Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dochody ukryte
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Od 1.01.2016 r. będą obowiązywać nowe zasady opodatkowania tzw. ukrytych przychodów osób fizycznych. Zostały one wprowadzone na skutek orzeczenia o niekonstytucyjności obecnych przepisów w tym zakresie. Korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest to, że jeśli w postępowaniu zostanie ustalone źródło pochodzenia zgłoszonego wcześniej organom podatkowym dochodu, to będzie on opodatkowany na zasadach i według stawki właściwej dla tego źródła, a nie sankcyjnym 75% podatkiem. Wątpliwości budzi przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika, od którego wymaga się wskazania źródeł pochodzenia majątku zgromadzonego w całym okresie pracy czy działalności zarobkowej. (fragment tekstu)
EN
The household head earning a living from sources of unearned income is economically inactive, which gives rise to the following questions: what are the reason for this active, what are the main and auxiliary sources of income in those households, what form does other family members’ economic activity take, what is the impact of socio-economic and demographic qualities on those households’ income and expenditure? This paper presents selected research results and seeks to answer these questions. The results were obtained from a sample of 2,075 individual households. Numerical data come from research into households budgets carried out by CSO (Polish – GUS) in 2006. (fragment of text)
XX
Na przykładzie nieformalnego rynku pracy przedstawiono efekty szarej strefy dla gospodarki, wskazując, że obok zniekształcenia gry alokacyjnej szara strefa może oznaczać również pozytywne skutki dla gospodarki. Autor poddaje analizie i dyskusji badania empiryczne nieformalnego rynku pracy. Z badań tych wynika, że stosunkowo duża grupa osób uzyskuje dochody z pracy nierejestrowanej, a moralność podatkowa jest niska.
XX
Omówiono przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej. Przedstawiono podaż pracy nierejestrowanej w Polsce oraz szacunek dochodów z pracy nierejestrowanej. Przedmiotem zainteresowania autora są również gospodarstwa domowe występujące w roli pracodawców na nieformalnym rynku pracy.
EN
Discussed causes of taking illegal work up. Shows illegal work supply in Poland and assessment of profits from illegal work. The article shows households act as employers on illegal labour market.(M.P.)
XX
Autor przedstawił propozycję dwóch ekonometrycznych modeli polityki podatkowej uwzględniającej dochody rejestrowane i nierejestrowane.
XX
Autorka omówiła pojęcie "szarej strefy", przyczyny jej powstania, metody szacowania, jej rozmiary w gospodarce i ekonomiczne konsekwencje i sposoby ograniczania.
EN
The paper aims at presenting the volume of Poland's black economy, ways of preventing its expansion and its consequencies. The size of the black economy measured in terms of its share in the GDP is twice that of industrialized countries. Its size has expanded in the course of the transformation of Poland's economy. During the first stage of its transformation the development of such parallel economy was perceived to be a stimulant for the economy. But that stage has quickly come to an end. Budget deficits which are partially generated by the black economy make it necessary to identify its causes and to take steps aimed at reducing its volume. Such steps are being taken in areas relating to customs, taxation, extortion of bank loans which are not secured by adequate collateral, and frauds committed during privatization of state-owned companies.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest szara strefa, która w Polsce osiąga już ponad 25 procent PKB. Autor przedstawia zarówno pozytywne jak i negatywne strony gospodarki drugiego obiegu oraz możliwe postawy administracji gospodarczej wobec tego zjawiska (liberalna i restrykcyjna). Zwraca uwagę na uzyskiwanie nielegalnych dochodów przez urzędników nie tylko administracji państwowej, ale także samorządowej, co zauważane jest znacznie rzadziej. Postuluje większą aktywność polityki rządu i administracji gospodarczej w stosunku do różnych dziedzin szarej gospodarki, a przede wszystkim uporządkowanie gospodarki oficjalnej i stworzenie odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej i legislacyjnej.
