Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 230

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dostęp do informacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono wyniki autorskich badań wybranych publicznych portali regionalnych. Prowadzone badania dotyczyły, przede wszystkim, analizy ich struktury treści, zakresu funkcjonalnego i wartości użytkowej. Syntetyczne wyniki badań zestawiono w formie tabeli, którą wykorzystano do sformułowania wzorca referencyjnego portalu regionalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of author's studies of selected polish public regional portals. Ongoing research related to, first of all, the content analysis of their structure, the functional scope and value. Synthetic results are summarized in tabular form, which is used to formulate a reference model of regional site. (original abstract)
XX
Szkolna sala gimnastyczna, w niej kilkanaście rzędów krzeseł wypożyczonych z gminnego ośrodka kultury. Kiedyś tak wyglądały przygotowania do akademii - uroczystości, w których obowiązkowo uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele, organizowanych z okazji różnych świąt państwowych i rocznic uznawanych za ważne. Pośrodku mniejszy ekran, a na nim napis: sympozjum Sztuka zdalnego nauczania - inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku, ZSS Sułkowice-Bolęcina, 27 stycznia 2012 roku.(fragment tekstu)
XX
Autorka omówiła zasadę jawności i pojęcie prawa do informacji od administracji publicznej. Następnie przedstawiła publicznoprawne regulacje ograniczające dostęp do informacji, takie jak tajemnica państwowa, służbowa, statystyczna, bankowa i skarbowa.
4
Content available remote Asymetria informacji w modelu pryncypał-agent - wyniki badań eksperymentalnych
60%
XX
Celem niniejszego artykułu jest potwierdzenie założenia, że przy braku dostatecznej informacji w transakcji rynkowej pojawia się problem asymetrii. Dodatkowo zostało zweryfikowane założenie, że poznanie zasad transakcji umożliwia podjęcie mniej ryzykownych decyzji. W zaprezentowanym artykule w pierwszej kolejności zdefiniowano pojęcia asymetrii informacji oraz przedstawiono opis modelu pryncy-pałagent. Następnie wskazano na metodologię eksperymentu oraz opisano wynik badań. Końcowa część artykułu prezentuje wnioski końcowe. Badania zostały oparte na eksperymencie ekonomicznym przeprowadzonym na próbie losowej studentów III stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Szczecinie. Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły występowaniu zjawiska asymetrii in-formacji. Potwierdziła się sytuacja, w której jedna ze stron dysponowała większą liczbą informacji od drugiej o zróżnicowanym zakresie, co miało przełożenie na podejmowanie korzystniejszych decyzji. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to analyze the classical assumption that in the absence of suf-ficient information in the market transaction there is a problem of asymmetry. In addition it verified the assumption that you understand the transaction allows the Company to take further decisions - less risky. In the presented article first defines the concepts of asymmetric infor-mation and a description of the model pryncypał-agent. Then pointed out the methodology of the experiment and describes the test result. The final part of the article presents the conclu-sions. The study was based on economic experiment carried out on a random sample of stu-dents of third degree at the Faculty of Economics and Management in Szczecin. Results of this study demonstrated the occurrence of the phenomenon of information asymmetry. It confirmed the situation in which one party had more information than the other to a diverse range, which resulted in a favorable decision making. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono zakres informacji przekazywanych przedstawicielom pracowników. Przybliżono do przekazania jakich informacji radzie pracowników obliguje pracodawcę ustawa. Omówiono problemy dostępu do danych o przedsiębiorstwie.
6
Content available remote E-badania - analiza wybranych problemów internetowych badań postaw i opinii
60%
XX
Wraz z poszerzaniem się dostępu do internetu rośnie popularność badań postaw i opinii prowadzonych online. Jednak badania internetowe wciąż traktowane bywają z nieufnością, a sposób ich przeprowadzania budzi wiele wątpliwości. Celem niniejszego artykułu jest próba przeanalizowania często pojawiających się problemów dotyczących konstruowania i realizacji internetowych badań postaw i opinii. Przeprowadzony przegląd literatury pozwolił na wyodrębnienie rekomendacji, które mając oparcie w badaniach empirycznych, mogą przyczynić się do poprawy jakości danych zbieranych w badaniach internetowych.
