Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 159 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rozwój regionalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 159 next fast forward last
XX
Rozwój terytorialny jest jedną z kluczowych kwestii promowanych w polityce regionalnej Unii Europejskiej. W nowoczesnej gospodarce konieczne jest uwzględnienie podejścia terytorialnego w procesie kształtowania polityki na wszystkich poziomach, a rosnące znaczenie ma poziom lokalny, który jest odbiorcą wszystkich procesów zachodzących na wyższych szczeblach. W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty rozwoju terytorialnego w skali lokalnej z naciskiem na podejście Unii Europejskiej do tego zagadnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
Territorial development is one of the key issues promoted in the European Union's regional policy. In a modern economy it is necessary to include the territorial approach in policy-making process at all levels, and the scale that gains importance is the local level where all processes occur. The paper presents the theoretical aspects of territorial development on a local scale, with an emphasis on the European Union's approach to this issue.(original abstract)
XX
Omówiono wybrane możliwe przedsięwzięcia z zakresu rozwoju regionalnego, które mogą stanowić gwarancję prawidłowego przebiegu zjawisk społeczno-gospodarczych w regionie. (fragment tekstu)
EN
The main aim of this article is an attempt of identification and short description of threats occuring in modem regional development. The author discusses also dilemmas that decision-makers and local communities deal with in regions. The achievement of harmonious and complex development taking into consideration principles of integrated socio-economic and spatial-ecological order is the task which realization leads through tensions, contradictions, and conflicts.Activities undertaken in the sphere of regional policy head towards reduction of differences in living standard and economic development between the poorest and the richest regions. Excessive differences are barriers not only to integration and globalization processes but they are also major obstacles to achieving higher competition's level. Poland as a country which recently became a member of the European Union has to fulfill a lot of conditions concerning formation and assistance of regional development. Especially, Poland has to meet all of principles and conditions accepted by European countries.Opinions and conclusions were depicted in synthetic form. (original abstract)
3
Content available remote Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu kłodzkiego
100%
XX
Każdy proces przebiegający w określonej przestrzeni społeczno-ekonomicznej uwarunkowany jest przez wiele czynników czy też determinant, które mogą oddziaływać na ten obszar w różnym stopniu i z różną siłą. We współczesnym procesie gospodarowania, określanym często mianem gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki sieciowej, gospodarki usługowej czy gospodarki informacyjnej (w zależności od tego, który czynnik zostaje uwypuklony), ustalenie czynników rozwoju staje się niezmierne istotne, szczególnie dla skali lokalnej, w niej bowiem zachodzą wszystkie procesy realne związane z wytwarzaniem dóbr, zaspokajaniem potrzeb. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych grup determinant warunkujących rozwój lokalny gmin powiatu kłodzkiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uwarunkowania endogeniczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Each process that takes place in social and economic space is conditioned by a number of factors and determinants that may affect this area in varying degrees and with different strength. Nowadays the most important process is connected with new economy (where the emphasis is put on intangible factors such as knowledge, creativity, innovation). In this process identifying the development factors is especially crucial for small territorial units, because it is a place where real processes of production of goods take place. The article aims to identify the basic determinants of local communities development in Kłodzko districts with special impact put on endogenous factors. (original abstract)
4
100%
XX
Zróżnicowanie rozwoju jest podstawowym problemem współczesnej gospodarki. Jeśli jest nadmierne, może prowadzić do wielu niekorzystnych zjawisk, zarówno o charakterze ekonomicznym, jak nieoptymalne wykorzystanie zasobów, jak i pozaekonomicznym, na przykład wzrost przestępczości, degradacja społeczna, dewastacja środowiska naturalnego, problem migracji. W związku z tym coraz większe znaczenie ma identyfikacja zmian w poziomie rozwoju ekonomicznego pomiędzy regionami i w ramach samych regionów. Umożliwia ona podjęcie działań zmierzających do wyrównywania różnic w poziomie rozwoju. Jednocześnie ocena ta może być podstawą ewaluacji działań podejmowanych przez władze lokalne oraz kryterium pozwalającym zweryfikować jakość i trafność przyjętych strategii. (fragment tekstu)
