Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 310

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tourist region
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z promocją regionu turystycznego przy wykorzystaniu narzędzia promocyjnego jakim są eventy, ze szczególnym uwzględnieniem masowych imprez biegowych. Na wstępie, w części teoretycznej artykułu, zaprezentowano problematykę turystyki sportowej, w tym biegowej, jej podobieństw ze sportem oraz turystyką kwalifikowaną. Przedstawiono również istotę oraz cechy działań związanych z organizacją eventów. W dalszej części zaprezentowano rozwój masowych imprez biegowych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. W części końcowej omówiono przykłady organizacji masowych imprez biegowych w Polsce odbywających się w regionach, w których dominuje funkcja turystyczna. Jako przykłady wybrane zostały biegi odbywające się w regionie Karkonoszy (Letni Bieg Piastów oraz Półmaraton Jeleniogórski) oraz biegi rozgrywane w okolicach małopolskich parków narodowych, tzw. Perły Małopolski(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the possibilities of a tourist region promotion by implementing an instrument taking the form of event marketing. The initial, theoretical part of the article presents the problems of sport oriented tourism, its similarities to sport and qualified tourism. The author also discusses the essence and the characteristics of activities related to event marketing. Later in the article the author presents the development of mass racing events in Poland in recent years. The final part of the article offers the examples of mass racing events organization in Poland held in regions where tourist function is the dominating one. The races held in the region of the Karkonosze Mountains (Summer Piasts' Race and Jelenia Góra Half Marathon) as well as the races organized in the area of Małopolska National Parks, the so-called Pearl of Małopolska) were selected as the examples of the discussed events(original abstract)
2
Content available remote Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania
100%
XX
Region jest pojęciem szeroko stosowanym zarówno w życiu codziennym, jak i w polityce, gospodarce, administracji, zarządzaniu i poznaniu naukowym. Występuje w języku potocznym, medialnym, politycznym, gospodarczym, a przede wszystkim w naukowych. Celem artykułu jest pokazanie ewolucji pojęcia region turystyczny oraz wskazanie kontrowersji w jego definiowaniu i nazywaniu. Większość specjalistów zajmujących się geografią turyzmu uważa region turystyczny za kategorię istniejącą obiektywnie i dającą się wydzielić zarówno na podstawie analizy rozmieszczenia ruchu turystycznego, jak i zjawisk z nim związanych (np. walorów turystycznych, zagospodarowania turystycznego, podaży usług turystycznych). W literaturze oprócz terminu region turystyczny używa się zamiennie takich określeń, jak obszar turystyczny, obszar recepcji turystycznej, destynacja turystyczna. Termin tourism (tourist) destination, tłumaczony jako obszar recepcji turystycznej, określa dosłownie miejsce migracji i penetracji turystycznej. Pojęcie to stosowane jest w większości przypadków do analizy zjawisk turystycznych w wymiarze lokalnym lub regionalnym w odniesieniu do miejscowości, mikroregionów lub regionów bez specjalnej potrzeby definiowania. W artykule porównano znaczenie i zakresy tych terminów, zestawiając je w tabeli 1. Wypracowanie ujednoliconych standardów terminologicznych jest aktualnym wyzwaniem dla naukowców badających różnorodne aspekty zjawisk turystycznych lokowane w przestrzeni geograficznej.(abstrakt oryginalny)
EN
A region is a concept widely-used both in daily life as well as in politics, the economy, administration, management and academic research. It appears in the language of everyday speech, the media, politics, the economy and above all in academia. The aim of this article is to describe the evolution of the concept of a tourist region, and to explain the controversy surrounding its definition and naming. Most specialists dealing with the geography of tourism regard a tourist region as an clearly defined category that can be delineated both on the basis of analysis of tourist traffic, and on related phenomena (e.g. tourist attractions, tourist infrastructure, supply of tourist services). Apart from the term tourist region, the literature uses names such as tourist area, tourist reception area and tourist destination. The term 'tourist destination', which literally describes a place of tourist migration and penetration, is difficult to translate into Polish. The concept is used in most cases for the analysis of tourist phenomena on a local or regional scale, in reference to places, micro-regions or regions, and with no particular need for further definition.(original abstract)
3
100%
XX
