Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Intermodalna sieć transportowo - logistyczna w Europie (wybrane kraje)
100%
PL
W Unii Europejskiej w szybkim tempie następuje rozwój zintegrowanej intermodalnej sieci logistycznej w której fundamentalne znaczenie odgrywają; transport kombinowany i centra logistyczne. Aktualnie przewozy kombinowane w UE stanowią ponad 15 % ogólnych przewozów realizowanych transportem kolejowym, a ilość czynnych ponadregionalnych centrów logistycznych szacuje się na 120. Artykuł wskazuje na przyczyny słabego rozwoju zintegrowanej intermodalnej sieci logistycznej w Polsce oraz kierunki działań mające na celu zmianę istniejącego stanu rzeczy.
EN
It takes place in the EU the rapid growth of the integrated inter-modal logistic network, in which the combined transport plays the fundamental role. The combined carriages are, at present, at the lcvel of over 15% of total amount of the carriages performed with railway transport system, and the number of the active and over-regional logistic centers is estimated for 120. This article indicates some reasons of the weak growth of thc inter-modally integrated logistic network in Poland, and directions of activities aiming at the change of the existing stale of art.
PL
Artykuł stanowi próbę wskazania kierunków wspierania w Europie i Polsce alternatywnych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu intermodalnego. Przedstawiono strukturę i wielkość przewozów intermodalnych w Europie. Dokonano próby określenia prognozy przewozów intermodalnych w Polsce Wskazano podstawowe przedsięwzięcia warunkujące rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Na podstawie doświadczeń wybranych państw Europy Zachodniej sformułowano generalne wnioski dotyczące rozwoju transportu intermodalnego w naszym kraju.
EN
The article is an attempt to indicate directions to promote alternative modes of transport in Europe and Poland in order to reduce a dynamic growth of road transport. The European Commission’s recommendations regarding intermodal transport development have been described. The structure and volume of intermodal services have been presented. The basic measures affecting the development of intermodal transport in Poland have been indicated. Basing on experiences of selected West European countries, general conclusions have been drawn relating to the intermodal transport development in Poland.
3
Content available remote Transport bimodalny - środki techniczne i eksploatacja
100%
PL
W artykule przedstawiono: istotę transportu bimodalnego, stosowane środki techniczne, technologie zestawiania pociągu bimodalnego oraz systemy transportu bimodalnego. Podsumowanie artykułu stanowi analiza zalet i wad przewozów drogowo-szynowych ładunków w technologii bimodalnej.
EN
The following was presented in this article: a substance of bimodal transport, used technical means, technologies for putting together a bimodal train and systems of the bimodal transport. The recapitulation of this article composes an analysis of advantages and disadvantages for road-railways transportation of loads in the bimodal technology.
PL
W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samochodowym. Omówiono regulacje prawne obowiązujące przewoźników na terytorium Unii Europejskiej, a także wielkości przewiezionych ładunków i pasażerów w międzynarodowym transporcie samochodowym w latach 2003–2013. Wskazano również problemy polskich przewoźników operujących na terytorium UE.
EN
An analysis for the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented in it. There was indicated in it also the leading role for load carriages in the motor-car transportation. Some law provisions obligatory for transport agents on the territory of the European Union and the quantities of the transported loads and passengers in the international motor-car transport in 2003-2013 were taking also into consideration in this article. There were indicated in it also the problems of Polish transport agents operating on the territory of the European Union.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
3323--3327, CD 1
PL
Artykuł poświęcono analizie i ocenie zasadniczych regulacji w Polsce dotyczących promowania rozwoju inteligentnych, zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych. Szczegółowa analiza zapisów w dokumentach wskazała, że większość z nich ma charakter ogólny i nie określa źródeł, sposobów i terminów finansowania. Brak jest np. programu rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce. Takie regulacje nie sprzyjają rozwojowi transportu kombinowanego/intermodalnego w naszym kraju. Udział przewozów w nowoczesnych technologiach w stosunku do ogólnych przewozów kolejowych oscyluje w granicach zaledwie 5 %. Podkreślono, że w krajach europejskich, w których istnieją precyzyjne regulacje prawne i rządowe, programy wspierania rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego przewozy intermodalne z wykorzystaniem kolei przekraczają 30 %.
EN
This article was intended to make an analysis and estimation of a basic regulation existing in Poland and relating to promotion of the development for intelligent, balanced and effective transportation systems. The detailed analysis of records in the documents has shown that the majority of them is of the general character and they do not set out the sources, methods and time-limits for their financing. There is visible there, for example, the lack of a program for the development of the combined/intermodal transport in Poland. Such the regulation do not promote the development of the combined/intermodal transport in our country. The participation of transport in the modern technologies in relation to the total railways conveyances is ranging hardly 5%. It was underlined there that in the European countries in which there are existing the precise legal and governmental regulations, the programs for promoting the development of combined/intermodal transport, the intermodal conveyances applying railways systems are exceeding 30%.
