Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 550

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo międzynarodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
EN
The article presents the relationship between the EU regulations on passenger protection and the provisions of international conventions regulating contracts of carriage in particular modes of transport, to which the EU regulations refer. The author indicates the complexity of such a system and the various ways in which the provisions contained in EU regulations are linked to international law, as well as the consequences of the solutions adopted. The limited framework of the article allows only to outline the topic.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza działań podjętych przez władze niepodległej Litwy w celu rozliczenia zbrodni sowieckich popełnionych na społeczeństwie litewskim, w szczególności na reprezentantach antysowieckiego podziemia niepodległościowego, poprzez wykorzystanie prawnomiędzynarodowej kategorii zbrodni ludobójstwa. Kluczowe dla potwierdzenia litewskiej polityki w tym względzie stało się orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Drelingas przeciwko Litwie z 12 marca 2019 r., które zaaprobowało legalność kwalifikacji prawnej "etno-narodowo-politycznego" genocydu "leśnych braci" dokonanego przez okupacyjną władzę sowiecką. Orzeczenie to, z jednej strony, otwiera na nowo dyskusję w przedmiocie możliwości osądzenia zbrodni Związku Sowieckiego, z drugiej jednak, wzbudza pewne wątpliwości natury prawnej oraz politycznej - wyrażane co do zasady przez Federację Rosyjską.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the endeavors undertaken by the authorities of independent Lithuania to deal with the crimes committed by the Soviet Union against Lithuanian society, in particular against representatives of the anti-Soviet resistance movement, by using the notion of crime of genocide rooted in international law. The judgment of the European Court of Human Rights in the case of Drelingas v. Lithuania of 12 March 2019, which approved the legality of the qualification of "ethno-national-political" genocide of "forest brethren" committed by the Soviet occupation authorities, was one of the key elements confirming the Lithuanian policy in this regard. This ruling reopens the discussion on the possibility of trying the crimes of the Soviet Union, at the same time raising certain legal and political doubts - as generally expressed by the Russian Federation.(original abstract)
3
Content available remote Zasada non-refoulement w procedurze dublińskiej
100%
EN
The aim of the paper is to analyze the Dublin III Regulation and the proposal on the reform of the Dublin system in regard to the fundamental principle of the refugee law - the principle of non-refoulement. Although the purpose of consecutive acts was to regulate the inter-states competence issue, the Dublin procedure also contains certain elements that are of significant importance for the fundamental rights of persons seeking protection, guaranteed by international law. The Dublin system was also supposed to eliminate the phenomenon of "refugees in orbit". By conferring on States the right to send an applicant to a safe third country, irrespective of whether it is the Member State responsible for processing the application or another Member State. It limits access to substantive examination of the application for international protection. The proposal on the reform of the Dublin III Regulation, like many other endeavors, indicates the pursuit of the even stronger process of externalization of international protection(original abstract)
EN
This article examines the navy as an instrument of the policy of states in the light of international law and the law of the sea. Although traditionally associated with the term “gunboat diplomacy,” naval diplomacy today is not intended to lead to war, but rather to signal to the allies and rivals one’s political intentions as well as military power. Maritime diplomacy remains a unique and useful tool for governments and their navies, so it continues to be used to advance state interests. While the army and air force are only occasionally used in diplomacy, the navy is exceptionally well equipped to be used for reassurance or coercion.