Pojęcie region turystyczny bywa używane w różnych znaczeniach, w tym także w sensie ekonomicznym. Jednak wciąż istnienie ekonomicznego regionu turystycznego, jego delimitacja lub struktura są identyfikowane przez różnych autorów na podstawie bardzo różnych kryteriów. Co więcej, wśród kryteriów tych kluczowe znaczenie mają kwestie pozaekonomiczne. W tej sytuacji celowe jest wskazanie, że jako region turystyczny w ekonomicznym sensie powinien być rozumiany obszar, na którego gospodarkę w dominującym stopniu oddziałują ekonomiczne skutki ruchu turystycznego. Obszar taki składa się z "bazy" (którą stanowi obszar recepcji turystycznej) oraz z "zaplecza", czyli obszaru produkcji dóbr konsumowanych w obszarze recepcyjnym. Wzajemne relacje pomiędzy "bazą" i "zapleczem" są właściwe dla regionu węzłowego, podczas gdy każda z tych części ma wewnętrznie charakter regionu strefowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The term "tourist region" is used in different meanings, including the economic one. However, the continued existence of the economic region, its delimitation and structure are identified by various authors based on very different criteria. What is more, non-economic issues are of key importance among these criteria. In this situation, it is appropriate to note that a tourist region, in the economic sense, should be understood as an area whose economy is predominantly impacted by the economic effects of tourist traffic. Such an area consists of the "base" (comprising the tourist reception area) and the "facilities", i.e. the area where the goods consumed in the reception area are produced. The mutual relations between the "base" and the "facilities" are appropriate for a node region where as internally, each of these parts has the character of a zone region.(original abstract)
XX
Współpraca międzyorganizacyjna zależy od wielu czynników, w tym od podobieństwa i różnic między parterami w zakresie np. kultury organizacyjnej, posiadanej wiedzy, zasobów czy też lokalizacji geograficznej względem siebie. Różnice te można analizować, wykorzystując koncepcję dystansu, który może występować w różnych wymiarach. Celem artykułu jest identyfikacja wymiarów dystansu i wskazanie, jak oddziałują one na współpracę gospodarczą w regionie turystycznym. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystano badania nad współpracą w postaci wywiadów półstrukturyzowanych z przedsiębiorcami turystycznymi działającymi w różnych polskich gminach. Badania pokazały, że wszystkie rodzaje wymiarów dystansu (poznawczy, komunikacyjny, organizacyjny, funkcjonalny, społeczny, kulturowy oraz geograficzny) są ważne dla współpracy w turystyce, choć w odniesieniu do procesów związanych z danym terytorium (np. rozwojem turystyki) rola niektórych z nich, takich jak dystans społeczny czy geograficzny, jest kluczowa.(abstrakt oryginalny)
EN
Interorganizational cooperation depends on many factors including the similarity and differences between the partners in terms of e.g. organizational culture, knowledge, resources, or in relation to geographical location to each other. These differences can be analyzed by using the concept of distance which occurs in various dimensions. The aim of the paper is to identify distance dimensions and to indicate how they affect business cooperation in a tourist destination. To achieve this aim, the research on economic cooperation was used, involving semi-structured interviewees with tourist entrepreneurs operating in different Polish municipalities. Research showed that all types of distance dimensions (cognitive, communicative, organizational, functional, social, cultural and geographical) are important for tourism cooperation, although in relation to the processes related to a given territory (e.g. tourism development) the role of some of them, such as social distance or geographical, is crucial.(original abstract)
EN
Cilento is a geographical territory at the Southern extremity of the Salerno Gulf and delimited in the north by the Sele River, in the east by Vallo di Diano, in the south by the Policastro Gulf and in the west by the Tirreno Sea. Cilento is well known for its coastline from Agropoli to the mouth of the Bussento River and the best known resorts are "Marina di Camerota, Capo Palinuro, Marina di Ascea, S. Maria di Castellabate". Since 1991, almost all the area has been protected by the institution of a national park. The National Park of Cilento e Vallo di Diano (181.048 hectares) is the second largest protected area in Italy. The size of the Park determines the simultaneous presence of different areas of great natural and environmental value and beautiful landscapes. There is also historical and cultural heritage of great worth. The following three quotations reflect the most important issues for the development of the region, in which the park may play a crucial role.(original abstract)
XX
