Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 344

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Postawy społeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 195 osób, uczniów i studentów, w 2004 roku. Celem prezentowanego badania było wykazanie zależności między postawami narodowymi i oczekiwaniami wobec Unii Europejskiej a zróżnicowanymi formami tożsamości społecznej.
EN
The article presents results of sociological survey undertaken by the author. A The survey's aim was an analysis of relations between various forms of social identity on the one hand and national attitudes and expectations towards the European Union on the other hand. Among forms of identity the survey differentiated: attributive and categorial identity as well as exclusive (Polish) and double (Polish-European) types of identity. The survey was conducted in June 2004.195 young people participated in it: last year high school pupils and Warsaw University 3rd year students. The results show connection between categorial identity and specific national attitudes, noticeably nationalistic attitudes. People with double (Polish-European) identity represent in fact more patriotic attitudes than people with exclusive identity. No connection was found between attributive and categorial identity and expectations towards EU. However, respondents with double identity expressed more positive expectations towards the Union than people having exclusive identity. (original abstract)
XX
Wejście Polski do Unii Europejskiej było na tyle ważnym momentem politycznym i ekonomicznym, iż uzasadniona wydaje się chęć oceny tego, co w ciągu roku zaistniało w życiu Polaków i kraju, a czego źródłem było trwające od roku członkostwo. Pokusę formułowania wniosków i ocen przejawiało już od początku bieżącego roku wielu przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie nauk społecznych oraz publicystów. Pojawiające się opinie, nader często nie mają charakteru głębokiej analizy, lecz są wynikiem obserwacji, refleksji lub tzw. badań opinii publicznej. (fragment tekstu)
4
Content available remote Nastawienie Polaków do przedsiębiorczości - wybrane aspekty
80%
XX
Przedsiębiorczość stanowi główny element rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kluczowy warunek konkurencyjności gospodarki. W interesie każdego kraju jest to, aby jej poziom był jak najwyższy. Stan przedsiębiorczości zależy m.in. od nastawienia społecznego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wobec powyższego za cel artykułu przyjęto ocenę nastawienia Polaków do przedsiębiorczości. Realizacji celu pracy podporządkowano jej układ. Wprowadzając do problematyki artykułu, przybliżono zagadnienie przedsiębiorczości. Następnie zwrócono uwagę na percepcję społeczną przedsiębiorczości przez Polaków, wykazywane przez nich postawy przedsiębiorcze, motywy, jakie kierują nimi przy zakładaniu działalności gospodarczej. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu oraz badaniach wtórnych. (fragment tekstu)
EN
Entrepreneurship is a vital component of socio-economic development and a key factor to make economy competitive. Therefore, its highest level as possible is in the interest of every country. Among other things, the level of entrepreneurship depends on the attitude of society towards running their business. The aim of this paper is to assess Poles' attitude to entrepreneurship. In order to meet the aim of this paper, attention was paid to the attitude of the Poles, meant as society, adopted to entrepreneurship, their entrepreneurial behaviour, motives behind setting up own business. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest opisanie tożsamości mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego; miasta, którego władze nie tylko snują plany rozwojowe towarzyszące wejściu Polski do UE, lecz przede wszystkim podejmują wiele inicjatyw integrujących Gorzów Wielkopolski z naszym zachodnim sąsiadem - Niemcami; jednakże również miasta, którego mieszkańcy to mozaika przybyszów z Kresów, Polski centralnej, niekiedy obszarów obecnie położonych poza zachodnimi granicami kraju. W artykule podjęto próbę identyfikacji obecnej tożsamości gorzowian, stopnia zakorzenienia oraz gotowości do porzucenia rodzinnego miasta - w kontekście przeszłych i przyszłych losów mieszkańców Gorzowa. Nakreślony cel osiągnięto dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych. W pierwszej fazie w badaniu udział wzięło 514 losowo wybranych gorzowian, których pytano o kwestie poczucia tożsamości. W drugiej fazie przeprowadzono wśród młodzieży gorzowskich szkół średnich ankiety dotyczące jej postaw wobec przyszłych losów życiowych i łączności z Gorzowem. Techniką ankiety audytoryjnej zebrano 120 