XX
Jednym z najbardziej znaczących czynników wpływających na powojenną rzeczywistość europejską były wprowadzone decyzją wielkich mocarstw przekształcenia terytorialne. W szczególny sposób decyzje te dotyczyły Polski; ustalenia Wielkiej Trójki na dziesięciolecia zdeterminowały jej stosunki z sąsiadami i bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Ich istotą było odłączenie części terytorium leżącego na wschód od linii Curzona i zrekompensowanie tego ubytku przyznaniem ziem niegdyś słowiańskich, lecz od wieków związanych z Niemcami. Innymi słowy przeprowadzona została bezprecedensowa operacja przesunięcia państwa o 100-250 km na zachód. Nie budzi żadnych wątpliwości ocena, że to zdarzenie miało decydujący wpływ także na cywilizacyjny i gospodarczy rozwój naszego kraju oraz określiło kierunki jego polityki zagranicznej i - po części - wewnętrznej (zob. Tejchma, 2012, 16-17). Dodać należy, że to geograficzne i cywilizacyjne przesuniecie na zachód zakończyło się pełnym sukcesem i wystawia dobre świadectwo zarówno społeczeństwu, jak i władzom; jest przykładem celowego i skutecznego działania w skali makro. To ostatnie stwierdzenie jest tym istotniejsze, że w ostatnich latach coraz częściej w materiałach publicystycznych, lecz także w pracach o charakterze naukowym, pojawia się teza, że proces przejmowania przyznanych terenów i ich integrowania z resztą kraju był bezplanowy i chaotyczny a jedyną zorganizowaną dziedziną było funkcjonowanie aparatu represji (1). Ergo - wszelkie, niezaprzeczalne przecież, sukcesy były wynikiem aktywności społeczeństwa bez udziału, a nawet wbrew, opresyjnej władzy. (fragment tekstu)
EN
The task of takeover, developing and integration with the rest of the Poland's regained territories after the decisions of Potsdam Conference was extremely complex. It was yet long before conceptually well prepared. Legal and organizational solutions were accepted accordingly to international process of recognition of Poland's rights to grant of these lands. Despite of numerous errors the so called Regained Territories become an integral part of the Republic of Poland and considerably influenced on its social and economic development within several years. They were too an important factor to shape the Polish - German and Polish - Soviet relations up to 1990s. (original abstract)
XX
Autor pisze w swojej pracy o kontrowersjach otaczających status prawny funkcjonariuszy międzynarodowych w świetle ich przywilejów i posiadania immunitetów dyplomatycznych.
EN
This article discusses the controversies surrounding the legal and international status of international officials in light of their due prerogatives with respect to the privileges and immunities diplomats enjoy. The article regards the special powers that employees of an international organization - and not of a country or a private institution - enjoy, whose functions are defined in international agreements. Such functions are supposed to be relatively stable rather than casual and terminated after completion of a single task. These functions are also supposed to be exclusive - they may not be performed simultaneously with other functions - and should be performed in the general interest of the members of the organization, This special category - international officials - emerged thanks to the League of Nations, the secretariat of which became a precedent for the creation of the international civil service. Organizational and legal models subsequently developed by the LoN became a starting point for approaches used by the United Nations Organization. In order to ensure independence, international officials are granted privileges and immunities. Incorporated in the UN Charter (art. 195), these constitute a better legal construct than general references to diplomatic privileges and immunities or the listing of individual privileges and immunities. The scope of privileges and immunities is regulated under special international agreements. (original abstract)
XX
W artykule dokonano przeglądu międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Wyróżniono: uniwersalny system ochrony praw człowieka stworzony pod auspicjami ONZ, regionalne systemy ochrony praw człowieka: w Europie (system ochrony praw człowieka Rady Europy, system ochrony praw człowieka KBWE, system ochrony praw człowieka Wspólnot Europejskich), system ochrony praw człowieka na kontynencie amerykańskim i afrykańskim. Przedstawiono także próby utworzenia systemu ochrony praw człowieka państw arabskich.
EN
The process of establishing the international catalogue of human rights started within the United Nations. The first document devoted to this subject was the Declaration of Human Rights signed in Paris in 1948. It stated that human rights form the basis of freedom, independence and peace. Thought from the legal point of view it is just the resolution, it had a substantial influence in the process of preparing within the UN other documents dealing with the human rights such as International Pact of Civil and Political Rights and International Pact of Economic, Social and Cultural Rights (both signed in 1966). They both have the character of international treaties and on one hand they defined the rights included in the Declaration but on the other they expanded the range of economic, social and cultural rights. The above documents have the universal character and they formed the background to prepare within the UN further international conventions dealing with human rights such as Convention against the Discrimination of Women (of 1979) and the Convention of the Children's Rights (of 1989). Together with those documents there exist some conventions worked out by regional international organisations. The most developed regional system of human rights is that existing in Europe mainly based on conventions of the Council of Europe. Some new elements into the process of establishing international human rights were introduced by the Conference on Security and Co-operation in Europe as well as by European Communities. The less developed international systems of human rights exist in American continents and in Africa.(original abstract)
8
Content available remote Kodeks postępowania Międzynarodowego Trybunału Karnego
80%
XX
Omówiono drugą sesję Komisji Przygotowawczej Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), organu utworzonego na mocy Rezolucji F przyjętej na zakończenie Konferencji Dyplomatycznej w Sprawie Powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Rzymie w lipcu 1998 r.
