Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1413

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroorganizmy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
1
Content available remote Mikroorganizmy w glebach - ich rola i znaczenie
100%
PL
Mimo że rozwój nauki o współzależnościach pomiędzy ożywionymi i nieożywionymi elementami środowiska nastąpił na początku XX wieku, dziś stają przed tą dziedziną wiedzy bardzo poważne wyzwania. Dotyczą one odpowiedzi na pytanie, czym jest ekosystem i jakie nim rządzą prawa. Jaką rolę w tych układach pełnią abiotyczne elementy środowiska, w tym określone związki chemiczne, wydzieliny korzeniowe czy nadto wtórne metabolity mikroorganizmów? Pytania dotyczą także roli, jaką pełnią w ekosystemach mikroorganizmy, i to zarówno destruenci, jak i symbionty tworzące z roślinami złożone układy ryzosfery i mikoryzy. Czy w tych układach można mówić tylko o przypadkowości zasiedlania, czy też powinno się mówić o określonych, ściśle ze sobą współpracujących zespołach (community). Jeżeli mówi się o zespołach, warto zadać pytanie, czy tworzą je gatunki, czy też określone populacje. Innymi słowy, czy bioróżnorodność należy rozumieć jako różnorodność gatunkową, czy populacyjną i czy dane populacje genetycznie są przystosowane do danych współzależnych elementów ekosystemów. Od odpowiedzi na te pytania będą zależne nasze próby odbudowy, zakończonej sukcesem, zniszczonego przez człowieka środowiska przyrodniczego.
EN
Although the knowledge about interactions between biotic and abiotic factors of the environment appeared at the beginning of XX century, as a matter of fact the understanding of precise nature of these interactions is a challenge for soil ecologists. It concerns the question of what an ecosystem is and the rules governing it. It is important to know what role in the environment is played by abiotic factors including root exudates and microbial secondary metabolites. What is role of microorganisms in ecosystems, both the destruents as well as symbionts that together with plant roots form complex structure of mycorrhiza and rhizosphere? Can these interactions be attributed to accidental colonization by microorganisms, or are these the effect of interactions between soil microbial community and plants? If microorganisms and plants form specific communities are there formed by individual species of bacteria or populations? In other words, can biodiversity be seen as the diversity of species or population and if the populations are genetically adapted to given elements of the ecosystems The answers to above questions help us to successful remediate of the environment destroyed by human activities.
EN
Microbial technologies gain a broad interest in oil industry. They are principally used in secondary oil recovery and as stimulation methods in reservoir engineering. There is a growing demand for cost-effective and environmentally safe solutions. Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR is a technology application which utilizes microorganisms to facilitate, increase or extend oil production from reservoir. Specially selected natural bacteria are capable of metabolizing hydrocarbons to produce organic solvents, biosurfactants, gases and weak acids that are known to be efficient in encouraging oil mobility. The other microbial technology deals with formation damage, a process caused by mineral particles and polymer compounds present in drilling fluids.
PL
Adhezja drobnoustrojów do powierzchni kontaktujących się z żywnością jest bardzo poważnym zagrożeniem w przemyśle spożywczym. Zjawisko to może być przyczyną zanieczyszczenia żywności mikroorganizmami powodującymi jej psucie lub mikroorganizmami chorobotwórczymi. W artykule omówiono mechanizmy procesu adhezji oraz czynniki warunkujące jego przebieg. Do najważniejszych zaliczono wydzielanie przez komórkę mikroorganizmu substancji zewnątrzkomórkowych, głównie polisacharydów i białek, hydrofobowość powierzchni komórki, rodzaj i charakter powierzchni, czynniki środowiskowe (pH, temperatura, dostępność składników odżywczych, siła jonowa, obecność specyficznych substancji itp.), faza wzrostu bakterii i wzajemne oddziaływanie mikroorganizmów. Scharakteryzowano także sposoby usuwania biofilmów bakteryjnych oraz metody zapobiegania występowaniu tego zjawiska. Drobnoustroje ulegające adhezji są trudniejsze do usunięcia niż wolne komórki, a ich zabicie za pomocą środków dezynfekcyjnych jest bardzo trudne i nie do końca skuteczne. Z tego powodu tak istotne jest zrozumienie mechanizmów adhezji i czynników odpowiedzialnych za ten proces.
