Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gruźlica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Gruźlica (tuberculosis) jest chorobą zakaźną obejmującą wiele narządów. Postać brzuszna może dotyczyć przewodu pokarmowego, węzłów chłonnych, narządów miąższowych oraz otrzewnej. Pęcherzyk żółciowy rzadko stanowi pierwotne ognisko zakażenia w obrębie jamy brzusznej. Opierając się na szerokim przeglądzie literatury stwierdziliśmy, że obecne doniesienia dotyczące gruźlicy pęcherzyka żółciowego ograniczają się do opisów przypadków. Wcześniej nigdy nie przeprowadzono przeglądu literatury dotyczącej tej rzadkiej choroby. Gruźlica pęcherzyka żółciowego jest trudna do rozpoznania w okresie przedoperacyjnym. Jest rzadką przyczyną uwzględnianą w diagnostyce różnicowej częstszych chorób, takich jak kamica żółciowa czy rak pęcherzyka żółciowego. Typowy obraz patologiczny resekowanych tkanek pomaga postawić właściwe rozpoznanie. Poddawanie każdego materiału ocenie histopatologicznej i zastosowanie leczenia zachowawczego daje szansę wyleczenia. W tym przeglądzie literatury autorzy starają się przedstawić aktualny stan wiedzy na temat tej jednostki chorobowej.
PL
Artykuł przedstawia życie i działalność badawczą Eugenii Piaseckiej-Zeylandowej, wybitnej znawczyni problematyki prątka gruźlicy, docent Uniwersytetu Poznańskiego. Dla historii medycyny szczególną wartość mają informacje o jej ostatnich latach życia.
EN
The article describes Eugenia Piasecka-Zeylandowa, her life and research on the tubercle bacillus. Piasecka-Zeylandowa, reader of Poznan University, was an outstanding expert of issues of tuberculosis and BCG vaccination. This article provides information on her last years
PL
Gruźlica (tuberculosis) jest chorobą zakaźną obejmującą wiele narządów. Postać brzuszna może dotyczyć przewodu pokarmowego, węzłów chłonnych, narządów miąższowych oraz otrzewnej. Pęcherzyk żółciowy rzadko stanowi pierwotne ognisko zakażenia w obrębie jamy brzusznej. Opierając się na szerokim przeglądzie literatury, stwierdziliśmy, że obecne doniesienia dotyczące gruźlicy pęcherzyka żółciowego ograniczają się do opisów przypadków. Wcześniej nigdy nie przeprowadzono przeglądu literatury dotyczącej tej rzadkiej choroby. Gruźlica pęcherzyka żółciowego jest trudna do rozpoznania w okresie przedoperacyjnym. Sporadycznie uwzględnia się ją w diagnostyce różnicowej częstszych chorób, takich jak kamica żółciowa czy rak pęcherzyka żółciowego. Typowy obraz patologiczny resekowanych tkanek pomaga postawić właściwe rozpoznanie. Poddawanie każdego materiału ocenie histopatologicznej i zastosowanie leczenia zachowawczego daje szansę wyleczenia. W niniejszym przeglądzie literatury autorzy starają się przedstawić aktualny stan wiedzy na temat tej jednostki chorobowej.
PL
Niezwykle rzadko udaje się poprawnie przedoperacyjnie rozpoznać gruźlicę pęcherzyka żółciowego przy braku patognomonicznych cech w obrazie klinicznym i badaniach obrazowych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 50-letniej chorej, którą zoperowano po wstępnym rozpoznaniu nowotworu złośliwego pęcherzyka żółciowego, a następnie w badaniu histopatologicznym stwierdzono gruźlicę pęcherzyka żółciowego
EN
Introduction. Tuberculosis (TB) is still an important and serious health problem of the XXI century. A group of people that are particularly at risk are the homeless and the poor. Objective. The main objective of this paper was the assessment of knowledge regarding TB of the poor from soup kitchens, homeless emergency shelter, hostels, in the Katowice city. Materials and methods. The examination covered 175 individuals (69.7% men and 30.3% women) and was conducted in February 2011 in six institutions which are involved in helping the homeless and those who are in a difficult financial situation. Questionnaire was completed by qualified for the examination subjects on their current life conditions and knowledge regarding TB. Statistical analysis was based on statistical programme Statistica 8.0. assuming that the level of statistical significance was p40.05. Results. The majority of the examined individuals were in their early 60’s (68.0%), homeless (66.9%), unemployed (54.9%) with preliminary and vocational background. From TB suffered 8,0%. Most of the subjects (96.6%) were aware of this disease and the main information sources on TB have came from families (43.2%) and friends (45.6%). Mostly the characteristic symptoms of tuberculosis and the risk factors were defined correctly. In the prophylactic research and the educational programme did not participate 82,3% of subjects. Conclusion. The subjects’ basic knowledge is fairly good, however the more detailed and accurate questions were asked, the more difficult it was for them to answer. There is a significant shortage of health programmes, which aim at prevention and education of the interested parties.
