Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Inwestycje publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote The Determinants of Local Public Investments in Poland
100%
Equilibrium
|
2018
|
tom 13
|
nr nr 1
105-121
EN
Research background: Local public investments satisfy basic local communities' needs and are crucial from the perspective of regional convergence. Against this background, investments by the Polish local government pose as an interesting research subject. It is because, due to its size and dynamics, local public investments exert a considerably significant influence on the Polish economy. Self-government entities with primary responsibility for conducting local public in-vestments in Poland are municipalities.Purpose of the article: The paper aims to identify fiscal, demographic and infra-structural determinants of municipal investment spending in Poland.Methods: We use panel data for 2,412 Polish municipalities over the period 2007-2014. For institutional reasons, the sample excludes cities with county rights. The baseline specification employs two-way fixed-effects (FE) estimation that controls both for municipality and year fixed effects. To test for robustness, the sample is restricted to municipalities with up to 20,000; 10,000 and 5,000 inhabitants. For each considered sample, there are four regression specifications.Findings & Value added: Investment spending increases both in own revenues and grants. On the contrary, we document the negative impact of indebtedness level and the coverage of water supply and sewage systems. The coefficients on population size and the share of old inhabitants cease to be negative and statistically significant for municipalities with fewer than 10,000 inhabitants. The results indicate that, apart from fiscal capacity, the investment policies of Polish municipalities are affected by economies of scale, local communities' preferences and infrastructural endowment. The study also shows that incurring debt should be of particular concern for supervisory and control bodies. (original abstract)
2
Content available remote Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i Republice Czeskiej
100%
XX
Jednym z głównych czynników, który wpływa na rozwój gospodarczy kraju oraz wzrost konkurencyjności gospodarki, jest poziom infrastruktury. W warunkach ograniczonych nakładów na inwestycje interesującą alternatywę finansowania rozwoju infrastruktury publicznej może stanowić współpraca sektora publicznego i prywatnego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP jest stosunkowo nową instytucją w porządku prawnym Polski, jak również Republiki Czeskiej, natomiast wiele państw ma już w tej dziedzinie bogate doświadczenia, które jednoznacznie dowodzą, że stosowanie koncepcji PPP przyniosło wymierne korzyści z zakresu rozwoju infrastruktury zarówno w krajach europejskich, jak i na całym świecie.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-Private Partnership (PPP) is treated as an alternative possibility to solve problems of insufficient public infrastructure. According to the literature, PPP is one of the elements of public sector's changing approach to the execution of its tasks. The legal possibility of transferring part of the sector's responsibility for public tasks to the private sector improves the effectiveness and quality of services and helps multiply the number of investment projects. Besides, the public sector's role that has been passive and subordinated to rigid procedures is being replaced by a flexible approach, where specific types of behavior and processes within the public services sphere are encouraged. In practice there are several forms of PPP activities with different share of private capital. Successful implementation of PPP demands fulfillment of some factors, such as economic efficiency, political and social environment, technical requirements, and first of all - legal regulations(original abstract)
XX
Celem opracowania jest ustalenie głównych przyczyn nagłego wzrostu zainteresowania społecznie odpowiedzialnymi inwestycjami i zdiagnozowanie na tej podstawie, czy mamy do czynienia z chwilową modą, czy raczej z trwałym zjawiskiem, które zaspokaja istotne potrzeby inwestorów. Aby odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, analizie poddano problematykę wartości współczesnego przedsiębiorstwa oraz odgrywającą coraz ważniejszą rolę w tym kontekście koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu. W drugiej części opracowania dużo miejsca poświęcono charakterystyce omawianego zjawiska oraz przedstawieniu specyfiki europejskiego rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Autorka dochodzi do wniosku, iż w najbliższym czasie omawiany rynek w dalszym ciągu będzie wykazywał tendencje wzrostowe, gdyż zaangażowanie w społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa stanowi dla inwestorów gwarancję długookresowych zysków przy relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to establish main reasons for the sudden increase of interest in socially responsible investment and using them to diagnose if it is just a passing vogue or rather a permanent phenomenon which meets vital investors' needs. In order to answer the question put foreword in the title of this article, the issues of values in a modern enterprise as well as the idea of a socially responsible business, which plays an ever increasing role in this context, have been analysed. In the second part of the paper a lot of space has been given to the characteristics of the discussed phenomenon and to presenting specific features of the European market of socially responsible investment. The authoress comes to the conclusion that this market will continue to show an upward tendency since being engaged in socially responsible companies, means a guarantee of long term-term profits with a relatively low investment risk level for investors.(original abstract)
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi alternatywną możliwość rozwiązywania problemów niedoboru infrastruktury publicznej. W praktyce występuje kilka form PPP o różnym udziale sektora prywatnego. Udane wdrożenie PPP wymaga spełnienia określonych czynników o charakterze ekonomicznym, politycznym, społecznym, technicznym, a przede wszystkim prawnym. W Polsce wprowadzono ustawę o PPP wraz z przepisami wykonawczymi.
