Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 537

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ranking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
2
87%
EN
Fuel poverty occurs when a household cannot afford to keep their house/flat adequately warm. Thus an energy poor household is one that cannot buy energy services at a reasonable cost. The aim of the work is to rank 27 EU member states (excluding Croatia) by global level of fuel poverty (its extent). Based on a prior research and previously chosen set of variables describing fuel poverty, a ranking was created for 2014. The results have been compared with results of a survey from 2009 based on the same methodology.
PL
Ubóstwo energetyczne pojawia się, gdy gospodarstwo domowe ma problem z utrzymaniem odpowiedniej (komfortowej) temperatury w domu/mieszkaniu, czyli gospodarstwo ubogie energetycznie to takie, którego nie stać na utrzymanie ogrzewania na odpowiednim poziomie po rozsądnych cenach. Celem pracy jest utworzenie rankingu 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej ze względu na ubóstwo energetyczne (jego zasięg). W oparciu o wyniki wcześniejszych badań (rozprawa doktorska) na podstawie przyjętej listy zmiennych opisujących zjawisko ubóstwa energetycznego skonstruowano ranking krajów UE w 2014 roku. Rezultat badania porównano z wynikami podobnego rankingu z 2009 roku.
PL
Producenci artykułów spożywczych i napojów stanowili 6,7% najbardziej dynamicznych małych i średnich firm z rankingu "Gazele Biznesu 2010". Zakwalifikowało się do niego 235 producentów żywności i napojów. Byli oni reprezentantami większości branż przemysłu spożywczego. Najliczniej reprezentowana była produkcja i przetwórstwo mięsa, produkcja koncentratów spożywczych, pieczywa świeżego oraz mleka i jego przetworów. W poszczególnych branżach liderzy tego rankingu zwiększyli swoją sprzedaż nawet o kilka razy.
EN
Producers of agricultural products and beverages accounted for 6.7% of the most dynamic small and medium enterprises participating in the ranking "Gazele Biznesu 2010". 235 producers of the food and beverages were qualified to this competition. They represented the majority of industries of the food industry. Production and processing of meat, production of food concentrates, fresh bread, as well as milk and dairy products were most numerously represented. The leaders of various industries have increased their sales by up to several times.
PL
Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 9% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Wystąpili na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
EN
The producers of food, alcoholic and non-alcoholic beverages and tobacco products represent 9% of companies and capital groups included in List 2000 of Polish enterprises. The share of this group in turnover amounts to approximately 5%. The mentioned List contains representatives from all sectors of food industry. Their share in revenues of individual sectors frequently exceeds 50% and in some branches of food industry it was close to 100%.
5
Content available remote Analiza wyników badań uszkadzalności pojazdów samochodowych
85%
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące zagadnienia uszkadzalności (usterkowości) pojazdów samochodowych. Przedstawiono wybrane organizacje zajmujące się badaniem uszkadzalności pojazdów samochodowych. Na wybranym przykładzie przeprowadzono analizę wyników badań prowadzonych i opublikowanych przez wybrane organizacje, między innymi na stronach internetowych, wykazując podobieństwa i różnice. Wskazano również na potrzebę ujednolicenia badań i stworzenie jednej uniwersalnej metody badań i analiz omawianego zagadnienia.
EN
This article contains information about issues of vehicles damages (failure). Presents selected organization dealing with research in vehicles damages. For example, an analysis of selected results of research conducted and published by the selected organizations, including websites, showing similarities and differences. It also indicated the need for harmonization of research and the creation of a universal method for testing and analysis of this issue.
6
85%
PL
Przedsiębiorstwa średniej wielkości coraz częściej konfrontowane są z ofertami związanymi z uczestnictwem w certyfikacjach i konkursach lub też z wynikami ratingów zewnętrznych (np. przy wnioskach kredytowych). Tego typu uczestnictwo lub wyniki konkursów mają znaczące oddziaływanie na warunki ramowe procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach. W celu sprawdzenia własnych szans na udział w certyfikacjach i konkursach lub na możliwości zgłoszenia zastrzeżeń w stosunku do wyników ratingów zewnętrznych, niektóre systemy ERP oferują w tym celu odpowiednie moduły wskaźnikowe. Ich zastosowanie wymaga jednak posiadania wiedzy służącej do wyboru, oceny i określenia wag wskaźników w systemie wskaźnikowym. W artykule omówiono kilka przydatnych do tego zewnętrznych źródeł wiedzy: poza przedstawieniem właściwego podejścia do przeprowadzenia skutecznych badań literaturowych (w sensie zbierania wiedzy eksperckiej), zbadano także możliwości wykorzystania prostych modeli matematycznych oraz znanych metod statystycznych. Ocena ich praktycznego zastosowania przeprowadzona została głównie z punktu widzenia jakości danych oraz problemów związanych z ponoszonymi nakładami.
