Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 227

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Constitutional law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z terminami wyznaczonymi poszczególnym organom władzy publicznej (Sejm, Senat, Prezydent RP) na wykonanie określonych czynności w ramach postępowania legislacyjnego. Terminy te należy obliczać według reguł konwencjonalnych, a więc od początku dnia następnego po dniu, w którym nastąpiła czynność, z którą przepisy prawa wiążą rozpoczęcie terminu. Czynność będzie jednak skuteczna również wtedy, gdy zostanie wykonana w tym samym dniu, w którym nastąpiło wspomniane zdarzenie. Naruszenie terminu w postępowaniu ustawodawczym ma zasadnicze znaczenie dla ustawy, jako aktu normatywnego, w zakresie jej obowiązywania. Trybunał Konstytucyjny, w ramach kontroli konstytucyjności prawa, dokonuje także badania prawidłowości postępowania, w którym doszło do jego ustanowienia. Według najnowszego orzecznictwa TK naruszenie terminów minimalnych, wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności, które zostały określone jedynie w regulaminie Sejmu, może stanowić samodzielną podstawę do stwierdzenia niekonstytucyjności całej ustawy. Stanowisko to odbiega znacząco od dotychczasowego, ugruntowanego stanowiska w tym przedmiocie. Skutki naruszenia terminów postępowania ustawodawczego można rozważać również na płaszczyźnie uprawnień poszczególnych organów, w ramach konkretnego postępowania. Podpisanie ustawy przez Prezydenta, po upływie konstytucyjnego terminu, powinno zostać uznane jako prawnie skuteczne. Należy rozważyć dopuszczalność wydawania przez Trybunał Konstytucyjny wyroków zakresowych w sytuacjach naruszenia reguł poprawnej legislacji, prowadzących do pominięcia lub skrócenia vacatio legis. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the issues related to the time limits set for individual organs of public authority (the Sejm, the Senate, the President of the Republic of Poland) for the performance of specific activities within the legislative procedure. These time limits should be calculated according to conventional rules, that is, from the beginning of the day following the day on which the act on which the legal provisions are binding begins. However, the action will also be effective if it is performed on the same day on which the said event occurred. Violation of the time limit in legislative proceedings is of fundamental importance for the act, as a normative act, within the scope of its validity. As part of the review of the constitutionality of the law, the Constitutional Tribunal also examines the correctness of the proceedings in which the law was adopted. According to the latest jurisprudence of the Constitutional Tribunal, violation of the minimum time limits required for the performance of individual activities, which have only been specified in the Rules of Procedure of the Sejm, may constitute an independent basis for declaring the entire act unconstitutional. This view differs significantly from the existing, well-established approach to this subject. The effects of violating the time limits of the legislative procedure can also be considered at the level of the rights (competences) of individual authorities within a specific proceeding. The signing of the act by the President after the expiry of the constitutional time limit should be deemed legally effective. The admissibility of issuing by the Constitutional Tribunal of scope judgements should be considered in cases of violation of the rules of correct legislation, leading to the omission or reduction of vacatio legis. (original abstract)
XX
Porównano pełnomocnictwo integracyjne w wybranych krajach. Przedstawiono proponowane konstytucyjno-prawne pełnomocnictwo integracyjne w Republice Czeskiej.