EN
Internet research of attitudes and opinions have become extremely popular not only among researchers, but also in business and education. This is mainly due to increased access to the Internet in society and availability of affordable and easy-to-use online survey tools. Therefore, it is important to summarise contemporary knowledge about creating and conducting research in the online environment and to present clear recommendations and best practices. The author of this article tried to answer five common questions which arise in online research practice: How to maximize the number of completed questionnaires? How to invite people to participate in the Internet study? Whether to use suggestive question? How to minimize non-response error? How to ask question about sensitive issues? Additionally, the importance of pilot studies was highlighted. In order to find valid and accurate answers to presented questions, a review of the scientific literature reporting the results of empirical studies relating to the Internet research methodology was conducted. Contemporary literature review allowed putting forward specific recommendations, as well as heuristic guidelines for the Internet research supported by empirical findings. Thus, this paper can contribute to improving the quality of data collected during studies via the Internet. The final result of online research depends on a number of factors appearing on the stage of: creating, transferring, filling out and returning the questionnaire. Although there is no simple way to predict and solve all possible problems and issues, following the recommendations presented in this article may significantly reduce number of potential issues in online studies(original abstract)
XX
"Wolny" czy inaczej "otwarty" dostęp to pojęcie, które zaczęło być przedmiotem dyskusji, również naukowej, wraz z rozwojem internetu. Mówi się o wolnym, otwartym dostępie do dóbr kultury, do zasobów wiedzy i zasobów edukacyjnych. Sam internet stał się niejako inspiracją dla takich zjawisk, jako że jest medium, które kojarzy się właśnie z otwartością, będącą właściwie jego immanentną cechą. Pozwala on nie tylko na szybką wymianę informacji i ma nieskończony zasięg, spowodował również drastyczny spadek kosztów kopiowania informacji, a także jej rozpowszechniania. W połączeniu z malejącymi wciąż cenami sprzętu komputerowego, a także stałego dostępu do sieci powstało w związku z tym środowisko, w którym zaczęły się rozwijać różne oddolne inicjatywy, podejmowane często przez pasjonatów, ludzi niepobierających za swoją pracę wynagrodzenia. (fragment tekstu)
EN
Open on-line access to culture, knowledge and educational resources is an approach that allows different social and economic actors to profit in many ways, such as by reducing inequalities caused by access fees for scientific and educational materials, faster introduction of new solutions, creating possibilities of interdisciplinary projects uniting different participants. It is also an impulse of change in scientific and educational publishing. (original abstract)
8
60%
XX
W wielu współczesnych organizacjach napotyka się trudności w dostępie do informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym ze względu na elastyczność organizacji, która dostosowuje się do zmiennych warunków funkcjonowania. W odpowiedzi na te potrzeby opracowano zaawansowane modele operacyjne i platformy do obsługi operacji, które wśród licznych udogodnień mogą równocześnie udostępniać opcje prezentacji mierników operacyjnych obliczanych na bieżąco. Pociąga to jednak za sobą koszty pracy wielu osób, które wykonują manualnie zadania gromadzenia informacji oraz ich korektę. Ponadto daleko posunięta integracja poszczególnych obszarów operacyjnych: produkcji/usług, logistyki, zakupów, sprzedaży, utrzymania technicznego, inwestycji itd. nie zawsze idzie w parze z adekwatnością danych w sytuacjach decyzyjnych. Kierując uwagę na występujące w każdej organizacji zbiory danych związanych z oceną ryzyka zawodowego, która dotyczy każdego stanowiska pracy, odnajduje się bardzo wartościowe informacje odnoszące się do kontekstu zadaniowego. Zatem, projektując elektroniczny dostęp do tych zasobów i wdrażając mechanizmy adaptacyjne, można przyczynić się do poprawy skuteczności zarządzania operacyjnego przy równoczesnym skracaniu czasu procesów decyzyjnych i eliminowaniu niektórych czynności wykonawczych. Informacje pozyskiwane podczas analizy ryzyka zawodowego mają charakter systemowy, czyli dotyczą zadań pracownika i sposobu użytkowania środków technicznych; jest to równocześnie wspólny z zarządzaniem operacyjnym obszar wiedzy. Bardzo ważne jest przede wszystkim to, że ten zbadany i udokumentowany obszar obejmuje wpływ czynników bliższego i dalszego otoczenia na nieplanowane sytuacje. Ze względu na swój charakter dane te mają również status zasobów informacji eksploatacyjnych, a co za tym idzie, są wykorzystywane w systemowych rozwiązaniach z zastosowaniem elektrotechnicznych urządzeń bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