EN
Medium-sized enterprises are increasingly confronted with offers related to participation in competitions or certifications and also with the results of external ratings (e.g. credit applications). These types of participation or competition results have significant impact on the framework conditions for business processes within enterprises. In order to verify their opportunities to participate in competitions or certifications and the possibility of raising objections against the results of external ratings, some ERP systems offer appropriate index modules. Their use, however, requires having knowledge necessary to select, evaluate and determine index weights in the index system. The article discusses several useful external sources of knowledge: apart from the presentation of an appropriate approach to carry out effective literature research (in the sense of gathering expert knowledge), the possibility of using simple mathematical models and the known statistical methods has also been examined. Evaluation of their practical application has been carried out mainly from the point of view of data quality and problems related to the incurred expenditures.
7
Content available remote Analiza wyników badań uszkadzalności pojazdów samochodowych
85%
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące zagadnienia uszkadzalności (usterkowości) pojazdów samochodowych. Przedstawiono wybrane organizację zajmujące się badaniem uszkadzalności pojazdów samochodowych. Na wybranym przykładzie przeprowadzono analizę wyników badań prowadzonych i opublikowanych przez wybrane organizacje, między innymi na stronach internetowych, wykazując podobieństwa i różnice. Wskazano również na potrzebę ujednolicenia badań i stworzenie jednej uniwersalnej metody badań i analiz omawianego zagadnienia.
EN
This article contains information about issues of vehicles damages (failure). Presents selected organization dealing with research in vehicles damages. For example, an analysis of selected results of research conducted and published by the selected organizations, including websites, showing similarities and differences. It also indicated the need for harmonization of research and the creation of a universal method for testing and analysis of this issue.
PL
Architektura cienkiego klienta jest obecnie powszechnie stosowanym rozwiązaniem w tworzeniu aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników systemu przed konstruktorami stają problemy obciążenia aplikacji. W przypadku dziedzin, w których interakcja użytkownika wiąże się z licznymi wyszukiwaniami, celowe jest zapewnienie optymalnych operacji selekcji. Wyszukiwanie może odbywać się także w rozbudowanych opisach tekstowych dotyczących magazynowanych encji. Wówczas warto jest sięgnąć po indeksy pełnotekstowe. Niniejszy rozdział przedstawia analizę realizacji tego mechanizmu w różnych systemach zarządzania bazami danych. Przykłady dotyczą struktury i zapytań rzeczywistej bazy danych dla rynku nieruchomości.
EN
Thin client architecture is now widely used solution for developing applications for business management. With the increase in users of the system architects are problems loading the application. In areas where user interaction is associated with many searches, it is appropriate to ensure optimal operation of selection. Searches may also take place in a complex textual descriptions of the stored entities. Then we turn to the full-text indexes. This article presents an analysis of the implementation of this mechanism in different database management systems. Examples include the structure and query the actual database of real estate market.
PL
W pracy przedstawiono garść rozważań nad rozmytym podejściem do analizy niektórych zjawisk, wynikającym z nieostrych granic definiujących dotyczące ich pojęcia. W celu lepszego zobrazowania rozmytego charakteru stosowanych procedur oraz ich wyników wykorzystano przykład empiryczny.
EN
The paper presents an investigation within the subject of fuzzy methodology concerning some phenomena, which is the consequence of their fuzzy nature. In order to illustrate some fuzzy procedures and their results an empirical example is included.
