Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Metal complexes of xanthan gum
100%
EN
lnteractions of selected paramagnetic transition metal salts [NI (II) Co (II) Cu (II) Fe(III), Mn(II)] with, xanthan gum are described. The conductivity, DSC/TG/DTG measurements, and EPR measurements produced evidence for the formation of the Werner-type complexes of metal central atoms with polysaccharide ligand. The polysaccharide hydroxyl groups and the carboxylic groups of xanthan gum were involved in ligation of the central atom.
PL
Przeprowadzono badania w hali wegetacyjnej, a także przy użyciu laserowego analizatora wielkości cząstek oraz o skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przedstawione badania pokazują zachowanie się gleby po dodaniu do niej polisacharydu. Daje to dalsze możliwości w badaniach nad ekologiczną stabilizacją gruntów.
EN
Studies were conducted in the greenhouse, a laser particle size analyzer and by scanning electron microscopy (SEM). The study shows the behavior of the soil after adding to the soil the polysaccharide gels. This gives further possibilities in the study of ecological stability of the soil.
PL
Przeprowadzono badania przy użyciu analizy termicznej (DSC) i termograwimetrycznej (TG, DTG) oraz o skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przedstawione badania pokazują zachowanie się ziarna i słomy zbóż (jęczmień, pszenica, owies, żyto, pszenżyto) wobec jonów metali grup przejściowych [Co(II), Cu(II), Mn(II), Ni(II), Fe(III)]. Daje to dalsze możliwości w badaniach nad produkcją nowych rodzajów biopaliw i gazu syntezowego.
EN
The thermal analysis (DSC) and thermogravimetric (TG, DTG) and scanning electron microscopy (SEM) were used in studies on grain and straw carbonizates. The study shows the behavior of the grain and straw cereals (barley, wheat, oats, rye, triticale) after adding metal ions of the transition groups [Co (II), Cu (II), Mn (II), Ni (II), Fe (III)] salts. This provides further opportunities in research on new types of biofuels production and synthesis gas.
PL
Wobec limitów na produkcję żywności nałożonych na Polskę przez Unię Europejską, wykorzystanie płodów rolnych do celów inżynierii środowiska może być korzystne dla krajowego rolnictwa i gałęzi przemysłu współpracujących z rolnictwem. Obecny stan techniki i znane technologie pozwalają otrzymać z roślin i materiału roślinnego zawierającego sacharydy i polisacharydy szereg podstawowych materiałów dla przemysłu chemicznego. Cennym surowcem mogą być też hemicelulozy i celuloza oraz rośliny zawierające te polisacharydy. Efektem poznawczym są badania dotyczące wykorzystania słomy różnego pochodzenia botanicznego (jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta, żyta) jako źródła biopaliw poprzez degradację do gazu syntezowego i karbonizatu. Zostały przeprowadzone badania przy użyciu analizy termicznej DSC/TG oraz TGA/SDTA/QMS mające na celu dobór najlepszych warunków procesu otrzymywania karbonizatów oraz składu jakościowego wydzielanych gazów, a także badania przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego mające na celu określenie budowy sfery koordynacyjnej wokół dodanego jonu metalu. Produkty otrzymane w wyniku termicznego rozkładu biomasy i ich wykorzystanie jako kolektorów jonów metali, dodatków do płuczek wiertniczych oraz w produkcji biopaliw może spowodować poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawę bezpieczeństwa środowiska naturalnego.
EN
The interaction of polysaccharides and cereal grains with transition metal ions is of a biochemical importance, mostly due to the presence of those complexes in biological systems. Metal polysaccharide chemistry plays a crucial role in crosslinking of various biomolecules, and formed polysaccharide/metal complexes are promising for various application, e.g. as drilling muds, heavy metal collectors and material for production of carbonizate and gaseous substances allowing preparation of second generation biofuels. In the study of cereal/metal complexes, the thermogravimetric measurements were also made in order to explain the influence of metal salts on thermal decomposition of barley, oat, rye, triticale, and wheat grains in aspect of their applications for biofuels production. In investigation of polysaccharide/metal complexes, mainly concerning their conductivity as well as thermal stability and rheological properties, a special attention was paid to interactions of transition metal salts with potato, amarantus and cassava starch, potato amylose and potato as well as corn amylopectin.
EN
lodimetric volumetric titration with potentiometric detection of the end-point has been performed in order to determine 2,8-dimercapto-6-hydroxypurine and 4,4-dimethyloxazolidine-2-thione in strongly alkaline medium. Determination range found was 100-500 umol for 2,8-dimercapto-6-hydroxypurine and 50-1000 umol for 4,4-dimethyloxazolidine-2-thione. The errors and the relative standard deviations were below 1 %. The shapes of the obtained potentiometric titration curves depended on the concentrations of sodium hydroxide and the analytes, the material of the working electrode (platinum, gold) and its surface. Addition of iodine resulted in a significant potential drop. The studied systems did not exhibit Nernstian behaviour.