EN
Integrative power of attorney in selected countries has been compared. Proposed constitutional and legal integrative power of attorney in the Czech Republic has been also presented.(AŁ)
EN
In the paper there were presented factors influencing durability of fundamental acts indicated in the literature, both connected with its contents and an accepted course of changes, occurrence of unchangeable provisions, the scope and detailed character of regulation, degree of engagement of the society in the process of passing and application of the fundamental statute,as well as those, which are external towards the Constitution, as e.g. jurisdictional activism of constitutional courts, influence of the international and transnational law, armed conflicts, integration processes. It would be difficult to indicate all circumstances which have the most essential influence on performance of changes of the Constitution, the more so as a degree of their influence will be different in particular states. However, from the point of view of the system-makers the greatest meaning will have these factors, which potentially have the greatest influence, thus they are connected with the contents of the fundamental statues. (original abstract)
4
100%
EN
This paper will try to emphasize how, in recent years, steps have been taken aimed at replacing the pluralist and decentralized State foreseen in the Constitution for a different model, based on the penetration of the socialism in the different community spaces, which constitutes the foundation for the establishment of a new scheme of production, of conviviality and legitimacy. It will highlight the contradictions between the model presented as desirable and the real state policies and judgments
EN
The reform of the territorial organisation of Poland, which resulted in the formation of 16 voivodeship (provincial) self-governments, has opened new possibilities for promoting regional development. Until 1975 Poland was divided into voivodeships, districts and municipalities. In 1975 a two-grade division was introduced consisting of voivodeships (their number was increased to 49) and municipalities. On the grounds of constitution clauses and the act of March 8, 1990, municipal self-government has been brought back to life as a new element in the Polish political system. Next, in 1998 the second stage of the reform was prepared, i.e. districts were reintroduced and a new, voivodeship level of self-government administration was created. Many hopes regarding the decentralisation of tasks are placed in the institutional development of territorial self-government, in particular concerning regional development and, consequently, the decentralisation of public finances. The basie criteria in deciding the formation of the new division of the country into administration units at the voivodeship level were geographic and economic. Therefore, the division of some areas of the country on the basis of appropriate criteria caused the formation of regions, now identified with the greatest division unit of the country - voivodeship self-government.(fragment of text)
XX
Tryb, sposób i przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jako jednego ze stanów nadzwyczajnych określa ustawa zasadnicza wraz z ustawami szczegółowymi. Celem stosowania rzeczonej instytucji jest zapobieżenie skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych. Analizę ustanawianych w jej ramach ograniczeń warto przeprowadzić w odniesieniu do działalności naczelnych organów państwowych oraz podstawowych praw i wolności obywatela. Wiodącą rolę w procesie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej odgrywa Rada Ministrów, która to w drodze rozporządzenia określa m.in czas i obszar obowiązywania ograniczeń. Należy mieć w tym kontekście na uwadze chociażby zasadę proporcjonalności oraz celowości wprowadzanych obostrzeń, tak aby zapewnić prawidłowość funkcjonowania organizmu społecznego i niwelować negatywne skutki stanu odbiegającego od normy(abstrakt oryginalny)
EN
The procedure, manner and premises for introducing a state of natural disaster as one of the states of emergency are set out in the Basic Law together with detailed laws. Its purpose is to counter the effects of natural disasters and technical failures. It is worth analysing the restrictions set out under it in relation to the activities of supreme state bodies and the fundamental rights and freedoms of the citizens. The Council of Ministers plays a leading role in introducing a state of natural disaster; by way of regulation, it determines such things as the time and area where any applicable restrictions are enforced. In this context, one should bear in mind the principle of proportionality and purposefulness of the restrictions introduced to ensure the proper functioning of society and eliminate the negative effects of such unusual conditions(original abstract)
XX
Chociaż we współczesnym prawie konstytucyjnym w wielu jurysdykcjach zasada proporcjonalności stanowi powszechnie akceptowaną metodę umożliwiającą rozstrzyganie konfliktów praw podstawowych oraz ocenę dopuszczalnego stopnia ich ograniczeń, w ostatnim czasie stała się ona przedmiotem narastającej krytyki. Celem artykułu jest opisanie i dokonanie krytycznej analizy głównych argumentów podnoszonych przez przeciwników tej koncepcji. Autorka przedstawia najbardziej klasyczną trójelementową formułę testu proporcjonalności, a następnie prezentuje trzy najczęściej podnoszone argumenty przeciwko stosowaniu mechanizmu proporcjonalności, które ostatecznie kolejno odrzuca. (abstrakt oryginalny)