EN
Public-Private Partnership (PPP) is treated as an alternative possibility to solve problems of insufficient public infrastructure. In practice there are several forms of PPP activities with different share of private capital. Successful implementation of PPP demands a fulfilment of some factors, such as economic efficiency, political and social environment, technical requirements, and first of all - legal regulations. In Poland there are some serious obstacles disturbing the development of PPP projects despite huge investment needs to cover infrastructure gaps. Actually there are some changes, mainly in legal environment, and also in social and political approach which can involve more active PPP development in Poland.
XX
Długoterminowe inwestycje publiczne są trudne w ocenie ze względu m.in. na proces dyskontowania, który przy zastosowaniu stałej stopy dyskontowej ma niezmiernie duży wpływ na wartość bieżącą tych efektów, a co za tym idzie, na ostateczny wynik oceny efektywności. W artykule dokonano przeglądu podejść do problemu dyskontowania w długim terminie, a także podjęto próbę oceny możliwości zastosowania koncepcji zmniejszającej się w czasie stopy dyskonta w ocenie efektywności inwestycji publicznych o oddziaływaniach długoterminowych. Wnioski wskazują, że zastosowanie zmniejszającej się w czasie stopy dyskontowej zamiast podejścia wykorzystującego stały poziom stopy powoduje istotne zmiany wartości bieżącej długoterminowych efektów projektów.(abstrakt oryginalny)
EN
Long-term public investments are difficult to appraise due to the discounting process which immensely affects present value of project's effects and the results of the appraisal process. The paper identifies the concepts of long-term discounting and undertakes the attempt to evaluate the impact of declining discount rate in the long-term projects appraisal. The results indicate that application of declining discount rate instead of stable-in-time discount rate results in a significant difference for present value of project's remote effects.(original abstract)
EN
Public-Private Partnership is one of possibilities for supporting investment process. Public partner has limited funds and cooperation with private partner give possibilities for realization of social needs and planning investment process. Limited possibilities obtaining support from the government and lack of capital, forcing municipalities to seek alternative methods of financing municipal investments. The opportunity to acquire the ownership of community housing units, in the absence of co-necessity to incur high investment, giving local-government public-private partnership. The experience of different countries show that public tasks can be successfully carried out in partnership with the private sector and can provide a specific pattern of implementation of private capital in the conduct and financing of investments and the provision of public services. The main aim of this article is to analyze public-private partnership as a form of financing public investment in municipal real estate construction example.
