Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Potrzeby przewozowe jako determinanty popytu na usługi transportu miejskiego
100%
PL
Popyt na usługi transportu miejskiego w Polsce. Klasyfikacja potrzeb przewozowych oraz ich cechy. Ruchliwość komunikacyjna mieszkańców miast. Potoki ruchu pasażerskiego.
EN
Demand on the municipal transport services in Poland. Classification of the transport needs and their characteristics. Communication mobility of inhabitants. Streams of the passenger traffic.
2
80%
PL
Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii można dostrzec zjawisko konkurencji między potencjalnymi wykonawcami i tylko tu widoczne są pozytywne skutki konkurencji. Mechanizm konkurencji, jakie ma zastosowanie w przypadku dobrze skonstruowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przyczynia się do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych, czyli do obniżenia (lub zahamowania wzrostu) cen za usługi. W artykule szczegółowo zostały opisane wymagania stawiane oferentom w różnych postępowaniach. Artykuł stanowi pierwszą z trzech części.
EN
The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks individually, with a few exceptions. Only in a small group of bus lines can one observe the competition among potential task executors and only in those cases the positive aspects of such competition can be observed. The competition mechanism should exist in case of well-constructed procedures in reference to public order and it then influences more rational spending of public funds, that is to lowering (or to a stop of the increase) of prices for services. The article presents all the detailed requirements which are presented to the bidders in various types of proceedings. This article is the first out of three parts.
EN
The paper presents possibilities of the carriage of disabled people and people with reduced mobility by available means of municipal transport in Szczecin. The carried out analysis was based on the comparison of the actual number of rides accomplished by bus and tram carriers, paying particular attention to the use of low-floor vehicle fleet. Design and functional solutions applied in modern urban vehicles being imposed by legal regulations in force were referred to. The possibility of approach to selected public utility buildings, placing emphasis on health care centres, therapeutic and rehabilitation institutions, out-patient clinics, hospices, veterans home, etc. was compared. Despite the fact that evaluation of the actual state of accomplishment of the issues under discussion relates to local community, the conclusions being formulated and the observations being made are of a more general nature. This is because the needs of disabled people have been understated or completely ignored for many years due to which their consideration has to take place by way of expensive and long-term changes. In that respect, pointing to and efficient elimination of the areas of dysfunction in modern transport systems becomes a necessity since similar problems are being met every day by passengers in all larger agglomerations.
4
Content available Sposoby rozliczania usług w transporcie miejskim
60%
PL
Prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej w sytuacji rozdzielenia funkcji organizatora i przewoźnika wymaga stosowania określonych sposobów rozliczeń między zleceniodawcą usług (samorządem lub jego jednostką organizacyjną) a operatorem (przewoźnikiem). Konieczny jest dobór takich jednostek rozliczeniowych, które będą właściwym nośnikiem kosztów. W transporcie miejskim najpopularniejszą jednostką jest jeden wozokilometr, czyli przejazd jednego pojazdu na odległość jednego kilometra [1]. Możliwe jest wykorzystanie również innych nośników kosztów takich, jak: wozogodzina (czyli praca jednego pojazdu w ciągu jednej godziny), pojazd czy trasa (rozliczenia ryczałtowe).
EN
The correct functioning of municipal communication in case of function division of the organiser and the carrier requires the application of particular settlement methods between the service customer (local government or its organisational unit) and the operator - the carrier. It is essential to choose such units of account, which would be the proper medium cost such as vehicle-hour (the work of one vehicle within one hour), the vehicle, and finally, the route (lump sum settlements).