8
Content available remote Model teoretyczny instytucji rozporządzenia w doktrynie prawa konstytucyjnego
100%
XX
Artykuł prezentuje genezę i rozwój instytucji rozporządzenia w prawie konstytucyjnym. Rozporządzenie jako źródło prawa ma swoją długą historię sięgającą na kontynencie europejskim czasów XVIII-wiecznych rewolucji w Europie. Współczesne pojmowanie rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustawy, wydawanego przez organ władzy wykonawczej, oparte jest w dużej mierze właśnie na poglądach wypowiedzianych w nauce prawa francuskiego, niemieckiego i angielskiego końca XVIII i początkach XIX wieku. Niniejszy artykuł omawia również poszczególne cechy rozporządzenia jako źródła prawa konstytucyjnego o charakterze wykonawczym w stosunku do ustaw. Przedstawiony został także model kontroli aktów wykonawczych – rozporządzeń zarówno przez organy administracji państwowej, jak i organy sądowe, w tym przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article describes the origin and development of the institution of ordinance in constitutional law. Ordinance as a source of law possesses a long history, which dates back to the revolutions in 18th century Europe. The modern understanding of ordinance as an executive act accompanying a law, issued by executive powers, is based mainly on opinions expressed in the French, German and English legal science at the end of the 18th and beginning of the 19th century. The present article also discusses individual attributes of ordinance as a source of constitutional law with an executive nature in relation to acts of law. The article also presents a model of inspection of executive acts – ordinances, both by state administration bodies and by judicial bodies, including especially the Constitutional Tribunal. (original abstract)
EN
On the dogmatic basis, many constitutional classifications stand out, some of them have been functioning for hundreds of years based on a few basic statements, others update in different intervals temporal internal political forces of individual states. Factors influencing the durability of basic legal acts are numerous and diverse. The assumption of the construction of constitutional acts is their durability and rigidity of the rules they regulate. The features of constitutional laws are the invariability of provisions, the scope and detail of regulations, the degree of public involvement in the process of making them, and superiority in relation to other legal acts established by state authorities. It seems impossible to indicate the factors implying the necessity to make changes in the basic acts. However, one may wonder how much influence on their functioning exerts, for example, changes in the system of international forces and international law, ongoing armed conflicts or international integration processes. The aim of the article is to indicate the catalog of factors determining the constitution's durability as a fundamental legal act in the state. The author would like to answer the question whether it is possible in the rapidly changing modern world to maintain the basic principles from a few or several decades ago. The comparative analysis will be based on the indicated objective of the basic laws of selected countries. (original abstract)
XX
Omówiono na czym polega postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. Przedstawiono przykłady kar orzekanych w ramach odpowiedzialności konstytucyjnej.
EN
The idea of constitutional responsibility is present in most European _L constitutional systems. Various forms of constitutional responsibility are described, compared and analysed in this article: exercised in the impeachment kind of procedures, or by the constitutional tribunal, some ad hoc formed committee, the court or the parliament itself. In most cases it concerns presidents of the countries. In quite many states the concept of constitutional responsibility of cabinet members, members of parliaments or judges does not exist. The author explains in details the role of parliament bodies in the process if impeachment in the EU's member states. (original abstract)
11
Content available remote Presidency Model in the Constitution of the Republic of Poland
100%
XX
Artykuł przedstawia pozycję polityczną prezydenta w konstytucji RP. Przeanalizowano podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami prezydenta RP. Celem artykułu jest przedstawienie problemu niespójności polskiego modelu prezydentury w konstytucji. Autorzy argumentuję, iż w celu zwiększenia władzy wykonawczej należy zdecydować się, czy władza ta powinna przypaść prezydentowi czy premierowi, gdyż w obecnym modelu konstytucyjnym brak jest jednoznacznego rozstrzygnięcia tej problematyki, co od czasu do czasu generuje konflikty na poziomie władzy wykonawczej. Autorzy stoją na stanowisku potrzeby wzmocnienia władzy prezydenta. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a discussion of the political position of the President in the Constitution of the Republic of Poland. The basic issues related to the rights of the President were described. The purpose of this article was to point at the problems resulting from the inconsistent model of the presidency and political disputes resulting from this inconsistency. The authors think that, in order to strengthen the executive power, one needs to decide either to strengthen the role of the Prime Minister or the President, since the current model is not conducive to the stabilisation of the executive power. The authors are of the opinion that the presidential power needs to be strengthened.(original abstract)