XX
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście realizacji inwestycji przez te podmioty. Rozważania są prowadzone z uwzględnieniem analizy aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2015. Metodologia badania - Ze względu na wieloaspektowy obszar badawczy zastosowano różne metody badawcze, aby osiągnąć wyznaczony cel. W procedurze badawczej użyto metod badań niereaktywnych, wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno-porównawczą. Wynik - Przeprowadzone analizy wskazują specyfikę aktywności inwestycyjnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego i jej szczególną rolę z perspektywy zarządzania finansami tych podmiotów. Zebrane dane świadczą o zaangażowaniu poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2015 w realizację wydatków majątkowych finansujących inwestycje. Oryginalność/wartość - Analiza badanego zagadnienia potwierdza, że w jednostkach samorządu terytorialnego duże znaczenie ma zarządzanie finansami. Jest ono szczególnie istotne w kontekście poważnego zaangażowania w realizację inwestycji. Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego zależy od sytuacji finansowej tych podmiotów, na którą należy oddziaływać poprzez sprawne i skuteczne zarządzanie. Analiza struktury wydatków budżetowych dokonywanych przez poszczególne kategorie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2015 umożliwia obserwację zróżnicowania w tym zakresie i stanowi podstawę do oceny przeznaczenia wydatkowanych środków finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The article aims to present the specific characteristics of finance management in local government units in the context of implementation of investments by these entities. These reflections are envisaged with consideration given to the analysis of investment activity of local government units in Poland in the years 2007-2015. Design/methodology/approach - Due to the multi-aspect research area a variety of research methods was used with a view to achieving the assumed objective. The research procedure involved non-reactive research methods, the method of analysis of official documents as well as the historical and comparative method. Findings - The conducted analyses reveal specific characteristics of investment activity pursued by local government units and their special role from the perspective of finance management of these entities. The collected data testifies engagement of particular categories of local government units in Poland in the years 2007-2015 in the execution of capital expenditure financing the investments. Originality/value - The analysis of the researched issue confirms that finance management is of considerable importance in local government units. It is especially significant in the context of substantial engagement in the execution of the investment. Investment activity of local government units depends on financial standing of these entities, which should be affected by efficient and effective management. The analysis of the structure of budget expenditure incurred by particular categories of local government units in Poland in the years 2007-2015 enables observation of differentiation in this respect and constitutes the grounds for evaluation of the intended purpose of expended funds.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej wpływu wydatków publicznych o charakterze inwestycyjnym gospodarkę Polski i Portugalii w latach 1997-2017. W teorii ekonomii istnieją rozbieżne opinie co do wpływu ekspansywnej polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy. Bezpośredni i pośredni wpływ rosnących wydatków rządowych na gospodarkę jest jednym z węzłowych pytań w ocenie efektywności polityki wydatków państwowych. W analizie empirycznej wykorzystano kilka modeli regresji do zbadania kluczowych relacji związanych z oceną makroekonomicznych efektów wydatków publicznych w obydwu badanych krajach. Wyniki estymacji wskazują na istnienie w Polsce efektów pozytywnych, jeśli chodzi o wpływ publicznych wydatków inwestycyjnych na wielkość inwestycji sektora prywatnego oraz na produkt krajowy brutto. Innym spostrzeżeniem jest brak negatywnego wpływu inwestycji sektora publicznego na konkurencyjność gospodarki mierzoną zmianami realnego kursu walutowego. Potwierdza to obecność efektu komplementarności pomiędzy inwestycjami prywatnymi i publicznymi i wyklucza relację substytucyjną. Natomiast w odniesieniu do Portugalii nie stwierdzono w skali całego badanego okresu pozytywnego wpływu inwestycji publicznych na gospodarkę. Może to wskazywać, że początkowy stymulujący efekt dopływu funduszy unijnych oraz krajowych publicznych nakładów inwestycyjnych, obserwowany w poprzednich okresach, stopniowo zanikał i przekształcał się w tendencję do wypierania inwestycji prywatnych przez inwestycje publiczne. Jednak ten rezultat można również przypisać późniejszej stagnacji gospodarki związanej z konsekwencjami kryzysu 2008+ i późniejszej recesji, w których to warunkach publiczne nakłady nie są zdolne do z aktywizowania w istotnym stopniu prywatnych przedsiębiorstw. Koszt finansowy reprezentowany przez nominalną stopę procentową również odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prywatnych inwestycji zarówno w