EN
The second session of the International Criminal Court Preparatory Commission has been discussed. The body has been established on the basis of the F Resolution adopted at the concluding part of the Diplomatic Conference on the establishment of the International Criminal Court in Rome in July 1998. In this session the Commission's work focused mainly on the two documents essential for the functioning of the Court i.e. 'a definition of crime and its components', and 'rules of trial and evidence procedures'.(JW)
XX
W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie, czym Rzeczpospolita Ludowa była ze stanowiska prawa międzynarodowego. Punktem wyjścia do udzielenia takiej odpowiedzi jest określenie statusu prawnomiędzynarodowego Polski po wybuchu II wojny światowej. Następnie przedstawiono wydarzenia w Polsce i wokół Polski w latach 1944-1945. "Przełom ustrojowy" w Polsce w 1989 roku dopełnia obrazu całości zagadnienia.
EN
The Soviet Union's inference in the internal affairs of the Polish state in 1944-1945 made it impossible for the Polish Government in exile to take over power, whereas this allowed the government bodies formed by Polish communist forces to seize power. The origins of those agencies were certainly "contaminated" by foreign interference, but on the other hand it is a fact that they managed to establish their administration on the Polish state territory within its new frontiers. International legitimacy of this state of affairs took place by way of general recognition by the states constituting the them international community. (short original abstract)
XX
W poniższej pracy autorka przedstawia sylwetki uczonych, powiązanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w swoich badaniach naukowych skupiali się na prawnomiędzynarodowych aspektach wojny i pokoju, zapisując się tym samym na kartach historii. Artykuł przedstawia ich najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktyki prawniczej, którą realizowali w największych międzynarodowych sądach i trybunałach. Zaprezentowane sylwetki, w tym Manfreda Lachsa, czy Rafała Lemkina, są odpowiedzią na pytanie o wkład polskich prawników w kształtowanie się procesu tworzenia prawa międzynarodowego, w tym najważniejszych jego zagadnień takich jak: legalność konfliktu zbrojnego, ochrona jednostki w czasie jego trwania, a także odpowiedzialności za czyny zabronione prawem międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)
EN
In the following work, the author presents the profiles of scholars connected with Faculty of Law University of Warsaw, who in their research focused on the international law aspects of war and peace, thus enrolling in the pages of history. The article presents their most important achievements in this field, both in theoretical and legal practice, which they realized in the largest international courts and tribunals. Presented silhouettes; including Manfred Lachs and Rafał Lemkin, they answer the question about the contribution of Polish lawyers in shaping the process of creating international law, including the most important issues such as: legality of armed conflict, protection of the individual during its duration, as well as liability fo r prohibited acts international law.(original abstract)
XX
Autor przedstawia historię rozwoju prawa Wspólnot Europejskich, które nazywa prawem europejskim. Prezentuje pierwotne i wtórne źródła tego prawa.