10
Content available remote „Internacjonalizacja” polskiej nauki
85%
EN
The article presents the possibility of using selected methods of multivariate analysis in the design of comparative ranking of universities. The set of potential diagnostic variables created by the Chapter of ranking of universities in Poland – ranking of “Perspektywy” and “Rzeczpospolita” by their informative value was verified. The classical and median coefficient of variation to analyze discriminative ability the variables were used, and the parametric method proposed by Z. Hellwig to investigate the degree of correlation of the variables was used. For the construction of university ranking one of the methods of multidimensional comparative analysis – miara Hellwiga was used.
12
85%
PL
Publikacja prezentuje niewielki fragment wiedzy o zjawiskach złożonych. Omówiono popularne formuły transformacji zmiennych diagnostycznych o charakterze ilościowym w zmienne (wskaźniki) syntetyczne, a następnie zaproponowano zastosowanie ich w konstrukcji rankingów turystycznych.
EN
The publication presents a small fraction of a widely developed branch of knowledge on complex phenomena. The author discussed popular transformations of (quantitative) diagnostic variables in synthetic indicators, and proposed use this indicators in construction of tourism rankings.
PL
Na utrzymanie i odnowę infrastruktury kolejowej w Europie, obejmującej 300 000 km toru, wydaje się rocznie 15 – 25 mld euro. Koszty te wykazują duże wahania na różnych kolejach. Największa część tych wydatków przypada na nawierzchnię kolejową. Z tego powodu utrzymanie nawierzchni jest obecnie tematem wielu badań i opracowań naukowych. Jednym z zakresów tych badań jest określanie potrzeb naprawczych infrastruktury kolejowej. Artykuł zawiera propozycję syntetycznego opisu potrzeb naprawczych nawierzchni kolejowej. W ujęciu opisowym potrzeby te nie są rozumiane jednoznacznie. Zależą one od wielu czynników ilościowych i jakościowych. Duża część spośród nich jest trudno osiągalna. Jednym z pomocnych narzędzi w planowaniu napraw może się okazać ranking potrzeb naprawczych. Ranking tych potrzeb, proponowany w artykule jest oparty na pięciu parametrach. Są to: prędkość maksymalna pociągów, natężenie przewozów, stopień wykorzystania trwałości konstrukcji, rozjazdy i łuki. Wszystkie obliczenia zilustrowano przykładami.
EN
The maintenance and renewal of the railway infrastructure in Europe, covering 300,000 km of track, is estimated at 15-25 billion euros a year. These costs show large fluctuations in the various railways. The largest part of the cost is allocated to the permanent way. For this reason, railway track maintenance is now a subject of many research and scientific studies. One of the scopes of this research is methods of repairs planning. The article contains a proposal for a synthetic description of railroad track repair needs. In descriptive terms these needs are not clearly understood. They depend on many quantitative and qualitative factors. Most of them are diffi cult to obtain. One of the helpful tools in repair planning may be the ranking of repair needs. The ranking of these needs presented in the article is based on fi ve parameters. These are: maximum speed of trains, intensity of transport, degree of use of structural durability, crossings and curves. All calculations are illustrated by examples.
EN
The priority objective of the article is the valuation of the selected Polish cities in the light of the sustainable development indicators, which have been developed by Central Statistical Office of Poland. Several dozens of indicators have been included in the study, which are grouped according to the four domains: social, economic, environmental, and institutional-political. It is worth mentioning, that the selected multicriteria decision aid method was used (the PROMETHEE method). The multicriteria analysis enabled to indicate the strengths and weaknesses of cities in the light of the idea of sustainable development. Moreover, the research has shown that the selected method is useful in solving the issues of contemporary urbanism.
EN
The following article covers the competitiveness aspect of Polish enterprises. It tries to estimate the level of competitiveness over the specific period. It also presents some facts about Polish government's attitude towards competitiveness (in form of national development policy) and analyses if business environment of enterprises stimulates them or rather creates more barriers than opportunities in order to becoming more competitive. Enriched in some numeral data from international reports, the article states that Polish enterprises in comparison to other European counties are little competitive.
RU
Статья посвящена вопросу об уровне конкурентоспособности польских предприятий. В ней предпринята попытка оценить зтот уровень и изменения на протяжении нескольких последних лет. Анализируя, насколько национальные регуляции обращают внимание на зтот аспект, статья исследует, может ли окружающая среда быть основним барьером для предприятий в повышении конкурентоспособности. Она противопоставляет предпосылки политик и стратегий действительным отношениям и позициям предпринимателей, а также представляет международную сводку данных на основе результатов, представляемых в признанных международных отчетах.
