Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 516

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Consumer research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
EN
This paper adopts the template of systematic literature review and provides an up-to-date synthesis of the literatur on consumer ethnocentrism. The main aim of this paper is to adopt the systematic review approach as a tool for highligthing, mapping and assessing the existing intellectual achievements (Lee, 2009) as well as to specify a research question to develop the present body of consumer ethnocentrism knowledge further. What is more, the paper aims at outlining the quantitative part of systematic review method as one of the literature analysis tool. Taking advantage of the systematic review method enabled the author both to highlight the rich origins of consumer ethnocentrism literature and to manage the diversity of knowledge for the doctoral thesis purpose. (fragment of text)
XX
Przedstawiono specyfikę potrzeb ekologicznych oraz ich związek z poziomem wiedzy ekologicznej. Pokazano poziom wiedzy ekologicznej polskich konsumentów na przykładzie konsumentów z województwa zachodniopomorskiego. Przybliżono działania służące podniesieniu poziomu wiedzy ekologicznej.
EN
The realization of conception of sustainable development depends among others on the level of ecological knowledge. It determines the consumers feelings on their ecological needs. Hence this article presents: - specificity of ecological needs and their connection with the level of ecological knowledge, level of ecological knowledge of Polish consumers in region zachodniopomorski, - suggestions, how to increase the level of ecological knowledge.(original abstract)
XX
Jeszcze do niedawna dominowało przekonanie, że aby odnieść sukces w uzyskiwaniu satysfakcji klienta należy dosłownie dbać o wszystko, czyli przywiązywać uwagę do każdej cechy mającej wpływ na postrzeganie jakości produktu. W obecnej rzeczywistości rynkowej dominuje podejście, polegającej na promowaniu wybranych cech produktów, spełniających kluczową rolę w utrzymywaniu i podnoszeniu poziomu zadowolenia klientów. Badania konsumenckie stanowią pomoc w identyfikowaniu owych cech. W artykule omówiono jakie znaczenie kryje w sobie słowo "satysfakcja", jakim celom mają służyć wyniki i od kogo zebrać informacje.
XX
Celem artykułu jest dostarczenie metodologicznych ram modelowania intensywnych danych wzdłużnych (ILD). Specyficzne rodzaje takich danych to nastroje konsumenckie i uczucia emocjonalne, które stanowią stany zadowolenia konsumenta. Proces badawczy ILD obejmuje oceny chwilowych stanów konsumenckich i prób procesowych, które charakteryzują się wyższą trafnością ekologiczną. W artykule opracowano specjalny typ modeli strukturalnych, a mianowicie dynamiczne modele równań strukturalnych (DSEM) do analizy wielopoziomowych danych wzdłużnych. Modele budowane są na podstawie skali nastrojów konsumenckich. Dane zebrano z dogodnej próby 33 respondentów i systematycznej próby losowej momentów czasowych, która daje łącznie 640 obserwacji. Wyniki wskazują na nieistotną rolę charakterystyk społeczno-demograficznych respondentów (płci) w wyjaśnianiu bardzo zmiennych i niestabilnych stanów emocjonalnych klientów.(abstrakt autora)
EN
The aim of the paper is to provide methodological framework to model intensive longitudinal data (ILD). The specific types of such data are consumer moods and emotional feelings that constitute the satisfaction states of the consumer. The research process of ILD involves ecological momentary assessment and experience sampling methods that are characterized by higher ecological validity. In the paper the special type of structural models, namely dynamic structural equation model (DSEM) are developed for proper analysis of multilevel longitudinal data. The models are built on the basis of consumer mood scale. The data were gathered from a convenient sample of 33 respondents and a systematic sample of time moments that provide a total of 640 observations. The results show the insignificant role of the socio-demographic characteristic of the respondents (gender) in explanation of very flexible psychological states.(author's abstract)
EN
Literature studies and the analysis of the outcome of worldwide research lead to the statement that global brands take a special place in consumers' minds. Consumers willingly become influenced by the brands in question, and mixing with the brands is a source of particular pleasure. On this background it seems interesting to ask: what is the position of global brands in the minds of Polish people? What makes the advantage of global brands over the local ones in the opinion of Polish buyers? Is it high quality and low price that both result from the economies of scale? Fulfilment of aspirations? It is also interesting to find out how Polish buyers perceive the social responsibility of global brands. After all, worldwide research show that with increasing economic development of the countries the confidence of their inhabitants that global companies contribute to the creation of better society becomes weaker. The aim of the article is to show results of research that is representative for Poland, to demonstrate what the buyers' perception of global brand category is, and to assess global brands with regard to local ones with some emphasis put on quality, price, prestige, natural environment care, employees care, purchase satisfaction and adjustment to consumer's needs. (fragment of text)
XX
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakreślił „Konsumentów portret własny”. Wiele pytań zadanych respondentom dotyczyło wprawdzie codziennych zakupów, ale wiele wątków powinno zainteresować pracowników instytucji finansowych. Badanie przeprowadził TNS OBOP na zlecenie UOKiK. 1000 pełnoletnich osób zapytano o świadomość praw konsumenckich, sposoby podejmowania decyzji oraz bariery utrudniające bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku. (abstrakt oryginalny)
XX
Od kilku lat w kilkunastu krajach europejskich prowadzony jest sondaż European Trusted Brands. W sondażu 2006 poproszono obywateli 14 badanych krajów m.in. o wybranie źródeł informacji, na których oparliby swoją decyzję o wyborze samochodu, sprzętu AGD, środków czyszczących i diety. Wyniki pokazują, że decyzję o zakupie danego produktu Europejczycy podejmują najczęściej po konsultacji z profesjonalistą lub znajomymi. Najmniej w tej kwestii ufają gwiazdom show-businessu, reklamom i kolegom z pracy. Stosunkowo słabo ufają również dzieciom i internetowi.