W województwie podlaskim występuje znaczna liczba miejsc i miejscowości, które wymagają turystycznego zagospodarowania. Terenem, który nie został dostrzeżony przez mieszkańców i władze samorządowe pod względem zagospodarowania turystycznego, jest obszar przyrodniczo-krajobrazowy im. Prof. J.B. Falińskiego w Haćkach, liczący 164 ha. Projekt w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo- krajobrazowego pod nazwą "Haćki" im. Prof. J.B. Falińskiego został sporządzony przez Towarzystwo "Haj" na podstawie wieloletnich wyników badań naukowych prof. J.B. Falińskiego i prof. A. Bery, archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii w Warszawie oraz wielu innych autorytetów naukowych. Opisany obszar spełnia formalne, jak i faktyczne warunki do ustanowienia zespołu przyrodniczo- krajobrazowego, natomiast wymaga zagospodarowania, co pozwoli na utrzymanie, pielęgnowanie i prezentowanie naturalnych i kulturowych walorów tego terenu oraz rozwój rodzajów i form turystyki. Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "Haćki" umożliwi rozwój zrównoważony w środowisku lokalnym i jednocześnie będzie szansą na pozyskanie środków finansowych z budżetu gminy i innych instytucji oraz organizacji rządowych i pozarządowych.(fragment tekstu)
EN
In the article there was presented the attractiveness of a natural and landscape area, which needs some tourist development. Taking into consideration its tourist advantages and location, it should be stressed hat there is some need for bringing the area to the social use. That would do good for the inhabitants of the Podlasie province and the adjacent areas. The involvement of self-government and socio-political organizations is essential to carry out the undertaking to its proper usage. The aim of the article is to present any possibilities of the usage of the unique area for the needs of the development of the tourist movement.(original abstract)
XX
Karpaty należą do głównych regionów turystycznych Polski, czemu sprzyjają szczególne walory turystyczne oraz długie tradycje rozwoju turystyki. Okres socjalizmu w regionie tym, podobnie jak i w całym kraju, zaznaczył się wyraźną dominacją nurtu socjalnego w zasadzie we wszystkich aspektach rozwoju turystyki. Dominował głownie wypoczynek i turystyka zorganizowana i dofinansowana ze środków państwowych i społecznych. Większość bazy noclegowej stanowiły zakładowe i branżowe ośrodki wypoczynkowe, zlokalizowane najczęściej w najatrakcyjniejszych miejscowościach turystycznych. Jest to także okres intensywnego rozwoju prywatnej inicjatywy, zwłaszcza w zakresie wynajmu kwater. Charakterystyczne były pobyty lecznicze w uzdrowiskach. Transformacja społeczno-gospodarcza związana ze zmianami politycznymi po 1989 r. zmieniła znacząco obraz turystyki, która współcześnie przyjmuje model charakterystyczny dla rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. System opiera się w dużej mierze na prywatnej własności zarówno bazy noclegowej, jak i towarzyszącej. Szczególnie intensywny jest rozwój infrastruktury narciarskiej. Oferta sąsiedniej Słowacji spowodowała rozwój kąpielisk termalnych w oparciu o miejscowe zasoby wód cieplicowych. Widoczny jest także intensywny rozwój oferty agroturystycznej. Zgodnie z obserwowanymi na świecie trendami wzrasta rola turystyki poznawczej, opartej na walorach kulturowych (nowe atrakcje, szlaki kulturowe itp.). Zmianom ulegają także uzdrowiska (postępująca prywatyzacja), co wiąże się z ze wzrostem znaczenia usług typu spa i wellenss. Rozwija się także wypoczynek podmiejski (weekendowy i świąteczny), czemu sprzyja bezpośrednie sąsiedztwo dużych aglomeracji miejskich (GOP, Kraków, Tarnów, Rzeszów). Przekłada się to na wzrastającą liczbę drugich domów.(abstrakt autora)
EN
The Carpathians are the main Polish tourism destination, because of rich qualities as well as long tourism traditions in the region. The period of socialism in this region, as in the whole country, has however left a significant mark in terms of clear dominance of the socialist priorities in all aspects of tourism development. That period was mainly dominated by mass tourism, organized and financed by the state and social founds. The majority of accommodation was dominated by workplace-related recreational centers, predominantly located in the most attractive tourist destinations. It was however also a period of intensive development of private initiatives, especially in terms of rental accommodation. Therapeutic stays at spas were also characteristic for this area. Socio-economic transformation, associated with the political changes after 1989, significantly changed the image of tourism, which today is in the process of adaptation to the model, characteristic for the developed countries of Western Europe. This system is based largely on the private accommodation facilities, as well as private services. The development of ski resorts is very intense. Competitive offers of neighboring Slovakia resulted in the development of the thermal baths based on local thermal water resources. Visible is the intensive development of agritourism offer. According to the observed trends in the world, the role of cognitive tourism based on cultural values (new attractions, cultural routes, etc.) has increased over the last years. These changes refer also to the spas and resorts (progressive privatization), which could be associated with the growing importance and popularity of the spa and wellness offer. Suburban recreation is also developing, which is strictly connected with vicinity of large urban areas (GOP, Kraków, Tarnów, Rzeszów). This closeness results in an increase in the number of second homes.(author's abstract)