PL
Wstęp. Gruźlica to wciąż aktualny i poważny problem zdrowotny społeczeństwa XXI wieku. Szczególną grupą narażoną na zakażenie prątkami są osoby bezdomne oraz ubogie. Cel pracy. Celem pracy była analiza stanu wiedzy dotyczącej gruźlicy wśród beneficjentów jadłodajni, noclegowni oraz schronisk na terenie miasta Katowice. Materiał i metoda. Badanie objęło grupę 175 osób, (69,7% mężczyzn i 30,3% kobiet) i zostało przeprowadzone w lutym 2011 w sześciu placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Osoby zakwalifikowane do badania wypełniały autorską ankietę dotyczącą warunków życia oraz wiedzy o gruźlicy. Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o program statystyczny Statistica 8.0, przyjmując poziom znamienności statystycznej p40,05. Wyniki.Większość badanych to osoby do 60 r.ż. (68,0%), bezdomne (66,9%), bezrobotne (54,9%), legitymujące się wykształceniem podstawowym i zawodowym (69,1%). Na gruźlicę chorowało 8,0% badanych. Choroba ta była znana większości badanych (96,6%), a wiedza na jej temat najczęściej pochodziła od rodziny (43,2%) i znajomych (45,6%). Respondenci w większości prawidłowo wskazywali na charakterystyczne objawy gruźlicy oraz czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń. W badaniach profilaktycznych oraz zajęciach edukacyjnych nie uczestniczyło 82,3% ankietowanych. Wnioski. Podstawowa wiedza uczestników badania jest na dość dobrym poziomie, jednak im bardziej szczegółowe i dokładniejsze pytania, tym więcej kłopotu sprawiały respondentom. Istnieje ogromny deficyt programów zdrowotnych, których celem byłaby profilaktyka i edukacja tych osób.
PL
Gruźlica (TB) jest chorobą zakaźną, która może wpływać na każdy z narządów w organizmie człowieka. Gruźlica brzuszna może przyjąć formę zapalenia żołądkowo-jelitowego, zapalenia węzłów chłonnych, zapalenia trzewnej lub otrzewnowej. Woreczek żółciowy (GB) rzadko jest głównym narządem objętym gruźlicą brzuszną. Obszerna literatura badawcza dotycząca gruźlicy pęcherzyka żółciowego ogranicza się do pojedynczych opisów przypadków. Do tej pory brakuje omówienia tej rzadkiej patologii jamy brzusznej. Gruźlica GB jest trudna do zdiagnozowania przedoperacyjnie. Stanowi bowiem rzadkie przypadki pomiędzy bardziej powszechnymi patologiami pęcherzyka żółciowego: kamicą żółciową lub nowotworem pęcherzyka żółciowego. Typowa histopatologia wyciętego fragmentu pomaga w postawieniu tej nietypowej diagnozy. Poddanie każdej próbki badaniu histopatologicznemu, po którym następuje terapia, daje szansę na wyleczenie. W niniejszej pracy autorzy podjęli próbę zapewnienia wglądu w omawianą jednostkę chorobową.
PL
W niniejszej pracy opisaliśmy rzadki przypadek izolowanej gruźlicy trzustki u 70-letniej pacjentki, która została przyjęta do szpitala w celu przeprowadzenia diagnostyki guza zlokalizowanego w trzonie trzustki. Objawy kliniczne występujące u chorej wskazywały na toczący się proces nowotworowy w obrębie trzustki, lecz wyniki badań histopatologicznych nie były jednoznaczne. Ponadto nie stwierdzono żadnych klinicznych objawów gruźlicy płuc. Rtg klatki piersiowej nie wykazało charakterystycznych zmian, a pacjentka twierdziła, że w przeszłości nie przebyła gruźlicy. W plwocinie nie stwierdzono obecności prątków. Podczas laparotomii zwiadowczej pobrano próbki tkanek do badania patomorfologicznego. Obraz mikroskopowy wysunął podejrzenie etiologii Mycobacterium tuberculosis, która została potwierdzona przez barwienie Ziehla-Neelsena. Gruźlica w ostatnich latach staje się coraz bardziej powszechna na terenie Europy, dlatego opisany przypadek może stanowić wskazówkę dla lekarzy, dzięki której możliwe będzie uniknięcie błędów diagnostycznych i przyśpieszenie procesu leczenia.
