Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2486

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 125 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Risk management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 125 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie procesami zewnętrznymi - wybrane aspekty prawne i zarządcze
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania ryzykiem wynikającym z outsourcowania procesów poprzez zastosowanie systemu pomiaru umożliwiającego monitorowanie i nadzorowanie kluczowych parametrów usług oraz wzajemnych relacji pomiędzy partnerami umowy outsourcingowej. W części pierwszej przedstawiono i poddano analizie determinanty wpływające na budowę systemu nadzorowania procesów zewnętrznych. W części drugiej przeanalizowano kluczowe etapy outsourcingu i wynikające z niego zagrożenia dla działalności firmy. W trzeciej części zaprezentowano propozycję parametrów finansowych i niefinansowych mogących stanowić podstawę oceny i optymalizacji tychże procesów przy uwzględnieniu punktu widzenia klienta, procesów wewnętrznych, korzyści finansowych oraz możliwości rozwojowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present the concept of risk management in the external processes through the application of the measurement system for monitoring and controlling the key performance indicators of the services and the relationship between the partners. The paper consists of three parts and a summary. The first part characterizes and analyzes factors affecting the construction of the system of monitoring the external processes. The second part describes the key stages and risks of outsourcing. The third part shows a proposal for financial and non-financial parameters which can be the basis of the evaluation and optimization of these processes, taking into account the point of view of the customer, internal processes, financial advantages and possibilities of development.(original abstract)
XX
Proponowana w artykule metodyka stanowi propozycję podejścia do analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych, biorącego pod uwagę różne kategorie czynników ryzyka z różnych obszarów działalności organizacji. Przedstawiona w niniejszej pracy metodyka podzielona jest na metodę analizy ryzyka procesów biznesowych oraz metodę zarządzania tym ryzykiem. Poziom ryzyka procesu biznesowego szacowany za pomocą proponowanej tu metody analizy ryzyka stanowi wielkość wejściową metody zarządzania ryzykiem procesów biznesowych oraz służy do opracowania strategii zarządzania ciągłością działania i strategii zapobiegania i redukcji ryzyka.(abstrakt oryginalny)
EN
Presented in this paper the methodology constitutes a proposal of approach to risk analysis and management of business processes, taking into account the different categories of risk factors with different areas of activities of an organization. Proposed in this study the methodology is divided into the method of risk analysis of business processes and the method of management of this risk. The level of risk in the business processes estimated by using the proposed method ofrisk analysis is an input value for the risk management of business processes as well as to develop strategies for business continuity management and risk prevention and reduction.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istoty retencji jako formy finansowania skutków ryzyka w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Dokonano klasyfikacji retencji ryzyka przyjmując trzy kryteria. Pierwszym kryterium podziału jest intencjonalność stosowania retencji ryzyka, co pozwala wyróżnić retencję nieplanowaną i planowaną. Drugim kryterium podziału jest aspekt czasowy z uwzględnieniem momentu implementacji retencji ryzyka, co pozwala wyróżnić retencję prospektywną i retrospektywną. W artykule dokonano również krytycznej analizy różnych form finansowania retencji, które mogą być stosowane w przedsiębiorstwie w odniesieniu do różnych rodzajów ekspozycji na ryzyko. W tym celu dokonano klasyfikacji różnych form finansowania retencji ryzyka w podziale na formy tradycyjne i nietradycyjne. Wśród form nietradycyjnych omówiono szerzej programy typu finite risk, finansowanie kapitałem warunkowym oraz keptywy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the nature and role of risk retention as a risk management technique. The key types of risk retention are presented, concerning the intention of their application (unplanned and planned risk retention) and the nature of funding arrangements (unfunded and funded risk retention, including pre- and post-loss funding). Furthermore, the paper examines particular funding arrangements that a company may consider for a given risk exposure. For that purpose, the available funding arrangements are classified into traditional and non-traditional. Within non-traditional funding arrangements closer attention is paid to finite risk programs, contingent capital facilities and captives.(original abstract)
