reduce described pr(original abstract)
EN
Everyone who walks into a casino does so with high hopes. No one expects to win every bet placed, but most would be happy to leave the casino with more money in their pockets than when they walked in. This is likely to be true whether the person placing the bets is a citizen of the United States or not. However, a recent case has some people thinking about the circumstances in which a gambler is considered to be a winner. Would an individual consider himself a winner if he won some of the bets he placed, even though he left the casino with less money than he came with because he lost more bets than he won? The U.S. Tax Court would have us believe that, according to its holding in Park v. Commissioner. However, the D.C. Circuit reversed that opinion, holding that income from gambling should be measured by the individual's net gain resulting from an entire gambling session. Further, the net gain rule should apply whether the individual is a citizen of the United States or not. (fragment of text)
XX
Omówiono opodatkowanie dochodów w krajach UE w podziale na podatki od dochodów osobistych i podatki dochodowe od przedsiębiorstw. Przedstawiono jak wygląda opodatkowanie pośrednie w krajach UE. Wyjaśniono zasady harmonizacji systemów podatkowych krajów UE.
EN
The income taxation system of the EU member states has been discussed with respect to both a personal and corporate income tax. An indirect taxation system was explained together with the principles of harmonising taxation systems in the EU. (JW)
XX
Generalnie można stwierdzić, że suwerenność podatkowa państw członków Unii Europejskiej jest znaczna. Przede wszystkim wszelkie regulacje podatkowe na szczeblu wspólnoty wymagają zgody wszystkich członków Unii. Unia Europejska powinna dążyć nie do daleko idącego ujednolicania systemów podatkowych, lecz do wzajemnej zgodności konstrukcji podatkowych, aby nie były one barierami przepływu kapitału, pracowników, usług czy technologii. Państwom członkowskim pozostawiono przede wszystkim dużą autonomię w zakresie określania wysokości stawek podatkowych, w przypadku zaś podatków bezpośrednich także w sferach przedmiotowego i podmiotowego zakresu opodatkowania, ukształtowania podstaw opodatkowania oraz preferencji podatkowych. Niektóre elementy konstrukcji zwłaszcza podatków dochodowych nie wymagają jakiejkolwiek harmonizacji i powinny pozostawać domeną państw członkowskich. (fragment tekstu)
EN
The article discusses tax sovereignty of the EU member states. EU Directives impose some limitations on independent decisions concerning tax system. This refers primarily to VAT and excise taxes. Member states' sovereignty in the sphere of direct taxation is far less limited. The author attempts to provide an answer to the question of the extent to which EU Directives can and should interfere with tax systems of individual member states. (original abstract)
XX
Współczesne doktryny ekonomiczne w coraz większym stopniu skłaniają się ku większemu oddziaływaniu podatków na sferę gospodarczą co zostało wymuszone m.in. koniecznością walki z inflacją. Jak głosił M. Laure, podatki powinny być jednak "neutralne w odniesieniu do środków produkcji". Oznacza to, że podatek może wywierać wpływ na gospodarkę, unikając jednak sytuacji, w której powodowałby zaburzenia wewnątrz aparatu gospodarczego, faworyzując pewne typy obiegu gospodarczego ze szkodą dla innych. To samo dotyczy samorządów - regulacje podatkowe nie mogą faworyzować dużych i bogatych gmin, w większości przypadków miejskich, kosztem gmin mniejszych i biedniejszych. (fragment tekstu)
EN
One of the most important sources of income in Polish communes is the share in the income taxes. In the recent years the importance of this source has grown significantly. This paper shows some legal aspects of this problem. It also describes shaping of incomes in some of the communes of the Lower Silesia region. This study is funded by the Committee of Scientific Research (grant no 1 H02C 091 26). (original abstract)
20
Content available remote Fiscal Competition and the Composition of Public Expenditure : an Empirical Study
80%
EN
This paper investigates whether fiscal competition affects the structure of public spending, where theory predicts a shift from residential public goods to industrial public goods. We propose an empirical model that specifically accounts for the strategic nature and endogeneity of fiscal competition. Using data for 18 OECD countries and a time period with unprecedented tax competition (1980 to 2000), we find a significant impact of fiscal competition on the composition of public expenditure. This finding is in line with theoretical research, particularly that of Keen and Marchand (1997). (original abstract)
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.