Kosmos
|
2017
|
tom 66
|
nr 1
41-58
PL
Gruźlica pozostaje nadal jednym z największych zagrożeń zdrowotnych dla populacji ludzkiej. Każdego roku notuje się około 9 mln nowych zachorowań na gruźlicę i blisko 2 mln zgonów z powodu tej choroby. Wśród najważniejszych czynników, które negatywnie wpływają na sytuację epidemiologiczną gruźlicy w świecie jest lekooporność wywołujących ją prątków Mycobacterium tuberculosis. Szczególne znaczenie ma oporność typu MDR (ang. multidrug resistance), definiowana jako oporność prątków na co najmniej izoniazyd (INH) irifampicynę (RMP), dwa kluczowe leki stosowane w terapii gruźlicy. Główną rolę w kształtowaniu oporności na leki przeciwprątkowe odgrywają spontaniczne mutacje w genach kodujących białka lub RNA będące często, choć nie zawsze, celami molekularnymi tych leków. W szczepach M. tuberculosis mutacje występują z różną częstością i w różny sposób kształtują ich fenotyp lekooporności, co wyraża się odmiennym mianem oporności szczepu na dany lek przeciwprątkowy. Niniejsza praca omawia najważniejsze zagadnienia związane z lekoopornością w gruźlicy, w tym epidemiologię, diagnostykę i leczenie gruźlicy lekoopornej. Najwięcej miejsca w pracy zajmuje charakterystyka leków stosowanych obecnie w leczeniu gruźlicy, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów ich działania i oporności na nie prątków.
EN
Tuberculosis (TB) still persists as a significant health problem for the entire human population. Every year, about 9 million people develop TB, and nearly 2 million die from the disease. Among major factors that influence current TB epidemiology is drug resistance of its causative agent - Mycobacterium tuberculosis. Of particular importance is multidrug resistance, defined as resistance of tubercle bacilli to at least isoniazid (INH) and rifampicin (RMP), the two most potent anti-TB drugs. The pivotal role in the development of drug resistance in tubercle bacilli is attributed to spontaneous mutations in genes coding for proteins or RNAs that often, yet not always, serve as molecular targets for anti-TB therapeutics. These mutations occur at different frequencies in M. tuberculosis strains and differently impact the level of resistance to a specific drug. This review addresses the most important issues related to drug-resistance in TB, including epidemiology, diagnostics, and treatment strategies for drug-resistant TB. A substantial part of the article is devoted to anti-TB drug’s profiles, with particular emphasis on their modes of action and mechanisms of resistance.
9
Content available remote Tuberkulostatyczne chemioterapeutyki
75%
EN
At the present time tuberculosis is completely treatable. However, it[MS1] is still a major cause of morbidity and mortality among the poorest people. Tuberculosis is the main source of death from among infectious diseases worldwide. In turn, infectious diseases remain the leading cause of death in the world today, greater than cardiovascular disease or cancer. According to the data provided by World Health Organization (WHO), one-third of the world's population is infected with Mycobacterium tuberculosis. In contrary to general expectation, the incidence of mycobacterial disease has significantly increased since 1990 worldwide. This problem has been aggravated by the human immunodeficiency virus (HIV) pandemia and the recent increase in incidences of microbial resistance to antibiotics. Another problem is the lack of the viable research program to develop the new range of the antituberculosis drugs. Since the mid 90’s no new drugs have been introduced, with the exception of a few minor modifications of existing formulas. This review presents history and current summary of the developments in the application and synthesis of tuberculostatic chemotherapeutics. One of the first type of drugs used were salts of heavy metals, which were discontinued quickly due to the high degree of their toxicity. However pirazinamide(2), introduced in 1936 is still being used today. Modern antituberculosis therapies started in 1944 with the Waksman’s discovery of the streptomycin (12). From among modern drugs the most popular are: PAS (15), INH (18), and EMB (34). Schemes 7, 8 and 14, 15 show the methods of synthesis of these compounds. Similarly, schemes 9?11 show the same for the cycloserine (22) antibiotic, and figures 2, 3 and 4 present the structures of the kanamycin 33 cyclic polipeptide 38 and ansamycin 39 antibiotics. Furthermore, detailed description of the methods of synthesis of fluorochinolones 44, 45 and 46 (introduced in 80’s) can be found in schemes 19, 20 and 22. In this article there is also information about the direction of the new research trends taking place in the field of the new antituberculosis agents.
PL
Wątkiem przewodnim opracowania są fragmenty niepublikowanego pamiętnika polskiego pacjenta przebywającego w izolatorium gruźliczym w wielkopolskiej Obrze k. Wolsztyna. Młody człowiek, pochodzący ze Swarzędza trafił tam w 1943r. podczas okupacji hitlerowskiej. W codziennych zapiskach przedstawia monotonię życia w warunkach odosobnienia i dramatyczne losy pacjentów. Widoczne są niedostatki i nieefektywność stosowanych działań leczniczych. Dziennik stanowi przyczynek do długiej historii zmagań z gruźlicą oraz społecznej i kulturowej percepcji tej rozpowszechnionej do niedawna choroby.