XX
Prawo administracyjne uważane jest za uszczegółowienie części prawa konstytucyjnego zajmującej się władzą wykonawczą. Niekiedy jednak prawo administracyjne dotyczy również władzy sądowniczej, poza tym część norm prawa administracyjnego jest powtórzeniem norm prawa konstytucyjnego. Za podstawowe kryteria rozdziału prawa konstytucyjnego i administracyjnego można uznać kryterium formalne i kryterium materialne, przy czym wielkie znaczenie ma także szeroko rozumiane kryterium społeczne, obejmujące zagadnienia historyczne i socjologiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Administrative law is regarded as a detailed regulation of matters covered by constitutional law. Administration is often seen as the executive branch of government. Sometimes, however, administrative law is also applied to the judiciary. The basic criteria of separation between constitutional and administrative law are the formal and the material criteria, yet the widely understood social criteria, including historical and sociological issues, are also of great importance. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest prezentacja rozwiązań proceduralnych przyjętych w Regulaminie Sejmu, których celem było dookreślenie trybu rozpatrywania petycji w Sejmie, a zatem realizacja konstytucyjnego prawa petycji. Autor nawiązuje do historycznych prób ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Uwagi dotyczące aktualnych ustawowych podstaw składania petycji do Sejmu oraz przepisy dotyczące wewnątrzsejmowego rozpatrywania petycji przez organy Sejmu - Marszałka Sejmu oraz Komisję do Spraw Petycji, są przedstawione na tle praktyki parlamentarnej ostatnich lat. Autor prezentuje dane statystyczne dotyczące petycji kierowanych do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Petycji oraz dominujące w praktyce rozpatrywania petycji sposoby ich załatwiania. Przedstawione są również uwagi de lege ferenda odnośnie do trybu rozpatrywania petycji w Sejmie, które były przedmiotem rozważań w ostatnich latach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is intended to present the procedural solutions adopted in the Polish Sejm's Rules of Procedure, the purpose of which was to specify in detail the procedure for hearing petitions in the Sejm, and thus to put the constitutional right of petition into effect. The author refers to historical attempts to statutorily regulate the petition hearing procedure. Remarks on the current statutory basis for filing petitions with the Sejm and the rules on consideration of petitions by the Sejm bodies - the Marshal of the Sejm and the Petitions Committee, are presented in the context of parliamentary practice during recent years. The author presents statistical data on petitions submitted for consideration by the Petitions Committee and the most frequently used manners of processing them in the practice of petition handling. Comments for the law as it should stand regarding the procedure for hearing petitions in the Sejm, which have been the subject of consideration in recent years, are also presented. (original abstract)
XX
W słowackiej Konstytucji istnieje zapewnione przez ustawodawcę prawo do ochrony środowiska naturalnego. Składa się ono z prawa do przyjaznego środowiska naturalnego oraz prawa do informacji o środowisku naturalnym.(fragment tekstu)
EN
he article's subject is presentation a right of natural environmental protection in regulations in the Slovak Constitution and acts, especially in the environmental act. With ambitions to achieve the point, there is introduced an object of right of natural environmental protection, subjects which can benefit from this protection, the scope of protection and indicated subjects responsible for protection of this right. The right of environmental protection consist of right of friendly environment and right of information about the situation of environmental protection in Slovakia. On the end, author presents European and international regulations related to environmental protection which are a part of the system of protection of fundamental rights and freedoms in the Slovak Republic.(original abstract)
EN
The paper is dedicated to describing the way of reception by the Polish Constitutional Tribunal of the “chilling effect”, i.e. an institution related to such activities of public authorities that form an indirect act of deterrence regarding the execution of constitutionally guaranteed rights and freedoms, esp. the freedom of expression. The discussed concept has originated in judicial decisions of the US Supreme Court and has spread into many contemporary legal systems, including jurisprudence of the European Court of Human Rights. Although it is evident that the Tribunal “took over” that concept from the ECHR, it in fact developed its own, unfortunately internally inconsistent, understanding of the chilling effect. Four different ways of application of chilling effect may be noticed in judicial decisions of the Polish CT, while only two of them reflect the perception of this institution by the US Supreme Court and the ECHR.