There are some problems in contemporary organizations associated with the availability of updated, real-time data. This situation arises due to the flexibility of organizations adjusting to their changing operating conditions. In response to that, advanced operating models have been prepared. Unfortunately, this requires a huge effort from the workers who manually collect and correct the data. Moreover, the advanced integration of individual operating areas (such as production, logistics, acquisitions, sales, maintenance and investments) does not always go hand in hand with an adequacy of data in decision-making processes. In this context, there are valuable data on occupational risk assessment in each organization. Designing electronic access to the data and implementing adaptation mechanisms can improve both operational management and decision-making processes. This way we can also eliminate some unnecessary actions. The occupational risk assessment data have a systemic character because they are connected with both worker tasks and the method of operating technical means. It is also a common area of knowledge with operational manage-ment. Most of all, the fact that the impact of internal and external factors on unplanned situations is examined and documented is very important. The nature of these data qualifies them as operating information resources. Hence, they are applied in systemic solutions using electronic safety devices. (original abstract)
9
Content available remote Informacja publiczna w świetle prawa
60%
XX
Dzisiejszy świat oparty jest na informacji. To dzięki niej możemy świadomie funkcjonować na wielu płaszczyznach życia. Dlatego też autor artykułu próbuje pokazać nam jak ważny jest dostęp do informacji, zwłaszcza do informacji publicznej w świetle prawa. Porusza on m.in. takie zagadnienia jak prawo do informacji publicznej, funkcjonariusz publiczny oraz ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Autor wyraża pogląd, iż każdy obywatel Polski powinien korzystać z danego mu prawa do informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The present world is based on information. We can consciously function due to information on many areas of our life. That's why the author of this article tries to show us how important is access to information, especially to public information under the law. He moves among other issues such as: right to public information, public official and restrictions on access to public information. The author of article expresses the view that every citizen of Poland should enjoy it the right to information. (original abstract)
XX
Jednym z problemów wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce jest brak dostatecznej wiedzy przedsiębiorców na temat dostępnych technologii. Bazy ofert technologicznych (BOT) stanowią nieodłączne źródło informacji o technologiach. Są narzędziem pomocnym przedsiębiorcy w realizacji międzynarodowego, jak i krajowego transferu rozwiązań innowacyjnych. Artykuł zawiera ogólną charakterystykę baz ofert technologicznych z uwzględnieniem ich zakresu tematycznego oraz zasięgu geograficznego. Celem przeprowadzonych analiz jest wskazanie roli baz ofert technologicznych w procesach transferowania technologii. W warstwie badawczej wykorzystano triangulację technik badawczych: analizę literaturową, indywidualny wywiad pogłębiony z operatorami baz ofert technologicznych oraz empiryczną weryfikację zawartości BOT. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the problems regarding the increase of innovativeness in Polish enterprises is the lack of sufficient knowledge of entrepreneurs on the available technologies. The inherent source of information in this area is databases of technology offers (DOTO). They are a helpful tool, which allow the entrepreneurs to accomplish both domestic and international transfers of innovative solutions. The paper presents a general characteristic of databases of technological offers, including their topical scope and geographical range. The purpose of this analysis is to indicate the role of databases of technology offers in the process of technology transfer. The research methodology includes a triangulation of research techniques: analysis of subject literature, an in-depth interview with the operators of databases of technology offers and empirical verification of the contents of DOTOs. (original abstract)
