Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 746

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartosc energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
EN
The studies were conducted in 1,1 m. Deep lysimeters, filled with soil monolith with a non disturbed structure. The monolith was constitued by a mineral soil, type degraded black earth.
PL
Badania przeprowadzono w lizymetrach głębokości 1,1 m, napełnionych monolitem glebowym o nienaruszonej strukturze. Monolit stanowiła gleba mineralna typu czarna ziemia zdegradowana. Podczas wegetacji utrzymywano stały poziom wody na głębokości 0,6, 1,0 m i bez dostępu do wody gruntowej. Badano wpływ poziomu wody gruntowej, którego funkcją jest uwilgotnienie gleby, na wielkość i wartość plonu runi pastwiskowej, mierzonej plonem energii z 1 ha.
PL
Badano jakość pracy prasy wielkogabarytowej podczas zbioru podsuszonej zielonki o wilgotności 54,9±1,5% i 63,9±1,9% oraz siana i słomy o wilgotności odpowiednio 14,9±1,1% i 22,9±1,6%. Ciśnienie prasowania zmieniano w zakresie 1,5-6 MPa, a prędkość jazdy w przedziale 0,5-1,2 m/s. Podsuszona zielonka o wilgotności 62-66% wykazała najlepszą podatność do zagęszczania, a wyprodukowana z niej sianokiszonka, w formie pryzmy okrywanej folią, charakteryzuje się porównywalnym udziałem podstawowych składników: białka, włókna, popiołu, tłuszczu i bezazotowych substancji wyciągowych jak materiał wyjściowy (niezależnie od ciśnienia prasowania). Wartość energetyczna sianokiszonki również nie odbiegała od wartości energetycznej zielonki. Ocena punktowa jakości sianokiszonki, oparta na kluczu Fliega-Zimmera, wykazała, że otrzymana pasza jest bardzo dobra, o dużej zawartości kwasu mlekowego i octowego, bez szkodliwego kwasu masłowego. Uzyskano paszę o zapachu winno-owocowym, barwy jasno- i ciemnooliwkowej i o bardzo dobrze zachowanej strukturze, takiej samej jak w materiale wyjściowym. Sianokiszonka miała pH 4,6±0,1.
EN
The quality of a big baler operation was investigated at harvesting of green forage pre-wilted to 54.9 and 63.9% moisture content as well as some hay and straw of 14.9 and 22.9% moisture content, respectively. The working pressure ranged within 1.5-6 MPa, while the forward speed within 0.5-1.2 m/s. According to experiment results the green forage pre-wilted in the field to 62-66% т.е. showed best ability to compacting. The haylage produced from such material in a clamp covered with plastic foil, contains the amounts of basic components (protein, fibre, ash, fat and N-free extract) comporable to initial green crop, irrespective of baling pressure. Also the energy value of haylage almost did not differ from that of green crop. The score valuation of haylage, according to Flieg-Zimmer's method, showed high quality of obtained forage with satisfactory contents of lactic and acetic acids and without any butyric acid. The forage was of winy - fruit aroma, light - to dark olive - green colour and well preserved structure - the same as in initial material at pH 4.6.
PL
Badania zawartości energii i białka w całodziennym pożywieniu zostały przeprowadzone wśród 4134 członków losowo dobranych rodzin z terenu całej Polski. Do badań wykorzystano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin. Diety chłopców począwszy od 10 roku życia, dorosłych mężczyzn i dziewcząt w wieku 10-15 lat odznaczał się wartością energetyczną wyższą od zalecanej, w przypadku pozostałych grup była ona bliska normom. Również stosunkowo wysokie było spożycie białka. W ostatnich latach spożycie energii i białka w Polsce wyraźnie wzrosło, zwłaszcza wśród mężczyzn. Ponadto kształtuje się ono na wyższym poziomie niż w populacji brytyjskiej.
