Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hyperspectral imaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Image segmentation is a typical operation in many image analysis and computer vision applications. However, hyperspectral image segmentation is a field which have not been fully investigated. In this study an analogue-digital image segmentation technique is presented. The system uses an acousto-optic tuneable filter, and a CCD camera to capture hyperspectral images that are stored in a digital grey scale format. The dataset was built considering several objects with remarkable differences in the reflectance and brightness components. In addition, the work presents a semi-supervised segmentation technique to deal with the complex problem of hyperspectral image segmentation, with its corresponding quantitative and qualitative evaluation. Particularly, the developed acousto-optic system is capable to acquire 120 frames through the whole visible light spectrum. Moreover, the analysis of the spectral images of a given object enables its segmentation using a simple subtraction operation. Experimental results showed that it is possible to segment any region of interest with a good performance rate by using the proposed analogue-digital segmentation technique.
2
Content available remote Hyperspectral imaging of polymer/fullerene blends
88%
EN
The effectiveness of a hyperspectral imaging system integrated on an enhanced dark-field microscope for probing the microscale morphology of model poly(3- hexylthiopene): [6,6]-phenyl-C61- butyric acid methyl ester (P3HT:PCBM) blends is demonstrated. This non-contact technique provides both spectral and spatial information in one measurement, providing an effective mapping of the presence and location of the component materials in the investigated P3HT:PCBM blends spincoated over different substrates (zinc oxide, poly(3,4- ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate). The hyperspectral analysis accounts for the micro-scale morphology of P3HT:PCBM blends, even in case of high film roughness, and the quantitative determination of blend components reveals a preferential accumulation of the lowenergy material (P3HT) at the interface with air, confirming the findings reported with other mapping techniques
EN
Moisture content uniformity is one of critical parameters to evaluate the quality of dried products and the drying technique. The potential of the hyperspectral imaging technique for evaluating the moisture content uniformity of maize kernels during the drying process was investigated. Predicting models were established using the partial least squares regression method. Two methods, using the prediction value of moisture content to calculate the uniformity (indirect) and predicting the moisture content uniformity directly, were investigated. Better prediction results were achieved using the direct method (with correlation coefficients RP = 0.848 and root-mean-square error of prediction RMSEP = 2.73) than the indirect method (RP = 0.521 and RMSEP = 10.96). The hyperspectral imaging technique showed significant potential in evaluating moisture content uniformity of maize kernels during the drying process.
4
Content available Entropodynamiczny filtr percentylowy
63%
PL
W pracy opisano implementację oraz analizę eksperymentalną algorytmu Entropodynamicz-nego Filtra Percentylowego, pozwalającego na detekcję szumu w obrazach o wielu składowych spektralnych. Kostka danych wizualnych jest przetwarzana tak, aby wygenerować, niezależnie dla każdej składowej spektralnej, mapę krawędzi, która pozwala na oszacowanie informacji o rozkładzie entropii w spektrum. Filtr percentylowy oddziela nośniki szumu od warstw wysoce informacyjnych. Jakość metody jest weryfikowana dzięki serii testów wykonanych dla zadania klasyfikacji.
EN
Following work describes the implementation and experimental evaluation of the Entropodynamic Percentile Filter algorithm, allowing the detection of noise in images with many spectral components. The visual data block is processed to generate an edge map, independent of each spectral component, which makes possible the estimation of the information on the distribution of entropy in the spectrum. An appropriately constructed percentile filter separates noise carriers from highly informative layers. The quality of the method is verified with a series of experiments performed for the classification task.
EN
The paper presents an application of hyperspectral imaging for defect detection in stamped elements of a car body. Measurements were performed on zinc-coated stamped steel sheets. The aim of the experiment was to verify the effectiveness of hyperspectral imaging for detecting discontinuities of the zinc layer. Two-dimensional hyperspectral scanning was performed on prepared steel samples. Experimental results prove the effectiveness of the proposed method for detecting zinc coating damage under laboratory conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nieniszczących elementów karoserii samochodowej metodą obrazowania hiperspektralnego. Eksperymenty przeprowadzono na wytłoczkach z blachy ocynkowanej. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykrywania nieciągłości powłoki cynkowej na podstawie analizy odpowiedzi spektralnej pozyskanej drogą skanowania 2D. Wyniki badań potwierdziły przydatność metody do wykrywania defektów w warunkach laboratoryjnych.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest analizie skuteczności śledzenia obiektów przy pomocy obrazowania spektralnego wykonywanego za pomocą 16-kanałowej kamery spektralnej rejestrującej dane w trybie wideo w zakresie 400-1000 nm. Wykorzystano algorytm Lucas-Kanade, wyznaczający przepływ optyczny w charakterystycznych punktach obrazu, określonych metodą Shi-Tomasi. Śledzenie inicjowane jest ręcznie poprzez wskazanie prostokątnego okna zawierającego obiekt. Do przetwarzania wybierany jest monochromatyczny obraz odpowiadający długości fali, dla której liczba punktów leżących w tym oknie jest największa. Zastosowano reprezentację obrazu w formie piramidy, dzięki czemu zmniejszono zależności od zmian skali obserwowanego obiektu. Otrzymane w każdym kroku śledzenia nowe pozycje punktów charakterystycznych były analizowane w celu odrzucenia obserwacji odstających. Wykonano szereg eksperymentów polegających na próbie śledzenia makiety samochodu wojskowego w trudnych warunkach oświetlenia i przy niejednorodnym tle o kolorystyce zbliżonej do barw maskujących pojazdu. Otrzymane rezultaty potwierdziły zasadność stosowania obrazowania spektralnego do śledzenia obiektów.