5
Content available remote Przewóz osób niepełnosprawnych środkami transportu miejskiego w Elblągu
60%
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę przewozów pasażerskich na terenie miasta Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo. Przeprowadzoną analizę oparto o statystyczne zestawienie rzeczywistej liczby kursów realizowanych przez przewoźników autobusowych i tramwajowych, zwracając uwagę na stopień wykorzystania nowoczesnego taboru niskopodłogowego. Odniesiono się do rozwiązań konstrukcyjnych i użytkowych zastosowanych w pojazdach miejskich, które zostały nałożone przez obowiązujące regulacje oraz przepisy prawne. Pomimo, iż ocena faktycznego stopnia realizacji omawianych zagadnień dotyczy społeczności lokalnej, formułowane wnioski czy spostrzeżenia mają charakter bardziej ogólny. Wynika to z konieczności wskazywania i eliminacji obszarów dysfunkcji współczesnych systemów transportowych, gdyż z podobnymi problemami spotykają się pasażerowie innych miast.
EN
The paper presents a characteristics of passenger transport in the City of Elbląg, considering in particular the problems of disabled persons and people with reduced mobility. The carried out analysis was based on a statistical comparison of the actual number of rides being accomplished by bus and tram carriers, paying particular attention to the extent to which modern low-floor vehicle had been used. Design and functional solutions applied in urban vehicles being imposed by legal regulations and rules in force were referred to. Despite the fact that evaluation of the actual state of accomplishment of the issues under discussion relates to local community, the conclusions being formulated or the observations being made herein are of a more general nature. This is due to the necessity of showing and excluding the disfunction areas in modern transport systems since the same problems are being faced by public transport passengers in other cities and towns.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wybranych aspektów przewozów zbiorowych realizowanych tramwajami. Zwrócono uwagę na czynniki przemawiające za utrzymaniem sieci w mniejszych miastach, których opłacalność uzależniano wyłącznie od dużych oraz skupionych potoków pasażerskich. Analizę przeprowadzono dla systemu tramwajowego Elbląga, miasta w którym nie tylko nie dopuszczono do jego likwidacji, a w racjonalny sposób rozbudowano.
EN
In this paper is presented the evaluation of selected aspects of public passenger transport carried out by tramways. Attention was paid to the factors supporting the preservation of tramway networks in smaller cities, the profitability of which had been made conditional solely on large and dense passenger flows. The analysis was conducted for the tramway system in Elbląg, i.e. in the city where it had been not only stopped from being eliminated but also expanded in a rational way.
EN
An idea to replace the conventional engine fuel with biomethane has been described. The effects of such a swap have been analysed for municipal transport buses in Warsaw. The replacement has been shown to result in a significant reduction of toxic exhaust emissions and in economic savings. The analysis results have been presented in the form of tables and graphs.
PL
W artykule przedstawiono ideę zamiany konwencjonalnego paliwa silnikowego na biometan. Przeprowadzono analizy efektów takiej zamiany dla autobusów komunikacji Miejskiej w Warszawie. Wykazano, że zamiana doprowadzi do znacznego ograniczenia emisji toksycznych składników spalin oraz do oszczędności ekonomicznych. Wyniki zestawiono w tabelach oraz przedstawiono za pomocą wykresów.
PL
W referacie przedstawiono istotę tramwaju dwusystemowego, scharakteryzowano niektóre miejsca, gdzie zintegrowanie komunikacji tramwajowej i kolejowej przyczyniło się do wzrostu popularności transportu publicznego, zaprezentowano projekt zintegrowania sieci tramwajowej i kolejowej na terenie aglomeracji poznańskiej oraz podjęto próbę oceny tego projektu.
EN
This paper introduces the essence of dual tramway system, characterizes some places, where integrated tram-train traffic have contributed to the growth of public transportation popularity. The special emphasis is placed on the project of tram and train net integration in the area of Poznan Metropolis and presentation of author's observations concerning presented project.
