Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Oil prices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest próba identyfikacji oraz oceny stopnia wpływu najważniejszych czynników kształtujących ceny ropy naftowej WTI. Podjęcie takiej tematyki stanowi nawią- zanie do dyskusji prowadzonych przez innych badaczy rynku na łamach światowej literatury oraz podejmowanych przez nich prób określenia przyczyn silnych wahań cen surowca z lat 2007-2009. Z jednej strony w okresie tym obserwowano silne fluktuacje wielkości popytu na ropę naftową, tj. w latach 2000-2007 odnotowano ponadprzeciętny wzrost zapotrzebowania na surowiec (szczególnie w krajach azjatyckich), by w okresie kryzysu finansowego obserwować jego nagły spadek. Rosnący popyt i ceny surowca wpłynęły na zwiększenie przez firmy wydobywcze nakładów na rozpoznanie nowych złóż, czego wynikiem jest obserwowany na terenie Ameryki Północnej po 2013 roku silny wzrost wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych. Z drugiej strony początek XXI wieku przyniósł rekordowy wzrost obrotu instrumentami finansowymi opartymi na cenach ropy naftowej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano przegląd najważniejszych prac empirycznych w obszarze będącym przedmiotem pracy. Weryfikacja postawionego problemu badawczego opierała się na przeprowadzonej analizie kointegracji z wykorzystaniem metody Johansena oraz w drugim kroku estymacji modelu korekty błędem. Próba, na podstawie której dokonano oszacowania, to lata 2002-2014, a więc uwzględniono szczególnie istotny dla historii handlu ropą naftową okres tzw. trzeciego szoku cenowego z lat 2007-2008. Otrzymane rezultaty pozwalają wnioskować, że wpływ na procesy cenotwórcze na rynku czarnego złota mają zarówno czynniki popytowo-podażowe, jak i te związane z obrotem kontraktami terminowymi na ropę naftową. Co ważne, determinanty z pierwszej kategorii, a więc te o charakterze fundamentalnym, silniej rzutują na kształtowanie się cen. Dodatkowo można przypuszczać, że wzrost liczby transakcji futures zawieranych przez podmioty utożsamiane ze spekulacyjnymi (niezwiązane bezpośrednio z przedmiotowym rynkiem) może wpływać destabilizująco na zmiany cen ropy naftowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to identify and evaluate the degree of influence of the most important factors determining the price of WTI crude oil. This theme of research is fully consistent with discussions in the world literature about the reasons of strong fluctuations of crude oil prices in the years 2007-2009. On the one hand, in that period we observed strong fluctuations in oil demand, especially years 2000-2007 are interesting because we noticed a strong increase in consumption (the highest growth in Asian countries) and other period is the financial crisis when it plummeted. Increasing demand and crude oil prices were the main factors considered by oil refineries as an incentive for boosting budgets for oil fields discovery. Clearly, it resulted with a growth of extraction from the unconventional oil resources. On the other hand 21st century has brought a record growth in the trading of crude oil futures. In the first part of this article a review of the most significant empirical research has been presented. Empirical investigation was conducted using cointegration analysis (Johansen method) and in the second step estimating an error correction model. In this study we have used the sample of years 2002-2014, which are particularly relevant because it covers the years 2007-2009, when we have observed third crude oil price shock. The results of this study show that impact on the price - setting mechanism have not only supply - demand factors, but also trade of crude oil futures. However, determinants from the first group have stronger influence on WTI prices. Furthermore, it can be confirmed that the increase in a number of futures transactions is reinforcing changes of oil prices. Especially when we consider these transactions, that are taken by organizations perceived as speculative.(original abstract)
EN
In this paper quantitative methods were used to establish whether petrol prices really respond faster to crude oil price increases than to decreases, as it is sometimes stated by drivers in the UK. The model created in this paper is designed to look for asymmetric patterns in the process of reverting to the long run equilibrium after shocks to the upstream variables. It can be used to assess asymmetries in interest rates and prices and to detect the impact of the transaction costs (consistent versions of TAR and M-TAR models) in many markets. Last but not least, it may be able to detect the impact of foreign exchange rate bonds. The composition is as follows. The first part presents up-to-date developments in the theory behind modelling asymmetric price transmission. It also reports results of previous studies. This review is aimed only at familiarizing the reader with the state-of-the art not at providing the comprehensive study of the modelling techniques. This is the task of the second part in which, the empirical methods developed for assessing asymmetry in price transmissions are described. Next part describes the results of the application of time series techniques aimed at characterising the nature of the long-run relationship between crude oil prices and retail prices of 4 Star petrol. The last sections deal directly with the issue of asymmetry. (fragment of text)
