Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lignina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono zmiany składu chemicznego drewna gatunków iglastych, zalegającego przez 700 lat w glebie, w warunkach zbliżonych do anaerobowych, oraz wybranych cech strukturalnych układów ligninowych. Stwierdzono różnice w stopniu degradacji składników polisacharydowych porównywanych surowców oraz zmiany jakościowe układów ligninowych w obydwu badanych materiałach drzewnych.
EN
In ca. 700-year-old woods, pine and fir, dug out from a 2-m deep soil layer, pH 7.75, wood losses were 55.8 and 26.4%, holocellulose losses 74.35 and 24.2%, hemicellulose losses 90.4 and 44.8%, cellulose rises in holocellulose 36.7 and 9.7%, cellulose left 34.9 and 83.2%, lignin lost 24.7 and 21.4%, max. moisture 473 and 318%, mineral content tripled.. Conditions close to anaerobic favored mineralization and extraction with water. Carbohydrate degradation was more advanced in pine than in fir. More than 20% of lignin decomposed in either wood. Lignin structure modifications occurred via demethylation, depolymerization, and autocondensation.
2
Content available remote Zmiany struktury ligniny osadek kukurydzy pod wpływem fermentacji metanowej
86%
PL
Przedstawiono wyniki badań zmian zachodzących w strukturze ligniny pozyskanej z osadek kukurydzy pod wpływem procesu fermentacji metanowej. Najmniejsze zmiany spowodował proces ekstruzji, największe obróbka alkaliczna, która przyczyniła się do prawie całkowitej delignifikacji surowca. Obróbka wstępna spowodowała w niewielkim zakresie zmiany w zawartości grup hydroksylowych i karbonylowych. Nieznacznie zmienił się także stosunek monomerów syringilowych i gwajacylowych oraz stosunek układów alifatycznych do aromatycznych. Po procesie fermentacji znacząco wzrósł udział ligniny w pozostałości pofermentacyjnej.
EN
Maize residues were disintegrated and (i) treated with dild. H₂SO₄ and NaOH to hydrolyze the cellulose and heated in aq. suspension at 100°C for 3 h or (ii) extruded at 110°C and 140-160°C. The raw material prepd. was fermented by using MeH bacteria without any prodn. of biogas. The fermentation process resulted in changes in the chem. structure of lignin. The content of hydroxyl groups and the ratio of aliph. and arom. structures were higher in fermentation residue than in lignin before pretreament and fermentation. The content of carbonyl groups and the ratio of syringil to guaiacyl structures was changed to a lesser extent.
PL
Opisano aktualny stan wiedzy i prace, jakie są prowadzone w Zakładzie Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, poświęcone wytwarzaniu zaawansowanych materiałów z udziałem substancji pochodzenia naturalnego, takich jak lignina, chityna i szkielety gąbek morskich. Wskazano kierunki wykorzystania tych unikatowych materiałów.
EN
A review, with 107 refs., of selected bio-based materials (lignin, chitin, skeletons of marine sponges), their properties as well as possibilities for their practical use.
12
Content available remote Effect of Lignin on properties NR/SBR blends
86%
EN
In the present work research conceming the application of calcium lignosulfonate in NR/SBR rubber blends used to coating cords is reported. Commercially available lignosulfonate Borrement CA120 was testedas replacement of carbon black, rubber and the both ofthese components in rangę from O to 30% in real rubber blends. Influence of lignin on cure characteristics, crosslink density, physical-mechanical properties and interface compatibility of lignin and rubber matrix were studied. Increasing of lignin con-tentcauses increase of optimum cure time and decrease of crosslink density of rubber blends where rubber or rubber and carbon black were replaced. In case ofthese blends there was also obsemed significant decline oftensile strength at break ofvulcanizates with lignin content over5%. However, measurements of physical-mechanical properties shown that lignin acts as good replacement of carbon blacks in quite wide rangę of concentrations, because there is minimal change in properties in comparison with lig-nin-free compound. Scanning electron microscopy confirmed very good compatibility between lignin and rubber matrix even at high lignin content.
PL
W przedstawionej pracy opisano badania nad zastosowaniem lignosulfonianu wapnia w mieszankach gumowych używanych do powlekania kordów. Dostępny w handlu lignosulfonian Borrement CA120 był testowany jako zamiennik sadzy, kauczuku lub obu tych składników w zakresie od 0 do 30% w stosowanych w przemyśle mieszankach gumowych. Badano wpływ ligniny na właściwości wulkanizacyjne, gęstość usieciowania i właściwości wytrzymałościowe oraz zdolność jednorodnego mieszania się faz ligniny i osnowy kauczukowej. Zwiększenie zawartości ligniny kosztem kauczuku bądź kauczuku i sadzy powodowało wydłużenie optymalnego czasu wulkanizacji i zmniejszenie gęstości usieciowania mieszanek gumowych. W przypadku tych mieszanek można było także zaobserwować znaczące zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie przy zerwaniu wulkanizatów zawierających ponad 5% ligniny. Jednakże pomiary właściwości wytrzymałościowych dowiodły, że lignina jest dobrym zamiennikiem sadzy w dość szerokim zakresie ilościowym, gdyż ich zmiany w stosunku do mieszanek niezawierających ligniny były niewielkie. Badania SEM potwierdziły bardzo dobre powinowactwo kauczuku i ligniny nawet przy dużym udziale ilościowym tej ostatniej.