EN
Based on the identification of the detailed subsystem in a real urban transport system and the process of transport means operation utilized therein, a model of such process was built. For this purpose, crucial states of operation process utilized in a detailed subsystem were determined as well as possible transfers between those states. Based on this, an event-based model of the operation process of transport means included in the utilization subsystem was built, assuming that its model is the homogenous semi-Markov process. For operation data obtained after research conducted in a real transport system, values of unconditional periods of duration of process states, values of stationary distribution included in the Markov chain as well as values of probabilities of limit distribution of the semi-Markov process were determined. Based on this, an analysis of the transport means operation system in question was performed. This consideration in its entirety was presented based on the example of a chosen real transport means system - municipal bus transport system in a chosen urban complex. The semi-Markov model of transport means operation process utilized in the detailed subsystem presented in the article is the consecutive stage of the creation of the resultant model of operation process for the whole transport system. The resultant model will be a part of the decision-making model of shaping and evaluating the availability of transport system established as a part of a larger project.
PL
Na podstawie identyfikacji podsystemu wykonawczego w rzeczywistym systemie komunikacji miejskiej i realizowanego w nim procesu eksploatacji środków transportu został zbudowany model tego procesu. W tym celu wyznaczono istotne stany procesu eksploatacji realizowanego w podsystemie wykonawczym oraz możliwe przejścia między wyróżnionymi stanami. Na tej podstawie zbudowano zdarzeniowy model procesu eksploatacji środków transportu realizowanego w podsystemie wykonawczym, a następnie matematyczny model tego procesu, zakładając, że jego modelem jest jednorodny proces semi-Markowa. Dla danych eksploatacyjnych, uzyskanych z badań przeprowadzonych w rzeczywistym systemie transportowym, wyznaczono wartości bezwarunkowych czasów trwania stanów procesu, wartości rozkładu stacjonarnego włożonego w proces łańcucha Markowa oraz wartości prawdopodobieństw rozkładu granicznego procesu semi-Markowa. Na tej podstawie dokonano analizy rozpatrywanego procesu eksploatacji środków transportu. Całość rozważań przedstawiono na przykładzie wybranego rzeczywistego systemu eksploatacji środków transportu - systemu autobusowej komunikacji miejskiej w wybranej aglomeracji. Prezentowany w artykule semimarkowski model procesu eksploatacji środków transportu realizowanego w podsystemie wykonawczym, jest kolejnym etapem budowy modelu wynikowego procesu eksploatacji dla całego systemu transportowego. Model wynikowy stanowić będzie część składową, opracowywanego w ramach szerszego projektu, decyzyjnego modelu kształtowania i oceny gotowości systemu transportowego.
PL
W aglomeracjach miejskich, takich jak GOP, problemy związane z transportem są najważniejsze i wymagają zastosowania natychmiastowych rozwiązań w ramach określonych przez państwo priorytetów. Prezentowany artykuł omawia wybrane problemy adaptacyjne związane z budową Zintegrowanego Systemu Sterowania (Zarządzania) Ruchem w Konurbacji Górnośląskiej. Zakres prezentowanych problemów oraz idea powstania takiego systemu są odpowiedzią na próby utworzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W artykule przedstawiono analizę punktualności transportu publicznego, rozkłady czasu przejazdu odcinka swobodnego przez tramwaj, problemy związane z koordynacją zamknięć drogowych oraz wykorzystaniem zdjęć satelitarnych w IR. Jest to nowa idea, która nieznacznie zmienia dotychczasowe założenia i zakres przestrzenny analizowanych rozwiązań. Omówione w tym artykule zagadnienia są opracowywane od kilku lat przez zespół pracowników Katedry Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej.
EN
In urban centers such as GOP, transportation problems are most visible and most urgent and intractable. National transportation priorities must be set and quickly implemented in this place. In the GOP area after creation GZM ship - state transportation programs do indeed provide for balanced transportation systems. The basic problems will have to be considered. The analysis of public transport punctuality and reliability in the last time on proper area was done to improve public transport punctuality and journey times. The distribution of tram freeway passing time also considered. We consider that a distribution of tram freeway passing time is lognormal. In this volume the readers will find the fact about some aspects of road closure. Finally the author explain some problems with satellite traffic monitoring systems. Most transportation professionals say that we cannot build our way out of urban congestion problems. Intelligent transportation systems ITS provide the technology to enable people to make smart travel choices.