PL
Przeprowadzono jodometryczne miareczkowanie 2,8-dimerkapto-6-hydroksypuryny i 4,4-dimetylooksazolidyno-2-tionu w silnie zasadowym środowisku z potencjometryczną detekcją punktu końcowego. Zakresy oznaczalności dla badanych analitów wyniosły odpowiednio: 100-500 umoli i 50-1000 umoli. Błąd i względne odchylenie standardowe wszystkich oznaczeń nie przekraczało 1%. Stwierdzono nietypowy kształt krzywych miareczkowania potencjometrycznego i jego zależność od stężenia wodorotlenku sodu i analitów, rodzaju elektrody wskaźnikowej (platyna, złoto) i jej powierzchni. Wprowadzenie jodu powodowało znaczny spadek potencjału elektrody pracującej. Badane układy nie spełniają równania Nernsta.
8
Content available remote Iodimetric determination of 2-thiouracils
63%
EN
The iodimetric determination of 2-thiouracil and its derivatives in alkaline medium is presented. In the volumetric titration with the potentiometric end-point detection the determinability range is 100-1000 umol for 2-thiouracil, 30-700 umol for 6-ami-no-2-thiouracil, 60-500 nmol for 5-carbethdxy-2-thiouracil and 100-500 pmol for 5-methyl-2-thiouracil. The relative standard deviation was below 1 % in all determinations. The elaborated method was applied to the determination of 6-propyl-2-thiouracil in drugs.
PL
Przedstawiono jodometryczne oznaczanie 2-tiouracylu i jego pochodnych wykorzystując reakcję 2-tiouracylu z jodem w środowisku zasadowym. W miareczkowaniu objętościowym z potencjometryczną detekcją punktu końcowego można było oznaczyć 100-1000 \imola 2-tiouracylu, 30-700 umola 6-amino-2-tiouracylu, 60-500 umol 5-carboetoksy-2-tiouracylu i 100-500 umola 5-metylo-2-tiouracylu. Względne odchylenie standardowe we wszystkich wykonywanych oznaczeniach wynosiło mniej niż 1%. Opracowana metoda została zastosowana do oznaczenia 6-propylo-2-tiouracylu w lekach.
10
Content available remote Coulometric titration of disulfides with electrogenerated chlorine
63%
EN
The coulometric titration of some disulficles with anodically generated chlorine using the biamperometric end-point detection is presented. Chlorine breakes the disulfide bond and asulfonic acid is formed. The range of determination is 0.50-3.75 μmol for 2,2-dithiodi-glycolic acid, 0.375-1.50 μmol for 3.3'-dithiodipropionic acid, 1.00-2.50 μmol forcystamine dihydrochloride and 0.50-2.75 μmol for L-cystine. The titrations were performed in solutions containing 0.5 mol L-1H2SO4 and various amounts of NaCl. The error for all determinations is below 1 %.
PL
Przedstawiono kulometryczne miareczkowanie disiarczków anodowo generowanym chlorem z zastosowaniem biamperometrycznej detekcji punktu końcowego. W reakcji z chlorem następuje rozerwanie wiązania disiarczkowego i powstaje kwas sulfonowy. Zakres ozna-czalności wynosi 0.50-3.75 μmoli dla kwasu 2,2'-ditiodiglikolowego, 0.375-1.50μ mola dla kwasu 3,3'-ditiodipropionowego, 1.00-2.50 μmoli dla dichlorowodorku cystaminy i 0.50-2.75 μmoli dla L-cystyny. Miareczkowania były prowadzone w roztworach zawierających 0.5 mol L-1H2SO4 i różne ilości NaCl. Opracowana metoda umożliwia oznaczanie disiarczków z błędem poniżej 1%.
11
Content available remote Two species of Lycopodiacea as a tool for monitoring environmental hazards
63%
EN
The thermal decomposition of species of Lycopodiaceae were carried out. The weight loss steps (TG) and thermal effects (DSC) were measured. The values of the reaction heat of thermal decomposition have been determined. Also atomic absorption spectroscopy of species of Lycopodiaceae were carried out. Studies of the thermal decomposition of Lycopodiaceae revealed a increased thermal stability with distances from Zaklady Górniczo-Hutnicze „Boleslaw” . The content of heavy metals determined in samples of plants and land taken from places localized in different distances from Zaklady Górniczo-Hutnicze „Boleslaw”.