XX
Inicjatywa otwartych danych w administracji publicznej może przynieść wiele korzyści natury społecznej i ekonomicznej. Możliwość ujawnienia faktów dotyczących funkcjonowania rządu i samorządów stwarza większe poczucie odpowiedzialności wśród decydentów. Otwarte dane mogą stanowić jawny dowód na skuteczność (bądź jej brak) polityki rządu, której efekty mają odzwierciedlenie w publikowanych wskaźnikach. Aplikacje stworzone na bazie otwartych danych udostępnione publicznie zwiększają wiedzę społeczeństwa oraz świadomość dotyczącą takich wskaźników, jak: zagrożenie naturalnego środowiska, przestępczość, osiągnięcia naukowe, poziom edukacji, dostępność usług publicznych. Otwarte dane mogą także pobudzać wzrost gospodarczy i sprzyjać przedsiębiorczości również w wymiarze międzynarodowym. (fragment tekstu)
EN
In the last few years, open data has grown into an almost mainstream activity for many governments around the world. While opening up datasets provides great opportunities, the idea of open data also raises various kinds of challenges to its stakeholders. The paper discusses the selected rules of publishing open data by governments, as well as some aspects of social and economic impact on society. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest identyfikacja zależności między rodzajem produktów (produkty trwałe) a charakterem informacji w serwisach społecznościowych, wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych. Dokonano próby odpowiedzi na pytanie badawcze: w jakim stopniu rodzaje produktów wpływają na wykorzystanie różnych informacji w serwisach społecznościowych w podejmowaniu decyzji zakupowych. Studia literaturowe zostały uzupełnione badaniami empirycznymi w trzech krajach - Chinach, Polsce oraz Stanach Zjednoczonych. Wyniki potwierdzają ważność serwisów społecznościowych oraz pozyskiwanych w nich informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych. W odniesieniu do kategorii produktów najsilniejsze związki uzyskano w przypadku produktów modowych, produktów AGD i kosmetyków. W przypadku typu informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisów społecznościowych, wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych największe znaczenie mają reklamy umieszczane w serwisach społecznościowych oraz informacje o nowych produktach. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper is to identify the interdependencies between a type of a product (durable products) and the nature of information on social networking sites (SNSs) that affects the making of purchase decisions. An attempt has been made to answer the research question: to what extent types of products are of influence when using relevant information on SNSs and when making purchase decisions (pre-purchasing stage). The literary studies are complemented with empirical research done in three countries: China, Poland and the United States. The results confirm the importance of SNSs and the information obtained from them in making purchase decisions. In relation to the categories of products the strongest correlations were observed in fashion, household goods and cosmetics. In the case of the type of information gained through SNSs that influence making purchase decisions advertisements placed on SNSs and information about new products are the most significant. (original abstract)
XX
Praca zawiera propozycję oryginalnej metody oceny straty informacji powstałej na skutek zastosowania kontroli ujawniania danych (ang. Statistical Disclosure Control, SDC) dokonywanej podczas przygotowywania danych wynikowych do publikacji i do udostępniania ich zainteresowanym użytkownikom. Narzędzia SDC umożliwiają ochronę danych wrażliwych przed ujawnieniem - tak bezpośrednim, jak i pośrednim. Artykuł koncentruje się na przypadku spseudonimizowanych mikrodanych, czyli wykorzystywanych do badań naukowych danych jednostkowych pozbawionych zasadniczych cech identyfikacyjnych. SDC polega tu zazwyczaj na ukrywaniu, zamienianiu czy zakłócaniu oryginalnych danych. Tego rodzaju ingerencja wiąże się jednak ze stratą pewnych informacji. Stosowane tradycyjnie metody pomiaru owej straty są nierzadko wrażliwe na odmienności wynikające ze skali i zakresu wartości zmiennych oraz nie mogą być zastosowane do danych wyrażonych na skali porządkowej. Wiele