Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of selected olfactory perception nouns in French for the purpose of machine translation. The initial hypothesis, according to which nouns such as odeur, parfum, arôme, puanteur, senteur create a coherent set, i.e. an object class characterized by a certain group of operations (verbs), is subjected to corpus verification. The research, based on the French corpus frTenTen12, confirms this hypothesis and allows to distinguish 100 verbal operators common to all the elements of the studied class. In the further part of the article, examples of descriptions of the collected language material are presented in IT-implementable formats, which can be used in machine translation software. The first table shows the syntactic combinatorics of the class in French and Polish and the second one takes the form of bilingual lexicographical “flashcard”, in which the operators characterizing the studied class are divided into three groups: constructors, manipulators and accessors, according to the object-oriented approach by Wiesław Banyś.
PL
W artykule przedstawiona jest analiza wybranych francuskich rzeczowników percepcji węchowej dla celów tłumaczenia automatycznego. Weryfikacji korpusowej poddana została hipoteza wyjściowa, zgodnie z którą rzeczowniki takie jak odeur, parfum, arôme, puanteur, senteur tworzą semantyczno-gramatycznie koherentny zbiór tzn. klasę obiektową charakteryzującą się pewnym wspólnym zestawem operacji (czasowników). Badania w oparciu o korpus językowy frTenTen12 pozwalają hipotezę tę potwierdzić i wyróżnić sto operatorów czasownikowych wspólnych dla wszystkich elementów badanej klasy. W dalszej części artykułu zaprezentowane są przykładowe opisy zebranego materiału językowego w formatach informatycznie implementowanych tj. takich, które mogą znaleźć zastosowanie w programach do automatycznego tłumaczenia tekstów. Pierwsza tabela przedstawia kombinatorykę składniową klasy w języku francuskim i polskim; druga natomiast przyjmuje formę dwujęzycznej „fiszki” leksykograficznej, w której operatory charakteryzujące badaną klasę są podzielone, zgodnie z założeniami ujęcia zorientowanego obiektowo W. Banysia, na trzy grupy: konstruktory, manipulatory i akcesory.
FR
Le but de cet article est de présenter les résultats de l’application de l’approche orientée objets de Wiesław Banyś dans la désambiguïsation de l’opposition intra-aspectuelle du type itérativité vs sémelfactivité. Après une courte introduction théorique à la question de l’itérativité des verbes de mouvement, l’auteur procède à l’étude des exemples concrets de quelques emplois du verbe aller et construit par la suite six schémas syntaxico-sémantiques déterminant la traduction polonaise du verbe analysé à l’aide de la forme itérative (jeździć) ou bien sémelfactive (jechać). Le format de description de l’itérativité employé dans cet article permet d’intégrer les résultats de la recherche dans les programmes de traduction automatique.
EN
The aim of this paper is to present the results of the application of the object-oriented approach by Wiesław Banyś in the disambiguation of the intra-aspectual opposition iterative vs semelfactive. After a brief theoretical introduction to the question of the motion verbs’ iterativity, the author proceeds to study concrete examples of some uses of the French verb aller and creates six syntactic-semantic schemes conditioning the Polish translation of the analysed verb by the iterative (jeździć) or semelfactive form (jechać). The format of the description of the iterativity used in this paper allows to integrate the results of the research into the Machine Translation programs.
EN
The paper presents the preliminary results of an object-oriented disambiguation of the French verb aller 'to go', performed for the purpose of machine translation. The Orst part introduces the theoretical foundations of the object-oriented method proposed by Wiesław Banyś, and the principles of word sense disambiguation. The second part is an analysis of the diQerent uses of the verb aller accompanied by temporal markers (weekdays, speciOc temporal markers and frequency markers). By using concrete examples, the author tries to discover the linguistic conditions which determine whether the translation of the analyzed verb should be jechać (the semelfactive form) or jeździć (the iterative form). The results of the research are presented in four syntactic-semantic schemes, i.e. in one of the descriptive formats used in the object-oriented approach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.