EN
Microbial colonisation of abiotic surfaces has important consequences in the food industry (contamination of food processing lines by spoilage and pathogenic microorganisms). The mechanisms of adhesion and factors affecting this process were described in this paper. Biofilm formation is influenced by production of extracellular polymeric substances (mainly polysaccharides and proteins), hydrophobicity of cell surface, surface roughness, environmental factors (pH, temperature, kind of media, ionic strength, polyvalent ions etc.), growth phase and micro-organisms interactions. Methods of removal of adhered microorganisms and preventing microbial adhesion were also described. It has been well documented that bacterial cells colonising surface demonstrate greater resistance to disinfectants that cells in suspension. Studies on attachment of microorganisms to solid surfaces represent important aspects in the establishment decontamination procedures direct to minimise health hazard.
5
Content available remote Uwalnianie związków zawartych we wnętrzu komórek mikroorganizmów
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu dezintegracji komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynie perełkowym. Wykazano wpływ wielkości komórek na stałą szybkości procesu rozrywania ścian komórkowych oraz zależność uwalniania związków wewnątrzkomórkowych od ich stężenia w fazie ciągłej zawiesiny. Analizowano możliwości nieliniowego modelowania dezintegracji mikroorganizmów opartego na procesie wymiany masy.
EN
Relations were studied between baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) cell disruption run in a bead mill and the release of intracellular proteins. The cont. phase of the suspension was 0.15 M NaCl and 4 mM K2HPO4 or aq. 0.1% β-mercaptoethanol contg. 0.01 M EDTA. Various cell sizes made disruption a nonlinear process, which slowed down the solubilization of proteins. Disintegration reduced and release of proteins increased the apparent viscosity. The release of proteins can be described by a nonlinear model based on mass transfer.
PL
W pracy przedstawiono metodę pomiaru aktywności dehydrogenaz w kompostach i porównano otrzymane wartości z danymi uzyskanymi z oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów (bakterii mezofilnych i termofilnych, pleśni i drożdży) metodą posiewu zalewowego. Zbadano korelacje pomiędzy dwiema metodami zastosowanymi w celu sprawdzenia aktywności i stanu fizjologicznego mikroorganizmów, zasiedlających kompost. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wykazano brak jakiejkolwiek zależności pomiędzy oznaczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów metodą tradycyjną - płytkową, a pomiarem aktywności dehydrogenaz. Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów nie daje pełnej odpowiedzi na temat stanu fizjologicznego mikroorganizmów prowadzących proces kompostowania.
EN
The study presents a measurement method of dehydrogenase activity in composts. The results of measurements were later compared with the data obtained from assays of the total numbers of microorganisms (mesophyllic and thermophilic bacteria, moulds and yeasts) using the method of flood culture. The authors examined the correlation between the two methods employed to assess the activity and the physiological status of compost settling microorganisms. The performed statistical analysis failed to show any correlations between the total number of microorganisms determined by the traditional and plate methods and the measurement of dehydrogenase activity. The determination of the total number of microorganisms does not provide a full answer to the question of the physiological status of microorganisms carrying out the plate composting process.
PL
Wprowadzenie do zanieczyszczonego tłuszczami czy ropą środowiska wyselekcjonowanych szczepów mikroorganizmów w formie biopreparatów jest rozwiązaniem, które pozwoli na zintensyfikowanie i ukierunkowanie rozkładu zanieczyszczeń.
PL
W pracy porównano stan mikrobiologiczny wody rzecznej z Wisły i Utraty oraz wody oligoceńskiej z ujęcia zbiornika w Warszawie, po wystąpieniu opadów, przedstawiając różnorodność mikrobioty zanieczyszczającej badane próbki.
EN
In this work the microbiological state of Wisla and Utrata river water and oligocenic water from reservoir in Warsaw, after rainstorm were done; the diversity of microorganisms as water contaminants were presented.
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie psucia się żywności oraz omówiono czynniki wpływające na szybkość tego procesu. Opisano charakterystyczne objawy psucia przy udziale drożdży, a także możliwość rozwoju tych mikroorganizmów w żywności, w tym produktach o obniżonej aktywności wody i niskiej wartości pH.
EN
In the article, the food spoilage was defined and the factors affecting the rate of this process were discussed. Characteristic yeast spoilage symptoms as well as the possibility of growth of these microorganisms in food including products with a reduced water activity and low pH value were described.