Polsce, jak i w Portugalii, a w konsekwencji w kształtowaniu dynamiki produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to analyse on a comparative basis the effects of public investment spending on the economies of Poland and Portugal in the period 1996-2017. In the economic theory, there are divergent opinions as to the impact of expansionary fiscal policy on economic growth. The direct and indirect impact of the increasing government spending on the economy is one of the key questions in assessing the effectiveness of government spending policy. In the empirical analysis several regression models were used to examine major relationships that are essential in the assessment of the macroeconomic effects of public spending in both countries. The estimation results for Poland point at the presence of a positive effect of public investments on the volume of private sector's investment outlays and gross domestic product. Another finding is the absence of negative effects of public investments on economic competitiveness measured by the real exchange rate. This confirms the existence of complementarity between private and public investment and excludes their substitutability. On the other hand, in case of Portugal, there is no evidence of the positive macroeconomic influence of public investment spending throughout the analysed period. This may indicate that the initial stimulating effect of the inflow of EU funds combined with domestic public investment outlays, which was observed in earlier years, tended to disappear and transformed into crowding-out of private investmens by public investments. However, this result can also be connected with the economic stagnation resulting from the 2008+ crisis and the later recession when public outlays were not able to activate the private companies enough. Financial costs represented by nominal interest rate played also an important role in shaping private investment in both Poland and Portugal and in the output evolution. (original abstract)
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne jest w Polsce nową, lecz dynamicznie rozwijającą się metodą realizacji zadań publicznych, w tym przede wszystkim w zakresie tworzenia infrastruktury, bez której niemożliwy byłby wzrost gospodarczy. Pozwala ono na zaspokajanie rosnących potrzeb społeczeństwa i poprawę warunków życia ludności, a także prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności powiększania długu publicznego. Celem artykułu jest zdiagnozowanie czynników warunkujących i barier utrudniających realizację projektów polegających na budowie i eksploatacji dróg w Polsce, jak również ocena dotychczasowych doświadczeń i perspektyw wykorzystania w przyszłości przez sektor samorządowy i prywatny formuły partnerstwa na szerszą skalę w tej dziedzinie na podstawie studium przypadku podjętych już przedsięwzięć, z uwzględnieniem czynników obiektywnych o charakterze zewnętrznym, obejmujących m.in. uwarunkowania prawne, stan infrastruktury, kondycję finansów jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzone analizy skłaniają do wniosku, że w najbliższych latach spodziewać się możemy wykorzystania alternatywnej metody, jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne nie tylko w realizacji inwestycji drogowych, ale również zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją dróg lokalnych i wojewódzkich w Polsce(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to diagnose the determinants and barriers to the implementation of PPP projects involving the construction and operation of roads in Poland, as well as the evaluation of past experience and perspectives of using by the local government and private sector PPP formula on a wider scale in this area in the future. The article is based on a case study of already undertaken projects, with taking into account legal regulations, the state of infrastructure and the financial condition of local government units. The conducted analyses lead to the conclusion that in the coming years we can expect the use of a public-private partnership not only in road investments, but also in tasks related to the management and operation of local and regional roads in Poland(original abstract)
10
Content available remote Ogólne uwarunkowania udanego partnerstwa publiczno-prywatnego
75%
XX
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw powiększanie się i upowszechnianie potrzeb, a także równy do nich dostęp spowodowały wzrost inwestycji publicznych i wydatków na ich eksploatacje i utrzymanie. Aby sprostać nowym wyzwaniom, podmioty publiczne były zmuszone poszukać nowych sposobów realizacji zadań publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie istoty partnerstwa publiczno-prywatnego, a także ekonomiczne, polityczne i związane z zarządzaniem uwarunkowania jego realizacji. Artykuł zawiera charakteryzację procesu przygotowania i realizacji projektu PPP od koncepcji do fazy operacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The advancement of modern societies results in a constantly growing demand for various services, which need to be delivered evenly across any given population, which in turn created an increase in public investments and spending on related utilization and maintenance costs. In order to meet the new requirements, public entities had to search for better ways of fulfilling public obligations. The main purpose of the following article is to characterize the main features of public-private partnerships, as well as the economic, political and managerial aspects of its execution. The article contains a whole model of a project realization, from an initial idea to full operation.(original abstract)