EN
According to the existing legal regulations, car repair due to the accident damage is not the manufacturer's warranty, in connection with this fact in such cases the insurance company thanks to the relevant EU regulations refunding the repair costs can also apply other categories of parts than the original ones during the process of eliminating the damage, what is reflected both in the economic and process terms. Although from the moment of conducting the mentioned legal regulations almost ten years have passed, in literature there is no subject of publication, which would in the clear, available and at the same time interdisciplinary manner describe the nature of relationships between the new categories of the spare parts and the process of eliminating the damages, especially in the strictly economic terms. Therefore, the aim of the article is an attempt to measure the economic impact of the EU regulations in the form of sectoral exemptions on the processes of shaping the structure an levels of the communication compensations paid.(author's abstract)
XX
Ryzyko modelu pojawia się wszędzie tam, gdzie do opisu rzeczywistości jest używany model teoretyczny. Powoduje to, że kontrola tego ryzyka powinna być podstawa w każdym przypadku wykorzystania modelu. (fragment tekstu)
EN
Model risk is understood as the special risk that arises when reality is described by theoretical model (every model is a simplification of reality). The first step before using any of theoretical models should be model risk control. Theoretical models play an important role in risk management process. Risk management process can be separated into three activities (steps): identification, measurement, monitor and control. In every step (for pricing, hedging, risk valuation) theoretical models will be used. This causes the additional risk, a so-called model risk. The paper will present model risk, types of model risk and sources of model risk. Empirical evidence will be given. (original abstract)
XX
Wojna może być prowadzona dobrze lub źle w zależności od tego, czy będzie przebiegała zgodnie z przyjętymi planami, metodami, zasadami sztuki wojennej oraz założonym celem czy też nie. Współczesne społeczeństwo dąży do minimalizowania ryzyka na wojnie, czyli zmniejszania ryzyka dla zdrowia i życia swoich żołnierzy. Z wojną zawsze wiązało się ryzyko śmierci, obrażeń i zniszczeń. Dowódcy dążyli i dążą do zwiększenia bezpieczeństwa swoich żołnierzy, ograniczenia strat. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że wojna nie jest wynikiem przypadku, lecz aktualnej wiedzy, którą muszą posiadać przede wszystkim dowódcy, a dowodzenie na wojnie polega coraz częściej na zarządzaniu, w tym na zarządzaniu ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem w wojsku obejmuje przedsięwzięcia w aspekcie przeciwdziałania pojawiającemu się ryzyku, które może prowadzić do odniesienia ran, śmierci żołnierzy, uszkodzenia, zniszczenia uzbrojenia i sprzętu oraz może negatywnie wpłynąć na cel realizowanego zadania. W trakcie zarządzania ryzykiem nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka, lecz realne jest wykluczenie jego nieakceptowalnego poziomu(abstrakt oryginalny)
EN
War may be conducted in a successful or unsuccessful way, depending on the fact if the war would or would not be fought in accordance with established plans, methods, rules of the art of warfare and established goal. Modern society aspires to minimize the risk at war - that is to reduce risk to health and life of the soldiers. Risk of death, injuries and damage has always been connected with war. The commanders have been striving to strengthen safety of their soldiers and to limit damage. The aim of the following article is to present that war is not the result of coincidence but the result of factual knowledge which commanders should acquire above all. Commanding at war consists more frequently in management also risk management. The process of risk management in the army includes activities concerning counteracting the risk that may cause injuries, death of soldiers, destruction, damage of weaponry and military equipment. The risk may also have a negative influence on the goal of the conducted mission. In the process of risk management it is not possible to entirely eliminate the risk but it is possible to reduce unacceptable level of the risk(original abstract)
7
Content available remote Kontrola zarządcza a identyfikacja ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
80%
XX