EN
(Diversificationof economic developmentis oneof the most importanteconomic problemsof Europe. The consequences of this phenomenon goes far beyond the sphere of interest in economics.This phenomenon is usually analyzed among relatively large economic areas such as regions. This article aims to analyze differences in economic development among the powiats of West Pomeranian Voivodeship. In particular, the aim of the study is to answer the question whether the problem of disparities in economic development powiats is growing. The second aim of the article is to identify factors that affect the economic development of powiats. original abstract)
5
Content available remote Przestrzenie szans rozwojowych i odporność a zróżnicowanie regionalne
100%
XX
Głównym celem opracowania jest pokazanie, jak przestrzenie wykorzystania szans i możliwości rozwojowych oraz jak odporność regionalna przekłada się na zróżnicowanie regionalne. Postawiona teza w pracy brzmi następująco, zróżnicowanie regionalne wynika z wykorzystania przez regiony przestrzeni szans i możliwości rozwojowych oraz z samej odporności regionów na czynniki egzogeniczne. Dotychczasowe ścieżki rozwoju zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia celu strategicznego przez regiony. Wyżej gospodarczo rozwiniętym regionom jest łatwiej wykorzystywać szanse i możliwości, bo ich zasoby w postaci wiedzy, kapitału itd. są konkurencyjne w przestrzeni gospodarczej.(fragment tekstu)
EN
The problem of regional diversity is the subject of a broad scientific discourse. The dynamics of territory development is connected with many factors. Among them, the so-called spaces for development opportunities of individual units and resiliance issues for external factors of regions. The author discusses the diversity of individuals from the point of view of these two factors. It indicates future directions of regional research, which will show why regions at the start with potentially the same structure are developing completely differently and why in most cases resistance is associated with innovation and in the case of Polish regions it is not.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono zarys metody wyceny sytuacji opcyjnych występujących w trakcie życia projektów służących rozwojowi regionalnemu. Proponowana metoda uwzględnia zależność projektu od czynników nie tylko ekonomicznych, ale także społecznych. Bazuje ona na drzewach dwumianowych oraz zasadach wielokryterialnego programowania dynamicznego. Jej wykorzystanie powinno pozwolić nie tylko na podjęcie właściwej decyzji co do wyboru projektu rozwojowego, ale także wspomóc podejmowanie decyzji w trakcie realizacji kolejnych etapów, w zależności od zmiennej sytuacji środowiskowej, ekonomicznej i społecznej.(fragment tekstu)
XX
Na przykładzie Saksonii zanalizowano regionalny potencjał innowacyjny i jego wkład w rozwój gospodarczy regionów peryferyjnych.
EN
The regional development is certain, complex and multidimensional statistics, ambiguously defined, and although it is frequently used, both in theory and practice, its measurement method remains inconclusive. The proper assessment of the region development level is mostly performed by the methods of linear ordering, whose basic tool is a synthetic measure, being a function aggregating partial information, contained in individual attributes (measures). The results of the research are determined at the same time not only the final list of diagnostic variables, but also the choice of the distance measure and aggregation formulas. As there are many formulas for variable standardisation, methods for weight determination, methods for averaging of standardised values, methods for establishment of reference object coordinates and formulas for distance calculation, lots of different aggregate measures. However, the literature frequently encourages to, in the absence of unambiguous indications for varied meaning and role of individual features, tacitly assume that all diagnostic variables are of the same weight, in general, there are two methods of obtaining weights for individual diagnostic variables: the weights are established by the experts' method (a priori method) or with the use of the computation algorithms based on information included in the primary (raw) data (a posteriori method). This study will be conducted on the basis of statistical methods for obtaining weights for individual diagnostic variables (a posteriori weights).(author's abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest problemom rozwoju Azji Południowo-Wschodniej. Autor charakteryzuje region ze względu na warunki geograficzne, demograficzne, społeczne i gospodarcze. Znaczna część artykułu dotyczy współpracy między krajami regionu. Omówione są problemy współpracy zarówno w ramach ASEAN, jak i inicjatyw subregionalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to problems of development of South-East Asia. Author describes geographical, demographical, social and economical conditions of the region. Significant part of article concerns cooperation between countries (e.g. ASEAN and other sub-regional initiatives). (original abstract)