XX
Inwestycje publiczne stanowią newralgiczny punkt zainteresowania różnych grup interesariuszy społecznych: polityków, urzędników, obywateli uiszczających podatki, beneficjentów socjalnych, a przede wszystkim odbiorców usług administracyjnych. Biorąc pod uwagę specyfikę sektora, należy stwierdzić, że ocena przedsięwzięć publicznych wymaga całkowicie odrębnego podejścia niż w branżach komercyjnych. W latach 90. ubiegłego wieku dzięki pracom M. Moore'a powstała koncepcja wartości publicznej. Miała ona służyć pokazaniu istoty zagadnień związanych z powstawaniem autentycznych korzyści czerpanych z działań organizacji publicznych. Dzięki temu zwrócono uwagę na rolę pozafinansowych czynników wywierających wpływ na postać świadczonych usług publicznych, a także na złożoność efektów wynikających z działań administracji. Równolegle obserwowany w ostatnim czasie postęp technologiczny i konieczność ciągłego dostosowywania się do rozwoju cywilizacyjnego wymusza wprowadzanie zmian w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych. Nie pozostaje to bez znaczenia zarówno dla zewnętrznego odbioru dostarczanych usług, jak i dla skutków wobec wewnętrznego funkcjonowania urzędów. Nieodzowne zatem stało się opracowanie metod ewaluacji przedsięwzięć IT z myślą o sektorze publicznym. (fragment tekstu)
EN
The article is devoted to methods of evaluating IT projects in the public sector. At the beginning, the paper outlines the issues of the public value and influence of the technological development on the way of delivering services. The causes for the need to carry out evaluations of IT public investments are shown. Next, the criteria for selecting evaluation methods to be reviewed in detail are presented. Chosen methods are briefly characterised. The descriptions contain the assumptions of particular methods, their objective, conditions of application and the way of formulating them. For every method, SWOT analyses are done. The descriptions are closed with a summary. Finally, conclusions concerning the possibility of applying chosen methods for public organisations in Poland are presented alongside with their usefulness in the evaluation of issues connected with the development of the technology in the context of the emergence of public service using clouds computing. (original abstract)
XX
Istota idei partnerstwa międzysektorowego polega na tym, że prywatni inwestorzy angażują się długoterminowo w realizację publicznych inwestycji, a także biorą udział w świadczeniu usług publicznych. Strony dzielą się odpowiedzialnością, kosztami i zyskami. Celem tej współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści, poprzez zaspokajanie z jednej strony potrzeb maksymalizacji zysku podmiotów sektora prywatnego, a z drugiej - potrzeb podmiotu publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych. W partnerstwie publiczno-prywatnym każdy z partnerów przejmuje na siebie tę część ryzyka, z którą radzi sobie najlepiej. Ryzyko wystąpienia różnych problemów w trakcie budowy i w czasie eksploatacji podraża koszty przedsięwzięcia. Jeżeli każda ze stron potrafi to ryzyko zmniejszyć, a strony są tym zainteresowane ze względu na przyszłe zyski, to koszty całego projektu maleją. Im większe ryzyko bierze na siebie jedna ze stron, tym większego domaga się udziału w zyskach z danego przedsięwzięcia. Ten racjonalny podział sprawia, że znacząco skraca się czas trwania i maleje całkowity koszt inwestycji. Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi alternatywę wobec zarówno pełnej prywatyzacji, jak i zlecenia podmiotowi prywatnemu wykonania zadania publicznego (outsourcing); w istocie jest to, oparta na umowie, prywatyzacja wykonania zadania publicznego, przynosząca wymierne korzyści. Pomimo faktu, że partnerstwo publiczno-prywatne ma szereg zalet, nie można jednoznacznie stwierdzić, że stanowi jedyną lub lepszą alternatywę i należy je uwzględniać tylko w sytuacji, gdy można wykazać, iż zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego będzie skutkowało wartością dodaną w zestawieniu z innymi podejściami. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the essence and scope of public-private partnership on the basis of definitions that were formulated by European Commission and government agencies. The author discusses the main attributes of public-private partnership i.e. the optimal division of investment risk and the optimal division of responsibility for fulfilling the public tasks. The various types of risk that appears in PPP were described and the aims of risk transfer as well. PPP was presented as the alternative method of realization and financing public investments that generates social benefits. There are plenty of reasons for implementing PPP method in Poland and the new European Union countries. (original abstract)