XX
Autorzy artykułu za główny cel postawili sobie pokazanie możliwości wykorzystania wybranych narzędzi rynku terminowego w sterowaniu poziomem marż rafineryjnych. Marże - których precyzyjną definicję podano w dalszej części opracowania - stanowią bowiem wartościową informację na temat poziomu rentowności rafinerii w danym momencie, stąd decyzja o wykorzystaniu tego wskaźnika. Bez utrzymywania ich na odpowiednim poziomie nie ma również mowy o rozwoju ekonomicznym rafinerii. Opcje z kolei, jako niesymetryczne instrumenty pochodne, należy uznać za narzędzia dające szanse na skuteczne zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka rynkowego. Jednym z nich jest właśnie ryzyko zmiany ceny surowców (np. ropy) i otrzymywanych z nich produktów (np. oleju napędowego czy benzyny), którego wpływ odbija się zwłaszcza na poziomie marż rafineryjnych. (fragment tekstu)
EN
In the article presented the possibilities of using selected hedging option strategies to manage the level of refining margins. The research was the market of crude oil and refined products in the period from January to September 2016. A crack spread 3/2/1 was used as a model refining margin. To protect the margin level, authors of the article decide to choose two different types of spread strategies: a bull spread and a bear spread with different strike prices of options (ATM-2%, ATM and ATM+2%). (original abstract)
XX
Rynek ropy naftowej od 1973 r. cechuje się niestabilnością cen. Niniejsza praca przedstawia kształt współczesnego rynku ropy naftowej. W pracy tej uargumentowano, że spadek cen ropy naftowej w drugiej połowie 2014 r. jest konsekwencją świadomej polityki Arabii Saudyjskiej wspieranej przez Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Państwa te dążą do utrzymania obecnego udziału w rynku i wyeliminowania konkurentów o wysokich kosztach produkcji. Ich politykę należy tłumaczyć obawą o utratę rynku w długim okresie. Oznacza to zmianę polityki OPEC, który tradycyjnie podejmował działania mające na celu utrzymanie określonego poziomu cen. W Arabii Saudyjskiej widziano producenta dostosowującego podaż do popytu i w ten sposób stabilizującego ceny (swing producer). W drugiej połowie 2014 r. Arabia Saudyjska i jej sojusznicy nie podjęli żadnych kroków, aby ograniczyć spadek cen. Jej postawa jest zgodna z przypisywaną jej rolą podmiotu dyscyplinującego (discipliner) innych producentów. Zwolennicy tego podejścia argumentują, iż Arabia Saudyjska jest gotowa zaakceptować produkcję przekraczającą kwoty dla poszczególnych państw w ramach OPEC, dopóki nie zagraża to jej interesom. Gdy łamanie ustaleń nasila się lub też produkcja państw nienależących do OPEC zanadto (w opinii Arabii Saudyjskiej) rośnie, jest ona gotowa doprowadzić do wojny cenowej w celu ograniczenia podaży. (abstrakt oryginalny)
EN
Since 1973, the prices in the oil market have been instable. This paper presents the state of the contemporary oil market. The author argues that the decrease in oil prices experienced in the second half of 2014 is a consequence of Saudi Arabia's deliberate policy supported by Kuwait and the United Arab Emirates. These three countries strive to maintain their current share in the market and eliminate their competitors that have high production costs. The motivation behind their policy is anxiety about losing the market in the long term. This means a change in the policy pursued by OPEC, which traditionally took actions to maintain a certain price level. Saudi Arabia was perceived as a producer that adjusted supply to demand and this way stabilised prices - a swing producer. In the second half of 2014, Saudi Arabia and its allies did not take any action to prevent the price drop. Its attitude is consistent with the role of discipliner ascribed to it. The proponents of this approach argue that Saudi Arabia is willing to accept production exceeding the quotas for individual OPEC countries as long as it does not threaten its interests. In the event of excessive violation of arrangements or when the production of non-OPEC countries grows too much (in the opinion of Saudi Arabia), it is willing to risk a price war to limit the supply. (original abstract)
EN