8
Content available remote Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego
100%
XX
Na władzach samorządowych i tworzonych przez nie strukturach spoczywa przede wszystkim zadanie tworzenia warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w turystyce, jak również organizowania i wspierania działalności promocyjnej oraz informacyjnej na rynku turystycznym, o ile działania związane z kreowaniem produktu stanowią domenę przedsiębiorstw i organizacji turystycznych. Połączenie działań tych podmiotów oparte głównie na zasadzie komplementarności - w mniejszym stopniu substytucyjności - wzmacnia szanse rynkowe zorganizowania sieciowego produktu turystycznego i stanowi warunek spójności wizerunku danego obszaru. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, korzyści i warunków współpracy w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Local authorities and structures they establish have the major task of creating conditions for the development of local entrepreneurship in tourism, as well as organizing and also supporting promotional and information activities at the tourist market, while actions focused on creating a product are the domain of enterprises and tourist organizations. Combining activities of these entities based mainly on the principle of complementing each other - to a lesser extend on substitution - strengthens market opportunities for a tourism product network organization and constitutes the condition for creating a cohesive image of a given area. The objective of the paper is to present the core notion, advantages and cooperation conditions in creating the image of a tourist area.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono aspekty teoretyczne finansowania obiektów informacji turystycznej, które stanowią istotny element potencjału turystycznego regionu. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane badaniami funkcjonowania informacji turystycznej w województwie zachodniopomorskim oraz w regionie jeziora Balaton (Węgry). Przedstawione badania koncentrują się na instytucjonalnych aspektach funkcjonowania systemu informacji turystycznej, a w szczególności na problemach jego finansowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism information service undergoes rapid changes both in Poland and Hungary. Established Western-European destination management models, involving a participatory management scheme of tourist information provision were introduced. One of the clear advantages of the model is that it forces destination marketing into a more market-oriented operation. The input from for-profit organizations de-politicizes destination marketing, provides a closer relationship to the customer and a more direct control over effectiveness. On the other hand, the sense of ownership on behalf of the participating enterprises is limited yet. Financing, as the most important indicator of this, clearly suggest that the successful application of business models is culturally embedded. It is easier to set up the legal and administrative framework then to change the attitudes of the actors involved. In light of the recent developments of the tourism market this underlying cultural features seem to be a major obstacle. Clearly a number of emerging destination marketing solutions are only viable in a supporting environment where the relationship of the actors involved is equal and democratic, best described with the network metaphor. The growing importance of place-brands in marketing tourism services, as well as the involvement of the consumer in providing and marketing tourism services - as with web 2.0 and social media solutions - require a more proactive participation of enterprises in destination marketing.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono charakterystykę ruchu turystycznego rejestrowanego w bazie noclegowej zlokalizowanej na terenie podregionów w Polsce w 2004 r. W analizie posłużono się wskaźnikami rozwoju ruchu turystycznego, które pozwoliły na określenie roli badanego podregionu w rozwoju sektora turystycznego w Polsce. Ponadto przeprowadzono badanie przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem jakości środowiska naturalnego w podregionach Polski oraz utworzono ranking analizowanych podregionów. Turystyka wewnątrzkrajowa, rozumiana jako suma turystyki krajowej i zagranicznej przyjazdowej, jest nierównomiernie rozłożona na obszarze kraju. Poszczególne regiony charakteryzuje bowiem różny poziom warunków recepcji turystów krajowych i zagranicznych. Różny jest więc ich udział w ogólnej liczbie uczestników turystyki wewnątrzkrajowej. (fragment tekstu)