EN
In a globalized world, innovation is the driving force of the economy. In Poland, the public sector can support innovation to a large extent thanks to the Public Procurement Law, amended in 2016, which introduced a new procedure - innovation partnership. Judging by the scale of public spending, public procurement can become a powerful tool for the development of innovation in the economy. The aim of this article is to examine how innovation partnership can influence the effectiveness of investment projects. The assessment of processes related to the purchase of innovative solutions by the public sector with the use of public procurement and the innovation partnership mode shows that the use of this mode in various sectors of the economy may significantly improve the quality of tasks performed by them. In the study, the model method was applied based on the evaluation of the practice of using innovation partnerships in selected countries and the analysis of the transferability of these solutions to Poland. The evaluation took into account the specificity of public procurement procedures and innovation partnerships resulting from legal conditions and the national socio-economic environment. Weaknesses in the application of this procedure were identified, which cause that the innovation partnership is not a commonly used mode of investment projects implementation, and recommendations were formulated in order to reverse this trend. (original abstract)
14
Content available remote Znaczenie funduszy infrastrukturalnych dla inwestycji publicznych
75%
XX
Sprawne funkcjonowanie gospodarek narodowych nie może mieć miejsca bez nowoczesnego systemu dróg, lotnisk, portów, szkół, elektrowni, systemów łączności. Utrzymywana na wysokim poziomie infrastruktura gospodarcza i społeczna podnosi atrakcyjność danego regionu w oczach potencjalnych inwestorów, prowadzi do ożywienia otoczenia i wpływa na wzrost dobrobytu społeczności lokalnych. Organizacje międzynarodowe - Bank Światowy, OECD - rekomendują m.in. zwiększenie nakładów na inwestycje publiczne.(abstrakt oryginalny)
EN
Although in recent years, the world has observed an increasing implementation of infrastructure projects, it still has not bridged the gap in infrastructure investment. The aim of this paper is to indicate the significance of Infrastructure Funds for public investments. For every government, Infrastructure Funds may represent a new and important source of capital for investment in roads, schools and hospitals, etc.; for financiers and contractors, the shift towards private financing of infrastructure could herald a major boom in new project financings and infrastructure construction.(original abstract)
XX
Od 2008 roku w Polsce odnośnie do partnerstwa publiczno-prywatnego widoczne są pewne zdarzenia. Po pierwsze, w lipcu 2008 roku podjęło działalność Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co spowodowało poprawę wizerunku otoczenia instytucjonalnego partnerstwa. Po drugie, w lutym 2009 roku weszły w życie nowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie partnerstwa, tworząc przyjazne w powszechnym odbiorze warunki dla jego rozwoju. Po trzecie, w okresie poddanym ocenie widoczny jest postęp w zakresie dostępności informacji o stanie partnerstwa w naszym kraju. Po czwarte, okres obowiązywania nowych regulacji zbiega się w czasie z istotnym zwiększeniem liczby ogłoszeń o projektach przewidzianych do realizacji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety, liczba inwestycji, których realizacja została podjęta w badanym okresie w formule partnerstwa, w zasadzie utrzymała się na niezmienionym, bardzo niskim poziomie. (fragment tekstu)
EN
The regulations on private-public partnership effective since 2009 have changed the legal conditions of the implementation of public investment in Poland. The entities representing both public and private sector hope for a more dynamic partnership market. The publication of the new regulations is an important element of partnership promotion and reflects the interest of the authorities in its popularization. Since the regulations became effective there has been a significant rise in the number of partnership projects announcements. However, the number investments made within the projects has not changed much.(fragment of text)
XX
Działalność sektora państwowego we Włoszech w okresie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych i następnie w latach boomu gospodarczego należy ocenić generalnie pozytywnie: bezpośrednio po wojnie jego aktywność została ukierunkowana na odbudowę podstawowych działów przemysłu, konwersję produkcji wojennej na pokojową, stanowiła też uzupełnienie działalności gospodarczej sektora prywatnego i koncentrowała się na dziedzinach o wysokich nakładach inwestycyjnych i niskiej rentowności, którymi kapitał prywatny nie był zainteresowany; w kolejnych latach przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo, urzeczywistniając strategiczne cele polityki ekonomicznej władz, przejęły rolę najważniejszego inwestora w kluczowych dla kraju projektach i stały się ważnym czynnikiem stymulującym rozwój przemysłu, pożądane zmiany strukturalne w gospodarce oraz wzrost zatrudnienia. (fragment tekstu)
EN