kwestionariuszy. Połączenie rezultatów obu surveyów pozwoliło na skonstruowanie profilu gorzowianina, bazującego na jego przeszłych losach, współczesnej tożsamości i oczekiwaniach wobec przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to provide a description of the residents of Gorzów Wielkopolski - a town where the authorities not only conceive plans of development accompanying Poland's accession to the EU, but also take many initiatives aimed to integrate Gorzów Wielkopolski with Germany, Poland's neighbour in the west. It is also a town were the population originates from the eastern reaches of Poland, central Poland, as well as areas which are nowadays beyond the western border. In light of Gorzów's past and future, the paper provides an attempt at defining the present identity of residents, the degree of being "rooted" and the preparedness to leave the home town. (short original abstract)
XX
Artykuł analizuje etymologię epitetów, jakimi Niemcy i Polacy obdarzali się wzajemnie na przestrzeni wieków. Niektóre z nich sa szczególnie nacechowane ksenofobią i negatywnym wydźwiękiem, niektóre niosą ze soba dość duży ładunek niechęci. Są też obraźliwe zbitki przymiotników z rzeczownikami oraz przezwiska, które są obraźliwe dla przedstawicieli danych grup etnicznych tylko dlatego, że się ich wobec nich używa.
8
60%
XX
Przedmiotem niniejszej artykułu jest przedstawienie działalności dobrowolnej mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Głównym celem artykułu jest analiza poziomu zaangażowania obywatelskiego, biorąc pod uwagę przede wszystkim uczestnictwo w organizacjach pozarządowych. Podstawę empiryczną niniejszego artykułu stanowi materiał badawczy zgromadzony w ramach projektu "Odrodzenie miast postprzemysłowych". Badaniem objęto 700 dorosłych mieszkańców Łodzi i 437 mieszkańców Iwanowa. Próba miała charakter reprezentatywny.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is to present the voluntary inhabitants of Lodz and Ivanovo. The main purpose of this article is to analyze the level of civic engagement, in particular the participation of NGOs. Empirical basis for this article is the research material gathered in the framework of the project "Revival of post-industrial cities". The practical base for this article is the research material covered a representative group among the 700 citizens of Lodz and 437 citizens of Ivanovo.(original abstract)
9
Content available remote Wybrane menedżerskie postawy społeczne w ujęciu dualnym
60%
XX
Opracowanie umiejscowione jest w rozważaniach skoncentrowanych z jednej strony na zagadnieniach paradoksów, antynomii, dychotomii, dualności, a z drugiej na koncepcji mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym. Celem opracowania jest przedstawienie trzech wybranych menedżerskich postaw społecznych w ujęciu dualnym: konformizm versus non-/antykonformizm, indywidualizm versus kolektywizm oraz proaktywność versus indyferentyzm oraz odpowiedź na pytanie: czy omawiane postawy społeczne zachowują swoją dualność, czy też ich poszczególne, pozornie antynomiczne, a nawet dychotomiczne charakterystyki mogą się przenikać? Zastosowano metodę analizy literatury, a wnioskowanie ma charakter dedukcyjny. Podstawową konkluzją przeprowadzonych rozważań jest konstatacja, iż poszczególne omawiane postawy społeczne mogą występować na jednym continuum skali, a ich poszczególne bipolarne charakterystyki nie pozostają ani antynomiczne, ani dychotomiczne względem siebie i mogą przenikać się wzajemnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the considerations connected on one hand with such issues as paradoxes, antinomies, dichotomies, dualities, and on the other with the concept of micro-foundations in strategic management. The purpose of the paper is to present three following selected managerial social attitudes from the dual perspective: conformity versus non-/anti-conformity, indvidualizm versus collectivism and proactivity versus indifferentism as well as to ask the question: Are social attitudes really dual, or might their particular ostensibly antinomous or dychotomous characteristics overlap? The method that has been used is literature review and the interference is deductive. The main conclusion is that particlar attitudes presented might be on one continuum scale and their particular bipolar characteristics are neither antinomous nor dichotomous one to another and might overlap each other.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pomiaru postawy studentów wobec wojny w Iraku z zastosowaniem istniejącej metodologii pomiaru postaw wobec zjawisk społecznych, w której wykracza się poza zwykłe podawanie odsetka osób zajmujących określoną postawą. Do pomiaru wykorzystano dwa typy skal pomiarowych (Guttmana i Likerta) oraz dokonano porównania wyników. Pomiar polega na przypisywaniu obiektom liczb, odzwierciedlających natężenie badanych cech. Aby proces przypisywania liczb można było nazywać pomiarem, powinien on spełniać określone warunki. (fragment tekstu)