This study investigates Omani stock market responses to the decline in oil prices. It examines the effects at both market and sectoral levels, specifically to distinguish the sector reaction from the market reaction as a whole. The period of the study, covering 10 years from 2010-2019, experienced huge swings in oil prices. Using Granger causality and regression analysis, the results support the asymmetric sensitivity of stock market returns to oil price fluctuations. This study also concludes that the Omani stock market and its heterogeneous sectors differ in their responses to oil price fluctuations. Oman stock market is dealing with the drop in oil prices by reducing the dependence of certain sectors on oil revenues which would make them less susceptible to the decline in oil prices. Further studies, employing different methodologies to investigate other GCC stock markets, will increase our understanding of the dynamics between oil price fluctuations and GCC sectoral returns. (original abstract)
XX
Analiza czynników kształtujących potencjał i poziom rozwoju człowieka prowadzi do wniosku, że istotny wpływ na rozwój danej cywilizacji mają surowce energetyczne. Wśród paliw ciekłych ropa naftowa ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych. Należy podkreślić, że ropa to produkt strategiczny o ograniczonej dostępności, którego zasoby nie pozwalają na pełne zaspokojenie wszystkich zgłaszanych na nią potrzeb. Z jednej strony wynika to z nieograniczonych i stale wzrastających potrzeb paliwowych człowieka, z drugiej - jest efektem ograniczonej ilości surowca, który może być dostarczony w danym miejscu i czasie. W ostatnich latach światowy bilans popytu i podaży ropy kształtuje się na wyrównanym poziomie. Natomiast niedoskonałość konkurencji w sektorze naftowym sprawia, że jedynie groźba pojawienia się zakłóceń w dostawach tego surowca jest impulsem do wzrostu jego cen na giełdach towarowych. Celem artykułu jest identyfikacja procesów i zjawisk zachodzących w światowym otoczeniu społeczno-gospodarczym, podejmowane zaś działania umożliwiają określenie ich wpływu na poziom i dynamikę zmian ceny ropy naftowej w 2012 r. Analiza badanych zjawisk będzie przeprowadzona na podstawie dostępnych krajowych i międzynarodowych opracowań statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the factors influencing the potential and the level of human development leads to the conclusion that energy resources have a significant impact on the development of civilization. Among liquid fuels crude oil is crucial for the world's economy as a raw material for the chemical industry, and above all as one of the most important energy resources. It should be noted the petroleum liquid is a strategic material of limited availability, whose resources do not permit the full satisfaction of all reported needs. On the one hand this is due to open and constantly increasing fuel needs of man; on the other hand, is the result of a limited quantity of material, which can be delivered in a given place and time. In recent years, it should be emphasized that the current global balance of supply and demand for oil ismaintaining equilibriumAlso, imperfect competition in the oil sectormakes that only a threat of disruptions in the supply of this material is the impetus for the growth of prices on commodity exchanges. The purpose of this article is to identify the phenomena which take place in the socio-economic environment in the world. The actions taken will make it possible to determine their influence on the level and dynamics of petroleum price changes in 2012. Analysis of the studied phenomena will be carried out on the basis of available national and international statistical reports. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu cenowe cykle ropy naftowej (Brent) są skorelowane i zsynchronizowane z cyklem koniunkturalnym dla wybranych gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). W celu identyfikacji cyklu cenowego ropy naftowej i cyklu koniunkturalnego został zastosowany przełącznikowy model Markowa (MS-AR). Określenie wygładzonych prawdopodobieństw w zależności od reżimu umożliwiło wyznaczenie korelacji tych prawdopodobieństw oraz obliczenie indeksu konkordancji dla oceny stopnia synchronizacji cyklu cenowego ropy naftowej i cyklu koniunkturalnego w badanych państwach EŚW. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the paper is to study the degree to which the Brent crude oil price cycle is correlated and synchronized with business cycle in a set of chosen Central Eastern European (CEE) economies. To indentify the oil price cycle and business cycles for chosen individual countries the Markov-switching autoregressive model (MS-AR) is used. The identification of the smoothed probabilities of being in regime 1 and regime 2 enables the calculation of correlation coefficients between those probabilities and the concordance index to evaluate the synchronization of oil price cycle and business cycles for the CEE economies. (original abstract)
XX
