Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  minority stress
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Previous research on LGB parenting is dominated by comparing the LGB families to traditional families with heterosexual parents. Little is known about personal experiences of LGB parents and psychological consequences of nonheterosexual parenting in a heteronormative environment. This article presents the conceptualization of lesbian, gay and bisexual parents’ minority stress and focuses especially on it’s sources. LGB parents are considered as a multiple excluded minority group. Using a theoretical framework of minority stress (Meyer 1995) the main stressors are described with reference to parental situation: discrimination and violence, perceived stigma, self-concealment and internalized homophobia. These factors’ possible impact on psychological wellbeing is discussed on the basis of research available. The Polish sociocultural context and its potential influence of LGB parents’ stress is also described. The specificity of LGB parents’ minority stress is that it challenges the aspect of identity associated with a parental social role. The most common stressors undermine the status and quality of parent-child bond and involves the child himself/ herself. In conclusion, minority stress of LGB parents is recognized as a risk factor for decrease in mental health, but also as an opportunity for personal development based on the stress - related growth.
EN
Convincing number of studies indicate that compared to heterosexuals, non-heterosexuals report higher overall prevalences of internalizing mental disorders and their behavioral outcomes such as several-fold higher levels of suicidality. Non-heterosexuals also report elevated rates of substance use including higher rates of tobacco and alcohol use, whereas evidence has pointed also to links with higher rates of risky-sexual behaviors and transmission of STD’s. Although globally 5–10% of any population is estimated to be non-heterosexual, research on mental and physical health in non-heterosexuals is practically absent in the Central and Eastern Europe (CEE). This review article focuses on comprehensive presentation of the two most salient internationally established explanation frameworks – Minority Stress Theory (MST) introduced by Meyer (2003), and Psychological Mediation Framework (PMF) introduced by Hatzenbuehler (2009). Both approaches identify societal structural heteronormativity and societal stigma against non-heterosexuals as moderating and/or mediating minority stress as well as other psychological processes involved in etiology of various mental health outcomes. In conclusion, the study points out that regardless the fact that international evidence confirms non-heterosexuals as vulnerable population, scientists need to be cautious about viewing non-heterosexuals as homogeneous or victimized group. Strong evidence also shows that perhaps against all odds a majority of non-heterosexuals shows an unprecedented resiliency and adaptation. Structural destigmatizing interventions, further research within the CEE, as well as the development of a transdiagnostic clinical approach is suggested.
CS
Přesvědčivý počet studií naznačuje, že ve srovnání s heterosexuály vykazují ne-heterosexuální lidé vyšší celkovou prevalenci internalizujících duševních poruch a jejich behaviorálních důsledků, např. několikanásobně vyššího výskytu suicidality. Ne-heterosexuálové také uvádějí zvýšenou míru užívání návykových látek včetně užívání tabáku a alkoholu, přičemž důkazy dále naznačují možné vazby na vyšší míru rizikového sexuálního chování a přenos STD. Ačkoli se odhaduje, že 5–10% lidí z celosvětové populace nejsou heterosexuálové, ve střední a východní Evropě (CEE) výzkum duševního a fyzického zdraví ne-heterosexuálů prakticky chybí. Tento článek se zaměřuje na přehlednou prezentaci dvou nejdůležitějších mezinárodně ověřených explanačních rámců – Teorie menšinového stresu (MST), kterou představil Meyer (2003) a Psychologický mediační rámec (PMF), který představil Hatzenbuehler (2009). Oba přístupy identifikovaly společenskou heteronormativitu a společenskou stigmatizaci ne-heterosexuálů jako moderační a/nebo mediační strukturální faktory, které působí na menšinový stres a další psychologické procesy spojené s etiologií různých duševně-zdravotních dopadů. V závěru text upozorňuje, že nehledě na přítomnost důkazů z mezinárodních výzkumů, že ne-heterosexuální lidé jsou zranitelnou skupinou obyvatelstva, je potřeba vystříhat se jejich vyobrazování jako nějaké viktimizované nebo homogenní skupiny. Důkazy totiž rovněž ukazují, že ne-heterosexuální lidé jsou ve skutečnosti velmi rozmanitou skupinou lidí, z nichž většina, navzdory diskutovaným faktorům, vykazuje resilienci a schopnost adaptace. Závěrem studie doporučuje možné intervence, které by zahrnovaly strukturální destigmatizaci a rozvoj transdiagnostického klinického přístupu a také potřebu se této problematice začít systematicky v regionu střední a východní Evropy věnovat.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest podstawą realizowania edukacyjno-wychowawczych zadań szkoły. Homofobia leżąca u podłoża zachowań przemocowych, ale i przemilczeń czy zaniechań sprzyjających podtrzymywaniu uprzedzeń zagraża bezpiecznemu rozwojowi psychospołecznemu uczniów i uczennic. W niniejszym tekście termin homofobia rozumiany jest jako negatywna postawa wobec osób, grup i relacji homoseksualnych (poziom indywidualny) oraz – szerzej – jako podzielana przez ogół społeczeństwa wiedza odnosząca się do generalnego traktowania homoseksualności jako gorszego wariantu seksualności (poziom społeczny). Artykuł ilustruje przejawy homofobii możliwe do zaobserwowania w szkole, przedstawia też wyniki badań prowadzonych przez polskie organizacje pozarządowe na temat przemocy motywowanej homofobią oraz odwołuje się do koncepcji stresu mniejszościowego, by wyjaśnić większe nasilenie psychopatologii i częstsze podejmowanie prób samobójczych przez młodzież LGBT+ w porównaniu z heteroseksualnymi rówieśnikami. Tekst kończy refleksja nad przyczynami trudności we wprowadzaniu działań antydyskryminacyjnych uwzględniających przesłankę orientacji seksualnej do szkół. Należą do nich: niewystarczające kompetencje kadry pedagogicznej, systemowe zaniedbania polityki równościowej i uwarunkowania społeczno-kulturowe.