EN
The main part of work is based on excerpts of diary unpublished until now, written by one man stayed in isolation ward for consumptive patients in Obra near Wolsztyn(Great Poland region). This young Polish arrived there in 1943, during nazi occupation of Poland, from his family town- Swarzędz. In everyday's notes, he shows monotony of then life and dramatic stories of other patients. We can see shortages and uneffectivity of medical treatment, severity of care. The diary i another. especial addition to a long history of human strugglings with consumption. It has a close connections also, with social and cultural (public) perception of dangerous disease, frequent in previous centuries.
EN
This article discusses the Polish doctors’ views on the issue of smallpox vaccine and tuberculosis vaccine. The cognitive aim of the study was to present the history of introducing both vaccines on the territory of Europe, show the Polish doctors’ opinions on this background and catch the similarities and differences in attitudes to both vaccines. Important factor is that smallpox vaccine was introduced before formulating the standard of microbiology, whereas tuberculosis vaccine was introduced after formulating this standard. Smallpox vaccine was introduced on the territory of Poland in 1801. Thanks to its effectiveness, the vaccine became a regular part of the prevention of infectious diseases. Polish doctors have frequently taken the subject of vaccination in periodicals, writing not only about its advantages and values, but also about many issues related to it. Tuberculin was accepted by the medical community as a revelation and miracle drug. However, after several months of trials, it exposed its imperfections, such as some complications (deterioration of the patient’s condition, death) and no cases of complete cure. For these reasons tuberculin was criticized by doctors and withdrawn from use.
PL
Bronchoskopia została wprowadzona do praktyki klinicznej przed ponad 100 laty. Dzięki postępowi technicznemu dzisiejsze zabiegi bronchoskopowe nie ograniczają się tylko do światła tchawicy i pierwszych generacji oskrzeli, ale pozwalają także na uzyskanie obrazów i pobranie materiałów diagnostycznych z obwodowych dróg oddechowych oraz struktur położonych poza światłem oskrzeli. Dostępne dziś techniki bronchoskopowe, takie jak płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe, chroniona szczoteczka mikrobiologiczna, transbronchialna biopsja płuca i węzłów chłonnych, pozwalają na wykorzystanie bronchoskopii jako metody diagnostycznej w różnych postaciach zakażeń dolnych dróg oddechowych. Należą do nich m.in. wewnątrzszpitalne zapalenia płuc, w których pozyskanie wysokiej jakości materiału diagnostycznego z dolnych dróg oddechowych pozwala na odpowiednie ukierunkowanie leczenia. Inną, ważną grupę chorych, u których bronchoskopia jest rutynowo wykorzystywana w diagnostyce zakażeń dolnych dróg oddechowych stanowią pacjenci z zaburzeniami odporności. Ze względu na postęp medycyny liczebność tej grupy systematycznie się zwiększa, co w konsekwencji skutkuje większą liczbą oportunistycznych zakażeń dolnych dróg oddechowych. Bronchoskopia odgrywa kluczową rolę w diagnostyce tych zakażeń. Przykład stanowią biorcy przeszczepu płuca, u których bronchoskopia pozwala na monitorowanie procesu odrzucania i różnicowania tego procesu z zakażeniami. Bronchoskopia odgrywa również ważną rolę w diagnostyce zakażeń prątkami gruźliczymi i niegruźliczymi. W tej grupie chorych ma ona szczególne znaczenie u pacjentów niepotrafiących wykrztusić plwociny do badań mikrobiologicznych.
PL
Celem pracy było określenie częstości występowania chorób układu oddechowego wśród kandydatów do czynnej służby wojskowej na okrętach Marynarki Wojennej RP, badanych w latach 2000-2007 przez Wojskową Komisję Morsko-Lekarską w Gdańsku. Przeanalizowano dane 21009 mężczyzn zawarte w dokumentacji medycznej WKML. Najczęstszymi schorzeniami były: astma oskrzelowa oraz gruźlica, przebyta w okresie poprzedzającym badania. Zaobserwowano także rosnący w czasie trend w występowaniu chorób układu oddechowego, będących przyczyną niezdolności do czynnej służby wojskowej, wśród młodych mężczyzn w Polsce.
EN
The aim of the work was to determine the frequency of respiratory system diseases among the candidates for active military duty on the ships of Polish Navy, examined in years 2000-2007 by the Military Maritime-Medical Commission in Gdansk. 21009 men's data, included in the MMMC’s medical documentation, were analyzed. The most common diseases were: bronchial asthma and tuberculosis, experienced in the pre-examination period. An increasing tendency was observed in the occurrence of respiratory tract diseases which was identified as the cause of inability for active military duty among young men in Poland.