EN
The article presents results of measurement of attitude toward the war in Iraq among students of Wroclaw University of Economics. Students were surveyed three times - before, during and after the war. The measurement was accomplished with existing psychometric methodology. Two measurement scales were applied - Guttman type cumulative scale and Likert type summative scale. Results of measurements have shown that there were initially among students more opponents then proponents, but in the course of time proponents prevailed. Women, at all stages, were against the war to larger extent than men were. Utility of attitude measurement methods was demonstrated. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest opis kompetencji komunikacyjnych, istotnych z punktu wiedzenia konieczności wypracowywania środowiska społecznego otwartego na różnorodność, którą należy uznać obecnie za nieusuwalną cechę społeczeństwa, rozumianego zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym. Do badań wykorzystano analizę teoretyczną teorii kontroli niepokoju/niepewności Willama Gudykunsta. Zaproponowane narzędzia badawcze mają wymiar praktyczny, bowiem wskazują na rozwijanie konkretnych kompetencji komunikacyjnych, korzystnych w ograniczaniu zachowań ksenofobicznych. Za novum analizy należy uznać zastosowanie instrumentów komunikacyjnych do przełamywania negatywnych postaw społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this article is to examine the communication competences, relevant from the necessity to develop an open society for diversity that should be now regarded as an indelible feature of society, in local and global aspects. The theoretical analysis of Willam Gudykunst's anxiety/uncertainty management theory was used. The proposed research tools have a practical dimension because they indicate the increasing specific communication competencies that are beneficial in reducing xenophobic behavior. The novum of this analysis is using the communication instruments to overcome negative social attitudes.(original abstract)
XX
Treść niniejszego artykułu odnosi się do przyjmowanej bądź przejawianej postawy wobec starości m.in. opisanej w wierszach poetki Bronisławy Betlej, okresu starości jako kolejnego etapu w drodze ku wieczności, akceptacji starości, mimo przejawianego przez poetkę ambiwalentnego do niej stosunku. Celem praktycznym niniejszego artykułu, dokonanej w nim analizy wierszy na temat doświadczenia starości w twórczości Betlej, jest promowanie postawy wobec własnej starości oraz upowszechnienie "oblicza" starości, do której zdaniem ks. Adama Bonieckiego "powinniśmy się przygotowywać od dziecka. Ciągle"(Boniecki, 2014, s. 228). Ponadto celem artykuł jest zbudowanie świadomości odbiorcy, że należy permanentnie kształtować młode pokolenie w okazywaniu szacunku, tolerancji oraz akceptacji uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Dlatego, że ludzie starzy, dzięki doświadczeniu życiowemu, mądrości, wyznawanym wartościom i kultywowaniu tradycji, stanowią ważną część społeczności lokalnej. Starość zaś może okazać się pięknym, pełnym wdzięczności okresem życia, pod warunkiem, że człowiek zostawia za sobą spełnione życie - pełne satysfakcji i godności. (abstrakt oryginalny)
EN
The following article refers to the attitudes towards the old age described in line with poet Bronisławy Betlej's considerations. Being old is a successive stage on the way towards eternity, requiring acceptance, despite the ambivalence presented by the poet to the issue. The aim of the practical this article is to present an analysis of rows about the experience of being old in the art by Betlej. Further, it is to promote the attitude to their own homes and the generalization of "calculated" old age, which according to the priest Adam Boniecki "we should be preparing ourselves from our childhood. Constantly" (Boniecki, 2014, p. 228). In addition, the aim of the article is to build an awareness of the recipient that one should permanently educate the young generation to show respect, tolerance and acceptance of the old people's participation in social life. The old, thanks to their experience and wisdom, values and cultivated traditions, the elderly are an important part of the local community. Thus, old age can be beautiful, lively and full of gratitude, provided that man leaves behind themselves a satisfaction and dignity. (original abstract)
XX