Ius Novum
|
2022
|
tom 16
|
nr nr 3
130-145
XX
Przedmiotem artykułu jest problem interpretacji konstytucji na gruncie amerykańskiej doktryny. Punktem wyjścia jest rozróżnienie koncepcji oryginalizmu oraz living constitution. Autorka skrótowo przedstawia założenia tych głównych nurtów. Na ich tle analizuje koncepcję autorstwa Jacka M. Balkina, który określił ją jako living originalism. Balkin w swej konstrukcji łączy to, co najlepsze w tradycyjnym oryginalizmie i w koncepcji living constitution: moralną wykładnię konstytucji w ujęciu Ronalda Dworkina z tradycyjnym oryginalizmem. Dla niego oryginalizm to wstępne ramy zarządzania. Od Dworkina przyjął rozróżnienie norm na reguły i zasady oraz tezę, że zasady wyrażają wartości. Balkin określił swoje ujęcie oryginalizmu jako "method of text and principle". (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, I analyse problem of interpretation of the Constitution in American doctrine. Starting point is the distinction between the concept of Originalism and Living Constitution. The author briefly presents the main assumptions of both concepts. On that background examines the concept by Jack M. Balkin. He described it as Living Originalism. Balkin in his theory combines the best of traditional Originalism and concept of Living Constitution. He combined Dworkin's "moral reading" of the Constitution with traditional Originalism. For Balkin, Originalism is seen as a initial framework for governance (framework originalism). From Ronald Dworkin, he adopted a distinction between legal rules and legal principles, and the argument that principles express values. Balkin described his concept of Originalism as "method of text and principle". (original abstract)
Ius Novum
|
2021
|
tom 15
|
nr nr 2
5-24
XX
Motywem podjęcia problematyki polskiej Konstytucji z 17 marca 1921 r. była 100. rocznica jej uchwalenia. Chodziło jednak nie tylko o rocznicowe przypomnienie jednej z historycznych polskich ustaw zasadniczych, ale o zwrócenie uwagi - przy okazji tej rocznicy - na wiele szczególnych okoliczności towarzyszących jej uchwaleniu, na konsekwencje polityczne jej wejścia w życie i - ostatecznie - jej znaczenie dla polskiego konstytucjonalizmu. Z jednej strony była to konstytucja, która stała się widomym znakiem, wręcz symbolem renesansu państwa polskiego, które po ponad 100 latach braku niepodległości (od końca XVIII w. pod władaniem Prus, Austrii i Rosji), po I wojnie światowej, nie bez dodatkowych trudności (wojna z Rosją bolszewicką), odzyskiwało swą niepodległość. Z drugiej - konstytucja ta uchwalana była w sytuacji stuletniej przerwy własnej ewolucji konstytucyjnej, oderwana od własnej tradycji i pozbawiona własnego doświadczenia w funkcjonowaniu nowoczesnego na owe czasy konstytucjonalizmu. Wzory trzeba było czerpać z zewnątrz. I był to podstawowy, istotny dylemat, bo dokonać wyboru należało na dwu zasadniczych płaszczyznach: monarchia czy republika, system prezydencki (amerykański) czy parlamentarny (anglo-francuski)? I na tym tle wybuchły zagorzałe spory doktrynalne i polityczne, bo ani doktryna nie była całkiem własna, ani system polityczny ostatecznie ukształtowany i wypróbowany. Ale zarazem panował ogromny "głód konstytucji", intensywnie odbudowywane państwo nie mogło jej nie mieć. Upowszechniona w Polsce kultura francuska przesądziła o wyborze modelu III Republiki francuskiej, a swoista idealizacja parlamentu, jako organu przedstawicielstwa narodowego, spowodowała wybór systemu z silną władzą ustawodawczą. I w konsekwencji - ze słabą egzekutywą. Tym bardziej że rozbicie polityczne nie pozwoliło na ukształtowanie większości parlamentarnej, a tym samym na efektywność i stabilność rządów. I znowu pojawiły się zagorzałe spory. Ale wtedy podjęto już zmiany konstytucji - w ich rezultacie została zastąpiona aktem z 1935 roku, który nie kontynuował demokratycznej linii ustrojowej, raczej dopasowując ją do trendów lat 30. w Europie. Konstytucja marcowa, upragniona i oczekiwana, ale krytykowana "przed, w trakcie i po" swego istnienia, pozostała symbolem demokratycznej polskiej myśli konstytucyjnej. I nadal krytykowanej. W tekście przedstawione zostały okoliczności i atmosfera towarzysząca uchwaleniu aktu, przebieg uchwalenia, podstawowe zasady i treści konstytucji, a ponadto wiele towarzyszących temu poglądów, słów krytyki, postulatów ówczesnej polskiej doktryny konstytucyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The motive for discussing the issue of the Polish Constitution of 17 March 1921 is the centenary of its adoption. But the aim is not just to remind the anniversary of one of the historic Polish basic laws but also to draw attention, by the way, to a series of specific circumstances surrounding its adoption, political consequences of its entry into force and, eventually, its importance for the Polish constitutional system. On the one hand, it was a constitution that became an apparent sign, even a symbol of the revival of the Polish state, which, after over 100 years' lack of independence (being under the rule of Prussia, Austria and Russia from the late 18th century) and World War I, was really striving to regain its independence (the Polish-Soviet War). On the other hand, the Constitution was adopted during a hundred years' discontinuity in its own constitutional evolution, separated from its own tradition and deprived of its own experience in the functioning of the then modern constitutionalism. Patterns had to be derived from outside. And it was a real, fundamental dilemma because it was necessary to make a choice between two basic options: a monarchy or a republic, a presidential (American) or parliamentary (Anglo-French) system? And, against that background, fierce doctrinal and political disputes broke out because neither the doctrine was really the country's own nor the political system was ultimately developed and tested. Nevertheless, there was an enormous 'appetite for a constitution'; an intensively restored country could not lack it. The French culture, which was popular in Poland, played a decisive role in the choice of the model of the French Third Republic, and the specific idealisation of a parliament as a body of national representation resulted in the choice of a system with strong legislative power and, in consequence, with weak executive power. What is more, the political breakup did not allow for the formation of a parliamentary majority and, therefore, the efficiency and stability of the government. Again, that led to fierce disputes. But amendments to the Constitution were already adopted then and, as a result, a new act substituted for it in 1935. However, it adjusted to the trends of the 1930s in Europe instead of continuing a democratic route in the political system. The desired and long-awaited March Constitution, but criticised "before, during and after" the time it was in force, remained a symbol of the Polish democratic constitutional thought, which is still criticised. The article presents the circumstances and atmosphere accompanying the adoption of the act, the course of its adoption, basic principles and content of the Constitution, and a series of accompanying opinions, criticism, and proposals of the then contemporary Polish constitutional doctrine. (original abstract)
XX
Prawo pracy zawiera kilka instytucji prawnych, których istotą jest ograniczenie praw konstytucyjnych pracowników w imię ochrony praw innych pracowników. Zagadnienie to nie jest zbyt częstym przedmiotem rozważań doktryny prawa pracy. Autor podejmuje próbę analizy niektórych rozwiązań prawnych noszących taki właśnie charakter. Wskazuje na występujące w tym zakresie niespójności konstrukcyjne i aksjologiczne, jak również na kierunek ewentualnych zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the analysis is the suspension of workers' rights as a result of decisions taken without the participation of an authorized employee. Polish law provides for such a solution in situations where it is justified by the employer's financial situation. The Author searches for reasons for this institution of law from the perspective of constitutional guarantees. It seems that such a strong interference with the stability of workers' rights can be justified only by the principle of social solidarity. The Author names this concept "horizontal solidarity". (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są problemy związane z możliwością weryfikacji konstytucyjności aktów powszechnie obowiązującego prawa, stanowionego przez terenowe organy administracji publicznej. W opracowaniu omówiono konstytucyjnie określony zakres działania Trybunału Konstytucyjnego jako organu sprawującego w Polsce władzę sądowniczą, stojącego na straży konstytucyjności obowiązującego