EN
Researches on energy and protein content in daily food were performed among 4134 members of the blind chosen families in entire country. Inquiry about consumption throughout last 24 hours was the base for the research. Diets of boys aged over 10, adult men and girls aged 10-15 characterized higher than recommended energy value. In other cases diets met the requirements. Protein intake was comparatively high. Throughout last years energy and proteins intake in Poland significantly increased, particularly among men. Moreover it shapes on higher level than among British population.
PL
W pracy dokonano oceny spożycia energii, tłuszczu i cholesterolu u 90 kobiet w I, II i III trymestrze ciąży. Badania wykonano metodą wywiadu 24-godzinnego trzykrotnie powtórzonego. U badanych kobiet odnotowano zbyt niskie spożycie energii, tłuszczu ogółem i NNKT w trzecim trymestrze ciąży oraz zbyt niskie spożycie białka podczas całego okresu ciąży. Całodzienne racje pokarmowe dostarczały, niezależnie od wieku i trymestru, średnio 14,6% energii z białka, 35,6 % energii z tłuszczu, oraz 5,1% energii z NNKT. Spożycie cholesterolu oceniono jako prawidłowe.
EN
Evaluation of energy, fat and cholesterol intake in 90 pregnant women in I, II, III trimester of pregnancy was performed. The information about food intake was collected with use of a 24-hour interview. The study showed too low intake level of energy, total fat and PUF A in III trimester of pregnancy and protein during pregnancy. Protein provided about 14,6%, total fat 35,6%, PUF A 5,1% of total energy intake. Cholesterol intake was according to recommendations.
PL
Przedstawiono próbę wykorzystania różnych syntetycznych substancji słodzących do produkcji dżemów o obniżonej wartości energetycznej. Przedstawiono wyniki analiz składu chemicznego otrzymanych dżemów oraz ich ocenę organoleptyczną.
EN
In the article the authors present possible uses of different synthetic sweeteners in low-energy jam production. Chemical composition and organoleptic evaluation of the produced jam are presented.
PL
Dwanaście kobiet w wieku 33-51 lat i 12 w wieku 22-25 lat poddano 5 dniowej diecie o bardzo niskiej zawartości energii (400-500 kcal) i 4 dniowej diecie regeneracyjnej. Zarówno w pierwszej (BMI x = 30,1) jak i w drugiej grupie (BMI x = 25,1) byty osoby z nadwagą. W pierwszym i w piątym dniu diety, oraz po pięciu dniach diety regeneracyjnej, wykonano następujące pomiary: zmierzono częstość skurczów serca w spoczynku i podczas dwóch wysiłków submaksymalnych (tętno w okresie równowagi fizjologicznej), określono stężenie kwasu mlekowego w spoczynku i po wysiłku. "Wykonano również próbę ortostatyczną wg modyfikacji Malareckiego. W kolejnych dniach badań stwierdzono brak istotnych różnic w wartościach badanych wskaźników fizjologicznych zarówno w pierwszej jak i w drugiej grupie badanych osób. Analiza wyników badań wskazuje, że: zastosowana krótkotrwała dieta o bardzo niskiej zawartości energii, niezależnie od wieku badanych osób, nie wpłynęła istotnie na zdolność wysiłkową badanych, ocenioną na podstawie wartości wskaźnika PWC170 i maksymalnych możliwości tlenowych, obniżenie ciężaru ciała nie wpłynęło istotnie na przebieg obserwacji reakcji fizjologicznych, w próbie ortostatycznej nie stwierdzono istotnych zmian zarówno w grupie starszych jak i młodszych kobiet w kolejnych dniach eksperymentu.
EN
Twelve women aged 33-51 years and 12 aged 22-25 years were subjected during 5 days to a very low-energy diet (400-500 kcal) and after that they were put on a regeneration diet. Both groups comprised women with overweight from 6 kg to 40 kg (the BMI was x = 30.1 in group I and x = 25.1 in group II). On the first and fifth days of diet and after 5 days on the regeneration diet the following measurements were done: heart rate at rest and during two submaximal efforts (heart rate during physiological equilibrium), lactic acid concentration at rest and after exercise. The orthostatic test was done in Malarecki modification. On the successive days of the study no significant differences were found in the values of the measured physiological parameters in the first and second group.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.