Celem tego wykładu jest próba częściowej odpowiedzi na pytanie, dlaczego w 20 lat po rewolucji 1989 r. jesteśmy społeczeństwem sfrustrowanym, niewierzącym w swoje szanse i pesymistycznie postrzegającym najbliższą przyszłość. (fragment tekstu)
XX
W artykule poruszono problem przemian postaw ludności w kontekście COVID-19. Dokonano w nim próby pokazania ewolucji odczuć respondentów badań w wyniku przybliżania się i oddalania ryzyka koronawirusa. Omówiono wyniki próby badawczej oraz przyczyny jej deformacji w poszczególnych etapach badań. Dokonano również analizy zmian w zachowaniach społeczeństwa, w tym ścieżki przechodzenia do negacji i adaptacji, zwracając uwagę zarówno na powszednienie sytuacji, jak i tworzenie się warunków do "nowej rzeczywistości". Podstawą analiz były badania prowadzone od kwietnia do września 2020 r., w ramach projektu badawczego "Moja sytuacja w czasie koronawirusa". Analizy przeprowadzone w artykule zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie: "Jak przybliżanie się i oddalanie zagrożenia koronawirusem wpływa na poczucie strachu i negacji, ale również zmieniało strukturę grupy badawczej?".(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problem of changes in people's attitudes in the context of Covid-19. It attempts to show the evolution of the respondents' feelings as a result of approaching and distancing the risk of coronavirus. It discusses the results of the research sample and the causes of its deformations in individual stages of the research. It also analyses changes in social behaviour, including the pathway to negation and adaptation, paying attention both to the commonplace situation and the creation of conditions for the "new reality". The analysis was based on research carried out from April to September 2020, as part of the research project "My situation during corona virus" The analyses in the article aim to answer the question of "how does the approach and receding of the coronavirus threat affect the sense of fear and negation, but also change the structure of the research group?(original abstract)
XX
Celem badań własnych stanowiących przedmiot artykułu jest analiza jakości społecznych ustosunkowań, obejmujących wymienione grupy osób, ocenianych w perspektywie samych studentów niepełnosprawnych. Podstawą koncepcyjną realizowanego celu jest zjawisko stygmatyzacji, rozumianej w perspektywie interakcyjnej, z dokonywanym w jej obrębie rozróżnieniem na stygmatyzację odczuwaną (felt stigma) i postrzeganą wobec innych niepełnosprawnych (enacted stigma). Ich rozróżnienie ma swoje uzasadnienie w dotychczas realizowanych badaniach oraz ich wynikach obrazujących zróżnicowane konsekwencje działania obu z nich dla psychospołecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W badaniach własnych, przeprowadzonych z udziałem studentów z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zastosowano kwestionariusze własnej konstrukcji, pozwalające określić stopień postrzeganych zachowań i reakcji wobec osób niepełnosprawnych oraz wobec siebie, jako osoby niepełnosprawnej, ponadto sprecyzować ich źródło. W przypadku osobistego odniesienia dokonywanych ocen stworzono możliwość sprawdzenia reakcji im towarzyszących, wzbudzanych u osoby badanej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the author's research is an analysis of the quality of social attitudes among the groups listed above, assessed from the perspective of the disabled students themselves. The basic concept for the realization of the aim is the phenomenon of stigma, seen in it interactive perspective with the distinction between felt stigma and enacted stigma. This distinction is justified by the research conducted so far and its results which show diversified consequences of both types of stigma for the psychosocial functioning of disabled individuals. In the author's research conducted with students with different degrees of disability, questionnaires created by the author were used which allows to determine the level of perceived behaviour and reactions towards disabled individuals and one's own self (as a disabled individual), and also to determine their source. The questionnaire about personal experiences related to disability also allows to obtain information about reactions and behaviours of the examined individual in relation to these experiences. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zasygnalizowane zostały potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości i kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wskazane aspekty oddziaływania na wychowanie, rodzinę i rówieśników. Dopełnieniem artykułu są autorskie opracowania innowacyjnych propozycji rozwiązań wdrażanych projektów badawczo-edukacyjnych na temat: dobroczynności, instytucji charytatywnych, wolontariatu w świadomości młodych ludzi - dzieci i młodzieży, oraz problemów społecznych XXI wieku. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the upbringing, social, and educational needs were discussed as part of developing the pupil's awareness, as well as shaping the pro-social attitudes. The influence of such needs on education, family and peers was also mentioned. Additionally, also included are the author's innovative proposals of the solutions introduced in the educational research projects dealing with the awareness of young people of problems like charity, charity institutions, voluntary work, as well as the basic social problems of the 21st century.(original abstract)
17
Content available remote Postawy młodzieży wobec samobójstwa. Badania realizowane w Polsce i we Francji
60%
EN
The article compares the attitudes of Polish and French adolescents towards suicide (N = 579). The research was carried out between 2006 and 2011. The youth from both countries declare negative attitude, more than three quarters of them believe that suicide makes life difficult, arouses anxiety, and takes away their sense of security. The attitude of French youth, however, is characterized by much stronger polarisation. As for Polish young people, despite their negative attitude, one third of them believe that suicide may be a source of freedom.(original abstract)
18
Content available remote Świadomość ekologiczna Polaków - przegląd badań
60%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie świadomości i postaw proekologicznych Polaków na przełomie XX i XXI w. W opracowaniu dokonano przeglądu dostępnych badań z zakresu świadomości ekologicznej Polaków przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, a w ostatnim czasie również przez Ministerstwo Środowiska oraz organizacje ekologiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Am of this article is presents Polish awareness and proecological attitudes at the end of 20 th and the start of 21 st century. This article performs overview of available research in terms of the range of environmental awareness of Polish people studies by Institute for Sustainable Development and recently also by Ministry of the Environment and ecological organizations. (original abstract)
EN
Social entrepreneurs, regardless the geographical context or legal forms adapted, share a number of specific characteristics which differentiate them from their commercial counterparts. However, entrepreneurial mindset (EM) research does not address these particularities thus far; the EM attributes have been investigated mainly in a commercial entrepreneurship context. This paper aims to explore whether social entrepreneurs exhibit the same EM attributes as commercial entrepreneurs and whether some attributes are stronger or weaker. The empirical research was pursued through seven interpretative phenomenological interviews carried out in five countries. The results indicate that social entrepreneurs do exhibit all seven attributes of EM identified by prior literature, but also a new attribute emerged: empathy. Our findings suggest that three EM attributes lie at the core of social entrepreneurs cognitive patterns: social interaction, cognitive tuning and empathy. The main contribution of this paper lies in extending the existing state of the art research on EM by linking it with social entrepreneurship stream of research and thus gaining a deeper understanding of entrepreneurial decision making in a social entrepreneurship context.(original abstract)
XX
W publikacji zostały opisane postawy proekologiczne mieszkańców wobec trzech kwestii: proekologicznej działalności administracji, proekologicznej działalności przedsiębiorstw oraz działań podejmowanych przez mieszkańców na co dzień. Badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców Gliwic, na próbie 80 osób. Za pomocą analizy czynnikowej autorzy dokonali identyfikacji czynników w największym stopniu wpływających na postawy proekologiczne społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The ecological attitude of citizens was described from three points of view: the support of administrative activities, the proecological activities of enterprises and every-day activities taken by the citizens. The research on these issues were taken among the citizens of town Gliwice. The results of research were presented. The research was carried out among 80 people. By means of factor analysis, the authors identified the key factors that mostly influence the ecological attitude of society. The factors were analyzed for the chosen community. (original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.