9
Content available remote Customers' loyalty profiles
75%
EN
Brand consumer loyalty is one of the most important issue in the area of consumer behaviour. Companies conduct many researches to find out the needs and preferences of potential buyers because satisfied and happy consumers usually come back and buy products of the same companies or brands. This is only one aspect of consumer loyalty, another one is telling other consumers about the product and brand and encouraging them to buy the product of a particular brand. The article presents results of empirical researches conducted among Polish consumers about their brand loyalty. These results help to construct the loyalty profile of a Polish consumer. (original abstract)
XX
Podobnie jak w konwencjonalnych badaniach marketingowych, ankiety są najpowszechniejszym instrumentem używanym do zbierania informacji w Internecie. Niestety zwrotność ankiet, między innymi ze względu na niechęć do ich wypełniania, jest niewielka. Alternatywą dla ankiet elektronicznych, stosowaną głównie w celu zbierania informacji dotyczących różnych zachowań użytkowników Internetu, mógłby być symulator skonstruowany na podobieństwo świata wirtualnego, rejestrujący każdy ruch Internauty i każdą jego decyzję. Zebrane w ten sposób informacje mogłyby posłużyć nie tylko do analiz marketingowych, ale i do szerszych badań społecznych. W artykule zaprezentowano koncepcję takiego symulatora wraz z egzemplifikacją. (abstrakt oryginalny)
EN
Questionnaires are the most popular tool for gathering information in marketing research by Internet. Unfortunately returning of filled out forms to a sender is rather small. The alternative for electronic questionnaires can be a simulator of real world registering each motion and decision of an Internet user. Information gathered by means of such a simulator could serve not only marketing analysis but even wider social research. The article presents the concept of the simulator with the example of virtual shop. (original abstract)
XX
Pod pojęciem postaw etnocentrycznych konsumentów polskich rozumie się w pełni świadome preferowanie produktów krajowych w porównaniu do produktów zagranicznych. Przedstawiono kryteria klasyfikacji produktów krajowych i zagranicznych oraz propozycję badania postaw etnocentrycznych konsumentów żywności. Następnie omówiono komponenty postaw etnocentrycznych według badań jakościowych i ilościowych.
XX
Preferencje konsumentów możemy badać wykorzystując nie tylko dane historyczne o wyborach, lecz również z wykorzystaniem danych a priori, czyli deklaracji (intencji) konsumentów. Metody takie pozwalają między innymi nie tylko okreslić preferencje wobec badanych produktów lub usług, lecz również - produktów i usług hipotecznych. Badania tego typu pomocne są np. w podejmowaniu decyzji w trakcie projektowania nowych produktów lub usług, wprowadzania ich na rynek bądż tez modyfikowania już istniejących. Do grup metod pozwalających dokonać pomiaru wyrażonych preferencji należą metody reprezentujące podejście : kompozycyjne, dekompozycyjne oraz mieszane, a spośród nich do najbardziej popularnych należą metody dekompozycyjne : conjoint analysis oraz metody wyborów dyskretnych. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono rolę informacji rynkowych w kierowaniu handlem, badania panelowe konsumentów indywidualnych, metody badań panelowych rynku odbiorców instytucjonalnych, a także pokazano jak wykorzystywać te metody badań na przykładzie PSS "Społem".
EN
The theme of the article is how to use methods of panel market research. In the article there are also presented the results of using this research in practice.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest prezentacja badań ankietowych mieszkańców aglomeracji gdańskiej dotyczących ich preferencji i postulatów komunikacyjnych, a w szczególności zastrzeżeń do funkcjonującej w trójmieście komunikacji.