Obserwowane w ostatnich latach zmiany na międzynarodowych rynkach energii, związane z takimi zjawiskami jak rewolucja łupkowa w USA, ewolucja kierunków światowego popytu na energię oraz rozwój technologii skroplonego gazu ziemnego (Liquefi ed Natural Gas - LNG), mogą mieć nie tylko konsekwencje ekonomiczne, lecz również wpływać w znaczący sposób na proces kształtowania stosunków politycznych między państwami producentami, eksporterami i importerami surowców energetycznych. Już bowiem w przeszłości surowce energetyczne wzmacniały siłę wiodących państw producentów i eksporterów oraz stworzyły wiele współzależności między państwami, w tym także politycznych. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie kwestii zmian na międzynarodowych rynkach energii i ich niektórych konsekwencji. Analiza koncentruje się na istocie i skutkach rewolucji łupkowej zarówno dla USA, jak i międzynarodowych rynków energii, przy szczególnym uwzględnieniu wpływu rewolucji łupkowej na cenę ropy naftowej. Artykuł podejmuje również kwestię rozwoju produkcji skroplonego gazu ziemnego, a zwłaszcza możliwości eksportu LNG przez USA.(fragment tekstu)
EN
The article presents synthetically the issue of changes in the international energy markets and their political implications. The analysis embraces the essence and consequences of the "shale gas revolution" for the U.S. and the international energy markets, particularly taking into consideration the impact of the "shale gas revolution" on the oil price. The prognosticated decrease of the U.S. request for the imported oil and natural gas will affect the decision of the exporting states regarding the scale of extraction and direction of delivery/export. The oversupply of oil and unconventional gas might rise the pressure on their price reduction in the international markets, thus enfeeble the political signifi cance of the OPEC, especially Saudi Arabia, as well as jeopardize the position of Russia as the "energetic power". Moreover, the article broaches the matter of development of the liquefied natural gas production, in particular the possibility of LNG's export by the United States. In the geopolitical dimension it might result in the increase of the negotiation strength of the new extraction regions and the change of the current power balance.(original abstract)
EN
This study examines the dynamic impacts of oil prices on stock market development in four oil exporting sub-Saharan African countries in the period of 1989-2015. The Arbitrage Pricing Theory (APT) is used as the theoretical framework where stock market prices are hypothesized to be fully reflective of all available information. Static panel data (Pooled OLS, panel Fixed Effect Model, panel Random Effect Model) and dynamic panel model of Generalized Method of Moments (GMM) were employed in the estimation. The estimation of the static panel model shows that oil prices, exchange rates, gross domestic product, inflation and the corruption index have a positive and significant impact on stock market development. However, there is a slight improvement from the estimation of the GMM dynamic panel model which confirmed that oil prices, exchange rates, gross domestic product, investment, inflation and the corruption index have a positive and significant impact on stock market development. The study therefore recommends that investors in selected the Sub-Sahara Africa (SSA) stock market need to be cognizant of the varying impacts of macroeconomic indicators, particularly those that have been found to exert strong influence on stock returns like oil prices, exchange rates, inflation and the corruption index. (original abstract)
10
Content available remote Premium Motor Spirit (PMS) Pricing and Inflationary Dynamics in Nigeria
60%
EN
The study examines the effect of PMS pricing on inflationary dynamics in Nigeria between 1980 and 2018. Inflation was used as the dependent variable for the study, while the prices of PMS (Premium Motor Spirit, simply called petrol), AGO (Automotive Gas Oil, simply called diesel), and DPK (Dual Purpose Kerosene, simply called kerosene), as well as the exchange rate, were used as independent variables. The study employed the ARDL and causality techniques for analysis. It was discovered in the study that the price of PMS increases inflationary tendencies in the country. Meanwhile, the causality test revealed the absence of causality between PMS pricing and inflationary dynamics in Nigeria. Thus, the study recommended that the government should stabilise the price of PMS and align it with the wage rate. (original abstract)
11
Content available remote Wpływ światowych cen ropy naftowej na wartość kazachstańskich spółek
60%
EN