EN
This paper is devoted to the analysis of the effectiveness of object tracking with spectral imagery performed with a 16-channel spectral video camera operating in the 400-1000 nm range. We used the Lucas-Kanade algorithm which computes the optical flow at characteristic points of the image which were determined by the Shi-Tomasi method. The tracking is initialized manually by pointing to a rectangular window containing the object. Monochrome image corresponding to the wavelength for which the number of points lying in this window is the greatest is selected for processing. We used a representation of an image in the form of a pyramid, so that dependence on scale changes of the observed object was reduced. New positions of characteristic points received in each step of tracking were analyzed in order to reject outliers. We performed a series of experiments that tries to track military vehicle model under difficult lighting conditions and heterogeneous background of a color similar to the vehicle masking colors. Obtained results confirmed the advisability of applying spectral imagery for object tracking.
EN
In this study, proximity based optimization algorithms are used for lossy compression of hyperspectral images that are inherently large scale. This is the first time that such proximity based optimization algorithms are implemented with an online dictionary learning method. Compression performances are compared with the one obtained by various sparse representation algorithms. As a result, proximity based optimization algorithms are listed among the three best ones in terms of compression performance values for all hyperspectral images. Additionally, the applicability of anomaly detection is tested on the reconstructed images.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad rekonstrukcją obrazu fotograficznego z użyciem technik: obrazowania wielospektralnego, neutronowego (radiografia neutronowa) oraz obrazowania z wykorzystaniem technik opartych na użyciu promieniowania rentgenowskiego (MA-XRF, RTG). Zastosowano również techniki oparte na użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM/BSE i SEM/EDX. Określono, że najbardziej przydatną techniką do rekonstrukcji spłowiałego obrazu fotograficznego jest obrazowanie wielospektralne (widmo niebieskie i początek widma zielonego). Wszystkie pozostałe techniki nie powodują uczytelnienia się srebrowego obrazu fotograficznego. Zwrócono jednak uwagę na ich przydatność do innych rodzajów badań zabytkowych fotografii. Niniejsza część artykułu jest ostatnią – zamyka poruszoną problematykę badawczą, na której skupił się autor, z drugiej jednak strony ma ona za zadanie otworzenie drogi do dalszych poszukiwań.
EN
In this article the results of photographic image reconstruction investigation are discussed. The following techniques were used in this investigation: multispectral imaging, neutron imaging (neutron radiography) and X radiation techniques (MA-XRF, RTG). The techniques using scanning electron microscopy SEM/BSE and SEM/EDX were also applied. It was found that the most suitable method of faded image reconstruction was multispectral imaging. Other mentioned techniques did not cause the improvement of photographic image readibility. However, they are very useful in other kinds of historic photographs investigation. It is the last part of the article summing up the issues of author’s interest. On the other hand the goal of this part was to open the way for further research.
PL
W opracowaniu przedstawiono rezultaty pomiarów intensywności emisji fluorescencji produktów reakcji wybranych aminokwasów z DFO, 1,2-IND i 1,2-IND z chlorkiem cynku na podłożu chłonnym. W badaniach uwzględniono następujące zmienne: odczynnik ujawniający, rodzaj podłoża, rodzaj aminokwasu i czas przechowywania próbek. Przeprowadzone badania potwierdziły, że na intensywność fluorescencji ujawnianych śladów linii papilarnych mają wpływ ww. czynniki. Potwierdzono, że intensywność fluorescencji produktów reakcji aminokwasów 1,2-IND przechowywanych przez 1 bądź 7 dni dla większości przebadanych próbek wzrasta po dodaniu do roztworu ujawniającego chlorku cynku. Dla próbek przechowywanych przez 4 miesiące najwyższy poziom emisji fluorescencji stwierdzono dla DFO. Nie stwierdzono zasadniczych różnic w charakterystyce spektralnej fluorescencji badanych związków w zależności od dwóch badanych rodzajów podłoża.