14
63%
Physiotherapy
|
2009
|
tom 17
|
nr 3
47-50
PL
Praca ma na celu ukazanie rodowodu historycznego terapii balneoklimatycznej, stosowanej w leczeniu chorób płuc i gruźlicy, będącej najstarszą gałęzią medycyny. O jej rozwoju decydował początkowo przypadek i instynkt człowieka, a także zwierzęta, które wcześniej niż człowiek - szukając ulgi w cierpieniu - wykorzystywały naturę. Z biegiem czasu świat lekarski nadał jej charakter empiryczny, akceptując tym samym metody lecznicze wykorzystujące surowce znajdujące się w środowisku naturalnym. Najczęściej były to kąpiele w wodzie lub powietrzu morskim, spacery na świeżym powietrzu, dieta, w czym prym wiodła starożytna Grecja, gdzie powstał słynny zakon eskulapów zakładający tzw. "świątynie zdrowia", mieszczące się blisko źródeł wód mineralnych lub w otoczeniu lasów i pięknej przyrody. Do naukowego rozwoju balneo- i klimatoterapii przyczynił się Hipokrates, który opracował teorię wpływu klimatu na organizm człowieka. W Średniowieczu zapomniano o klimacie, choć wykorzystywano go do leczenia gruźlicy, pod którą podciągano też inne choroby układu oddechowego. W XVIII w. Richard Russel po raz pierwszy opisał pozytywne efekty w leczeniu dzieci chorych na gruźlicę węzłów chłonnych podczas pobytu nad morzem. Przełomowy moment w leczeniu gruźlicy metodą naturalną nastąpił w 1859 r., gdy Herman Brehmer założył w Görbersdorf (po 1945 r. Sokołowsko) koło Wałbrzycha zakład sanatoryjny, w którym leczenie klimatyczne zalecał u osób bez trwałych zmian gruźliczych, wykazujących wrodzoną lub nabytą skłonność do nieżytów błon śluzowych narządu oddechowego lub będących w początkowej fazie rozwoju choroby. Na ziemiach polskich do rozwoju terapii balneoklimatycznej przyczynił się m. in. Apolinary Tarnawski, Tytus Chałubiński, Stanisław Ponikły, Alfred Sokołowski. Największym ośrodkiem wysokogórskim, leczącym gruźlicę płuc stało się w XIX w. Zakopane, gdzie leczono gruźlicę płuc, w początkowym stadium choroby, występującą u osób w dobrym stanie fizycznym i psychicznym.
EN
The aim of the was to present the history of balneoclimatic therapy applied in therapy of lungs diseases and tuberculosis (TB). It was started by accident and due to observation of animals, which used the nature to relieve their ailments. Later on the medics gave it some empirical attitudes, accepting in due course therapeutic methods that relied on natural stock. Most often they were baths in water or in sea breeze, walks in fresh air and diet. Ancient Greece was the main place of those practices with its special order of Asclepios building "health temples" in the vicinity mineral water sources or surrounded by woods and beautiful nature. The scientific development of balneo and climate therapy was stipulated by Hippocrates who elaborated a theory on the impact of climate on man. In Middle Ages the climate therapy was slightly forgotten, although used in therapy of TB and other diseases of the lungs. In XVIII century Richard Russel was the first to describe beneficial effects of staying at the seaside I children with TB of the lymph nodes. A breakthrough in therapy of TB with natural methods occurred in 1859 opened a sanatorium in Goebersdorf and recommended climatic therapy for patients with no permanent TB lesions, who showed congenital or acquired tendency to respiratory catarrhs or were in the initial stadium of the disease. In Poland the balneoclimatic therapy wad developed by Apolinary Tarnawski, Tytus Chałubiński, Stanisław Ponikły, Alfred Sokołowski. The greatest centre for TB therapy in XIX century was the mountain village of Zakopane, where the patients in initial stadium of the disease and in good physical and mental state were treated.
EN
In the article the authors presented the epidemiological data referring to tuberculosis in some countries and in Poland. Tuberculosis continues to be a priority challenge for public health. The present chemotherapy for tuberculosis is very efficacious but has the disadvantages of being lengthy and complex. The serious problems remain drug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis, especially multi-drug MDR-TB and extensively-drug resistant XRD-TB as well as the prevalence of HIV co-infection among tuberculosis cases. In October, 2011 the European Union Standards for Tuberculosis Care (ESTC) were finalized. This document is consistent with WHO definitions and recommendations. ESTC consists of four sections – diagnosis, treatment, HIV and comorbidities and public health, which correspond to the International Standards for Tuberculosis Care (ISTC) from 2009. In 2013, the Polish recommendations for tuberculosis were published. The authors of this paper comment on all recommendations referring to tuberculosis. Clinical symptoms of tuberculosis and some problems connected with latent tuberculosis are presented. All sputum specimens and other samples should be submitted for microscopic, culture and drug susceptibility tests. WHO recommends rapid molecular assay, which should be performed on the day of microbiological diagnosis of tuberculosis. All patients, including those with HIV infection, who have not been previously treated and without any risk factors for drug resistance, should receive isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol for two months and isoniazid and rifampicin for four months. Some standards are devoted to children tuberculosis. Infection evoked by Mycobacterium tuberculosis should be elicited using tuberculin skin test and/or interferon gamma release assay (IGRA test). Children under 5 years of age and patients with HIV infection should be treated for latent tuberculosis infection with isoniazid when they do not have active tuberculosis.