z nich słabo uwzględnia też powiązania między zmiennymi, co bywa istotne w różnego rodzaju analizach. Stąd celem artykułu jest przedstawienie propozycji użycia - mającej swe źródło w pracach Zdzisława Hellwiga - metody konstrukcji unormowanego i łatwo interpretowalnego miernika kompleksowego (zwanego także wskaźnikiem syntetycznym) powiązanych cech opartego na wzorcu i antywzorcu rozwojowym w ocenie straty informacji spowodowanej zastosowaniem wybranych technik SDC oraz zbadanie jej praktycznej użyteczności. Miernik został tutaj skonstruowany na podstawie odległości między danymi wyjściowymi a danymi po zastosowaniu SDC z uwzględnieniem skal pomiarowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains a proposal of original method of assessment of information loss resulted from an application of the Statistical Disclosure Control (SDC) conducted during preparation of the resulting data to the publication and disclosure to interested users. The SDC tools enable protection of sensitive data from their disclosure - both direct and indirect. The article focuses on pseudonimised microdata, i.e. individual data without fundamental identifiers, used for scientific purposes. This control is usually to suppress, swapping or disturbing of original data. However, such intervention is connected with the loss of some information. Optimization of choice of relevant SDC method requires then a minimization of such loss (and risk of disclosure of protected data). Traditionally used methods of measurement of such loss are not rarely sensitive to dissimilarities resulting from scale and scope of values of variables and cannot be used for ordinal data. Many of them weakly take also connections between variables into account, what can be important in various analyses. Hence, this paper is aimed at presentation of a proposal (having the source in papers by Zdzisław Hellwig) concerning use of a method of normalized and easy interpretable complex measure (called also the synthetic indicator) for connected features based on benchmark and anti-benchmark of development to the assessment of information loss resulted from an application of some SDC techniques and at studying its practical utility. The measure is here constructed on the basis of distances between original data and data after application of the SDC taking measurement scales into account. (original abstract)
XX
Przedstawiono zagadnienie bezpłatnego i płatnego dostępu do informacji publicznej. Szczegółowo omówiono charakter prawny aktu ustalającego koszty udostępnia informacji publicznej oraz postępowanie egzekucyjne tychże kosztów.
EN
In the article the author concentrates on indication of doubts regarding the legal character of a "notice" to an applicant on an amount of charge for making available public information, under grounds of art. 15 item 2 act of 6 September 2001 on access to public information (the Journal of Laws Dz. U. from 2014 item 782 as amended). In the face of these doubts, it was noticed that charge for making available public information, mentioned in the cited provision, is not included in any category of obligations subject to administrative enforcement, enumeratively mentioned in art. 2 act of 17 June 1966 r. on enforcement proceedings in administration (the Journal of Laws Dz. U. from 2014 item 1619 as amended). Moreover, it was stated that monies due resulting by that title are not subject to court enforcement, because they do not have civil law character. In a conclusion a motion was formulated that effective enforcement of the described monies due is impossible at the pre-sent moment. (original abstract)
15
Content available remote Wpływ wstępnej selekcji informacji na jej dostępność
60%
XX
W początkowych rozdziałach artykułu zwrócono uwagę na znaczenie dostępności informacji w działalności biznesowej przedsiębiorstwa. Następnie omówiono przyczyny utraty dostępności informacji, szczególną uwagę zwracając na sprawę wstępnej selekcji. W dalszej części artykułu przedstawiono opis autorskiej adaptacji metodyki firmy Kepner-Tregoe (pierwotnie wykorzystywanej w działalności serwisowej) do wyjaśnienia przyczyn braku dostępności i przywracania dostępności informacji. Przedstawiono także rzeczywisty przykład, ilustrujący zastosowanie omówionej metodyki w praktyce.(abstrakt oryginalny)
EN