EN
Ensuring the safety of children and youth is the basis for the implementation of educational tasks of the school. Homophobia underlying the violent behaviors, but also concealments or omissions favorable to maintaining prejudices, jeopardizes the safe psychosocial development of students. In this text, the term „homophobia” is understood as a negative attitude towards homosexual people, groups and relationships (an individual level) and – more broadly – as a knowledge shared by society which refers to generalized treatment of homosexuality as a worse variant of sexuality (social level). The article illustrates the manifestations of homophobia observable at school, it also presents the results of research conducted by Polish NGOs on homophobic violence and finally it uses the concept of minority stress to explain the greater intensity of psychopathological symptoms and suicidal behaviors in the homosexual youth compared to heterosexual peers. The article ends with the reflection of difficulties and resistence against anti-discrimination activities at schools. Insufficient competences of the teaching staff, systemic negligence of equality policy and socio-cultural factors are considered to be the main obstacles.
EN
Gender incongruence according to the ICD-11, compiled by the World Health Organization in 2019, is a sense of inconsistency between experienced and assigned gender that does not have to be associated with discomfort or suffering. However, the aspect of suffering is emphasized in the understanding of the diagnostic unit of gender dysphoria according to the DSM-5 of the American Psychiatric Association. People with gender incongruence are exposed to misunderstanding, persecution and stigmatization, often related to experienced minority stress. The aim of this study was to analyze the available literature in terms of the relationship between gender dysphoria and some mental disorders and minority stress, and to draw attention to the suffering of these people in the context of social confrontation with the phenomenon of gender transposition. The unfavorable image of a person with gender dysphoria created by some media, persecution and, as a result, bans on gender reassignment in some countries mean that a steady increase in mental disorders in these patients can be expected. The main psychiatric problems in people with gender dysphoria, accompanied by minority stress for most of their lives so far, concern the coexistence of depressive and anxiety disorders, self-destructive behaviors and the tendency to addiction. An important aspect of the functioning of people with gender dysphoria are also difficulties in taking up and maintaining employment, fear of losing income due to attempting to live in accordance with the perceived gender. The authors of the presented review wanted to emphasize the importance of minority stress in the lives of these people and the need for social education and a change in the approach to the concept of “employee,” excluding the record gender from it, which – according to the authors – could help people with gender incompatibility in their working life by reducing minority stress. Med Pr. 2022;73(2):163–72
PL
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia w 2019 r., niezgodność płciowa to poczucie niespójności między płcią doświadczaną a przypisaną, które nie musi wiązać się z dyskomfortem lub cierpieniem. Aspekt cierpienia podkreślany jest w rozumieniu jednostki diagnostycznej, którą wg Kryteriów Diagnostycznych Zaburzeń Psychicznych (DSM-5) jest dysforia płciowa. Osoby z niezgodnością płciową narażone są na niezrozumienie, prześladowania oraz stygmatyzację, która często jest związana z doświadczanym stresem mniejszościowym. Celem przeglądu była analiza dostępnej literatury pod kątem związku dysforii płciowej z niektórymi zaburzeniami psychicznymi i stresem mniejszościowym oraz zwrócenie uwagi na cierpienie osób niezgodnych płciowo w kontekście konfrontacji społecznej ze zjawiskiem transpozycji płci. Kreowany przez niektóre media niekorzystny wizerunek osoby niezgodnej płciowo, prześladowania oraz zakaz przeprowadzania korekty płci w niektórych krajach powodują, że można spodziewać się stałego wzrostu częstości występowania zaburzeń psychicznych u tych pacjentów. Główne problemy psychiczne występujące u osób z dysforią płci z towarzyszącym przez większość życia stresem mniejszościowym dotyczą współwystępowania zaburzeń depresyjnych, lękowych, zachowań autodestrukcyjnych oraz skłonności do uzależnień. Istotnym aspektem funkcjonowania osób z dysforią płciową są także trudności z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia oraz obawa przed utratą dochodu z powodu próby życia zgodnego z płcią odczuwaną. Autorzy prezentowanego przeglądu chcą podkreślić znaczenie stresu mniejszościowego w życiu tych osób oraz potrzebę edukacji społecznej i zmiany podejścia do pojęcia „pracownik”. Wyłączenie z pojęcia „pracownik” płci metrykalnej mogłoby pomóc osobom z niezgodnością płciową w życiu zawodowym, ograniczając stres mniejszościowy. Med. Pr. 2022;73(2):163–172
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.