EN
The study shows the results of fluorescence emission intensity measurements of the reaction products of selected amino acids with DFO, 1,2-IND and 1,2-IND – zinc chloride on absorptive surfaces. The conducted research addressed the following variables: type of developing reagent, type of surface, type of amino acid and sample storage time. It was confirmed that the above factors affected the fluorescence intensity of the developed fingerprints. Furthermore, the studies proved that the fluorescence intensity of the reaction products between amino acids and 1,2-IND stored for 1 or 7 days increased for the majority of samples upon addition of zinc chloride to the developing reagent. For samples stored for 4 months the highest fluorescence emission intensity was observed for DFO. No significant differences were found in fluorescence spectral characteristics of the tested compounds, depending on the type of surface.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę widmową fluorescencji produktów reakcji wybranych dziewięciu aminokwasów z DFO, 1,2-indanedione oraz 1,2-indanedione z chlorkiem cynku. W badaniach wykorzystano podłoża chłonne w postaci arkuszy papieru biurowego i bibuły filtracyjnej. Badaniom poddano próbki przechowywane w trzech przedziałach czasowych. Dane spektralne otrzymano przy wykorzystaniu systemu makroskopowego obrazowania hiperspektralnego. Otrzymane wyniki potwierdzają, że reakcja chemiczna DFO, 1,2-indanedione i 1,2-indanedione+ZnCl2 zachodzi z grupami aminowymi aminokwasów. Grupa boczna aminokwasów w niewielkim stopniu wpływa na charakterystykę spektralną. Stwierdzono różnice w charakterystyce widmowej emitowanej fluorescencji badanych próbek w funkcji czasu.
EN
The paper presents fluorescence spectral characteristics of reaction products of chosen nine amino acids with DFO, 1,2-indanedione and 1,2-indanedione with zinc chloride. Absorptive substrates, such as sheets of paper and filtration paper were used in examination. The examination involved samples, which were stored over three time intervals. Spectral data were obtained with the use of macroscopic hyperspectral imaging system. Findings confirm that a chemical reaction between DFO, 1,2-indanedione and 1,2-indanedione+ZnCl2 takes place with amino groups of amino acids. A pendant group of amino acids only slightly influences the spectral characteristics. The authors concluded on the differences in spectral characteristics of the fluorescence emitted from examined samples over time.
EN
Detection, identification, and quantification of greenhouse gases is essential to ensure compliance with regulatory guidelines and mitigate damage associated with anthropogenic climate change. Passive infrared hyperspectral imaging technology is among the solutions that can detect, identify and quantify multiple greenhouse gases simultaneously. The Telops Hyper-Cam Airborne Platform is an established system for aerial thermal infrared hyperspectral measurements for gas survey applications. In support of the Hypercam, is developing a suite of hyperspectral imaging data processing algorithms that allow for gas detection, identification, and quantification in real-time. In the Fall of 2020, the Hyper-Cam-LW Airborne platform was flown above a validated SF6 gas release system to collect hyperspectral data for gas quantification analysis. This measurement campaign was performed to document performance of the Hyper-Cam gas quantification capabilities against known quantities of released gas.
PL
Wykrywanie, identyfikacja i kwantyfikacja gazów cieplarnianych jest niezbędna do zapewnienia zgodności z wytycznymi regulacyjnymi i złagodzenia szkód związanych z antropogenicznymi zmianami klimatu. Technologia pasywnego obrazowania hiperspektralnego w podczerwieni należy do rozwiązań, które mogą wykrywać, identyfikować i kwantyfikować wiele gazów cieplarnianych jednocześnie. Platforma lotnicza Telops Hyper-Cam jest uznanym systemem do lotniczych pomiarów hiperspektralnych w termicznej podczerwieni do zastosowań związanych z badaniem gazów. W ramach wsparcia dla Hypercam, opracowywany jest zestaw algorytmów przetwarzania danych obrazowania hiperspektralnego, które pozwalają na wykrywanie, identyfikację i kwantyfikację gazów w czasie rzeczywistym. Jesienią 2020 r. platforma Hyper-Cam-LW Airborne została umieszczona nad zatwierdzonym systemem uwalniania gazu SF6 w celu zebrania danych hiperspektralnych do analizy kwantyfikacji gazu. Ta kampania pomiarowa została przeprowadzona w celu udokumentowania wydajności możliwości kwantyfikacji gazu Hyper-Cam w odniesieniu do znanych ilości uwolnionego gazu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.