11
Content available remote Metro paryskie
60%
PL
Jeszcze na moment przed powstaniem pierwszego projektu budowy myślano o kolei podziemnej, jako o sposobie transportu, który mógłby rozładować problem niewystarczającej - już w XIX w. - komunikacji naziemnej. Wstępny pomysł budowy metra (fr. Chemin de Fer Metropolitain) został uzgodniony przez władze Francji i miasta Paryż. W szczególności myślano o zbliżającej się Światowej Wystawie (cyklicznej ekspozycji, prezentującej dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata), która miała mieć miejsce właśnie w Paryżu w 1900 r.
PL
W artykule scharakteryzowano ekonomiczne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce w latach 1990-2013. Charakterystyką objęto m.in. strukturę pasażerów podróżujących publicznym transportem zbiorowym, wielkość dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w miastach, wielkość pracy eksploatacyjnej miejskiego transportu zbiorowego oraz wielkość dopłat w przeliczeniu na mieszkańca i jednostkę pracy eksploatacyjnej. Przedstawiono też ewolucję wydatków jednostek samorządu terytorialnego na transport publiczny. Obok ekonomicznego obrazu miejskiego zbiorowego transportu publicznego w artykule przedstawiono również zmiany uwarunkowań zewnętrznych determinujące pozycję komunikacji miejskiej, a także inwestycje w obszarze komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2004-2013, w szczególności te związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej i napływem środków unijnych.
EN
The article presents economic aspects of the functioning of municipal transport in Poland in the years 1990-2013. The characteristics includes the structure of public transport passengers, the amount of local urban public transport subsidies, the volume of urban public transport operational work, as well as the subsidies per capita and the unit of operational work. The evolution of expenditures of local government units on the public transport was also presented. In addition to the economic picture of the urban public transport, the article also presents changes in external conditions determining the position of urban transport as well as investments in the area of municipal transport in Poland in the years 2004-2013, especially those related to Poland's accession to the European Union and the inflow of EU funds.
PL
Systemy transportowe są systemami socjotechnicznymi, w których bezpośrednią realizacją zadań zajmuje się podsystem wykonawczy złożony z podsystemów elementarnych typu człowiek - obiekt techniczny (operator - środek transportu) realizujących zadania w otoczeniu systemu. Ze względu na człowieka umiejscowionego w systemie transportowym najistotniejszym kryterium w ocenie realizowanych przewozów jest ich bezpieczeństwo. Na poziom bezpieczeństwa realizacji zadań wpływają zagrożenia wynikające z oddziaływania czynników wymuszających, oddziałujących na elementarny podsystem wykonawczy. Czynniki te można podzielić na [8]: robocze, zewnętrzne i antropotechniczne. Ze względu na złożoność analizowanych systemów w pracy podjęto próbę oceny wpływu oddziaływań czynników wymuszających na bezpieczeństwo działania tego systemu.
EN
The transport systems are sociotechnical systems in which direct realization of tasks is dealt with an executive subsystem consisting of the elementary subsystems of a human - a technical object (an operator - a means of transport) type realizing the tasks within the system environment. In respect of people located within a transport system, the most significant criterion in the evaluation of the transports being realized is their safety. The safety level of the task realization is influenced by the risks resulting from the interaction of the forcing factors, affecting an elementary executive subsystem. These factors may be divided into [8]: working, external, antropotechnical. Due to the complexity of the systems being analysed in the paper, it has been attempted to evaluate the influence of the forcing factors on the safety of this system operation.
15
Content available Simulation model of the bus stop
60%
EN
On the basis of the research conducted at the bus stops in Krakow and Warsaw, the movement processes, related with functioning of a bus stop have been identified. As a result, the simulation model imitating its functioning has been formulated and verified. The stop has been analyzed as a system, in which the input flow comprises of municipal bus transport, whereas the service time corresponds the dwell time. The formulas for time losses incurred due to queuing to reach the boarding and alighting zones have been derived, constituting a basis for operative capacity estimation of a bus stop and specifying the selection determinants for the number of boarding and alighting zones in regards to traffic intensity as well as boarding and alighting time.