XX
We wszystkich transformujących się gospodarkach szybko rośnie udział szarej strefy w gospodarce. Rośnie także zróżnicowanie dochodów. Trudno jednak określić kierunek zależności między tymi zjawiskami. Z jednej strony, rozwój szarej strefy gospodarki prowadzi do wzrostu zróżnicowania dochodów, z drugiej jednak nierówności dochodowe, zwłaszcza powiązane z brakiem stabilizacji, sprzyjają rozwojowi szarej strefy. Niski poziom świadczeń socjalnych i wysokie bezrobocie sprzyjają wzrostowi zatrudnienia w szarej gospodarce, co z kolei pogłębia nierówności i prowadzi do pauperyzacji społeczeństwa. Szara strefa jest w literaturze z reguły analizowana z punktu widzenia uszczuplania dochodów budżetowych (z powodu unikania podatków). W artykule nacisk jest natomiast położony na społeczne konsekwencje rozwoju szarej strefy oraz zagrożenia dla kontynuacji prorynkowych reform w transformujących się gospodarkach. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the essential phenomena that accompany the process of economic transformation in post-communist countries is rapid growth in the size of the grey economy in economy as a whole. Although it is difficult to define the issue precisely, however, generally speaking it is an economic activity run outside the state registration and regulation, that is, not covered with taxation. This includes both legal activities that are not subject to taxation and illegal operations, such as criminal activities. (fragment of text)
9
Content available remote Potrzeba opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł
84%
XX
Istnienie dochodów nieujawnionych jest zjawiskiem szkodliwym zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Wpływa niekorzystnie na budżet państwa i rozwój gospodarczy kraju. Ta nielegalna praktyka jest niewątpliwie dużym problemem dla władzy publicznej. Dlatego też niezbędne jest skuteczne opodatkowanie dochodów nieujawnionych przez organy skarbowe. Celem opodatkowania tych dochodów jest między innymi ograniczenie zjawiska nielegalnego uchylania się osób fizycznych od opodatkowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Existence of undeclared income is a phenomenon, which is damaging for economic and social reasons. It has got a negative influence on the Budget and economic development of a country. This illegal practice is a serious problem of Polish Public Authorities. Therefore there is a necessary of effective taxation of undeclared income by fiscal authorities. The limitation of illegal tax evasion is a purpose of undeclared income taxation.(original abstract)
XX
Przedstawiono dwa modele decyzyjne służące analizie współzależności pomiędzy trzema podstawowymi zmiennymi decyzyjnymi tj. wysokością obciążeń podatkowych dochodów z pracy, sprawnością mechanizmu wykrywania nierejestrowanych dochodów i karą ponoszoną przez pracobiorcę w przypadku ich wykrycia, a wysokością wpływów do budżetu z tytułu ociążeń podatkowych i parapodatkowych dochodów z pracy.
XX
W artykule zamieszczono przegląd procedur opodatkowania stosowanych w Polsce. Autor skupia się na przedstawieniu metod wykrywania oszustw podatkowych jakimi są kontrole podatkowe oraz sposoby zbierania informacji na temat podatników, a także na opisaniu procedur dotyczących obliczania podatku dochodowego. Ponadto autor ocenia skuteczność działań podjętych w tym zakresie przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej na podstawie danych opublikowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w Polsce.