13
Content available remote Przyłączenie Krymu do Rosji na gruncie publicznego prawa międzynarodowego
80%
XX
Przynależność państwowa Krymu w ciągu minionych sześćdziesięciu lat rozstrzygała się kilkakrotnie. Jego status, jako autonomii w strukturze państwa ukraińskiego, został w 2014 r. naruszony w wyniku działań lokalnych polityków wspieranych przez uzbrojone bojówki i mundurowych bez dystynkcji, powiązanych z rosyjskimi siłami zbrojnymi. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego dokonano w istocie siłowego przyłączenia obcego terytorium do innego państwa, czyli nielegalnej zmiany terytorialnej (aneksji), a nie, jak uważają władze Rosji, secesji w oparciu o prawo narodów do samostanowienia. Rosyjskie próby uzasadniania użycia siły przeciw Ukrainie obroną własnych obywateli na Półwyspie Krymskim czy wykonywaniem interwencji na zaproszenie są całkowicie nieuprawnione. W aktualnym stanie faktycznym i prawnym Krym wraz z Sewastopolem stanowią terytorium bezprawnie okupowane. Mimo pozostawania pod rosyjską okupacją, nadal jest to integralna część Ukrainy. Potwierdzają to stanowiska państw, a przede wszystkim konsekwentne i spójne podejście organizacji międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The state affiliation of Crimea has changed on several occasions over the past sixty years. Its status as an autonomy within the Ukrainian state was violated in 2014 in consequence of the activities of local politicians supported by armed militias and uniformed troops without insignia affiliated with Russian armed forces. From an international law perspective, a territory belonging to one state was in fact appropriated by another state by force - an illegal annexation took place rather than an act of secession based on the right of nations to self-determination, as the Russian government would have it. Russian attempts at justifying the use of force against Ukraine on the grounds of defending Russia's citizens in the Crimean Peninsula or as an intervention by invitation are entirely illegitimate. In the present factual and legal situation, Crimea and Sevastopol are an unlawfully occupied territory. Despite the illegitimate Russian occupation, they remain an integral part of Ukraine. This is a view held by states but most of all a consistent position of international organisations. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono procedurę rozpatrywania skarg międzypaństwowych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Procedura ta toczy się w dwóch etapach. Pierwszy etap to postępowanie przed Europejską Komisją Praw Człowieka. Orzeczenie Komisji może zakończyć postępowanie w danej sprawie lub też może być przesłanką warunkującą zajęcie się sprawą przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Postępowanie przed Trybunałem jest drugim etapem rozpatrywania skargi, kończącym się wydaniem wiążącego dla stron wyroku.
EN
The article presents the inter-state petition handling procedure in the European Convention on Human Rights. It is a two-stage procedure. First, the petition is submitted to The European Commission on Human Rights. The Commission's ruling may terminate the case proceedings, or may be a starting point for the case to be dealt with by the European Tribunal on Human Rights. The case proceedings before the Tribunal constitute the second stage of petition handling procedure which ends with issuing a statement binding for parties involved.(J.W.)
XX
Autorka, pracownik uniwersytetu poznańskiego, omawia zagadnienia związane z ochroną praw kobiet. Przedstawia regulacje prawne z zakresu ochrony praw kobiet wypracowane przez Międzynarodową Organizację Pracy i Wspólnoty Europejskie dzieląc je na trzy kategorie: akty prawne o charakterze ochronnym, akty prawne o charakterze korygującym i akty prawne o charakterze antydyskryminacyjnym.
EN
In this paper, the author considers the issues of one's legal personality in international law in general, with emphasis on the international legal personality of the European Union. The focus of discussion is on the character and structure of the European Union's international legal personality and its peculiarities as a unique, juridical person. Special attention was given to the notion of the EU as a sui generis subject of international law, along with its scope of activities and supranational elements. As pointed out in this paper, these issues are numerous. Firstly, the issue of the European Union's status within the international legal order is analysed and, further on, the character and the elements of its legal personality and the scope of the EU's legal capacity as a juridical person in international law is also looked at. By conducting this discussion, conclusions were reached regarding the determination of the EU's international legal personality (primarily regarding its current character and structure), which undoubtedly exists within the framework of the international legal order, but as a specific and unique personality in many respects. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie instytucjonalizacji partnerów społecznych w prawie międzynarodowym, w prawie Wspólnot Europejskich oraz w prawie wybranych krajów europejskich. Zaprezentowano również status prawny partnerów społecznych w Polsce.