EN
The article presents tourist traffic recorded in night's lodging situated in the Polish subregions in 2004. Coefficients of tourist traffic development were used in the analysis, which allowed the qualification of the role of studied subregions in the development of tourism sector in Poland. Spatial differentiation of a tourism attractiveness with special regard to the quality of natural environment in the Polish subregions was also investigated. On this basis, a ranking list of subregions was created. Taxonomic measure of development based on standardized sums was used. Using synthetic measure the discrimination of studied objects was made and four typological groups were distinguished. They contain objects with similar level of studied phenomenon development. (original abstract)
XX
Networking (sieciowanie), czyli tworzenie wartości poprzez rozwijanie wielowymiarowej architektury relacji, staje się współcześnie coraz aktualniejszym zagadnieniem w różnych obszarach działalności gospodarczej, politycznej i społecznej. Świadczyć może o tym m.in. pojawianie się w strategii Europa 2020 postulatu promowania klastrów (będących formą współpracy sieciowej) jako narzędzia kształtowania środowiska biznesowego, zwłaszcza dla MŚP. Networking można rozpatrywać i analizować na różnych poziomach, począwszy od wewnątrzorganizacyjnego aż po globalny. Z punktu widzenia dalszych rozważań szczególnie interesujący będzie regionalny poziom współpracy sieciowej. Znaczenie networkingu w kontekście regionalnym ujawnia się m.in. poprzez ułatwiony dostęp do rzadkich zasobów i rozpoznawanie możliwości kooperacyjnych, wspieranie przedsiębiorczości, wymianę informacji i tworzenie wiedzy lub wspieranie procesów innowacyjnych. Rezultatem sieciowania jest wzrost konkurencyjności regionów, w tym także regionów turystycznych. Potwierdzają to badania K. Pavlovich, która uważa, że powiązania między organizacjami funkcjonującymi w ramach jednego regionu turystycznego są kluczowym czynnikiem tworzenia strategicznej dźwigni konkurencyjnej(fragment tekstu)
EN
In contemporary environment of tourism industry the growing attention rises networking, as a source of competitive advantage of firms and regions. One of the most important instruments for developing a networking environment is regional digital platform. It usually consists of many, heterogeneous applications of different regional actors. However, to bring competitive advantage to region and regional companies it requires to be stimulated and integrated across the region. The most suitable institution to execute and coordinate this process is local self-government. The report presents how Polish self-governments cope with this challenge(author's abstract)
XX
Przedstawiono wyniki badań dotyczących uwarunkowań prowadzenia działalności agroturystycznej w czterech województwach: małopolskim, podkarpackim, pomorskim i zachodniopomorskim. Czynniki sprzyjające i ograniczające funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych zostały określone i ocenione przez właścicieli badanych gospodarstw na poziomie gmin, w których gospodarstwa powstały i funkcjonują. (skróc. oryg. streszcz.)
EN
The paper presents results of survey on positive and negative determinants of agritourism activity in four chosen regions of Poland, namely in two regions in the Carpathian Mountains (Małopolska and Podkarpacie) and in two regions at the Baltic Sea coast (Pomerania and Western Pomerania). The owners of agritourism farms participated in the survey defined and estimated positive and negative determinates of agritourism development at the level of communes they function. According to the survey nature and landscape attractions, skills and knowledge of the entrepreneurs and personality characteristics of the entrepreneurs and their families are the most important and positive determinants of agritourism development in Poland. (original abstract)
13
Content available remote Regionalny produkt turystyczny a region turystyczny
75%
XX
Określony przestrzennie regionalny produkt turystyczny jest bez wątpienia istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój regionu turystycznego. Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne regionu stanowi fundament tworzenia atrakcyjnego oraz niepowtarzalnego regionalnego produktu turystyczne-go. Produkt taki, odpowiednio wypromowany może być ciekawą ofertą regionu turystycznego i stać się jego wizytówką lub znakiem markowym. Powstaje jednak pytanie, czy regionalny produkt turystyczny może być identyfikowany z regionem turystycznym. Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennych relacji między regionalnym produktem turystycznym a regionem turystycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The following article presents spatial relations between a regional tourist product and a tourist region. The role of a tourist product in creating a tourist region has been described. In the first part of the article the notion of a tourist product has been defined. Then, the concept of a regional tourist product has been explained with the em-phasis on its ambiguity in the literature on the subject. In concluding part of the article, the author analyzes to what extent the notions of a regional tourist product and a tourist region overlap. Finally, the relations between these two notions have been discussed. (original abstract)