Koncepcja nowego zarządzania publicznego oraz regulacje prawne zmieniły spojrzenie na problem zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego. W jednostkach tych zarządzanie ryzykiem jest procesem, w którym następuje jego identyfikacja, pomiar, kontrola i audyt w celu ograniczenia i zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami. Kontrola zarządcza dokonuje analizy operacji i działań jednostki w stosunku do jej celów i identyfikuje związane z tym ryzyko. Jest też istotnym i koniecznym instrumentem do oceny zarządzania finansami jednostek. Pozwala ocenić jakość ewidencji zdarzeń, a także identyfikować i wskazywać kierunki zarządzania ryzykiem.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of new public management and new law regulations have changed the view on the problem of risk management in local government units. In local government units the risk management is a process where the risk's identification, measurement, control and audit take place. Managerial control is aimed to analyse operations and actions of the unit in relation to its goals and to identify related risk. Managerial control is a key and necessary tool of evaluation of local government units' finance. It enables to evaluate the quality of records and to identify and indicate the directions of risk management.(original abstract)
Bank
|
2008
|
nr nr 6
28-30
XX
Rezerwy walutowe służą bezpieczeństwu wymiany międzynarodowej i stabilizacji kursu własnej waluty. Gwałtowny ich wzrost świadczy o niezdolności systemu absorpcji dewiz, które z braku lepszego pomysłu odsprzedaje się do banku centralnego. Autor opisuje sytuacje jaką mamy w Polsce i w innych nowych krajach Unii. Dynamicznie rosną aktywa rezerwowe Czech, Słowacji, Bułgarii, Litwy i Estonii. Zjawisko to nie występuje na Węgrzech.
XX
Artykuł ma charakter przeglądowy, przedstawione w nim będą wybrane sposoby modelowania zależności i przykłady wykorzystania ich w problemach związanych z zarządzaniem ryzykiem, głównie w zagadnieniach aktuarialnych oraz wypłacalności kredytowej. Pierwszy sposób modelowania zależności zaprezentowany w pracy polega na przedstawianiu zależnych zmiennych losowych jako kombinacji liniowej zmiennych niezależnych. Drugi opiera się na mieszankach rozkładów i wykorzystuje warunkową niezależność rozpatrywanych zmiennych losowych. Natomiast trzeci sposób polega na opisaniu zależności zmiennych za pomocą funkcji łączących (ang. copula). Przedstawione metody umożliwiają sprowadzenie rozpatrywanych modeli do postaci, w której występują niezależne zmienne losowe. Można wtedy stosować klasyczne metody wykorzystywane w przypadku niezależności. W pracy omawia się też metody przybliżone oraz symulacyjne. (fragment tekstu)
EN
Three methods of modelling of dependence of random variables and examples of the application of these methods to risk management are presented. We study the application process in the context of ruin and the credit solvency. In the first method, the dependent random variables are represented as the linear combination of the independent random variables. The second method is based on the mixtures and uses the conditional independency random of variables. In the third one we describe the dependency of random variables using copulas. These methods let us reduce the studied models (the random sum of random variables in our case), to the independent form. So, we can use the classical methods connected with independent case. (original abstract)
10
Content available remote Outside Influence on the Form of a Risk Management System at Public Universities
80%
XX
Cel - Wskazanie zagrożeń oraz czynników różnicujących bankowość korporacyjną oraz sektor publicznych uczelni wyższych, które mają wpływ na funkcjonalność systemu zarządzania ryzykiem aby powstające systemy zarządzania ryzykiem były jak najbardziej dostosowane do uwarunkowań i wymagań organizacji. Metodologia badania - W artykule ujęto doświadczenia autora zebrane w trakcie realizacji prac nad poszukiwaniem modelu systemu zarządzania ryzykiem najbardziej adekwatnym do zastosowania w publicznej uczelni wyższej. Wykorzystano również doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania przedmiotowego systemu w uczelni. Autor posiłkował się także przeprowadzonymi badaniami ankietowymi wśród audytorów reprezentujących 30 publicznych uczelni wyższych. Porównano uwarunkowania panujące w bankach korporacyjnych oraz w sektorze publicznych uczelni wyższych. Wynik - Efektem tego porównania jest określenie czynników, które należy uwzględnić aby model systemu zarządzania ryzykiem był skutecznym elementem zarządzania uczelnią. Oryginalność/wartość - Zderzenie dwóch różnych środowisk funkcjonowania zarządzania ryzykiem jest nowym ujęciem tego tematu, cennym zwłaszcza dla sektora publicznego, który w opinii autora będzie wdrażał rozwiązania