13
80%
PL
Obiekty komunalne stanowią jedno z większych potencjalnych źródeł zagrożenia dla człowieka, a wielkość zagrożenia zależy od charakteru obiektów oraz sposobu ich eksploatacji a także od aktualnych warunków meteorologiczno-przyrodniczych. Obiekty komunalne działają na otaczające gleby, wody powierzchniowe i podziemne, zanieczyszczają atmosferę, a za jej pośrednictwem odległe tereny rolnicze, miejskie i rekreacyjne. Występujące w powietrzu atmosferycznym zanieczyszczenia i drobnoustroje mają liczne i różnorodne źródła pochodzenia jak np. składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, kompostownie, powierzchnia gleby, chorzy ludzie i zwierzęta itd. Zanieczyszczenia te mogą występować w postaci gazów, małych cząstek stałych oraz kropelek cieczy, które znane są pod nazwami dymów, pyłów i aerozoli biologicznych. Badania mikrobiologiczne powietrza atmosferycznego wykonano w okresie 2000-2006 na wybranych 11 obiektach komunalnych. Wybrane obiekty komunalne różniły się między sobą wielkością, czasem eksploatacji i lokalizacją. W wyniku przeprowadzonych badań na terenie różnych obiektów komunalnych w województwie małopolskim, podkarpackim i pomorskim, nad występowaniem mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym wokół badanych obiektów wykazano, że są one źródłem różnych drobnoustrojów. Z danych ilościowych otrzymanych w trakcie badań, wynika, że niejednokrotnie na obiektach komunalnych dochodziło do przekroczenia norm ilościowych. Szczegółowe badania diagnostyczne mikroorganizmów występujących w powietrzu atmosferycznym wskazują, że na badanych obiektach komunalnych mamy głównie do czynienia z naturalną mikroflorą saprofityczną, pochodzącą z rozkładających się odpadów i fermentujących ścieków oraz z okolicznych pól, sadów, zabudowań gospodarczych, a także z mikroorganizmami charakterystycznymi dla zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego, typowego dla obszarów wielkomiejskich i dużych aglomeracji miejskich. Większość z oznaczonych drobnoustrojów to typowe organizmy wszędobylskie, które występują w różnych środowiskach. Wśród wyizolowanych drobnoustrojów stwierdzono wy- stępowanie gatunków chorobotwórczych zagrażających zdrowiu ludzkiemu, jak Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa.
EN
Municipal objects are one of the biggest potential sources of danger for human, and the size of this danger depends on the character of the objects and the way of their exploitation as well as current meteorological and natural conditions. Municipal objects influence neighbouring soils, surface water, groundwater, pollute the atmosphere and they affect distant agricultural, urban and recreational areas. Pollution and microorganisms that appear in the origin from: municipal waste dumps, sewage purification plants, composting plants, soil surface, ill people and animals etc. They may occur as gases, small stable particles and liquid drops which are known as: smoke, dust and biological aerosols. Microbiological analyses of atmospheric air were fulfilled in the period 2000-2006 on chosen 11 municipal objects. These chosen municipal objects differed in size, time of exploitation and localization. As a result of the research on microorganisms' occurrence in atmospheric air around municipal objects which was realized on the different municipal objects in małopolskie, podkarpackie and pomorskie voivodeships, it has been proved that they are the source of different microorganisms. Quantitative data collected during the research shows that in tested municipal objects quantitative norms were repeatedly exceeded. Detailed diagnostic analysis of microorganisms that dwell in the atmospheric air shows that in tested municipal objects mainly natural saprophytic microflora, originating from decomposing wastes and fermenting sewage, surrounding fields, orchards, farming buildings as well as microbes characteristic to the polluted air, typical for urban areas and huge agglomerations, occur. The majority of examined microorganisms are typical ubiquitous organisms, that appear in varied habitats. Among isolated microbes pathogenic species, which threaten human health, like Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, were found.
EN
Microorganisms play important roles in processes which are critical to life on entire earth. In many aspects of microbial life metal ions are involved. Many of them are recognized as heavy metals toxic in high concentrations but equ-al1y they are ranged as biogenic ions indispensable for regular functioning of microorganisms. Most of ions are actively transported across the microbe membranes, but uptake system for number of metals is still only a little known. Metais like vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, copper, zinc and molybdenum are essential in biology, so without their presence the growth of microorganisms is impossible.
PL
Drobnoustroje odgrywają decydującą rolę w wielu procesów ważnych dla ży-cia na całej kuli ziemskiej, a jony metali związane są z wieloma aspektami ich funkcjonowania. Wiele pierwiastków określanych mianem metali ciężkich odgrywa ważną rolę jako jony biogenne niezbędne dla prawidłowego funk-cjonowania drobnoustrojów, ale równocześnie w większych stężeniach może wykazywać toksyczne działanie. Znaczna ilość pierwiastków wnoszonych jest do komórek przez membrany w sposób aktywny, jednakże system transportu większości metali jest dotychczas tylko częściowo poznany. Metale takie, jak: wanad, chrom, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk i molibden są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju drobnoustrojów.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.