PL
Przeprowadzono rozkład termiczny dwóch gatunków Lycopodiaceae. Zmierzono ubytki masy (TG) i efekty termiczne (DSC) im towarzyszące. Przeprowadzono także pomiary zawartości jonów metali: Cd2+, Pb2+, Cu2+ I Zn2+ przy użyciu absorpcyjnej spektroskopii atomowej. Badania rozkładu termicznego Lycopodiaceae ujawniły zwiększoną ich stabilność termiczną związaną ze wzrostem odległości od Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” oraz zawartością metali ciężkich w próbkach roślin i gruntów pobranych z miejsc położonych w różnych odległościach od Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”.
PL
Żele spożywcze to najczęściej układy złożone, których właściwości zmieniają się w czasie oraz pod wpływem różnych czynników. Aby dokładnie śledzić zachodzące w nich zmiany, celowe wydaje się wykorzystanie najnowszych metod pomiarowych, jakich dostarcza nam nauka. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technik teksturalnych, reologicznych oraz termicznych do badania struktury i właściwości żeli spożywczych. Omówiono m.in. test przebijania, TPA oraz test ekstruzji wstecznej i współbieżnej w badaniach teksturalnych. Scharakteryzowano pomiary dynamiczne, pełzania i powrotu oraz reksację naprężeń jako metody reologiczne. W przypadku pomiarów termicznych poruszono takie zagadnienia, jak termograwimetria, termiczna analiza różnicowa, skaningowa kalorymetria różnicowa oraz metody kombinowane.
EN
Food gels are, most frequently, the complex systems the properties of which change over the time and under the influence of different factors. To accurately trace the changes that take place in them, it is advisable to use the newest methods of measurement, which are provided by the science. The paper presents the possibilities of the application of textural, rheological and thermal techniques to study the structure and properties of food gels. There have been discussed the following problems: puncture test, TPA and etrograde and concurrent extrusion tests in the texture studies. Dynamics, creeping and return measurements and strain relaxation as rheological methods were characterized. In case of thermal measurements, such problems as thermogravimetry (thermogravimetric analysis), differential thermal analysis and differential scanning calorimetry were discussed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wirtualizacją oraz oprogramowanie służące do wirtualizacji systemów operacyjnych oraz praktyczne zastosowanie wirtualnej maszyny na zajęciach z przedmiotów dotyczących administrowania serwerami.
EN
This article presents issues related to virtualization and virtualization software for operating systems and practical application of virtual machines in the class of objects relating to the administration of servers.
PL
Żele spożywcze to najczęściej układy złożone, których właściwości zmieniają się w czasie oraz pod wpływem różnych czynników. Aby dokładnie śledzić zachodzące w nich zmiany, celowe wydaje się wykorzystanie najnowszych metod pomiarowych, jakich dostarcza nam nauka. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technik teksturalnych, reologicznych oraz termicznych do badania struktury i właściwości żeli spożywczych. Omówiono m.in. test przebijania, TPA oraz test ekstruzji wstecznej i współbieżnej w badaniach teksturalnych. Scharakteryzowano pomiary dynamiczne, pełzania i powrotu oraz reksację naprężeń jako metody reologiczne. W przypadku pomiarów termicznych poruszono takie zagadnienia, jak termograwimetria, termiczna analiza różnicowa, skaningowa kalorymetria różnicowa oraz metody kombinowane.
EN
Food gels are, most frequently, the complex systems the properties of which change over the time and under the influence of different factors. To accurately trace the changes that take place in them, it is advisable to use the newest methods of measurement, which are provided by the science. The paper presents the possibilities of the application of textural, rheological and thermal techniques to study the structure and properties of food gels. There have been discussed the following problems: puncture test, TPA and retrograde and concurrent extrusion tests in the texture studies. Dynamics, creeping and return measurements and strain relaxation as rheological methods were characterized. In case of thermal measurements, such problems as thermogravimetry (thermogravimetric analysis), differential thermal analysis and differential scanning calorimetry were discussed.
15
Content available remote Iodometric titration of sulfur compounds in alkaline medium
63%
EN
The possibilities of application of iodine as a titrant in determination of sulfur compounds have been presented. The influence of the reaction medium, the nature of compounds, and the thiol-thione tautomerism on the reaction sto ich io metry of sulfur compounds with iodine has been discussed. The conditions of volumetric titration with visual and potentio-metric end-point detection and coulometric titration with biamperometric end-point detection have been described. The advantages of the applied analytical techniques in the determination of selected sulfur compounds in fannaceutical preparations have been presented.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania jodu jako titrantu do oznaczania związków siarki. Omówiono wpływ środowiska reakcji, budowy cząsteczki związku oraz tautomerii tiol-tion na stechiometrię reakcji związku siarki z jodem. Opisano warunki zastosowania miareczkowania objętościowego z wizualną i potencjometryczną detekcją punktu końcowego, a także miareczkowania kulometrycznego z biamperometryczną detekcją punktu końcowego. Przedstawiono zalety stosowanych technik analitycznych do oznaczania wybranych związków siarki w preparatach farmaceutycznych.