The article examines the impact of world oil prices on the value of Kazakh companies based on their own calculations. The subject of the analysis is the shares of companies from various sectors of the economy. The purpose of this article is to study the impact of world oil prices on the stock prices of selected companies in Kazakhstan. The results of the study show that the market value of the companies studied is highly dependent on changes in world oil prices on world exchanges.(original abstract)
12
Content available remote Rola ropy naftowej we współczesnym świecie
60%
XX
Ropa naftowa to podstawowy surowiec do produkcji wszelkiego rodzaju paliw. Trudno byłoby wyobrazić sobie bez niej współczesny świat. Dzięki niej mamy dostęp do produktów, które ułatwiają nam codzienne życie. Jej wykorzystanie umożliwia np. szybkie i łatwe przemieszczanie się, również na duże odległości, do pracy, szkoły, ale i na wakacje na drugi koniec świata. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest ona wykorzystywana w wielu różnych obszarach życia, np. do produkcji świec zapachowych. Jej odkrycie pozwoliło rozwinąć przede wszystkim przemysł wydobywczy, motoryzacyjny i rafineryjny. Silniki spalinowe zrewolucjonizowały świat, nastąpił rozwój mobilności i myśli technologicznej, powstała sieć dróg asfaltowych łączących wiele miejsc. Złoża ropy naftowej znajdują się praktycznie na całym świecie. Kraje, które zaczęły ją wydobywać oraz rozwijać przemysł rafineryjny, osiągnęły spektakularny wzrost gospodarczy, zaczęły rozwijać współpracę z innymi państwami, wiele osób znalazło zatrudnienie w tej branży przemysłu. Celem niniejszego artykułu jest omówienie: problemu bezpieczeństwa energetycznego związanego z wykorzystaniem ropy naftowej do produkcji paliw, fenomenu jej wydobycia, historii odnalezienia jej złóż, popytu, konsumpcji, wahań cen, jej głównych zastosowań, a także sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, kiedy to ropa naftowa była praktycznie niewiele warta. (fragment tekstu)
EN
Recent events related to the pandemic have caused major changes in the raw material markets and, in particular, crude oil. The reduction in demand has led to the creation of huge stocks, and this has resulted in a fall in prices. How does this translate into mining, fuel prices and economic relations between oil-producing countries? How does OPEC behave? These interesting issues are discussed in this paper, showing not only statistical data. (original abstract)
XX
Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy dotyczącej wpływu zmian światowych cen ropy naftowej na inflację w Polsce w okresie 1990-2010 można stwierdzić, że zmiany światowych cen ropy naftowej w stosunkowo istotnym stopniu determinowały tempo zmian cen konsumpcyjnych w Polsce w krótkim okresie. Mianowicie, średnia wartość współczynnika elastyczności zmian cen konsumpcyjnych w Polsce na zmiany cen ropy naftowej wyniosła od 0,026 do 0,027. Wynika stąd, że 10% wzrost cen ropy naftowej prowadził do wzrostu stopy inflacji w Polsce średnio o około 0,26-0,27 pkt. proc. w krótkim okresie. Co więcej, zmiany światowych cen ropy naftowej wyjaśniały około 18,1% zmienności cen konsumpcyjnych w Polsce po upływie roku od momentu wystąpienia szoku oraz 20% po upływie pięciu lat. Wyniki przeprowadzonej analizy są zatem w dużym stopniu zgodne z wynikami badań uzyskanymi przez A. Kinnefors i L. Wribe, M. Bjellerup i M. Löf oraz L. J. Alvarez, S. Hurtado, I. Sánchez, C. Thomas. Jednocześnie należy w przyszłości oczekiwać spadku oddziaływania zmian światowych cen ropy naftowej na dynamikę cen konsumpcyjnych w Polsce w miarę upływu czasu i dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Istnieje wiele przyczyn wyjaśniających przewidywany spadek inflacyjnego oddziaływania światowych cen ropy naftowej w Polsce. Do najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy zalicza się postępujący spadek energochłonności procesów produkcji i, w ślad za tym, relatywny spadek popytu na ropę naftową, rosnące możliwości wykorzystania alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii oraz rosnący wpływ globalizacji na kształtowanie się cen. (abstrakt oryginalny)
EN
The primary goal of the article is to analyse theoretically and empirically the interdependence between changes in world oil prices and changes in consumption prices in Poland in the period of 1990-2010. In this connection, the authors used the research method based on the study of literature in the field of macroeconomics and international finance as well as econometric methods (vector autoregressive model- VAR). The results of research explicitly indicate the impact of changes in world oil prices on inflation in Poland in the years 1990-2010. It was estimated that a 10% rise in oil prices resulted in the rise in the rate of inflation in Poland of about 0.26-0.27 percentage points in the short term. (originalabstract)
XX