PL
Autorzy przedstawiają dane epidemiologiczne odnoszące się do gruźlicy w niektórych krajach, w tym w Polsce. Gruźlica ciągle pozostaje priorytetowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Obecnie stosowana chemioterapia jest skuteczna, ale długotrwała i kompleksowa. Poważny problem stanowią szczepy Mycobacterium tuberculosis oporne na leki przeciwprątkowe, szczególnie szczepy oporne na wiele leków (MDR-TB) i te o rozszerzonej oporności (XDR-TB), oraz zakażenia HIV wśród chorych na gruźlicę. W październiku 2011 roku zostały sfinalizowane standardy dotyczące gruźlicy dla krajów Unii Europejskiej (European Union Standards for Tuberculosis Care, ESTC). Dokument ten pozostaje w zgodzie z definicjami i rekomendacjami WHO. ESTC składają się z czterech sekcji: diagnozowanie, leczenie, HIV i choroby współistniejące, zdrowie publiczne, które korespondują z Międzynarodowymi Standardami Opieki nad Chorymi na Gruźlicę (ISTC) z 2009 roku. W 2013 roku zostały opublikowane polskie rekomendacje. Autorzy komentują wszystkie odnoszące się do gruźlicy rekomendacje. Przedstawiono objawy kliniczne gruźlicy i wybrane problemy gruźlicy utajonej (latent tuberculosis). Próbki wydzieliny oskrzelowej powinny być poddane badaniu mikroskopowemu, hodowli i testom lekowraźliwości. WHO rekomenduje szybki test molekularny, który należy wykonać w dniu bakteriologicznej diagnozy gruźlicy. Wszyscy chorzy (w tym osoby zakażone HIV), którzy nie byli wcześniej leczeni i u których nie występują czynniki ryzyka oporności na leki, powinni otrzymywać przez 2 miesiące izoniazyd, ryfampicynę, pirazynamid i etambutol, a przez 4 miesiące izoniazyd i ryfampicynę. Niektóre standardy odnoszą się do gruźlicy dziecięcej. Infekcja wywołana przez Mycobacterium tuberculosis powinna zostać wykryta za pomocą testu tuberkulinowego lub testu uwalniania interferonu gamma (IGRA). Dzieci poniżej 5. roku życia i osoby zakażone HIV, u których stwierdzono gruźlicę utajoną, należy leczyć izoniazydem, jeśli nie stwierdza się u nich aktywnej gruźlicy.
EN
Tuberculosis (TB) remains the most frequent and important infectious disease causing morbidity and death worldwide. An estimated one third of the world's population is infected with Mycobacterium tuberculosis. The World Health Organization estimates that about eight to ten million new TB cases occur annually around the globe. TB is in the top three, with malaria and HIV as being the leading causes of death from a single infectious agent, and approximately 1.7 to 2 million deaths are attributable to TB annually. Widespread global use/misuse of isoniazid and rifampicin over three decades has resulted in the emergence of the ominous spread of multi-drug-resistant TB (MDR-TB) and extensively drugresistant TB (XDR-TB). MDR-TB is defined as TB that is resistant to the two most effective first-line therapeutic drugs available, isoniazid and rifampicin. In addition, virtually untreatable strains of M. tuberculosis are emerging globally. XDR-TB is defined as MDR-TB that also is resistant to the most effective second-line therapeutic drugs used commonly to treat MDR-TB: fluoroquinolones and to at least one of three injectable second-line drugs used to treat TB (amikacin, kanamycin, or capreomycin). Unfortunately, no new drugs besides rifabutin and rifapentine have been marketed for TB in the US and other countries in the 40 years since the release of rifampicin. There are a number of constraints that have deterred companies from investing in new anti-TB drugs. The research is expensive, slow and difficult, and requires specialized facilities. Development time of any anti-TB drug will be long (clinical trials will require a minimum six-month therapy, with a follow-up period of one year or more). It is hard to demonstrate the obvious benefits of new anti-TB agents over pre-existing drugs, since clinical trials involve multi-drug combination therapy using highly effective ordinary anti-TB drugs. XDR-TB has been identified in all regions of the world, including the United States. These difficult to treat resistant forms of TB are increasingly seen in Asia, Eastern Europe, South America and sub-Saharan Africa, disrupting TB and HIV control programmes. Because of the limited responsiveness of XDR-TB to available antibiotics, mortality rates among patients with XDR-TB are similar to those of TB patients in the pre-antibiotic era. To assess the frequency and distribution of XDR-TB cases, the CDC and WHO surveyed an international network of TB laboratories. Slovakia belongs to a group of countries with low incidence rates of TB. HIV-infected patients with MDR-TB have unacceptably high mortality; both antiretroviral and antimycobacterial treatment are necessary. Simultaneous treatment requires 6-10 different drugs. Given the increasing current global trends in MDR-TB, aggressive preventive and management strategies are urgently required to avoid disruption of global TB control efforts. Available data suggest that existing interventions, public health systems and anti-TB and anti-HIV programmes must be strengthened significantly.