XX
W celu analizy preferencji konsumenckich oraz rynku lodów w Polsce przeprowadzono badania ankietowe, jak również posłużono się wynikami badań innych autorów na temat rynku lodów w Polsce. W celu oceny zmian porównano wyniki badań ankietowych uzyskanych w latach 2008 oraz 2013. Konsumenci preferują wciąż te same smaki lodów, aczkolwiek w ostatnich latach nastąpiły niewielkie zmiany w tych preferencjach. Dotyczy to przede wszystkim wzrostu popularności sorbetów, zwłaszcza w sezonie letnim. Wciąż najpopularniejsze są lody o smaku śmietankowym, czekoladowym, truskawkowym i waniliowym. Konsumenci są jednak również ciekawi zupełnie nowych smaków. Rynek lodów w Polsce rozwija się dość wolno, co spowodowane jest sezonową konsumpcją lodów oraz niewielkim ich spożyciem per capita. Mimo to wciąż posiada dość spory potencjał. Znajomość preferencji konsumenckich oraz ich zmian jest niezwykle istotna dla producentów lodów. Wpływają one na profil ich produkcji, a przez to wzbogacanie oferty mającej zachęcać konsumentów do większego spożycia, szczególnie poza sezonem letnim. Dokonują tego poprzez wprowadzanie na rynek mniejszych opakowań lodów familijnych, opracowywanie nowych smaków lodów, jak również poprzez rozwijanie sieci lodziarni - kawiarni. Kawiarnie działające na zasadzie franszyzy cały rok, dość często znajdują się w centrach handlowych, co może pomóc zmniejszyć sezonowość w spożyciu lodów. Dominującym producentem lodów na polskim rynku jest koncern Unilever, produkujący w Polsce lody pod marką Algida. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to analyse consumers' preferences and the market for ice cream in Poland, there were carried out surveys as well as used research findings of other authors on the market for ice cream in Poland. To assess changes the author compared surveys findings obtained in the years 2008 and 2013. Consumers still prefer the same flavours of ice cream, though there have recently occurred minor changes in these preferences. This primarily concerns the growth of popularity of sorbets, particularly in the summer season. Still the most popular is ice cream of the creamy, chocolate, strawberry and vanilla flavours. The market of ice cream in Poland has been developing pretty slowly what is caused by season consumption of ice cream and low per capita consumption thereof. Despite that it has still had quite considerable potential. Awareness of consumers' preferences and changes thereof is extremely important for ice cream manufacturers. They affect the profile of their production and thus enrichment of the offer that is to encourage consumers to consume more, especially beyond the summer season. They achieve it by way of introduction to the market of smaller packaging of family ice cream, development of new flavours of ice cream as well as through development of chains of ice-cream shops/cafes. Cafes operating by the franchise principle all the year round quite often are located at shopping centres, what may help to reduce seasonality of ice cream consumption. The dominating manufacturer of ice cream in the Polish market is concern Unilever manufacturing in Poland ice cream under the brand Algida. (original abstract)
XX
Referat jest poświęcony ocenie zastosowań zmiennych ukrytych ze wskaźnikami formatywnymi w badaniach zachowania konsumenta. Mają one zastosowanie w budowie indeksów konsumenckich i modeli ścieżkowych w nurcie PLS-PM. Ich popularność w zastosowaniach marketingowych wiąże się jednak z brakiem możliwości oceny błędu pomiaru oraz niejednoznaczny status endogenicznych konstruktów teoretycznych budowanych na podstawie wskaźników formatywnych. W artykule przedstawione zostaną propozycje kontroli rzetelności (jakości) pomiaru z wykorzystaniem wskaźników formatywnych i identyfikacji endogeczninych zmiennych ukrytych ze wskaźnikami formatywnymi z odniesieniem do problemów ich zastosowań w badaniach konsumenckich. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the evaluation of applications of latent variables with formative indicators in consumer behavior models. The LV models are used in the construction of consumer indices and path models. Their popularity in marketing applications, however, involves the inability to assess the measurement error and the ambiguous status of endogenous theoretical constructs built on the basis of formative indicators . This paper will present the possibilities of controlling the identification and validity of endogenous latent variables with formative indicators with reference to the problems of its applications in consumer research. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera wyniki badań sondażowych na temat percepcji reklamy przez Polaków przeprowadzone przez różne instytucje badające rynek. Porównano postawy wobec reklamy z początku lat dziewięćdziesiątych z postawami w 1995, 1996 czy 1998 roku. Reklama staje się elementem życia społeczno-ekonomicznego. Z jednej strony jest elementem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, z drugiej zaś jest ważnym elementem marketingu w strategii przedsiębiorstwa. Potwierdzają to zmiany nastawienia konsumentów do polskich reklamodawców. Reklamujące się polskie znane firmy umocniły swoją pozycję w świadomości konsumentów jako produkujące towary dobrej jakości.