W artykule przeanalizowano wpływ wzrostu ceny ropy naftowej na największe gospodarki UE i wyjaśniono przyczyny asymetrycznego oddziaływania inflacji w badanych krajach. Wyniki pracy są spójne z innymi badaniami na ten temat, jednak niektóre kwestie muszą być przedstawione oddzielnie. Po pierwsze, ropochłonność gospodarki nie jest głównym czynnikiem decydującym o sile oddziaływania zmiany ceny na inflację. Wynika to z faktu, że firmy obserwowały znaczne zmniejszenie zużycia ropy naftowej w trakcie procesu produkcyjnego w ostatnich 30 latach. To, wraz z obniżeniem ogólnego poziomu inflacji i wzrostem poziomu konkurencji, sprawia, że dostosowanie ceny produktów do wzrostu ceny ropy staje się znikome, a czasem zbyt kosztowne. Po drugie, bezpośredni efekt, a w konsekwencji względna masa paliwa w HCPI, są odpowiedzialne za znaczną część różnic w całym kraju. Moje badanie wykazuje silny związek pomiędzy siłą oddziaływania i strukturą HCPI, co sugeruje, że współczynnik regresji przy zmiennej y jest w znacznym stopniu uzależniony od względnej ilości wydatków gospodarstw domowych na paliwo. Po trzecie, efekty podnoszenia płac z powodu wzrostu cen są odpowiedzialne za kolejną znaczącą część asymetrii między członkami UE. Ich siła jest skorelowana z poziomem siły przetargowej pracowników, co potwierdza początkową hipotezę. Ponadto, na stopień, w którym efekt wzrostu cen ropy naftowej jest rozłożony w czasie, wpływa także poziom elastyczności rynku pracy. Na koniec, współczynnik regresji przy zmiennej y jest stosunkowo mały, co potwierdza wyniki Blanchard'a (2007), które sugerują, że oddziaływanie zmiany ceny ropy na inflację drastycznie zmniejszyło się w porównaniu z okresem 1960-1970. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, I have analysed the impact of an oil price shock on major EU economies and explained the reasons responsible for asymmetric responses of inflation across members studied. The results of the study have much in common with other similar research, however several findings still need to be cited. First, oil intensity of the economy is not the main determinant of the impact's strength across the EU members. It is due to the fact that companies observed a substantial decrease in the relative oil usage in the production process during past 30 years. This, together with low inflationary environment and increased level of competition makes the adjustment of product prices to the increased price of oil negligible and sometimes too costly. Second, the direct effect and consequently weight of fuel in HCPI is responsible for a significant share of cross-country differences. My study finds a strong relation between the strength of the impact and HCPI's structure, suggesting that the pass-through is crucially dependent upon the households' relative spending on fuels. Third, second-round effects cause another noticeable share of differences across the EU members. Their strength is strongly correlated with the level of bargaining power employees have, supporting the initial hypothesis. In addition, the degree to which the effect of oil price shock is scattered over time is also affected by labour market flexibility level. Finally, the pass-through coefficients are relatively small, supporting Blanchard's (2007) findings, which state that the effects of oil price change on inflation have become relatively mild, compared to the 1960-1970s period. (original abstract)
XX
Artykuł analizuje najnowsze tendencje w systemie walutowym z uwzględnieniem dylematów, przed którymi stoją kraje tworzące tzw. Gulf Cooperation Council. Ich znaczenie dla gospodarki światowej już nie ogranicza się do dostaw ropy, gdyż ich nadwyżki pochodzące z handlu ropą w dużym stopniu finansują deficyt na rachunku obrotów bieżących USA. Zważywszy, że nadal trwają prace nad tą unią, w tekście omawiane są możliwości wyboru różnych rozwiązań dla nowej waluty. Wśród krajów, które powinny być najbardziej zainteresowane planami krajów GCC, są pozostali producenci ropy, zwłaszcza ci zrzeszeni w ugrupowaniu OPEC. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy nowy pieniądz będzie alternatywą dla USD w zakresie jego funkcji zarówno jako waluty kwotowania, jak i waluty inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses recent tendencies in the monetary system with an emphasis on events taking place in the Gulf Cooperation Council (GCC) member states. The importance of these countries goes far beyond oil deliveries as their surpluses stemming from oil export have become a key pillar in financing the US current account deficit. As these plans are under preparation, different proposals regarding the exchange rate regime are discussed. Countries that would be most interested in GCC plans are other oil producers and members of OPEC in particular. They share the same goals and are considering alternative solutions for both oil invoicing and currency portfolio of their surpluses. Therefore, questions are raised about the ability of the new money to become the currency for both invoicing and investing for these states. (original asbtract)
XX