12
84%
XX
W polskim systemie prawa podatkowego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, chyba że znajdują się w katalogu wyłączeń spod jurysdykcji ustawy (art. 2 PDOFizU) lub w katalogu zwolnień przedmiotowych (art. 21 PDOFizU). Zatem podatek dochodowy wymierzany jest również od tzw. dochodów nieujawnionych, przy czym opodatkowanie tych dochodów cechuje nadzwyczajny, zastępczy i uzupełniający w stosunku do zasad ogólnych charakter. Nadzwyczajny dlatego, że jest to interwencja organów podatkowych w miejsce standardowej niewykonanej procedury samo wymiaru; Zastępczy dlatego, że zastępuje się procedurę samowymiaru, a ponadto stosuje się specjalny wzorzec dochodu. Opodatkowanie dochodu nieujawnionego po prostu uzupełnia podatek zapłacony od dochodu ujawnionego. Artykuł odpowiada na pytania: czym są dochody nieujawnione, i w jaki sposób ustala się ich wysokość czyli podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. podstawę opodatkowania, do której stosuje się sankcyjną stawkę podatku w wysokości 75%.(abstrakt oryginalny)
EN
Every kind of income is imposed a tax in polish tax system. Exceptions are income which are not under income tax jurisdiction and income exemption from taxation. Therefore income tax is established from undisclosed income. However taxation these income has remarkable, substitute and completed character to compare to general rules. Remarkable - this is tax authorities intervention because the standard procedure are not carried out. Substitute - standard procedure is replaced. Moreover there is a special income model. Taxation undisclosed income complete a tax payed from disclosed income. This article replays on the questions: What is undisclosed income? How its level is established?; Its level means tax basis of income tax which taxation rate is 75%.(original abstract)
XX
We współczesnym świecie zjawisko "szarej" strefy gospodarki występuje we wszystkich państwach w zróżnicowanym zakresie. Rozmiary tego zjawiska zależą od szeregu czynników ekonomicznych, społecznych, sprawności funkcjonowania służb podatkowych, celnych itp. Przedstawiono krótki zarys tego zjawiska w Polsce w okresie gospodarki centralnie planowanej, a także w okresie transformacji gospodarczej przeprowadzając szacunki rozmiarów gospodarki drugiego obiegu oraz priorytety badawcze.
XX
Przedstawiono szacunek dochodów z tytułu wykonywania pracy nie rejestrowanej przez osoby fizyczne (w 1994 r. 7,16 mld zł); szacunkową wielkość szarej gospodarki w 1994 roku i szacunki retrospektywne PKB.
XX
Przedmiotem opracowania jest skala zaniżania efektów działalności gospodarczej w podmiotach gospodarczych do 5 zatrudnionych, gdzie zjawisko ukrywania przychodów przybiera największe rozmiary. Oficjalne dane zebrane drogą ankietowania (w woj. kieleckim) w przemyśle, handlu, budownictwie, transporcie i obsłudze nieruchomości i firm, a także dane zebrane przez przeszkolonych ankieterów, obserwujących wytypowane punkty działalności handlowej na placach targowych - porównane z deklaracjami podatkowymi złożonymi w urzędach skarbowych potwierdzały znaczne zaniżanie przychodów. Autorzy szczegółowo opisali otrzymane szacunki i ocenili ich wyniki.
XX
Zaprezentowano mechanizmy funkcjonowania gospodarki nieoficjalnej w systemie ekonomicznym, przyczyny pojawiania się i rozwoju nierejestrowanych form działalności gospodarczej, ich skutki mikro- i makroekonomiczne oraz możliwości prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej wobec szarej strefy. Przedstawiono terminologię, definicje i zakres gospodarki drugiego obiegu, a także podstawowe formy nierejestrowanej działalności ekonomicznej. Omówiono przyczyny powstawania i rozwoju sektora ukrytego. Scharakteryzowano metody pomiaru gospodarki nieoficjalnej, przyjmując ich podział na bezpośrednie i pośrednie. Opisano także najczęściej spotykane formy aktywności w ramach nielegalnego segmentu gospodarki nieformalnej (oszustwa, fałszerstwa, wyłudzenia, przemyt, fikcyjne bankructwa, pranie pieniędzy), ich uwarunkowania oraz implikacje społeczne i gospodarcze. Następnie, w oparciu o ogólnopolskie badania GUS oraz własne badania ankietowe, przedstawiono statystyczny obraz aktywności członków gospodarstw domowych w gospodarce nieoficjalnej. Na koniec scharakteryzowano funkcje, jakie sektor ukryty pełni w systemie ekonomicznym, omówiono ich skutki społeczne i gospodarcze, a także uwarunkowania skutecznej polityki wobec szarej strefy.
EN
Presented mechanism of functioning of unofficial economy in economic system, reasons of development of no registered economic activity, macro- and microeconomic results and possibilities of running effective economic policy towards gray area. Showed terminology, definitions and basic form of no registered economic activity. Discussed reasons of development of hidden sector. Characterized measurement methods of unofficial economy. Described frequently occurring forms of illegal business segment. (MP)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.