wypracowane ponad dekadę temu przez sektor bankowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Identifying risks and factors differentiating corporate banking from public universities, which influence the correct functioning of a risk management system (RMS). This is done, so that the RMS fits the organisation in the best way possible. Design/Methodology/approach - This article contains my experience gathered while searching for the most adequate RMS for a public university as well as experience gathered while implementing an RMS. It is also based on a survey conducted among auditors from 30 public universities in Poland. A comparison between the conditions in corporate banking and public universities is made. Findings - The main result is the identification of factors, which should be taken into account in order for the RMS to be an effective part of university management. Originality/value - The collision of two different environments where RMS operates is a new way of looking at the topic, especially useful for the public sector, which in my opinion, will be implementing solutions used in the banking sector for over a decade. (original abstract)
XX
Wyżej bardzo ogólnie zaprezentowano koncepcję podejścia obiektowego do zarządzania projektami. Koncepcja ta będzie rozszerzana w kolejnych pracach. Zaprezentowano również wzorzec Obserwator jako jeden z elementów prezentowanej koncepcji, który może mieć zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem w trakcie realizacji projektu. (fragment tekstu)
EN
It is quite obvious that modern global organizations are involved in many sophisticated projects and programs. Very often those projects are connected by various relations or constrains. Moreover it is hard to find a project, not affected by its environment nor other projects. Increasing number of concurrent projects, high complexity and increasing group of stakeholders related to each specific project makes the project environment more and more complicated. In many situations, project is realized by few different teams, possible from different organizational culture. They use various methodologies and tools to assure highest level of controI. This kind of heterogeneous environment is getting very common in multinational corporations. In presented approach, it is assumed that there are certain analogies between project management and computer programming. On that basis, set of guidelines/rules can be transferred from object oriented programming and design patterns to project management. These rules can be used to order even very sophisticated structures. This article shall give an overview of an object oriented approach and possibilities of its implementation in heterogeneous project environment. It is focused specially on design pattern called observer and the way how it can support information flow and risk controI in the project or program.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych aspektów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach oraz wyników badań empirycznych dotyczących zarządzania ryzykiem w czterech podmiotach polskiego sektora energetycznego. Celem przeprowadzonych badań było z kolei scharakteryzowanie profilów ryzyka badanych podmiotów oraz analiza organizacji procesów zarządzania ryzykiem. Charakterystyka profilów ryzyka badanych podmiotów nakierowana była na kategoryzację i analizę identyfikowanych przez przedsiębiorstwa czynników ryzyka oraz ocenę wpływu tych czynników na ich działalność. Z kolei analiza organizacji procesów zarządzania ryzykiem w badanych podmiotach pozwoliła na określenie stosowanych metod, systemów, modeli zarządzania ryzykiem, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem komórek organizacyjnych oraz wskazanie działań zapobiegających występowaniu ryzyka w określonych kategoriach obszarowych. Do zrealizowania celu badań wykorzystano następujące metody: analizę dokumentacji oraz metodę analiz porównawczych. Przeprowadzona analiza badawcza umożliwiła scharakteryzowanie funkcjonowania zarządzania ryzykiem w podmiotach reprezentujących polski sektor energetyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is presenting the theoretical aspects of risk management in enterprises and the results of empirical research on risk management in four entities of the Polish energy sector. The aim of the study was, in turn, characterization the risk profile of the surveyed entities and analysis of the organization of risk management processes. Characteristics risk profiles of companies surveyed was focussed on the categorization and analysis by the company identified risk factors and assessment of the impact of these factors on their activities. An analysis of the organization of risk management processes in the surveyed enterprises helped to define methods, systems, risk management models, responsible for risk management organizational units and identify action to minimize the risk in certain categories area. The analysis of the research allowed to characterize functioning risk management in the entities representing the Polish energy sector. (original abstract)