14
Content available remote Tourism Destination Marketing: Potential Contribution of Clustering Approach
75%
XX
jest przedstawienie problemów marketingu i zarządzania ruchem turystycznym w Chalkidiki (północna Grecja). W regionie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa hotelarskie, a ruch turystyczny charakteryzuje się dużą sezonowością. Poziom zarobków w branży turystycznej jest bardzo niski, godziny pracy są długie a znaczna część przedsiębiorstw oparta jest głównie na pracy rodziny. W artykule dokonano analizy funkcjonowania reprezentatywnego przedsiębiorstwa Kalimeria. Jako metody badawcze wykorzystano obserwację oraz wywiady z pracownikami. W wyniku badań stwierdzono, że rozwój produktu turystycznego małych przedsiębiorstw turystycznych jest uwarunkowany pomocą lokalnych władz.(abstrakt autora)
EN
Destination Management / Marketing Organisations (DMOs) all over world have to address more or less the same problems: compete in a global and mature market; improve destination marketing effectiveness; consider innovative and appropriate approaches to be adopted and implemented in promoting a tourism destination; and use the adequate tools. It is estimated that only those destinations, which recognize the changes occurring in the marketplace and proactively respond to them, will continue to be successful in the future. Within a global and much-demanding tourism market, the aim of improving a destination's marketing effectiveness and efficiency involves adopting the appropriate approaches and using the adequate tools by DMOs. The aim of this paper is to investigate the potential contribution of clustering approach in promoting tourism destinations.(author's abstract)
XX
Autorzy omawiają zagadnienie rozwoju komputerowych systemów dystrybucji produktu turystycznego. Stwierdzają, że obecnie optymalnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw w turystyce jest opracowanie regionalnych zintegrowanych systemów dystrybucji produktu turystycznego.
EN
This article discusses the importance of the information technology in the tourist industry. It gives a proposal for small and medium tourist enterprises - regional computer distribution system. The market power provided by the regional computer distribution system to tourism has enabled to gain an enormous competitive advantage. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki analizy wybranych determinant egzo- i endogenicznych wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych, a dalej skutków tego typu przekształceń i ich wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej. Pomimo ujawnionej w przeglądzie literatury rozbieżności poglądów na temat celowości modyfikacji systemu POT-ROT-LOT na podstawie idei klastrów, autorzy zaproponowali model funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w formule klastra turystycznego, wskazując cechy, działania i zadania pozwalające na wdrożenie tego modelu do praktyki organizacyjnej, a w konsekwencji służące wzrostowi skuteczności działania organizacji, a dalej implikujące zmiany w logistyce i jakości obsługi ruchu turystycznego w regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of analysis of selected exogenous and endogenous determinants affecting their ability to effectively functioning regional tourist organizations in Poland in the formula of tourism clusters, and further the impact of such transformations and their impact on the development of tourism in the tourist reception areas. Despite disclosed in the literature review divergence of views on the advisability of modifications to the POT-ROT-LOT based on the idea of clusters, the authors proposed a model of the ROT in the formula of a tourism cluster, indicating qualities, actions and tasks needed to implement this model into practice organization and, consequently, for an increase in the effectiveness of the organization, and further suggesting changes in logistics and service quality of tourism in the region. (original abstract)
XX
Podjęto próbę zbudowania wielorównaniowego modelu ruchu turystycznego w 1993 r. dla województwa szczecińskiego w ujęciu przestrzennym (według gmin). Wyniki dowodzą, że model ten dobrze opisuje przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej, liczby turystów, liczby udzielonych noclegów i średni czas pobytu turystów. Wykazano, że zastosowanie ekonometrycznego modelowania zjawisk związanych z turystyką daje równie zadowalające rezultaty, jak modelowanie innych procesów ekonomicznych.