PL
W artykule przedstawiono dominujący udział przewozów realizowanych europejskim transportem drogowym (pasażerskim i towarowym). Szkodliwy jego wpływ na środowisko naturalne i człowieka oraz znaczny udział w ogólnych kosztach zewnętrznych transportu. Zaprezentowano Europejski Program Badawczy Transportu Drogowego, którego skala jest bardzo duża, a zasięg objął wszystkich uczestników drogowego procesu przewozowego.
EN
A dominating contribution of the carriages performed with European road transport (both passenger and freight one) was presented in this article. It was presented there also the harmful influence of these carriages on the environment and people and its considerable share in general external costs of the transport. The European Research Program for Road Transport was presented also in this work. This program’s scale seems to be very large and its extent has covered all of the participants of the road transport process.
8
Content available remote Transport kombinowany/intermodalny w Polsce w latach 1993–2009
100%
PL
Przewozy kombinowane (oparte na zunifikowanych technologiach przewozowo- ładunkowych) w Polsce od początku lat 90. nie przekraczają 3,5% ogólnej masy przewiezionych ładunków transportem kolejowym. W tym samym okresie w krajach Unii Europejskiej udział tej formy transportu w przewozach kolejowych ogółem wynosi od 10 do 20% i ma tendencję systematycznego wzrostu. Równocześnie należy wyjaśnić, że przewozy intermodalne w Polsce były i są nadal głównie rezultatem wymagań kontrahentów zagranicznych, przewożących swoje ładunki w zunifikowanych jednostkach ładunkowych. W komunikacji wewnętrznej przewozy kontenerowe odbywają się na niewielką skalę.
EN
When the transport system in Poland has to be developed in accordance with the principles of the sustainable development and the principles of the sustainable moving, it is necessary to implement the complex means to promote the combine transport in Poland. The creation of the complex and coherent packages covering the organization, administrative and finance-economical instruments promoting the development of the combined/ intermodal transport seems to be expedient and justifiable. There is a need to stress here that the promoting of the combined transport brings together the measurable social benefits in the macro scale. The dislocation of a part of international road carriages for the combined/intermodal transport may have an essential influence on the reduction of the negative external results of the road transport to a natural environment and health and life of people. The “net” benefits (i.e. reduction of external transport costs) origin from shifting of 1 mln tones from the road transport into the railway-road inter-modal transport (in the carriages for a distance of 1000 km), i.e. considering the lost values of the budget incomes can be estimated for 69 mln PLN. Until the full internalization of the external (transport) costs is executed, the strategic connections in the transport system shall be financially supported by the state, however this support should be relied on the covering of a difference between the costs and incomes at the beginning phase of new and strategic connections to be implemented basic on the projects represented by transport operators and accepted in terms of the opportunities to grant a donation.
9
Content available remote Wspieranie transportu intermodalnego w wybranych państwach i wnioski dla Polski
100%
PL
Sposoby promowania w Europie i Polsce alternatywnych proekologicznych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu intermodalnego. Struktura i wielkość przewozów intermodalnych w Europie i prognozy dla Polski. Przedsięwzięcia niezbędne dla rozwoju tej technologii transportu w Polsce.
EN
The styles of promotion of the pro-ecological transport systems aiming at the limitation of the road transport growth in Poland and Europe. European Commission recommendations concerning the intermodal transport development. The structure and capacity of intermodal traffic in Europe and forecasts for Poland. Undertakings necessary in order to develop this transport technology in Poland.
EN
The article discusses the development of the Italian railways between 2002 and 2015, taking into account the investment expenditure allocated to the growth of this transport mode in the period under investigation, as well as within a time horizon extending until 2026. The research has been complemented by an analysis of economic conditions. The paper describes the organizational structure of the Italian national railways, namely, the FS Group and its subsidiary companies, which manage the different sectors of the supply chain, rendering various services and supporting the activities undertaken across the group. Specific trends observed in passenger and cargo transport are analysed, with highspeed railway services given special consideration.
EN
The analysis of the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented. Also the leading role for load carriages in the motor-car transportation was indicated. Some law provisions obligatory for transport agents on the territory of the European Union and the quantities of the transported loads and passengers in the international motor-car transport in 2003-2013 were also taken into consideration in this article. Moreover, the problems of Polish transport agents operating on the territory of the European Union were indicated.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
1427--1434, CD2
PL
W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samochodowym. Omówiono regulacje prawne obowiązujące przewoźników na terytorium Unii Europejskiej, a także wielkości przewiezionych ładunków i pasażerów w międzynarodowym transporcie samochodowym w latach 2003–2013. Wskazano również problemy polskich przewoźników operujących na terytorium UE.
EN
An analysis for the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented in it. There was indicated in it also the leading role for load carriages in the motor-car transportation. Some law provisions obligatory for transport agents on the territory of the European Union and the quantities of the transported loads and passengers in the international motor-car transport in 2003-2013 were taking also into consideration in this article. There were indicated in it also the problems of Polish transport agents operating on the territory of the European Union.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 4
3053--3065
PL
Rozwój niemieckiego kolejnictwa począwszy od budowy pierwszej linii aż do czasów współczesnych. Próba analizy kształtowania się infrastruktury transportowej oraz transportu kolejowego w układzie przewozów pasażerskich i ładunków na podstawie sytuacji gospodarczej Niemiec. Potrzeba poniesienia nakładów finansowych na utrzymanie, modernizację i rozbudowę starzejącej się infrastruktury kolejowej.