PL
Na podstawie badań przeprowadzonych na przystankach w Krakowie i Warszawie dokonano identyfikacji procesów ruchu związanych z funkcjonowaniem przystanku autobusowego, opracowano model symulacyjny odwzorowujący jego pracę i dokonano jego weryfikacji. Rozważano przystanek jako system, w którym potok zgłoszeń stanowią autobusy komunikacji miejskiej, natomiast czas obsługi odpowiada czasowi zajęcia stanowiska przez autobus. Wyprowadzono wzory na straty czasu autobusów ponoszone w kolejce przed przystankiem autobusowym, stanowiące podstawę do oszacowania przepustowości praktycznej przystanku i sprecyzowania wytycznych doboru liczby stanowisk wymiany pasażerów w zależności od natężeń ruchu i czasu wymiany pasażerów.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o skutki wykorzystania funduszy unijnych przez miejski transport szynowy w Polsce, to jest tramwaje, metro i kolej aglomeracyjną w okresie 2007-13. W tym czasie zrealizowano ponad 3000 projektów transportowych o łącznej sumie 187,5 mld zł, z czego na kolej przypadło 21%, a na transport miejski prawie 12%. Pod względem wartości alokowanych na komunikację publiczną środków niekwestionowanym liderem jest Warszawa, co zawdzięcza budowie II linii metra, lecz również zakrojonym na bardzo szeroką skalę programom rozbudowy i modernizacji systemu tramwajowego. Stolica wyróżnia się także najwyższą wartością projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pozostałe ośrodki będące liderami zmian to Trójmiasto, w którym zrealizowano największą inwestycję kolejową ostatniego ćwierćwiecza w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz Olsztyn, który jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydował się na reaktywację komunikacji tramwajowej. Z szansy, jaką stwarzają środki UE, skorzystały jednak wszystkie, oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, ośrodki w Polsce posiadające systemy miejskiej komunikacji szynowej. Należy mieć nadzieję, że podjęte znaczące działania inwestycyjne pomogą zachować, a być może nawet zwiększyć znaczenie transportu publicznego w polskich miastach.
EN
The aim of the article is to answer the question about the results of EU funds which have been allocated to municipal rail-bound transport in Poland – trams, underground and suburban railways – between 2007 and 2013. In this period over 3000 transport projects of the total value of 187, 5 billion zlotys were executed, of which 21% were absorbed by rail and almost 12% by municipal transport. Warsaw is the undoubted leader in European transport grants absorption in Poland, mainly due to the construction of the second underground line but also because of large scale tram system modernisation programme. Warsaw stands out as having the highest transport project value per capita as well. Other Polish cities which can be described as leaders are the Tricity with its Pomeranian Metropolitan Railway – the largest Polish rail investment over the last 25 years and Olsztyn – the first Central-Eastern European city which have reintroduced tram network. However, almost all Polish cities which have a municipal rail-bound transport system have made use of the opportunity connected with EU grants. The only exception is Gorzów Wielkopolski. It is to be hoped that these vast investments aid Polish cities in maintaining if not increasing the role of municipal transport.
PL
Artykuł prezentuje jeden z elementów poszukiwania rozwiązań dla zintegrowanego systemu obsługi ruchu pasażerskiego - koncepcję miejskiej kolejki szynowej. Jest to propozycja wykorzystania istniejącej sieci kolejowej PKP oraz przemysłowych bocznic kolejowych, w obrębie aglomeracji katowickiej. Proponowane rozwiązanie pozwala odciążyć drogową sieć transportową przenosząc znaczną część ruchu pasażerskiego na niewykorzystane dziś linie kolejowe. Zwiększona zostaje liczba połączeń transportowych między dzielnicami Katowic i miastami ościennymi, redukując obciążenie ruchem indywidualnym głównych trasy dojazdowych do centrum.
