Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie środowiskiem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Przykład ilościowego ujmowania oddziaływań środowiskowych powstających w całym cyklu życia skomplikowanych obiektów technicznych.
3
Content available remote Aspekty chrześcijańskiego zarządzania darami boskimi
63%
EN
The analyze and discussion of actual condition of an assessment of CP Environmental Management System has been done. There is no CP EMS registered actually in the polish tanneries. As a main reason of that the insufficient level of awareness of CP idea's with the polish tanneries managers was adopted. This situation can be changed by the direct, systematic information action about CP idea's as well as the rules and benefits of its implementation for tanneries managers. It can be done by special PRCP Association consulting-operating groups consisting of tanneries specialists.
PL
reść artykułu obejmuje problematykę projektowania i wdrażania nowoczesnego systemu zarządzania środowiskiem. Oddziaływania zewnętrzne kopalni to całokształt procesów technicznych, ekonomicznych, społecznych. Dyscypliną łączącą te oddziaływania jest ochrona środowiska. Oddziaływania środowiskowe kopalni cechują się duża dynamiką zmian i różnorodnym charakterem ich przebiegu. Ochrona środowiska musi być upatrywana jako jednolicie określony system zarządzania, zawierający w swoich ramach każdy z aspektów oddziaływania kopalni na środowisko naturalne. Skuteczność realizacji polityki ekologicznej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju zależy od realizacji różnorodnych celów, a także od wykorzystania szeregu narzędzi. Nowoczesny system zarządzania środowiskiem powinien łączyć w sobie elementy szeroko pojętego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i tradycyjne pojmowanego systemu zarządzania środowiskiem.
EN
The contents of the article comprise designing and implementation issues of modern system of environment management. External impact of coal mine includes the whole set of problems of technical, economic and social processes and the environment protection is the main sphere connecting these impacts. The environment impact of coal mine is characterized by large, dynamic changes and different character of their course. The environment protection must be seen as univocally determined management within its framework. Comprising each of aspects of coal mine impact on natural environment within its framework.The effectiveness of ecological policy implementation based on rules of sustainable development depends on realization of different goals, as well as utilization of a series of instruments. The modern environment management system should integrate both the elements of widely understood system of business management and traditionally comprehended system of environment management.
PL
W artykule omówiono niektóre uregulowania prawne zawarte w normach i dyrektywach państw europejskich dotyczace systemów zarządzania środowiskiem i uwzględniajace zasady ekorozwoju. Ponadto przedstawiono aktualny stan prac Polskiego Komitetu Normalizacyjngo nad ustanowieniem i wdrożeniem Polskich Norm opartych na normach ISO serii 14000
EN
Discussed in the article are some legal regulations contained in the norms and directives of European countries that pertain to systems of environmental management taking into account ecological development rules. Besides, presented is the present state of works of the Polish Standards based on the ISO Standards of the 14000 Series.
PL
Artykuł otwiera cykl publikacji, który dotyczyć będzie specyficznych zagadnień z zakresu zarządzania środowiskowego, w tym zwłaszcza procedur i metod ekobilansowych oraz pokazania praktycznego zastosowania ocen oddziaływania wytworów przemysłowej działalności człowieka (obiektów technicznych) na środowisko.
EN
The author has started a cycle of publications on specific areas of environmental management. He focuses on the procedures and methods of preparing ecological balances and the presentation of practical applications of lifecycle assessments of the products of human manufacturing activity (technical objects).
PL
W obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska bardzo modne stało się słowo "monitoring". Wynika to głównie z dostosowania polskich regulacji w tym zakresie do wymogów unijnych. Monitoring środowiska, którego elementem jest monitoring gospodarki odpadami, stanowi istotny instrument zarządzania środowiskiem.
PL
Integralną częścią realizacji zrównoważonego rozwoju jest budowanie ładu społecznego. Może on być definiowany jako stan funkcjonowania i przebiegu zachowań jednostek, zapewniający istnienie, trwanie i rozwój zbiorowości jako całości. Oznacza pewne uporządkowanie życia społecznego, przejawiające się uczestnictwem jednostek w funkcjonowaniu danej społeczności, zgodnie z systemem powszechnie obowiązujących norm.
12
Content available remote O zarządzaniu środowiskowym - inaczej
51%
Chemik
|
2001
|
tom Nr 6
147-150
PL
Autor rozważa jaki wpływ na możliwości funkcjonowania i pozycję rynkową firm ma ich reputacja środowiskowa. Opisuje prośrodowiskowe programy Res-ponsible Care (Odpowiedzialność i Troska) oraz Cleaner Production (Czystsza Produkcja) wspomagające realizację powszechnej w świecie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Konstatując etyczny (a nie ściśle techniczny czy organizacyjny) wymiar tych programów, wskazuje na efekty wynikające z ich realizacji.
EN
The autor discusses the influence of companies' environmental image regarding their work possibilities and market position. He describes the programs of Responsible Care and Cleaner Production, which support the realisation of a common world concept of sustainable development. Stressing the ethical (and not purely technical nor organisational) dimension of these programs, he points the effects of their implementation.