EN
Advertising is in the centre of interest of its practitioners, but also psychologists, sociologists and marketing departments of companies. It is therefore interesting to compare the attitudes to advertising from the beginning of the nineties, when we were slowly getting used to the presence of ads on TV, radio and in press to those of 1996 or 1997, when advertising became the normal element of the social life. Special attention is paid to the psychological aspects of advertising perception and the appearing new forms of TV ads, so called infommercials. The basis for writing the article are the results of the sounding research carried out by GfK Polonia, Demoskop, CBOS, Pentor, and the materials from the National Polish and International Festival of Advertising, which was held in Kraków in 1991. (original abstract)
XX
Omówiono psychologiczne aspekty postrzegania reklamy, a w szczególności teorię perswazji ELM (Elaborated Likelihood Model) sformułowaną przez R. Petty i J. Cacioppo. Przedstawiono wyniki badań "nastawienia do reklamy" Polaków przeprowadzone przez zagraniczne i polskie instytucje badające rynek.
EN
The article is based on the results of opinion polls carried out by GFK Polonia, Demoskop, CBOS, Pentor and materials from The National and International Festivals of Commercials and Advertising, which has taken placa in Cracow since 1991. (short orig. abstract)
XX
Celem badań było poznanie opinii respondentów odnośnie jakości usług hotelarskich jako czynnika warunkującego zaufanie gości hotelowych zajmujących obiekty noclegowe na terenie województwa śląskiego. Badanie przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2013 roku wśród 100 respondentów. W celu stwierdzenia statystycznie istotnych zależności między udzielonymi odpowiedziami a czynnikami różnicującymi posłużono się testem Chi2 z wykorzystaniem programu Statistica v.10.0. Siłę korelacji pomiędzy udzielonymi odpowiedziami a czynnikami różnicującymi badaną grupę ustalono poprzez wyznaczenie współczynnika V Cramera. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż preferencje i zachowania gości hotelowych zajmujących obiekty noclegowe na terenie województwa śląskiego nie są uzależnione od płci, wieku, wykształcenia ani miejsca (stałego/ tymczasowego) zamieszkania respondentów. Goście hotelowi zajmujący obiekty noclegowe na terenie województwa śląskiego charakteryzują się wysoką świadomością na temat kategoryzacji hoteli, której podstawą jest częste korzystanie z usług hotelarskich w celach turystycznych, w tym głównie noclegowych, w ramach wyjazdów indywidualnych czy też grupowych. Głównymi determinantami wyboru obiektów noclegowych na terenie województwa śląskiego przez gości hotelowych były lokalizacja obiektu ale także cena i komfort jego pokoi oraz jakość oferowanych usług, w tym jakość pracy personelu i poziom usług dodatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to investigate the respondents' opinion about the quality of hotel services as a factor conditioning the trust of customers occupying accommodation facilities in the province of Silesia. The study was conducted in late May and June 2013 among 100 respondents. In order to establish a statistically significant correlation between the answers and the factors differentiating Chi2 test was used using Statistica software v.10.0. The strength of the correlation between responses and factors differentiating the study group established by the designation factor V Cramer. The analysis found that the preferences and behavior of guests occupying accommodations in Silesia are not dependent on gender, age, education or place of (permanent/ temporary) residence of respondents. Hotel guests occupying accommodations in Silesia are characterized by high awareness on the categorization of hotels, which is based on frequent use of hotel services for tourism, mainly accommodation of individual or group trips. The main determinants of the choice of accommodation facilities in Silesia by hotel guests proved to be the location of the property but also the price and the comfort of its rooms and the quality of services offered, including the quality of the work of the staff and the quality of additional services. (original abstract)
XX
Konsument jest indywidualnym, suwerennym podmiotem gospodarczym podejmującym decyzje, które w sferze spożycia są związane z zaspokajaniem potrzeb konsumpcyjnych. Życie konsumenta determinują dwa podstawowe wymiary: czas i przestrzeń. O ile na przestrzeń (fizyczną, społeczną czy kulturową) konsument może mieć wpływ (np. poprzez zmianę miejsca zamieszkania), o tyle na wymiar czasu nie. Czas może być rozpatrywany jako pewne odcinki w skali dnia, tygodnia, roku bądź pewne etapy ludzkiego życia (od narodzin do śmierci). Zatem czas może stanowić swojego rodzaju kryterium podziału życia na pewne etapy, a wiek konsumentów może pozwolić na ich podział na segmenty. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się w związku z tym segment dzieci, segment ludzi starszych, segment młodych konsumentów. Ten ostatni jest przedmiotem zainteresowania autora artykułu.(abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.