XX
Dla firm usługowych innowacyjność stanowi ważny czynnik stymulujący uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Przedsięwzięcia nowatorskie wiążą się natomiast z podwyższonym poziomem ryzyka, dlatego istotne dla przedsiębiorców powinno być świadome zarządzanie w tym zakresie. Przeprowadzona analiza literatury wykazała, że dotychczasowe badania naukowe w niewielkim stopniu poświęcone były tej tematyce, a dostępne publikacje dotyczyły głównie zagadnienia ryzyka ocenianego z perspektywy organizacji, klienta i procesu wdrożeniowego. Brak jednak w literaturze przedmiotu kompleksowego modelu stanowiącego rekomendację procedury zarządzania ryzykiem dla innowacyjnych przedsiębiorców usługowych. W niniejszym artykule podjęto próbę zapełniania tej luki w postaci propozycji autorskiego modelu łączącego procesy wdrażania nowych usług oraz zarządzania ryzykiem, wraz z objaśnieniem działań dla poszczególnych kroków tych procesów. (abstrakt oryginalny)
EN
For service providing companies innovativeness is an important factor to stimulate gaining competitive advantage. Innovative undertakings are connected with an increased risk level; therefore conscious management in this area should be essential for entrepreneurs. The literature analysis indicates that the research conducted so far has been devoted to these problems in a small degree, and the available publications concern primarily the issue of risk assessed from the perspective of the organisation, customer and implementation process. However, the literature lacks a complex model constituting recommendation of the risk management procedure for service entrepreneurs. The present article undertakes an attempt to fill in this gap in the form of author's designed model proposal combining the processes of the implementation of new services and risk management, including the explanation of activities in each step of these processes. (original abstract)
XX
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie jest obecnie ukierunkowane na identyfikację i analizę różnych rodzajów ryzyka'. Jest to adekwatne do zmieniających się warunków i wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się współczesne organizacje wobec postępującej konkurencji i komplikujących się procesów gospodarczych. Nowoczesny audyt wewnętrzny umożliwia ochronę i utrzymanie wypracowanej wartości organizacji i przyczynia się do jej przysparzania. Opracowana przez HA definicja audytu wewnętrznego włącza w prace audytorów ocenę efektywności procesów zarządzania ryzykiem obok oceny kontroli wewnętrznej i wspierania nadzoru właścicielskiego.(fragment tekstu)
EN
At present, internal audit consists not only of the assessment of the internal controls' effectiveness and efficiency, but also takes important part in entity's risk management and realizations of tasks of corporate governance. The paper explains the essence of enterprise risk management and the role of internal audit in this management.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje koncepcję SERMEC(Survival Enterprise Risk Mangement by Economic Capital) jako rozszerzoną koncepcję podejścia do ERM. Rozszerzone podejście w stosunku do podstawowego ERM polega na skupieniu kluczowych akcentów jako funkcji celu na przetrwaniu przedsiębiorstwa. Przetrwanie takie może być istotnie gwarantowane przez dysponowanie adekwatnym kapitałem ekonomicznym, który wykorzystuje się do pokrycia strat poniesionych w momencie realizacji całkowitego ryzyka przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents concept of SERMEC (Survival Enterprise Risk Mangement by Economic Capital) which is extended one to the ERM (Enterprise Risk Management) approach. This new comprehensive approach as opposed to ERM is focused on survival of the enterprise. Important factor in this new concept is to keep alive the enterprise by allocating appropriate economic capital. The economic capital in that case should be equal or higher than total losses whereas risk realization.(original abstract)
XX
W procesie podejmowania decyzji istotną rolę odgrywa planowanie, które jest jednym z elementów zarządzania. Liczbowym wyrażeniem planu działania jednostki gospodarczej jest budżet. Budżetowanie to poruszanie się w przyszłości, wiąże się więc z ryzykiem. Ryzyko to jest uzależnione od wielu czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest niezbędne jego uwzględnienie w budżetowaniu. W artykule przedstawiono pojęcie ryzyka oraz jego rodzaje. Ukazano również wpływ ryzyka na system budżetowania działalności przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim.(abstrakt oryginalny)
