Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Szybki rozwój sieci kolei duzych prędkości w Europie, jaki nastąpił na początku lat 90., zwrócił uwagę srodowisk kolejowych i instytucji unijnych na konieczność dokonania standaryzacji technicznej stosowanych w budowie nowych linii rozwiązań technicznych w formie obowiązujących na obszarze Unii aktów prawnych. W 1966 r. została wydana dyrektywa 94/48/EC o interoperacyjności transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości [1]. Postanowienia dyrektywy zobowiązały Komisję Europejską do wprowadzenia szczegółowych technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) dla poszczególnych podsystemów. W odniesieniu do infrastruktury te wymagania techniczne wprowadziła Komisja Europejska decyzją 2002/732[2].
EN
The paper presents theoretical considerations on track mechanical load and non-uniform rail temperature increase. Certain theorems on equivalence of both loadings in longitudinal direction are introduced and proved. Bilinear and threelinear track longitudinal resistances of track have been analysed. Some relationship between both resistance characteristics are also presented in the form of theorems. Examples of application of introduced theorems are shown. The considerations may be treated as a part of improved knowledge on longitudinal track behaviour and indicate practical importance of shadow-isolation-load cycle.
PL
Praca przedstawia analizę teoretyczną mechanicznego i niejednorodnego termicznego obciążenia toru. Pewne twierdzenia dotyczące równoważności tych obciążeń na odpowiedź toru w kierunku podłużnym zostały wprowadzone i udowodnione. Rozważono biliniową oraz trzyliniową charakterystykę oporu podłużnego toru. Wykazano także równoważność odpowiedzi toru dla tych dwóch modeli podłoża. Pokazano przykłady zastosowania wprowadzonych twierdzeń. Rozważania mogą być traktowane jako wzbogacenie wiedzy dotyczącej pracy toru kolejowego w kierunku podłużnym oraz wskazują praktyczne znaczenie lokalnego, nierównomiernego ogrzania i ochłodzenia szyn.
4
Content available remote Koleje dużych prędkości w Polsce
100%
PL
Praca przedstawia podstawowe dylematy rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce. Wykazano, że dostosowanie linii CMK do prędkości 200 km/h - w obecnych realiach - nie ma technicznego sensu. W podsumowaniu stwierdzono, że Polska potrzebuje kilku linii kolejowych o najwyższym standardzie, po których pociągi będą się poruszać z prędkościami 300 km/h.
DE
Der Aufsatz stellt die Hauptdilemmata der Entwicklung uonHoch-geschwindigkeitsbahnen in Polen dar. Es ist gezeigt, dąfi die An-passung der CMK-Strecke an die Geschwindigkeit von 200 km/h -in den gegenwartigen Realien - kein technischer Sinn hat. In der Rekapitulation wird behaupt, dafS das Polen einige Eisenbahnstrec-ken mit dem Hóchststandardt, aufdenen sich die Zilge mit der Geschwindigkeit von 300 km/h bewegen werden, braucht.
5
Content available remote Koleje dużych prędkości w Polsce - Co to znaczy?
100%
PL
Praca przedstawia podstawowe dylematy rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce. Wykazano, że dostosowanie linii CMK do prędkości 200 km/h - w obecnych realiach - nie ma technicznego sensu. W podsumowaniu stwierdzono, że Polska potrzebuje kilku linii kolejowych o najwyższym standardzie, po których pociągi będą się poruszać z prędkościami 300 km/h.
EN
The paper presents the basic problem of high speed railways in Poland. It has been proved that adaptation of CMK line to 200 km/h is not rational. In summary it has been pointed out that Poland need a few lines with maximum speed 300 km/h.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe elementy koncepcji transportu kolejowo-tramwajowego dla Krakowa i regionów przyległych. Istotą koncepcji jest pełna integracja sieci kolejowej i tramwajowej poprzez zbiór dostatecznie gęsto rozmieszczonych powiązań kolejowo-tramwajowych (model Karlsruhe). Nieodłącznym elementem uzupełniającym zintegrowany system transportu szynowego są wygodne węzły przesiadkowe (model split) typu pojazd szynowy - autobus, pojazd szynowy - samochód osobowy itd. Przedstawiono również wstępną ocenę efektów wdrożenia systemu oraz możliwości rozwoju, w tym zastosowanie go w innych miastach polskich.