EN
The institutionalisation of social partners in international law is covered in various acts of universal or regional scope and of differing validity. Legal rules concerning social partners are to be found in International Pacts of Political and Socio-Economic Laws, the Council of Europe's conventions, ILO conventions and the Universal Declaration of Human Rights. They deal with trade union freedoms primarily in terms of the freedom of employees and employers to associate in their own independent organisations. The article highlights the regulations concerning social partners in the basic legal acts of the European Union, such as the Treaty of Rome of 1957, the Single European Act of 1986 and the Treaty of Amsterdam of 1997 and documents in the nature of political declarations, such as the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers of 1989. National laws on social partners in a selection of European states are also presented in the article. The final part of the article deals with the legal status of social partners in Poland set against European standards and arrangements in this area. Attention is focused on the important issue of the asymmetry between the rights of trade unions and those of employer organisations.(original abstract)
18
Content available remote Konsekwencje obowiązywania zasady domniemania niewinności
80%
XX
Zasada domniemania niewinności znana jest od starożytności jako praesumptio boni viri - domniemanie przyzwoitości człowieka [Waltoś, Hofmański 2018, s. 247]. Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP (dalej jako "Konstytucja") [Dz. U. z 1997 r. Nr 483, poz. 78 ze zm.] każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Analogicznie z art. 5 Kodeksu postępowania karnego (dalej jako "k.p.k.") [Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 ze zm.] wynika, że oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Domniemanie niewinności stanowi zasadę procesu karnego. W doktrynie, dla zobrazowania funkcjonowania domniemania niewinności, wymienia się cztery zakazy, które zasada ta w sobie inkorporuje. Są to: zakaz domniemywania winy oskarżonego, zakaz przesądzania winy oskarżonego przed prawomocnym zakończeniem procesu, zakaz traktowania oskarżonego od początku tak, jakby był sprawcą zarzucanego mu przestępstwa oraz zakaz konstruowania faktycznego domniemania winy [Kruszyński, Pawelec 2014, s. 1577]. Domniemanie ma charakter formalnoprawny oraz wzruszalny, czyli obalić je może dopiero prawomocny wyrok skazujący. Dla uwypuklenia znaczenia zasady domniemania niewinności, zgodnie z którą oskarżony jest niewinny do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, w piśmiennictwie używa się sugestywnego pojęcia "prawdy tymczasowej" [Jezusek 2016, s. 175]. Zasada domniemania niewinności jest źródłem oraz komponentem wielu innych skorelowanych z nią reguł procesu, takich jak zasada prawa do obrony, in dubio pro reo czy też nemo se ipsum accusare tenetur. Na gruncie międzynarodowym warto zwrócić uwagę, że domniemanie niewinności stanowi jeden z fundamentów systemu odpowiedzialności karnej zarówno w systemie common law jak i civil law [Wiliński 2009, s. 186] oraz standardów praw człowieka w procesie karnym wynikających z norm Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. (fragment tekstu)
EN
The presumption of innocence as a principle is rooted in the Constitution, the Code of Criminal Procedure, as well as acts of international law. Its importance goes beyond the criminal process. The presumption of innocence means ordering the accused to be treated as innocent until a valid decision has been issued. The indicated principle is in the first instance addressed to the bodies of proceedings, which should properly treat the accused. Furthermore, the addressee of this rule is the whole society, including the media, which are required to report the criminal law events in an adequate manner, especially in appropriate terminology and refraining from passing sentences. As a part of disciplinary proceedings, the principle of the presumption of innocence is a need for protection of the defendant against premature recognition of his guilty, assuming the greatest possible of his protection. (original abstract)
XX
Jest to wystąpienie ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka w Stowarzyszeniu Euroatlantyckim 29 grudnia 1999 roku na temat suwerenności i praw człowieka. Zdaniem autora zagadnienie ochrony praw człowieka w kontekście ochrony suwerenności jest jednym z podstawowych czynników określających nowy porządek międzynarodowy.
XX
Ministerialny szczyt Światowej Organizacji Handlu (WTO) w meksykańskim Cancun zakończył się fiaskiem. Nie osiągnięto bowiem zamierzonego kompromisu w sprawie handlu produktami i usługami. Nie dokonano też międzynarodowej liberalizacji produkcji rolnej. Mimo że Polska znajduje się w grupie najbogatszych i protegowanych krajów świata, utrzymywanie globalnych regulacji jest zagrożeniem dla gospodarki w perspektywie długoterminowej.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.