EN
The development of German rail, starting from the first railways up to the present days. An attempt to analyse the process of shaping transport infrastructure and rail transport for passenger and cargo carriages, on the basis of the economic situation in Germany. The need to bear costs of maintenance, modernization and development of the ageing rail infrastructure.
PL
Gospodarka Stanów Zjednoczonych, mimo doprowadzenia do poważnej recesji w latach 2007–2009, jest największą i najważniejszą gospodarką na świecie. Obecnie, dzięki ogromnemu finansowemu wsparciu rządu, gospodarka amerykańska powoli odzyskuje równowagę zachwianą wskutek recesji, która dotknęła ją w latach 2007–2009. W artykule przeprowadzono badania tempa zmian PKB w porównaniu z miernikami przedstawiającymi przewozy w latach 1995-2015. Omówiono funkcjonowanie kolejowego transportu pasażerskiego, który funkcjonuje tylko dzięki dotacjom rządowym, a także stanowiący własność prywatnych korporacji system kolejowego transportu towarowego, który jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej dynamicznych na świecie. Zaprezentowano strukturę przewozów ładunków transportem kolejowym wykonywanym na głównych liniach według grup ładunków (w tonach) w 2014 roku oraz dokonano badania wielkości kolejowych przewozów towarowych w latach 2002–2014 (w mld tkm). Ponadto wskazano najnowsze wymagania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wagonów cystern, stosowane nowoczesne technologie w zarządzaniu ruchu pociągów, a także planowane dotacje rządowe na poprawę bezpieczeństwa na kolei.
EN
The economy of the United States, despite eventuating in serious recession in 2007-2009, is still the biggest and the most important economy in the world. Nowadays, owing to enormous financial support from the government, American economy is slowly recovering its balance which was lost due to recession in 2007-2009. The article presents the research on the pace of the GDP changes, in comparison with measures presenting carriages in 1995-2015. The functioning of the passenger rail transport has been discussed, which is able to operate only due to government subventions, as well as the system of cargo rail transport which belongs to private corporations, which is commonly considered to be one of the most dynamic ones in the world. The structure of cargo carriages by rail has been presented, which mainly happens on the main lines, according to the cargo groups (in tons) in 2014. Also, the research on the volume of cargo rail transport in 2002-2014 has been carried out (in billion tkm). Moreover, the newest requirements referring to increased safety of tank-wagons have been mentioned, as well as the planned government subventions to increase the railway safety.
15
Content available remote Funkcjonowanie systemów logistycznych w gospodarce rynkowej
100%
16
Content available remote Metody i techniki marketingu w przedsiębiorstwie transportowym
100%
PL
Próby definicji marketingu usług transportowych. Marketing jako metoda kształtowania rynku transportowego. Badania rynku. Plan marketingowy.
18
Content available remote Przesłanki lokalizacji centrów logistycznych w Polsce
100%
PL
Przyczyny coraz szerszego zainteresowania logistyką. Potrzeba profesjonalizmu w świadczeniu usług logistyczych. Dostosowanie wielkości i struktury centrum logistycznego do konkretnych zadań. Badania kierunków i natężeń przewozów w Polsce w poszczególnych gałęziach transportu, przeprowadzone w ramach projektu badawczego. Proponowana lokalizacja największych, międzynarodowych centrów logistycznych w naszym kraju.
PL
W artykule omówiono działania operatorów transportu kombinowanego/intermodalnego kolej - droga, zmierzające do wzrostu przewozów i udziału przedsiębiorstw kolejowych na europejskim rynku transportowym w badanym okresie. Przeprowadzone badania wskazują na rosnącą dynamikę przewozów w technologii intermodalnej. Przedstawiono wielkość i strukturę przewozów kombinowanych wykonanych przez operatorów zrzeszonych w UIRR. Dokonano analizy działalności handlowej największych przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie, a także wskazano najnowsze struktury organizacyjne na tym rynku, zwracając szczególną uwagę na czynniki decydujące o tendencjach wzrostowych.
EN
The article discusses the actions of combined/intermodal road-rail transport operators aimed at increasing freight and share of railway undertakings and on the European transport market in the period considered. The study indicates a growing dynamics in the intermodal freight technology. The size and structure of combined transport, carried out by operators associated in the UIRR were presented. The analysis of commercial activities of the biggest companies successful in the combined/intermodal transport market in Europe was made, and also the latest organizational structures on this market were outlined, with particular attention paid to the factors determining upward tendencies.
20
Content available remote Techniki ładunkowe w przewozach kombinowanych
100%
PL
Podstawowe systemy przeładunkowe stosowane w transporcie drogowo-kolejowym, wodnym i lotniczym. Sposoby umieszczania ładunków w poszczególnych środkach transportu. Nowe technologie zapewniajace najwyższy stopień wykorzystania ładowności i rotacji taboru.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.