The state sector in the Italian economy dates to the 1930 s. Although back than it was considered a temporary solution to help strategically important companies survive the Great Depression, it quickly grew. After the war the state sector was the prime enforcer of the governmental strategy of rapid industrialization. The general opinion on the activities of the state sector after the war is positive as it helped the economy grew and modernize. The downside laid particularly in close ties of the state sector to the political life of Italy and resulting scandals. (original abstract)
XX
Jednym z modeli finansowania inwestycji publicznych jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Jest to forma współpracy sektora publicznego i prywatnego w procesie realizacji przedsięwzięć, dotychczas będących domeną działalności władz publicznych. Jej rezultatem powinien być niższy koszt przedsięwzięcia i wyższa jakość usług aniżeli w przypadku ich finansowania w tradycyjny sposób - ze środków publicznych. Ta forma współpracy pomaga zapełnić lukę między potrzebami inwestycyjnymi a możliwościami finansowymi budżetów publicznych. Od kilkunastu lat Komisja Europejska wspiera PPP jako formułę realizacji inwestycji i podkreśla jej znaczenie zwłaszcza dla krajów Europy Centralnej. Jednak osiągnięcie sukcesu w praktycznej implementacji PPP wymaga stworzenia odpowiednich uwarunkowań. Celem artykułu jest identyfikacja determinant PPP i charakterystyka rozwoju partnerstwa w Unii Europejskiej. Studia literaturowe pozwoliły na ustalenie krytycznych czynników sukcesu PPP i sklasyfikowanie ich w czterech grupach, a mianowicie: ekonomiczne i finansowe, polityczne i prawne, techniczne, społeczne. Natomiast charakterystyka rozwoju partnerstwa w Unii Europejskiej potwierdziła, że czynniki ekonomiczne, takie jak: stabilne warunki makroekonomiczne, wsparcie ekonomiczne i polityczne rządu, dostępność finansowania i system prawny wynikający z polityki ekonomicznej państwa, mogą zintensyfikować realizację projektów PPP w różnych obszarach działalności publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Public-private partnership (PPP) is one of the models of financing public investment. It is a form of cooperation of the public and private sectors in the implementation of projects, which until recently was exclusively the domain of public authorities. PPP should result in lower costs of projects and higher quality of services in comparison to those funded solely from public resources. This form of cooperation helps to fill the gap between investment needs and financial possibilities of public budgets. The European Commission has supported PPP as a form of investment for several years already, and highlights its importance especially for the countries of Central Europe. However, if success in practical implementation of PPP is to be achieved, appropriate conditions must be created. This paper aims to identify the determinants of PPP and the characteristics of its development in the EU. Analysis of the literature has made it possible to determine the critical factors of successful PPP and classify them into four groups: economic and financial, political and legal, technical, and social. The examination of the development of the partnership in the EU confirms that economic factors such as stable macroeconomic conditions, economic and political support of the government, availability of financing, and the resulting economic policy of the state's legal system, may intensify the implementation of PPP projects in various areas of public activity. (original abstract)
XX
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego stanowią integralną część wydatków inwestycyjnych realizowanych przez cały sektor publiczny. Państwo lub jednostki samorządu terytorialnego przejmują na siebie zadania inwestorów, dokonując nakładów w obrębie sektora publicznego powiększając zasoby środków trwałych tego sektora. Tradycyjnym obszarem inwestycji publicznych jest infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczna. Inwestycje publiczne koncentrują się na budowie dróg, systemów gospodarki wodnej, systemów energetyki, urządzeń gospodarki komunalnej, szkół, szpitali, urządzeń i obiektów służących świadczeniu różnych form pomocy społecznej, urządzeń administracji i sądownictwa, budynków mieszkalnych. Wydatki te służą przede wszystkim odtworzeniu, modernizacji i powiększeniu bazy materialnej do świadczenia usług publicznych. Zakres i wysokość inwestycji w znacznej mierze uzależniony jest od funkcji, jakie przyjmuje na siebie państwo, a w tym jednostki samorządu terytorialnego, od sytuacji finansowej poszczególnych budżetów oraz dysproporcji pomiędzy stanem faktycznym a pożądanym w zakresie świadczonych usług publicznych. (fragment tekstu)