8
Content available remote Podstawowe problemy kolejowo-tramwajowych systemów transportowych
100%
PL
Artykuł zawiera techniczne, ekonomiczne oraz formalno-prawne zagadnienia dotyczące zintegrowanych systemów kolejowo-tramwajowych. Przedstawiono istotę tych systemów transportowych i podano klasyfikację rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem pionierskich doświadczeń z regionu Karlsruhe. Omówiono stan zaawansowania prac prowadzonych w Polsce oraz koncepcję systemu kolejowo-tramwajowego dla Krakowa i innych aglomeracji. Opisano także badania i koncepcje rozwiązań technicznych, dotyczących pojazdu dwusystemowego oraz infrastruktury, a także finansowe i prawne aspekty związane z wprowadzeniem systemów kolejowo-tramwajowych w Polsce. W podsumowaniu przedstawiono kierunki rozwoju tych systemów w Polsce oraz w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
EN
The article contains technical, economic and formal-legal issues concerning the integrated rail-tram systems. Essence of the transport systems was presented and a ranking of the solutions was set out with particular consideration of some pioneer experience of the region of Karlsruhe. State of art as concerns progress achieved in work continued in Poland as well as a concept of rail-tram system for Cracow and other big city areas (agglomerations) was discussed. Research and concepts of technical solutions regarding a double-system vehicle and infrastructure were described together with some financial and legal aspects tied to implementation of the rail-tram systems in Poland as well. In summary one can find developments of the systems in Poland and other Central and East Europe countries
PL
Wprowadzenie ruchu pojazdów dwusystemowych w rejonie Karlsruhe w 1992 r. poprzedzone było szeregiem prac studialnych: technicznych, ekonomicznych i formalnoprawnych [3].
10
Content available Naprawa pęknięcia szyny w torze bezstykowym
100%
PL
W artykule przedstawiono analizę skutków pęknięcia szyny przy zastosowaniu oryginalnego modelu, uwzględniającego przemieszczenia ciągłej (nie pękniętej) szyny. Wykazano, że - jeśli pęknięcie zachodzi tylko w jednej szynie, co ma miejsce zazwyczaj - to w szynie cięgłej zawsze towarzyszy temu przemieszczenie wzdłużne oraz powstają dodatkowe siły. Ostateczna naprawa pęknięcia szyny musi zatem uwzględniać również regulację naprężeń w szynie nie pękniętej. Nie zależy to bowiem od warunków przeprowadzenia ostatecznej naprawy pękniętej szyny (jak stanowią przepisy D1), ale od warunków, w jakich pękła szyna (w tym szczególnie od nieznanych parametrów stanu nawierzchni, tzn. oporów wzdłużnych).
PL
W pracy [1] wskazano podstawowe kierunki badań toru bezstykowego, sugerując konieczność oparcowania metody wyznaczania sił podłużnych w szynach przy użyciu podbijarki. Wyniki wstępnych badań tego problemu przedstawia praca [5]. W pracach [6, 7] obszernie omówiono metody wyznaczania sił podłużnych w szynach. Z tych ostatnich prac wynika, że - na obecnym etapie badań - nie istnieje metoda, która nadawałaby się do powszechnego wykorzystania w bieżącej diagnostyce nawierzchni kolejowej. (por. także [3]).
12
Content available Powrót podkładów stalowych
100%
PL
Zapomniany w wielu krajach, w tym w Polsce, podkład stalowy staje się na nowo atrakcyjnym elementem nawierzchni. W zmienionej formie, w kształcie litery Y, dając bardzo wysoką stabilność położenia toru, układany jest na liniach kolejowych w Niemczech, Szwajcarii i innych krajach europejskich.
13
Content available remote Pojazd kolejowo-tramwajowy
100%
14
Content available remote Problemy eksploatacji torowisk tramwajowych
63%
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych problemów technicznych eksploatacji torowisk tramwajowych, a w szczególności: zużycie szyn w łukach o małym promieniu, niedoskonałości parametrów geometrycznych i materiałowych krzyżownic, wyboczenia szyn i upłynnienie mas uszczelniających. Wskazano kierunki doskonalenia konstrukcji nawierzchni tramwajowej, z uwzględnieniem konieczności modyfikacji przepisów w tym zakresie.
EN
The analysis of some technical problems of tramway tracks exploitation has been presented in the paper and in particular: track attrition in arch of small radius, imperfections of geometric and material parameters of tramway frogs, track buckling and fluidization of sealing compound. The direction towards improvement of tramway structure construction including the necessity of the relative regulations modification has been indicated.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań teoretycznych, dotyczących odpowiedzi różnych typów nawierzchni przy obciążeniu dynamicznym. Badania te przeprowadzone zostały w ramach projektu rozwojowego „Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko”, finansowanym przez NCBiR. Rozważano nowe i innowacyjne konstrukcje nawierzchni oraz konstrukcje istniejące. Przeprowadzono analizę porównawczą parametrów drgań podkładów badanych typów konstrukcji. W podsumowaniu przedstawiono kierunki dalszych prac w tym zakresie.
EN
The paper presents some results of theoretical investigation on behaviour of various type of track structure under dynamic loading. These investigation were carried out in the frame of the project “Track structure with increasing standard and decreasing environmental footprint”, sponsored by Polish National Centre for Research and Development. The new and innovative track structure as well as an existing one have been considered. The comparative analyses of various type of track structure under dynamic loading have been carried out. In the summary the further investigation have been pointed out.