17
Content available remote Iodometric determination of 2-mercaptopyridines
63%
EN
New methods for the determination of 2-mercaptopyridine and its derivatives (2-melcapto-3-pyridinol, 2-mercaptopyridine 1-oxide and 2-mercapto-nicotinic acid), with iodine in neutral and alkaline media are presented. In volumetric titration in phosphate buffer medium (pH 7), with starch as an indicator, the range of determination is 70-2000 umol for 2-mercaptopyridine and 40--400 umoles for 2-mercaptopyridine 1-oxide. In the volumetric titration in alkaline medium with the potentiometric end-point detection the range of determination is 50-250 umoles for- 2-mercaptonicotinic acid and 10-500 umoles for 2-mercapto- 3 -pyridinol. In coulometric titration, using the biamperometric end-point detection, 0.1-20 umoles of 2-mercaptopyridine and 0.2-2 umol of 2-mercaptonicotinic acid were successfully determined. The relative standard deviation for all applied methods was below 1%.
PL
Przedstawiono metody oznaczenia 2-merkaptopirydy i jej pochodnych (2-merkapto-3-pirydynolu, 1-tlenku 2-merkaptopirydyny i kwasu 2-merkapto-nikotynowego) wykorzystując ich reakcję z jodem w środowisku obojętnym i zasadowym. W miareczkowaniu objętościowym w buforze fosforanowym a pH 7.0 z wizualną detekcja punktu końcowego z użyciem skrobi oznaczono 70-2000 umoli 2-merkaptopirydyny oraz 40-400 umoli 1-tlenku 2-merkaptopirydy. W miareczkowaniu w środowisku zasadowym z potencjometryczną detekcją punktu końcowego oznaczono 50-250 umoli kwasu 2-merkaptonikotynowego i 10-500 umoli 2-merkapto-3-pirydynalu. W miareczkowaniu kulometrycznym anodowo wytwarzanym jodem z biamperometryczną detekcją punktu końcowego zakres oznaczalości wynosił 0.1-20 umoli dla 2-merkaptopirydy i 0.2-2 umoli dla kwasu 2-merkaptonikotynowego. Względnie odchylenie standardowe we wszystkich stosowanych technikach wynosiło mniej niż 1%.
18
Content available remote Determination of tiophanate methyl using iodine-azide reaction
63%
EN
Volumetric and spectrophotometric determination of thiophanate methyl using iodine-azide reaction has been performed and described. Optimum conditions for the determination of this pesticide i.e. concentration and pH of the reaction solution containing sodium azide were 40 g L-1 and 6.5, respectively. The value of absorption coefficient of I3 in relation to the concentration of iodide ions was considered. In spectrophotometric determinations,reaction solution containing an addition of 1 * 10-2 mol L-1 potassium iodide was used. Determination range of the analyte was 0.050-0.275 μmol in the case of volumetric titra-tion and 0.250-5.000 nmol in case of spectrophotometric measurements.
PL
Przeprowadzono miareczkowe i spektrofotometryczne oznaczanie tiofanatu metylu z wykorzystaniem reakcji jodo-azydkowej. Optymalne warunki przebiegu oznaczania pestycydu zapewnia roztwór reakcyjny zawierający azydek sodu o stężeniu 40 g L-1 i pH 6.5. W przypadku pomiarów spektrofotometrycznych uwzględniono wielkość molowego współczynnika absorpcji kompleksu I3; zależącego od stężenia jonów jodkowych, i wykorzystywano roztwór reakcyjny zawierający dodatkowo jodek potasu o stężeniu 1 x 10-2 mol L-1. Tiofanat metyluoznaczono w zakresach 0.050-0.275 μ mol i 0.250-5.000 μmol stosując odpowiednio metody miareczkowania objętościowego i spektrofotometryczną.
20
Content available remote Platformy e-learningowe na wyższych uczelniach
63%
EN
Creating websites using CMS (Content Management System English) saves time and makes it easier to publish information. Updates and extend takes place in such a way that anyone without programming knowledge can make additional content. This type of teaching has become a very popular method of acquiring knowledge. It enables training anywhere in the world. The network can find many free solutions that can be implemented at universities and in schools. The paper characterized the above schemes have been well acquainted with the installation and servicing.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.