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej wpływu wydatków publicznych o charakterze inwestycyjnym gospodarkę Polski i Portugalii w latach 1997-2017. W teorii ekonomii istnieją rozbieżne opinie co do wpływu ekspansywnej polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy. Bezpośredni i pośredni wpływ rosnących wydatków rządowych na gospodarkę jest jednym z węzłowych pytań w ocenie efektywności polityki wydatków państwowych. W analizie empirycznej wykorzystano kilka modeli regresji do zbadania kluczowych relacji związanych z oceną makroekonomicznych efektów wydatków publicznych w obydwu badanych krajach. Wyniki estymacji wskazują na istnienie w Polsce efektów pozytywnych, jeśli chodzi o wpływ publicznych wydatków inwestycyjnych na wielkość inwestycji sektora prywatnego oraz na produkt krajowy brutto. Innym spostrzeżeniem jest brak negatywnego wpływu inwestycji sektora publicznego na konkurencyjność gospodarki mierzoną zmianami realnego kursu walutowego. Potwierdza to obecność efektu komplementarności pomiędzy inwestycjami prywatnymi i publicznymi i wyklucza relację substytucyjną. Natomiast w odniesieniu do Portugalii nie stwierdzono w skali całego badanego okresu pozytywnego wpływu inwestycji publicznych na gospodarkę. Może to wskazywać, że początkowy stymulujący efekt dopływu funduszy unijnych oraz krajowych publicznych nakładów inwestycyjnych, obserwowany w poprzednich okresach, stopniowo zanikał i przekształcał się w tendencję do wypierania inwestycji prywatnych przez inwestycje publiczne. Jednak ten rezultat można również przypisać późniejszej stagnacji gospodarki związanej z konsekwencjami kryzysu 2008+ i późniejszej recesji, w których to warunkach publiczne nakłady nie są zdolne do z aktywizowania w istotnym stopniu prywatnych przedsiębiorstw. Koszt finansowy reprezentowany przez nominalną stopę procentową również odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prywatnych inwestycji zarówno w Polsce, jak i w Portugalii, a w konsekwencji w kształtowaniu dynamiki produkcji.
EN
The article aims to analyse on a comparative basis the effects of public investment spending on the economies of Poland and Portugal in the period 1996-2017. In the economic theory, there are divergent opinions as to the impact of expansionary fiscal policy on economic growth. The direct and indirect impact of the increasing government spending on the economy is one of the key questions in assessing the effectiveness of government spending policy. In the empirical analysis several regression models were used to examine major relationships that are essential in the assessment of the macroeconomic effects of public spending in both countries. The estimation results for Poland point at the presence of a positive effect of public investments on the volume of private sector's investment outlays and gross domestic product. Another finding is the absence of negative effects of public investments on economic competitiveness measured by the real exchange rate. This confirms the existence of complementarity between private and public investment and excludes their substitutability. On the other hand, in case of Portugal, there is no evidence of the positive macroeconomic influence of public investment spending throughout the analysed period. This may indicate that the initial stimulating effect of the inflow of EU funds combined with domestic public investment outlays, which was observed in earlier years, tended to disappear and transformed into crowding-out of private investmens by public investments. However, this result can also be connected with the economic stagnation resulting from the 2008+ crisis and the later recession when public outlays were not able to activate the private companies enough. Financial costs represented by nominal interest rate played also an important role in shaping private investment in both Poland and Portugal and in the output evolution.
XX
Jednym z głównych czynników, który wpływa na rozwój gospodarczy kraju oraz wzrost konkurencyjności gospodarki, jest poziom infrastruktury. W warunkach ograniczonych nakładów na inwestycje, interesującą alternatywę finansowania rozwoju infrastruktury publicznej może stanowić współpraca sektora publicznego i prywatnego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). PPP jest stosunkowo nową instytucją w porządku prawnym Polski, podczas gdy wiele państw ma już w tej dziedzinie bogate doświadczenia, które jednoznacznie dowodzą, że stosowanie koncepcji PPP przyniosło wymierne korzyści z zakresu rozwoju infrastruktury zarówno w krajach europejskich, jak i na całym świecie.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-Private Partnership (PPP) is treated as an alternative possibility to solve problems of insufficient public infrastructure. According to the literature, PPP is one of the elements of public sector's changing approach to the execution of its tasks. The legal possibility of transferring part of the sector's responsibility for public tasks to the private sector improves the effectiveness and quality of services and helps multiply the number of investment projects. Besides, the public sector's role that has been passive and subordinated to rigid procedures is being replaced by a flexible approach, where specific types of behavior and processes within the public services sphere are encouraged. In practice there are several forms of PPP activities with different share of private capital. Successful implementation of PPP demands a fulfillment of some factors, such as economic efficiency, political and social environment, technical requirements, and first of all - legal regulations.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.