In the first chapters importance of information availability in the business activity of the enterprise is emphasized. Then the reasons of the information availability lost are discussed with preliminary selection as a special issue. In the next chapters description of the Kepner-Tregoe methodology author's adaptation for resolving problems with information unavailability is given. The procedure is illustrated with a real case study. In the paper there are three figures and eleven bibliographic entries.(original abstract)
XX
W pracy omówiono najważniejsze metody, za pomocą których można ocenić stratę informacji spowodowaną przeprowadzaniem kontroli ujawniania danych (ang. statistical disclosure control, SDC). Kontrola ta ma na celu ochronę przed identyfikacją jednostki i dotarciem do dotyczących jej wrażliwych informacji przez osoby nieupoważnione. Zastosowanie metod zarówno opartych na ukrywaniu określonych danych, jak i prowadzących do ich zniekształcania powoduje stratę informacji, która ma wpływ na jakość danych wynikowych, w tym rozkładów zmiennych, kształt ich związków oraz estymacji. Celem artykułu jest krytyczna analiza mocnych i słabych stron metod oceny straty informacji na skutek zastosowania SDC. Przedstawiono również nowatorskie propozycje prowadzące do uzyskania efektywnych i dobrze interpretowalnych mierników, m.in. nową możliwość wykorzystania funkcji cyklometrycznej (arcus tangens) do wyznaczenia odchylenia wartości od tych oryginalnych po przeprowadzeniu SDC. Ponadto zastosowano odwróconą macierz korelacji do oceny wpływu SDC na siłę związków między zmiennymi. Pierwsza z przedstawionych metod umożliwia uzyskanie efektywnych i dobrze interpretowalnych mierników, druga - maksymalne wykorzystanie wzajemnych powiązań między zmiennymi (także tych trudno uchwytnych za pomocą klasycznych metod statystycznych) w celu lepszej analizy skutków kontroli w tym zakresie. Empiryczna weryfikacja użyteczności sugerowanych metod potwierdziła m.in. przewagę funkcji cyklometrycznej w pomiarze odległości w zakresie uwypuklania odchyleń od danych oryginalnych, a także potrzebę umiejętnej korekcji jej spłaszczenia przy dużej wartości argumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The most important methods of assessing information loss caused by statistical disclosure control (SDC) are presented in the paper. The aim of SDC is to protect an individual against identification or obtaining any sensitive information relating to them by anyone unauthorised. The application of methods based either on the concealment of specific data or on their perturbation results in information loss, which affects the quality of output data, including the distributions of variables, the forms of relationships between them, or any estimations. The aim of this paper is to perform a critical analysis of the strengths and weaknesses of the particular types of methods of assessing information loss resulting from SDC. Moreover, some novel ideas on how to obtain effective and well-interpretable measures are proposed, including an innovative way of using a cyclometric function (arcus tangent) to determine the deviation of values from the original ones, as a result of SDC. Additionally, the inverse correlation matrix was applied in order to assess the influence of SDC on the strength of relationships between variables. The first presented method allows obtaining effective and well- -interpretable measures, while the other makes it possible to fully use the potential of the mutual relationships between variables (including the ones difficult to detect by means of classical statistical methods) for a better analysis of the consequences of SDC. Among other findings, the empirical verification of the utility of the suggested methods confirmed the superiority of the cyclometric function in measuring the distance between the curved deviations and the original data, and also heighlighted the need for a skilful correction of its flattening when large value arguments occur. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie jest swoistym kompendium wiedzy o polskim Pojedynczym Punkcie Kontaktowym (PPK). Opisana została geneza PPK, podstawy prawne jego funkcjonowania, a także interfejs użytkownika. Artykuł przybliża poszczególne funkcjonalności, z których mogą korzystać przedstawiciele administracji, a także wskazuje, jakie korzyści przynosi PPK przedsiębiorcom i obywatelom. Omówione zostały też bariery, które uniemożliwiają pełną elektronizację procedur administracyjnych, a tym samym ich realizację za pośrednictwem PPK. Wymóg stworzenia pojedynczych punktów kontaktowych nałożyła na państwa członkowskie Dyrektywa 2006/123/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym1. Docelowo punkty kontaktowe mają zapewnić usługodawcom nie tylko dostęp do informacji o wymogach realizacji procedur administracyjnych, ale i możliwość dopełnienia procedur i formalności koniecznych do podjęcia działalności usługowej oraz uzyskania zezwolenia niezbędnego do prowadzenia tejże działalności. Problematykę polskiego punktu kontaktowego regulują przepisy Ustawy z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (fragment tekstu)