17
Content available remote Business Continuity
80%
EN
Improving organization means on the one hand searching for adequate product (service) matched to the market, on the other hand shaping the ability to react on risks caused by that activity. The second should consist of identifying and estimating types of risk, and consequently creating solutions securing from possible forms of it's realization (disturbances), following rules of rational choice of security measures as seen in their relation to costs and effectiveness. As to types of risks from which the organization is not secure, the procedure left is to create plans for securing continuity of operations which ensure return to previous state in due course and ensuring replacement operations for the transitory period. Activities of creating the security measures and continuity solutions should be organized as constantly developing and perfecting and as such they need formal place in organizational structure and rules of management. (original abstract)
XX
Podejmowanie ryzyka jest kluczową cechą przedsiębiorczości i rozwoju biznesu. Niedostateczne zarządzanie ryzykiem biznesowym często prowadzi do utraty konkurencyjności w wyniku porażki biznesowej, a przeciwieństwie do sytuacji, gdy ryzyko jest skutecznie zarządzane - wpływa na poprawę trwałości biznesu. Celem badań było wskazanie wiodących koncepcji i trendów w studiach dotyczących problematyki podejmowania ryzyka (risk-taking) w obszarze zarządzania przy wykorzystaniu analizy sieci współwystępowania słów kluczowych. Do mapowania wiedzy w tym zakresie wykorzystano metodę analizy bibliometrycznej. Przeanalizowano 2912 rekordów z bazy danych Scopus odnoszących się do problematyki podejmowania ryzyka w badaniach z zakresu zarządzania z wykorzystaniem oprogramowania VOSviewer. W szczególności przeprowadzono analizę sieci oraz współwystępowania słów kluczowych w celu wizualizacji danych, tematów i trendów badawczych w zakresie podejmowania ryzyka w kontekście zarządzania.()
EN
Risk-taking is a pivotal feature of entrepreneurship and business development. Poor management of business risk often leads to the loss of competitiveness with the consequence of business failure, and in contrast, it improves business sustainability when risks are managed effectively. The aimof thisresearch is to identify leading concepts and trends in research on risk-taking in organizationalmanagement researchby network analysis of keywords co-occurrence. Mapping knowledge domain was used as a useful method in bibliometrics. We analyzed 2912 records from Scopus database to risk-taking in organizational management research with the help of VOSviewer software tool. In particular, keywords co-occurrence analysis to visually explore knowledge bases, topic distribution, research fronts and research trends in the field of risk-taking research in a management context were adopted.(original abstract)
19
Content available remote Reputational Risk Management
80%
EN
Background. Reputational risk cross building competitive position or mark management. Shareholders of reputational risk management are more heterogenic. Therefore, it is not surprising that managing reputational risk has now become a major preoccupation for business in the private, public and not-for profits sectors. Research aims. The reputational risk is placed at the top of the risk hierarchy as the risk of others risks. As such, it need in new cognitive framework. In this case we study how manage complexity item. Methodology. Comparative analysis of models of reputation risk management devoted the cognitive framework located in time and institutional space. Key findings. Reputational risk management is reduction of internal cost of particular activity, cover transactional cost of monitoring such type of risk and calculate external cost of reputation lost. One of this external cost is crush of reputation on public trust institutions. The current paper demonstrates and reviews different theoretical perspectives that conceptualize reputational risk management. The first part presents cognitive perspective on reputation. The second part covers behavioral approach to risk management. Finally, the paper provides practitioners with a systematic review of different approaches adopted to study reputational risk management. (original abstract)
XX
Opisano przemiany dokonujące się na rynkach kapitałowych oraz omówiono różne podejścia do zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem rynkowym, cenowym, kredytowym i operacyjnym.
first rewind previous Strona / 125 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.