PL
Na całym świecie gruźlica (TB) nadal pozostaje najczęstszą i najbardziej znaczącą chorobą zakaźną, powodującą zachorowania i zgony. Ocenia się, że jedna trzecia światowej populacji jest zarażona prątkiem gruźlicy. Według światowej Organizacji Zdrowia pojawia się co roku na całym świecie osiem do dziesięciu milionów nowych zachorowań na gruźlicę. Gruźlica obok malarii i HIV znajduje się w pierwszej trójce najczęstszych przyczyn zgonów spowodowanych pojedynczym czynnikiem zakaźnym. Przypisuje się jej około 1,7 do 2 milionów zgonów rocznie. Powszechne stosowanie i nadużywanie izoniazydu i rifampicyny przez trzy dekady doprowadziły do powstania i rozprzestrzenienia się wielolekowo opornej odmiany gruźlicy (MDR-TB) i szerokoodpornej gruźlicy (XDR-TB) na całym świecie. MDR-TB jest definiowana jako ta odmiana gruźlicy, która jest odporna na dwa najbardziej efektywne leki pierwszorzutowe, tj. izoniazyd i rifampicynę. Dodatkowo, niemal nieuleczalne odmiany MDR-TB tworzą się na całym świecie. XDR-TB jest definiowana jako ta odmiana MDR-TB, która dodatkowo jest odporna na najbardziej efektywny lek drugiego rzutu w terapii MDR-TB, tj. fluorochinolony i przynajmniej na jeden z trzech leków podawanych pozajelitowo, tj. amikacynę, kanamycynę lub kapreomycynę. Niestety żadne nowe lekarstwa oprócz rifabutinu i rifapentinu nie zostały wprowadzone na rynek w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach w czterdziestoletnim okresie po wprowadzeniu rifampicyny. Jest szereg ograniczeń, które odstraszały koncerny farmaceutyczne przed inwestowaniem w nowe leki przeciwko gruźlicy. Badania są drogie, długotrwałe i żmudne. Wymagają ponadto specjalistycznych ośrodków badawczych. Czas opracowania jakiegokolwiek leku przeciwko gruźlicy jest bardzo długi (badania kliniczne trwać muszą przynajmniej pół roku, z rocznym okresem następującym). Jest niezwykle trudno wykazać istotną przewagę nowych leków przeciwgruźliczych nad tymi już istniejącymi, gdyż badania kliniczne opierają się na porównaniu do wcześniejszej terapii, często obejmującej wiele tradycyjnych środków przeciwko gruźlicy, których skuteczność była duża. XDR-TB rozpoznawano we wszystkich regionach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych. Te trudne do wyleczenia odporne formy gruźlicy są coraz częściej odnotowywane w Azji, Europie Wschodniej, Ameryce Południowej i na terenach Afryki Subsaharyjskie, zakłócając działalność programów kontroli gruźlicy i HIV. Z powodu ograniczonej reakcji XDR-TB na dostępne antybiotyki, śmiertelność pacjentów z XDR-TB porównywalna jest do tej, którą pacjenci z gruźlicą wykazywali w erze przedantybiotykowej. Aby ocenić rozmieszczenie i częstotliwość przypadków XDR-TB, Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób (CDC) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powołały międzynarodową sieć laboratoriów gruźliczych. Słowacja należy do krajów z niską zachorowalnością na gruźlicę. Pacjenci zarażeni wirusem HIV cierpiący na MDR-TB wykazują nieakceptowalną śmiertelność: obie terapie są konieczne: antyretrowirusowa i antyprątkowa. Symultaniczne leczenie wymaga zastosowania 6-10 różnych lekarstw. Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę zachorowań na MDR-TB, zdecydowane strategie prewencyjne i zarządzające są niezwłocznie konieczne, aby nie doszło do zaburzenia działań na rzecz kontroli gruźlicy na całym świecie. Dostępne źródła sugerują, że istniejące działania, systemy zdrowia publicznego i programy przeciwdziałania HIV i gruźlicy muszą zostać znacząco wzmocnione.
PL
Artykuł stanowi obszerny przegląd literatury dotyczącej sposobów leczenia gruźlicy oraz aktualnych problemów i wymagań współczesnej terapii tej choroby. Omówiono systemy kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej (ang. drug delivery system, DDS) wykorzystujące jako nośniki leku różne matryce polimerowe. Opisano formy DDS mające potencjalne zastosowanie w zwalczaniu gruźlicy.
EN
The paper is an extensive review of the literature concerning the methods of treatment of tuberculosis, present problems and requirements for modern therapy of the disease. The systems for controlled release of active substance (drug delivery systems, DDS) based on various polymer matrices as drug carriers were discussed. The forms of DDS having a potential application in the fight against tuberculosis were briefly presented.