XX
Praca dotyczy problematyki jaka pojawiła się w związku z możliwością przeglądania Ksiąg Wieczystych "drogą elektroniczną". W pierwszej części pracy przedstawiono podstawy prawne systemu ksiąg wieczystych, podstawy prawne przenoszenia (migracji) treści ksiąg wieczystych do struktury ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz pod-stawy prawne dostępu do ksiąg wieczystych za pośrednictwem Internetu. Problematyka związana z dostępem do ksiąg wieczystych za pośrednictwem Internetu została zilustrowana na przykładzie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym. Z przeprowadzonych prac wynika, że znając księgę wieczystą jednego lokalu, poprzez księgę nieruchomości gruntowej mamy dostęp do ksiąg wieczystych wszystkich wyodrębnionych lokali, a co za tym idzie danych osobowych ich właścicieli. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns the problems that appeared in connection with the land register viewing via electronic way. The first part presents the legal basis of land register, the transfer (migration) of the contents of land register into the structure of land register managed with a computer system and the access to land register through the internet. The issue of access to land register through the internet was illustrated on the example of real estate with multi-family building. The work carried out shows that knowing the perpetual book number of a single premise, through the real estate perpetual book we have access to the perpetual books of all premises being separately owned estates, and thus the personal data of their respective owners. (original abstract)
XX
Obecnie dostęp do informacji publicznej jest realizowany w bardzo szerokim zakresie, dlatego też przepisy dotyczące terminów rozpoznawania wniosków mają znaczenie nie tylko dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji publicznej, ale też dla obowiązanych do jej udzielenia. Zagadnieniem, które może budzić wątpliwości jest termin udostępniania informacji publicznej w przypadku wniosków o nieprecyzyjnej treści, jak również sam sposób obliczania terminu do rozpoznania wniosku. W niniejszym opracowaniu wskazane są owe niejasności wraz z wnioskami de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
Access to public information is currently provided to a very broad extent, which is why the regulations on the results of the consideration of requests are only of significance to the entities that are interested in obtaining the public information, but also to those that are obliged to provide it. The matter that can give rise to doubts is the timing for the provision of public information in the case of requests of an imprecise content, as well as the method itself of calculating the timing for considering the request. This article presents these imprecisions, together with de lege ferenda conclusions. (original abstract)
XX
Praktyka stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej dopuszcza możliwość składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej na mail zwykły wskazany jako skrzynka do korespondencji na stronie internetowej organu władzy publicznej. Takie rozwiązanie, co podkreślono w komentowanym orzeczeniu, nie oznacza, że wnioskodawca może wysłać wniosek o udostępnienie informacji na jaki chce adres poczty elektronicznej prowadzonej przez organ. Wysłanie wniosku na adres, który nie jest podany jako skrzynka odbiorcza organu jest nieprawidłowe, a organowi nie można w takim wypadku przypisać bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The practice of applying the Act on Access to Public Information admits the possibility of submitting a request for access to public information by an ordinary e-mail specified as a mailbox for correspondence in the public authority's website. It was highlighted in the judgment in question that such a solution does not mean that the applicant can send a request to provide information to any e-mail address operated by the authority that he wants. It is incorrect to send a request to an address that is not specified as the authority's mailbox and in such a case the inaction with regard to the provision of public information cannot be attributed to the authority. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.