Na ile niestabilne i bijące rekordy wszech czasów ceny ropy naftowej wpłynęły na kłopoty amerykańskich banków? I czy stały za wzrostami cen kraje OPEC od dawna skłócone z Ameryką – największym konsumentem paliw kopalnych? Wzrastające ceny ropy naftowej doprowadziły do niewypłacalności część amerykańskiego społeczeństwa. Społeczeństwa przyzwyczajonego do wygody i rozrzutności. Obywateli kraju, w którym nawet po gazetę do kiosku jedzie się spalającym litry benzyny samochodem. (abstrakt oryginalny)
EN
The impact of structural changes as well as breaks on oil price fluctuations is studied in this article. There are a few channels, such as domestic prices and inflation, that cause the effect of oil price to pass through the economy. The higher crude oil price is immediately followed by the increase in oil products such as gasoline and heating oil. The direct effects continue as people choose alternative ener-gy sources, leading to the increase in price. Besides, the indirect effect on inflation as a result of the be-havioral responses of the firms and workers which is known as the "second round" effects in which higher wages is being demanded. This article uses exploratory data analysis to discover the patterns of the variables' series and then examines the relationship between oil price and consumer price index. Multiple breakpoint test is thereafter used to identify the structural changes in time-varying variables. (original abstract)
18
Content available remote Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce
60%
XX
Ceny surowców rolnych stanowią najważniejszy parametr podejmowania decyzji gospodarczych przez producentów rolnych, ponieważ bezpośrednio wpływają na dochody przez nich uzyskiwane. Stąd ważne jest poznawanie uwarunkowań ich zmienności. Wśród czynników, które wpływają na ceny zbóż coraz częściej wskazuje się na ceny ropy naftowej. Celem opracowania jest ocena powiązań między cenami ropy na rynkach światowych a cenami pszenicy w Polsce. Uzyskane wyniki potwierdziły opinie, że istnieje znaczny wpływ cen ropy na ceny pszenicy, przy tym charakter i siła tych związków ulega zmianom w czasie. (abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural commodities' prices play a crucial role in the process of farmers' decision making. It is due to their direct impact on farmers' income. It is important to explain the causes of changes of those prices. Among factors influencing wheat prices, crude oil prices are considered as one of the most important. The aim of this paper was an assessment of the connection between world crude oil prices and Polish wheat prices. The results of research confirm an existence of cause-effect of crude oil prices on wheat prices, although the nature and the strength of this relationship changes in time. (original abstract)
XX
Analiza zmian cen oleju napędowego (ON) oraz benzyny (Pb95) w powiązaniu z cenami ropy naftowej i przelicznika $/zł była wykonana w celu określenia wygodnego czasu zakupu paliwa w możliwie niskiej cenie. Opracowanie zawiera także składniki ceny paliwa na poziomie dostawcy Orlen. Podstawą opracowania są codzienne, dane za lata 2015-2016. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of changes in diesel oil (ON) and gasoline (Pb95) prices in connection with crude oil prices and the $/PLN converter was made to determine the convenient time to buy fuel at the lowest possible price. The study also includes components of the fuel price at the Orlen supplier level. The basis for the study are daily data for the years 2015-2016. (original abstract)
20
Content available remote Hedging jako forma zabezpieczenia rafinerii przed ryzykiem zmian cen ropy naftowej
60%
XX
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji głównych rodzajów ryzyka, które zagrażają europejskim, a w konsekwencji i polskim rafineriom. Zaprezentowano też wybrane metody zabezpieczania się przez rafinerie przed negatywnymi skutkami fluktuacji cen ropy naftowej. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the characteristics of the main risks for the European refining sector. Firstly, the climate regulations and their impact on the refining sector are taken into consideration and carefully analysed. Secondly, the changes in the structure of demand for manufactured products in the sector are presented. The article also presents the state of technological refineries in Europe and their competitiveness compared with refineries in other parts of the world. Moreover, the impact of oil price fluctuations on the financial results of companies in the refining sector are attempted to be examined. The major aim of this paper is to present the possibilities of using the selected hedging strategies to reduce the negative impact of price risk. Strategies type of spread has been proposed as one method of protecting Polish refineries against the risk of fluctuation of the value of Urals crude oil. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.