18
63%
PL
Gruźlica wciąż stanowi poważny problem epidemiologiczny na całym świecie. Ponad 130 lat wytężonej pracy naukowców na całym świecie nie przyniosło zapewniającej protekcję szczepionki przeciwgruźliczej, szybkich i pewnych metod diagnozowania tej choroby oraz skutecznych sposobów leczenia gruźlicy wywoływanej przez izolowane ze wzrastającą częstością wielolekooporne prątki gruźlicy. Wywołujące gruźlicę prątki Mycobacterium tuberculosis są Gram-dodatnimi pałeczkami tlenowymi o unikatowej w świecie bakterii ścianie komórkowej, która zbudowana jest, poza peptydoglikanem i polisacharydami, z nietypowych glikolipidów i lipidów, w tym długołańcuchowych kwasów mykolowych, będących silnymi modulatorami układu odpornościowego człowieka. Diagnozowanie gruźlicy oparte jest na hodowli prątków na podłożach bakteriologicznych, obok której wykonywane jest badanie bakterioskopowe plwociny, radiologiczna ocena zmian w klatce piersiowej, tuberkulinowy test skórny, czy też testy molekularne (AMPLICOR Mycobacterium tuberculosisis Xpert MTB/RIF) lub metody wykorzystujące mykobakteriofagi (FastPlaque oraz ReporterPhage). Istotnym problem epidemiologicznym są uśpione (latente) zakażenia prątkami gruźlicy, które wykrywa się testami interferonowymi (QuantiFERON®-TB Gold Plus oraz T-SPOT.TB). Mimo znacznego postępu wciąż brakuje szybkich, wiarygodnych i tanich testów diagnostycznych gruźlicy.
EN
Tuberculosis (TB) remains a serious epidemiological problem throughout the world. More than 130 years of hard work of scientists around the world has not delivered fully protective vaccine for TB, fast and reliable methods for diagnosing and effective treatment of tuberculosis caused by multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB), isolated recently with an increasing incidence. MDR- TB are Gram-positive, aerobic bacilli with the unique bacterial cell wall, which is built not only of peptidoglycan and polysaccharides, but also of unusual glycolipids and lipids, including long-chain mycolic acids, which are potential modulators of the human immune system. Diagnosis of tuberculosis is based on the culture of mycobacteria on bacteriological media, alongside which are carried out: bacterioscopy of sputum, radiographic assessment of changes in the chest, tuberculin skin test, or molecular test (AMPLICOR Mycobacterium tuberculosisis Xpert MTB/RIF), and tests with mycobacteriohages (FastPlaque and ReporterPhage). The important epidemiological issue are dormant (latent) mycobacterial infections, which can be detected by interferon-γ release assays (QuantiFERON®-TB Gold Plus and T-SPOT.TB). Despite considerable progress we are still lacking high-speed, reliable and low-cost diagnostic tests for tuberculosis.
EN
In this paper we propose a discrete criss-cross model of tuberculosis (TB) transmission in a heterogeneous population, which consists of two different subpopulations: homeless and non-homeless people. This criss-cross model is based on the simple continuous SIS model with bilinear transmission function and constant inflow into both subpopulations considered previously by us. We make preliminary stability analysis. We show that to control the spread of the infectious disease in a heterogeneous population it is not enough to consider the dynamics of the disease in each subpopulation separately. This result is consistent with the result for continuous model. We also fit the model to epidemic data from Warmian-Masurian Province of Poland.
PL
Zaproponowany został dyskretny krzyżowy model rozprzestrzeniania się gruźlicy w niejednorodnej populacji składającej się z bezdomnych i niebezdomnych. Model ten oparty jest na prostym modelu typu SIS z dwuliniową funkcją transmisji i stałym napływem w obu populacjach. Przeprowadzona została wstępna analiza stabilności stanów stacjonarnych. Pokazano, że aby kontrolować rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej w niejednorodnej populacji nie jest wystarczające rozważanie dynamiki choroby w każdej podpopulacji oddzielnie. Parametry modelu zostały dopasowane do danych z województwa warmińsko-mazurskiego.
EN
Health plays a prime role for day-to-day working. IoT provides physicians and patients with advanced medical resources, solutions, services, advantages etc. The goal behind the internet of things (IoT) is to have IoT devices that self-report in real-time. This project aims to develop a system that provides live-body temperature, cough detection, pulse rate and other health criteria such as weight loss, chest pain detection, blood sugar level, HB-WBC-RBC (hemoglobin, white blood cell, red blood cell) level, etc. NodeMcu, an open-source firmware, is used for wireless data transmission on an IoT platform. The data is stored on a web server so it can be accessed by both the physician and patient to provide the information about the patient’s condition and help the physician to diagnose TB for the patient. The data of 50 patients have been collected for analysis and reviewed in detail in the result and analysis section.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.