EN
In this paper we propose a generalization of the Assignment Problem. First, we describe an algorithm, based on network flow techniques, that obtains just one solution of the approached problem; further, we develop an algorithm that is able to find all the solutions. Finally, we discuss how this general form of the Assignment Problem can be applied in solving the Rank Aggregation Problem, in the case of rankings with ties.
17
80%
EN
This paper presents the results of the analysis of labour resources in the sample manufacturing company. The process consisted of: scheduling, grouping and assessment of personnel taking into account the criteria and preferences of executives. Solutions were obtained using the decision support system DSS 2.0.
18
Content available remote On the Singular Value Decomposition and Ranking Techniques
80%
EN
Let A be a positive non-singular n×n matrix. An approximation for a positive eigenvector for A∗A corresponding to the dominant singular value of A was suggested as the normalized version of a weighted sum of the rows of A with weights being the euclidean norms of the rows of A. In our paper we give a justification for this approach via the iteration of the power method and we show numerically that choosing the l1 norm yields better results. Applications of our results are given to ranking techniques.
19
Content available remote Rankingi jako źródło informacji o uczelniach
80%
PL
Rankingi jako źródło informacji o uczelniach Od kilkunastu lat uczelnie polskie oceniane są przez krajowe i międzynarodowe rankingi. Najczęściej przygotowywane są one z myślą o kandydatach na studia, ale nie jest to jedyny cel przyświecający ich twórcom. Niemniej istotna jest rola uczelni jako ośrodków wspierających rozwój technologiczny i naukowy. Nie tylko kandydaci na studia, ale także studenci, pracownicy naukowi, organy zarządzające szkolnictwem wyższym często uwzględniają wyniki rankingów, przy podejmowaniu decyzji. Celem referatu jest przedstawienie rodzajów informacji, jakie uczelnie mogą pozyskać z wybranych rankingów krajowych (ranking Perspektyw) i zagranicznych (Academic Ranking of World Universities, Centre for Science and Technology StudiesLeiden Ranking, QS World University Rankings, U-Multirank). Omówione zostaną zakresy danych wykorzystywanych przez twórców poszczególnych rankingów oraz stosowane wskaźniki osiągnięć, związane z wymienionymi zakresami danych, sposoby pozyskiwania danych (pośrednie i bezpośrednie), a także metody interpretacji wyników dotyczących danej instytucji szkolnictwa wyższego i możliwości wykorzystania wyników w zarządzaniu uczelnią.
EN
For several years, Polish universities have been evaluated by national and international rankings. Most often, they are prepared for university candidates, but it’s not the only goal of their creators. Still an important matter is the role of universities as the centers supporting scientific and technological development. Not only the candidates, but also students, academics and the governing bodies of higher education often take rankings results when they are making decisions. The aim of this paper is to present the types of information that universities can obtain from selected national (ranking Perspektywy) and foreign (Academic Ranking of World Universities, the Centre for Science and Technology Studies Leiden Ranking, QS World University Rankings, UMultirank) rankings. The ranges of data used by the creators of individual rankings and performance indicators associated with these data will be discussed. Author will also take under consideration methods of data collection (direct and indirect), as well as methods for interpreting the results and the possibility of using these results in the management of higher education institutions.
PL
Wielkość przedsiębiorstwa kojarzy się z jego sukcesem i siłą oddziaływania na otoczenie. Duże przedsiębiorstwo ma większą siłę przetargową u dostawców, więcej atutów w grze rynkowej, więcej możliwości pozyskania kapitału, łatwiej i skuteczniej komunikuje się z władzami państwowymi i samorządowymi. Oczywiście duże przedsiębiorstwa nie są wolne od zagrożeń i sytuacji kryzysowych, ale statystyki pokazują, że bankrutują one relatywnie znacznie rzadziej niż małe. Postrzeganie wielkości przedsiębiorstwa jako miary sukcesu jest więc również mocnym uzasadnieniem dla wykorzystania tej cechy jako kryterium wartościowania podmiotów gospodarczych i budowania ich rankingów.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.