13
Content available remote Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem
51%
PL
W artykule przedstawiono problematykę zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem jako podstawowy kierunek działalności Katedry ROZ-8. Zwrócono uwagę na związek między bezpieczeństwem i środowiskiem. Omówiono działalności dydaktyczną i naukową Katedry Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem w zakresie naukowym i dydaktycznym oraz przedstawiono jej misję, którą jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska.
EN
The article presents problems of the environmental and safety management as fundamental activity of Department of Environmental and Safety Management. There are discussed science problems and didactic activities and the mission of the Department. Our mission is life, health, property and environmental protection.
PL
Tematem niniejszego referatu jest zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem. Autor opisał proces wdrażania systemu w firmie usługowo-handlowej, prowadzącej działalność na rynku dóbr i usług przemysłowych w branży instalacyjnej. Do dobrych stron wdrażanego systemu zaliczono: podejście procesowe, standaryzacja formularzy, mniejszy koszt projektowania, budowy, certyfikowania, utrzymania systemu. Do ujemnych stron systemu zaliczono szczegółowość dokumentacji. W referacie zostały wskazane również elementy dyskusyjne, co do słuszności przyjętego sposobu wdrażania.
EN
The present report is about integrated quality and environment management system. Author describes the process of implementing system in a company which trades and services among other things equipment for water installation, boiler rooms. The advantages of the system are: process approach, standardisation of sheets, smaller cost of designs, builds, certifies, keeps the system. The disadvantage is details of procedure.
15
Content available remote Environmental management in local governments
51%
EN
In the paper some problems connected with environmental management in municipal activities were presented. The key element of the paper were terms are connected with environmental management: "ecology" and "environmental protection", "environment management" or "environmental management", "policy" and "strategy", "plan" and "programme", "goals" and "tasks", "environmental decisions" and "resolutions". The structure of environmental strategy and programme was presented too.
PL
W artykule przedstawiono problemy i niedociągnięcia występujące w zarządzaniu środowiskiem w  jednostkach samorządowych. Skupiono się przede wszystkim na interpretacji podstawowych pojęć używanych w przedmiotowym zarządzaniu: "ekologia" a "ochrona środowiska", "zarządzanie środowiskowe" a "zarządzanie środowiskiem", "polityka" a "strategia", "plan" a "program", "cele" a "zadania", "decyzje" a "postanowienia środowiskowe". Omówiono także strukturę strategii i programów środowiskowych.
16
Content available remote Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
51%
EN
Implementation of the environmental management systems into a business is a continuaus and ambiguous process. It should make people transform their attitude, thinking and behavior with reference to the natural environment. The environmental management improves the environmental image of the company making its employees hare better motiwation for work and reducing costs of Produktion. It also helps to use available recourses and energy sources properly. To Reach ekological aims, changes of emplayees' awareness are needed. Then, carrying out technological process, they will consider the ecological effects of their work. These changes are needed not to limit oneself to the situations called' the end of thr pipe' and to respond earlier at the beginning of activity harmful for the environment. The Environmental Management system is a management model that considers environmental aspects. It makes possible to balanse and integrate business with environment. It also makes easier to define effects of process occuring in business with reference to the natural environment. A number of rules for this system has been established. One of the most impostant is ISO 14000.
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano problematykę i zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania energią i środowiskiem. Ponieważ realizacja systemu może przynosić wymierne efekty w postaci ograniczenia zużycia energii, dlatego też stanowi istotny obszar polityki energetycznej kraju. Przedstawiono etapu procesu zarządzania energią oraz algorytm działań związanych z zarządzaniem energią i środowiskiem, jako ważny element w dążeniu do efektywnego zarządzania energią i środowiskiem.
EN
This paper presents the problems and issues related to the functioning of the system energy management and environment. Since the implementation of the system can bring tangible results in the form of reducing energy consumption and therefore represents an important area of the country's energy policy. Presented stage in the process of energy management and algorithm management activities energy and environment as an important element in achieving efficient energy and environmental management.
PL
Rola mediacji w systemach zarządzania środowiskiem w obecnej dekadzie - ze względu na oczekiwania społeczne i formalnoprawne - jest bardzo istotna i zajmuje ważne miejsce w systemach miękkiego zarządzania zasobami i gospodarowania środowiskiem.
PL
Transformacja systemowa w Polsce spowodowała, iż nastąpiła zmiana paradygmatu w zarządzaniu gminą. Urzędy gminne muszą uwzględniać potrzeby społeczności lokalnej. Podejmując działania zarządcze, takie jak planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie, władze lokalne kierują się potrzebami tejże społeczności, które też stały się zarazem podstawowym wyznacznikiem tych działań.
PL
W artykule zwrócono uwagę na uwarunkowania prawne w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie w Unii Europejskiej i w Polsce. Przedstawiono formy uczestnictwa społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem. Przybliżono wymagania w zakresie przepływu informacji o ochronie środowiska stawiane przedsiębiorstwom przez system zarządzania środowiskiem wg EMAS i ISO 14001.
EN
The article presents low conditioning of access to information about environment and environment protection in Poland and European Union. In this paper there are presented duties of enterprises defined by the low regulations referred to flow of information about environment. It treats about the role and forms of social participation in environment protection with the special emphasis on direct participation. besides authors talk over the meaning of information in systems of eco-management (EMAS, ISO 14001).
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.