PL
Artykuł poświęcony jest przeglądowi zjawisk, które powinny zainteresować ekspertów oraz inżynierów i kadrę menadżerską kolei dużych prędkości. Zjawiska dynamiczne występujące w oddziaływaniu pojazdów szynowych dużych prędkości z torem są złożone i z tego względu znane jedynie niewielu z ww. W pracy zasygnalizowane zostały wybrane wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzone na rzeczywistym układzie pojazd-tor oraz wyniki badań teoretycznych i numerycznych. Wyniki analizy wskazują na duże znaczenie znajomości tych zjawisk, gdyż mają one wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróży oraz koszty utrzymania linii kolejowych a w szczególności linii dużych prędkości.
EN
The paper is devoted to review of phenomena, that ought to interesting to experts, engineers and managing teams working for high speed rail-ways. Phenomena of dynamic interaction high speed rail vehicles with track are complex and therefore is known to a few selected persons only. Selected results of experimental studies on real vehicle-track system, theoretical and numerical investigations are mentioned in the paper. The analysis shows the importance of understanding these phenomena, as they affect the safety and comfort of travel and maintenance costs of railway lines and, in particular high-speed trains.
EN
The paper is devoted to the study of several cases of stationary dyna- mical problems in which motion is driven by a distributed load acting on a beam on an elastic foundation at a moving position. The velocity of motion is assumed constant. In particular, cases of a load described by the Heaviside function (or its linear superposition) and a harmonic function are studied. Some problems examined by the authors in their previous investigations are reviewed.
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniu wybranych przypadkach stacjonarnych zagadnień dynamicznych, w których belka na sprężystym podłożu poddana jest ruchomemu obciążeniu. Rozważono zagadnienie stałej prędkości ruchu obciążenia opisanego w przestrzeni funkcją Heaviside'a (lub liniowej kombinacji tych funkcji) oraz obciążenia harmonicznie zmiennego. Niektóre z zagadnień badanych wcześniej zostały krytycznie omówione i uzupełnione.
PL
W artykule przedstawiono analityczny model obliczeniowy nawierzchni kolejowej. Model ten służy do określenia stateczności toru kolejowego uwzględniając parametry geometryczne oraz mechaniczne nawierzchni. Opisany model pozwala na ocenę wpływu parametrów toru (rodzaju zastosowanego podkładu, szyny, przytwierdzenia, podsypki) oraz promienia łuku kołowego na temperaturę krytyczną. Scharakteryzowano zagadnienie oporu poprzecznego rusztu torowego oraz czynników, mających bezpośredni wpływ na stateczność toru bezstykowego. Przedstawiona została idea bezpieczeństwa eksploatacji toru bezstykowego. Pokazano przykładowe wyniki obliczeń temperatury krytycznej dla różnych konstrukcji nawierzchni.
EN
The article presents an analytical calculation model of railway structure. This model is used to determine the stability of the railway track taking into account the geometrical and mechanical parameters of truck structure. This model allows the assessment of the impact of the track parameters (the type of sleeper, rails, fastenings, ballast) and the radius of the arc on the critical temperature. The issue of cross-resistance of the track grate and the factors that have a direct impact on the stability of contactless track have been characterised. The idea of the safety exploitation of contactless track have been presented. The exemplary calculation results of critical temperature for the different constructions of track structure have been shown.
PL
W artykule przedstawiono badania przyspieszeń drgań korpusów łożysk w pojeździe oraz sił na styku koło z szyną podczas przejazdu pociągu testowego z różnymi prędkościami (od około 100 km/h do 230 km/h). Badania te przeprowadzono przy przejeździe pociągu przez odcinki testowe, usytuowane na linii CMK, gdzie znajdują się różne typy nawierzchni: typowa nawierzchnia z podkładem PS-94 i przytwierdzeniem rodziny SB, nawierzchnia z podkładem PS-94, przytwierdzeniem rodziny SB ze wzmocnioną podsypką oraz nawierzchni z podkładem PS-08 i przytwierdzeniem ICOSTRUN-02. Badania wykazały, że w przypadku nawierzchni z podkładem PS-08 z przytwierdzeniem ICOSTRUN-02 prędkość pociągu w niewielkim stopniu wpływa na parametry dynamiczne mierzone w pojeździe. Natomiast w przypadku typowej nawierzchni SB wzrost oddziaływań wraz z prędkością jest istotny.
EN
The survey of acceleration of bearing body vibrations in vehicle and forces at rolling contact of wheel and rail while test train was running at various speed (from about 100km/h to 230 km/h). The survey have been conducted in train running by test section of the CMK line, where there are several different track structures: typical track structure with PS-94 sleeper and SB fastening, track structure with PS-94 sleeper and SB fastening and heavy ballast and track structure with PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fastening. The results of research have been shown that in case of track structure with PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fastening the train speed has a little influence on dynamic parameters measured in vehicle. However in case of typical track structure with PS-94 sleeper and SB fastening the increase of interactions while train speeds up is essential.
20
63%
PL
Charakterystyka przewozów lotniczych, w tym przewozów tanich przewoźników. Preferencje mieszkańców Małopolski w zakresie lotniczej oferty przewozowej.
EN
Characteristic of air passenger carriage including budget air operators. Preferences of Malopolska inhabitants in the range of air transport service offer.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.