EN
The paper describes one of an in-city integrated transport system organisation with the train network solution of the Katowice agglomeration. It was planned to nin on the existing PKP (Polish National Railways) railways and on an industrial rail-terrninals. The discussed solution allows to reload the in city road traffic, carrying majority of the passenger traffic onto not used today railways. The communication means number increase between quarters of Katowice and neighbour towns, will reduces remarkable number of the individual vehicles traffic on main town roads, of the city
18
51%
PL
Postulaty przewozowe są podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Na podstawie kryteriów jakości i za pomocą badań preferencji pasażerów można wyznaczyć standardy jakości. Wśród przykładów działań, związanych z poprawą jakości świadczonych usług znajdują się rozwiązania w postaci umów tzw. partnerstwa dla jakości. Drugim popularnym na świecie rozwiązaniem jest ustalanie gwarancji standardów usług wobec pasażerów, zapisanych w karcie praw pasażera. W transporcie miejskim jednym z najważniejszych elementów procesów zarządzania jest kontrola. Wiąże się ona z nadzorowaniem i korygowaniem stanów rzeczy oraz realizowanych procesów, w celu zapewnienia ich przyszłej sprawności. Niniejszy artykuł stanowi drugą, z dwóch części.
EN
The requirements of transport are the main assessment criteria of service quality standards in municipal transport. Certain quality standards can be defined on the basis of quality criteria and with the use of passenger preferences tests. Among the examples of actions connected with the improvement of quality of offered services there are solutions in the form of so-called agreements of partnership for quality. Second solution, which popular around the world, is the establishment of standards guarantee of passenger services which are inscribed in charter of passenger rights. Control is one of the main elements of management process in municipal transport. It is connected with supervision and correction of state of implemented processes in order to provide their future proper functioning. This article is the second out of two parts.
PL
Organizator przewozów w regularnej komunikacji zbiorowej jest zobligowany spełnić kilka wymogów. Oprócz wymogów związanych z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń, musi on tak zorganizować transport, aby zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, wygody, należytej obsługi. Dodatkowo, przewoźnik musi podać do publicznej wiadomości (w sposób zwyczajowo przyjęty) rozkład jazdy danego środka transportu na konkretnie wyznaczonej linii. Ustalając rozkład jazdy powinien się sugerować nie tylko swoim zyskiem, ale również dobrem klienta. Artykuł przedstawia aktualnie stosowane praktyki kształtowania oferty w przewozach tramwajowych, w aglomeracji śląskiej.
EN
The organizer of transport in regular public transport is obliged to meet certain demands. Apart from the requirements connected with the necessity to obtain the needed permissions, one needs to organise transport in such a way so that the passengers travel in safety and hygiene, in comfortable conditions and with qualified staff. Additionally, the carrier needs to provide a timetable of a given means of transport on a given tram line and present it in public place (where it is customarily presented). The timetable formation should take into account not only the profit of the line, but also the good of the customer. The article presents the currently applied practices of the formation of tram transport offer in Upper Silesia agglomeration.
PL
Polityka transportowa ściśle wiąże się ze sposobem i poziomem finansowania transportu miejskiego. Za polityką transportową powinno iść w parze odpowiednie finansowanie na wysokim poziomie, umożliwiającym realizację inwestycji i utrzymanie systemu transportowego. Finansowanie musi być konsekwentne i wieloletnie. W artykule nakreślony został rys historyczny, związany z problematyką finansowania transportu publicznego w aglomeracji śląskiej po przemianach ustrojowych, jakie miały miejsce po 1989 roku.
EN
Transport policy is strictly connected with the way and level of financing city transport. Together with the transport policy one should expect proper financing on a high level which would enable the realisation of the investments and maintenance of the transport system. Financing should be consistent and long-term. The article presents the historical outline connected with the problem of public transport financing in Upper Silesia region after political system changes which took place after 1989.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.