EN
The multi-equation model of tourism in the voivodeship of Szczecin is discussed in writing. The model is based upon space-data (according to districts) as for 1993. The following independent variables were taken into the model: - a number of loding places, - a number of tourists who used lodgings, - a number of lodgings given, - an average time of using lodgings. The potential exogenous variables refer to social and economic infrastructure and attractiveness of districts.(original abstract)
XX
Uprawianie turystyki aktywnej, w tym turystyki górskiej, wiąże się z ryzykiem wypadków zarówno z powodów indywidualnych, jak i zaistnienia czynników zewnętrznych. W zależności od pasma górskiego, a także kraju, w którym się znajduje dane pasmo, udzielaniem pomocy zajmują się organizacje działające na różnych zasadach. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej działania dwóch organizacji, które zajmują się udzielaniem pomocy turystom w Tatrach: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce oraz Horská záchranná služba w Słowacji. Na podstawie analizy dokumentów stanowiących prawne i organizacyjne podstawy działania obu służb wykazano kluczowe różnice oraz podobieństwa w ich funkcjonowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Active tourism, including mountain tourism, is associated with the risk of accidents both for individual reasons and for external factors. Depending on the mountain range, but also the country in which the range is located, organizations operating on different principles provide assistance. The purpose of this article is to make a comparative analysis of the activities of two organizations that are dedicated to assist tourists in the Tatra Mountains, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe in Poland and Horská záchranná služba on the Slovak side. Based on the analysis of documents constituting the legal basis for the operation of both services, basic differences and similarities in their functioning will be shown. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie problemu dostępności na przykładzie konkretnego regionu turystycznego - Pojezierza Kaszubskiego. Na podstawie badań starano się stwierdzić czy dostępność obszaru turystycznego wpływa na produkt turystyczny oraz czy umożliwia wprowadzenie zmian w tym zakresie związanych z preferencjami turystów. Podstawowym źródłem informacji były badania ankietowe wykonane przez autorkę na terenie czterech gmin Pojezierza Kaszubskiego.
EN
The elements of tourist product of the region make so called three 'A': Accessibility, Attractions, Amenities. Each of these elements is a seperate group of factors of tourism development in a defined area. Their condition affect tourists' decision to choose the place of arriving. They all together make the whole that satisfies consumers' needs and preferences. Each product has a specific accessibility for potential consumers. The tourist accessibility is a complicated problem and it can be recognized in the aspects of: transport, sperious-temporary, economic, inquiry and administrative. The hereby article touches problems regarding the accessibility taking as an example the Kashubian Lake District as a tourist region. The market researches that have been done in the mentioned area, claim the thesis that accessibility of area has a great influence upon the whole tourist product.(original abstract)
XX
W ostatnich latach uległy zmianie technologie opracowania, wydawania i wizualizacji map, powstały nowe formy ich prezentacji. Dzięki udostępnianiu map na urządzeniach mobilnych znacznie poszerza się krąg ich użytkowników, co może być wykorzystane w szeroko rozumianej promocji. Decydują o tym m.in.: funkcja użytkowa map, masowość i powszechność ich użytkowania, wizualizacja map na różnych nośnikach informacji, a także multimedialność i interaktywność nowoczesnych map elektronicznych. Celem artykułu jest wykazanie przydatności współczesnych produktów kartograficznych w promocji turystyki. Problem zostanie przedstawiony w oparciu o zmieniające się funkcje współczesnych map, na przykładzie Roztocza. Mapy wzbudzają u turysty zainteresowanie regionem turystycznym, pokazują jego walory i atrakcje, skutecznie zachęcają do przyjazdu i zwiedzenia regionu oraz kreują jego pozytywny wizerunek. Oddziaływanie map na odbiorców jest skuteczniejsze dzięki prezentacji treści promocyjnych z zastosowaniem nowoczesnych form przekazu kartograficznego. Dzięki różnym rodzajom opracowań kartograficznych Roztocze jest promowane zarówno w przestrzeni wirtualnej (internetowej), jak i realnej (na tablicach informacyjnych w terenie). Licznie wydawane mapy turystyczne są dostępne na terenie całego kraju i poszerzają środki promocji turystyki w tym regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
The technologies of development, issuing, and visualisation of maps have changed over recent years. New forms of presentation have developed. Making maps available on mobile devices considerably increases their range of users. This can be used in a broadly defined scheme of promotion. This is determined in part by the practical function of maps, the mass and common character of their use, visualisation of maps on various information carriers, as well as the multimedial and interactive character of modern electronic maps. The objective of the article is to evidence the usefulness of modern cartographic products for the promotion of tourism. The issue will be presented based on the changing functions of modern maps, and based on the example of Roztocze. Maps evoke tourists' interest in a tourist region. They show its special values and attractions, effectively encourage visits and exploration of the region, and create its positive image. The effect of maps on their recipients is strong due to the presentation of promotional content with the application of modern forms of cartographic communication. Owing to varied cartographic products, Roztocze is promoted both in the virtual (internet) and actual space (on information boards in the field). Abundantly issued tourist maps are available throughout the country, and complement the means of promotion of tourism in the region. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.