na terenie kraju prawa. Ponadto wskazano na podmiotowy oraz przedmiotowy zakres prawotwórczej działalności organów administracji publicznej oraz poruszono problem weryfikacji przez sądy administracyjne legalności aktów stanowiących efekt legislacji administracyjnej. W opracowaniu dokonano również porównawczej wykładni przepisów Konstytucji RP, regulujących zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego oraz ustanawiających instytucję skargi konstytucyjnej. Artykuł obejmuje również rozważania na temat dopuszczalności wniesienia przez jednostkę skargi konstytucyjnej na powszechnie obowiązujący akt prawa, wydany przez terenowy organ administracji publicznej. Rozważania w tym obszarze zostały wzbogacone prezentacją przeciwstawnych stanowisk przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, dotyczących omawianego problemu. W artykule powołane zostało również postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, które wyraża stanowisko tego organu dotyczące możliwości wniesienia przez jednostkę (w ramach kontroli konkretnej) skargi konstytucyjnej na akt prawa miejscowego, na którego podstawie sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach obywatela albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji RP. Ponadto w artykule omówiono konstytucyjnie oraz ustawowo określone warunki formalne, którym podlega skarga konstytucyjna. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of considerations of this article are the problems associated with the ability to verify the constitutionality of acts of universally binding law, constituted by the local organs of public administration. In the paper it was discussed the constitutionally defined scope of the Constitutional Court as a body exercising judicial power in Poland and standing guard over the constitutionality of the existing law in the country. The personal and material scope of a law-making activities of public bodies was emphasized as well as the problem of verification by the administrative courts the legality of the acts constituting the effect of administrative legislation. In the article it was also made a comparative interpretation of the provisions of the Constitution governing the jurisdiction of the Constitutional Court and establishing the institution of a constitutional complaint. The paper also includes reflections on the admissibility of actions brought by the constitutional complaint generally binding legal act issued by a local public authority. The considerations in this area have been enhanced by the presentation of opposing positions of representatives of the doctrine of administrative law concerning that problem. In the article the Constitutional Court decisionhas also been established, which expresses the position of the body on the possibility of an entity (within the actual control) constitutional complaint about the local law under which a court or public authority has finally decided about freedoms or rights of the citizen, or about their obligations specified in the Constitution. In addition, the article discusses the constitutionally and statutorily defined formal conditions governing the constitutional complaint. Considerations which are the subject of this article end with a summary and conclusions. (original abstract)
XX
Niezwykle interesujące empiryczne studium na temat konstytucyjnych czynników reform gospodarczych. Zakres przedmiotowy i materiał badawczy książki dotyczy nie tylko Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także krajów azjatyckich, które miały sposobność doświadczyć ustroju socjalistycznego w różnym natężeniu. Zgromadzony materiał pozwala także na porównanie w sposób naukowy i metodyczny polskich doświadczeń konstytucyjnych z transformacji gospodarczej z tymi, które miały miejsce w innych krajach. Zagadnieniem wielokrotnie podnoszonym w literaturze zarówno ekonomicznej, jak i prawnej jest to, że skoro kraje socjalistyczne miały ten sam lub zbliżony punkt wyjścia na początku okresu transformacji, co zadecydowało o tym, że dwadzieścia lat później ich sytuacja jest tak diametralnie różna? Autorka rozważa tę kwestię z punktu widzenia ekonomii prawa konstytucyjnego, a jej podstawową tezą jest to, że prawo konstytucyjne oraz jego poszczególne instytucje mają podstawowe znaczenie dla przebiegu reform gospodarczych. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.