PL
Ścieki z zakładów celulozowo-papierniczych charakteryzują się dużą toksycznością oraz wysokim wskaźnikiem chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), przez co stanowią poważne źródło zanieczyszczenia wód. Główną część zawartego w ściekach celulozowo-papierniczych materiału organicznego, odpowiedzialnego za wysokie ChZT, stanowią tzw. związki ligninowe. Pozytywne efekty badań, dotyczące zastosowania ozonu do ich degradacji, wskazują na możliwość skutecznego usuwania tych związków ze ścieków.
EN
Effluents from pulp and paper mills are highly toxic and have a high Chemical oxygen demand (COD). Naturally occurring wood extractives as lignin compounds are responsible for high COD. In the present study ozonation as means to degradation lignin compounds was investigated.
PL
Przedmiotem opisanych w niniejszym artykule badań są wulkanizaty kauczuku naturalnego. Celem pracy było zbadanie wpływu ligniny oraz glicerolizatu na wybrane właściwości kompozytów zawierających kauczuk naturalny. Strukturę chemiczną przygotowanych materiałów potwierdzono, wykorzystując analizę spektroskopową w podczerwieni (FTIR). Zbadano również właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu, twardość, ścieralność oraz odbojność przygotowanych wulkanizatów. Metodą dynamicznej analizy mechaniczno-termicznej (DMTA) wyznaczono wartości modułu zachowawczego, modułu stratności oraz współczynnika stratności. Udowodniono, że dodatek ligniny powoduje poprawę właściwości mechanicznych przygotowanych wulkanizatów, natomiast dodanie glicerolizatu powoduje zwiększenie plastyczności materiałów.
EN
The subject of the research described in this article are vulcanizates of natural rubber. The aim of the study was to investigate the effect of lignin and glycerolysate on selected properties of natural rubber composites. The chemical structure of the prepared materials was confirmed using infrared spectroscopic analysis (FTIR). Mechanical properties under static tension, hardness, abrasion and flexibility in the reflection of prepared vulcanizates were also investigated. The values of the storage modulus, the loss modulus and the loss factor were determined using the dynamic mechanical and thermal analysis (DMTA) method. Presented that the addition of lignin improves the mechanical properties of the prepared vulcanizates, while the addition of glycerolises results in an increase in the plasticity of the materials.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań analitycznych nad zmianami w ilościowym występowaniu lignin, celulozy i hemiceluloz w Alopecurus pratensis w miarę przechodzenia roślin w kolejne stadia rozwojowe. Szybkość odkładania lignin, celulozy oraz hemiceluloz w pędach generatywnych w miarę ich wzrostu i rozwoju wykazuje bardzo nierównomierny przebieg. Odkładanie celulozy i hemiceluloz słabnie, natomiast zwiększa się natężenie lignifikacji. Ilościowe zmiany w koncentracji wszystkich składników w pędach wegetatywnych postępują wolniej, jednakże znacznemu przyspieszeniu ulegają w końcowej fazie rozwojowej. Niekorzystne zmiany składu chemicznego Alopecurus pratensis, postępujące wraz ze wzrostem i rozwojem roślin sprawiają, że największe obniżenie strawności ma miejsce po zakończeniu kwitnienia. Toteż koszenie łąk wyczyńcowych winno być przeprowadzone najpóźniej przed rozpoczęciem kwitnienia Alopecurus pratensis.
EN
The paper presents results of analytical studies on changes in quantities of lignins, cellulose and hemicelluloses in the Alopecurus pratensis as the plant passes through its successive stages of development. The rate of lignin, cellulose and hemicelluloses deposition in the generative shoots in the course of their growth and development was found to vary considerably. Cellulose and hemicelluloses deposition decreases and, at the same time, lignification intensifies. Quantitative changes in the concentration of all components in the vegetative shoots are slower; however, they are accelerated significantly during the terminal phase of development. Unfavourable changes in the chemical composition of Alopecurus pratensis which intensify with the growth and development of the plant have a negative influence on its digestibility. It is at its lowest at the end of flowering. This is why meadows with Alopecurus pratensis should be harvested, at the latest, before the onset of flowering.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.