XX
Regiony, jako określone obszary, nie tylko podlegają procesom upodmiotowienia, ale także stają się coraz częściej uczestnikiem procesów rynkowych, w których wystawione są na działanie procesów gospodarczych. Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, że kształtowanie się rozwoju regionalnego ma znaczny wpływ na podnoszenie lub osłabienie konkurencyjności regionów. Zjawisko konkurowania regionów wynika z nowej sytuacji, jaka zaistniała w ostatnich latach w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Jednym z ważniejszych symptomów tych przemian jest pojawienie się nowych podmiotów w procesach gospodarczych, tj. regionów, które nie zawsze są należycie przygotowane do nowej roli. (fragment tekstu)
EN
The most important directions of changes have been presented in article, that have taken a stand in last period in regions' development as element of individual countries' structure. It has been also performed review and subordination basic notions related with regional development and characteristic of processes taking a stand in whole scale of world economy as globalization. (original abstract)
XX
Kluczowe znaczenie w teorii rozwoju regionalnego mają koncepcje teoretyczne i badania dotyczące dynamiki rozwoju gospodarczego w układach regionalnych oraz czynników wyznaczających procesy tego rozwoju. Próby całościowego ujęcia tych zagadnień stanowić mogą podstawę do szczegółowych studiów w zakresie programowania rozwoju regionalnego. (fragment tekstu)
EN
The study is devoted to the essence of the regional development and its factors. It presents the theoretical basics of regional development research and shows the main determinants of this development. (original abstract)
XX
Przestawiono i opisano zadanie badawcze, które należy wziąć pod uwagę w procesie starania się o ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej.
EN
The issues referred to research works which aimed at definition of parameters necessary for establishment of special economic zone in nearborder region are touched in this article. The author presents all necessary to realisation research tasks on an example of the Kamienna Góra region. It is one of the Polish nearborder problem regions. These tasks refer, among others, to foundations of zone activity, sociological and economic analyses, transitional possibilities and organisational structure of zone's managing unit. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian poziomu socjoekonomicznego rozwoju w krajach Bałkanów Zachodnich, w tym w Albanii, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Serbii, w 5v latach 2010- -2018. Poziom rozwoju określono metodą - TOPSIS w oparciu o dwa kryteria społeczne i sześć kryteriów ekonomicznych z wykorzystaniem danych z krajowych urzędów statystycznych. Wyniki wskazują, że cztery kraje odnotowują długoterminowy dodatni wzrost w ciągu dekady. W całym analizowanym okresie najsilniejszym rozwojem w regionie charakteryzowała się Czarnogóra, a najniższym Albania. Kraje te charakteryzowały się najbardziej i najmniej korzystnymi poziomami analizowanych kategorii, m.in. poziomem zatrudnienia w rolnictwie, przyrostem naturalnym, wskaźnikiem umieralności niemowląt czy przeciętnego wynagrodzenia. Poziomy rozwoju Macedonii Północnej i Serbii były średnie w regionie. Jednak stabilne i dość korzystne trendy głównych kryteriów społeczno-ekonomicznych regionu pozwalają oczekiwać, że jego potencjał rozwojowy będzie kontynuowany w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of research on changes in the level of socioeconomic development in Western Balkan countries, including Albania, Montenegro, North Macedonia and Serbia, for the period 2010- -2018. The level of development was determined by the method TOPSIS, based on two social and six economic criteria using data from national statistical offices. The results indicate that four countries present long-term positive growth over the course of the decade. Throughout the entire analyzed period, Montenegro characterized with the highest and Albania the lowest development in the region. These countries characterized with the most and the least favorable levels of the analyzed categories, inter alia, the level of employment in agriculture, population growth, infant mortality rate, or the average wage. The levels of development of North Macedonia and Serbia were average for the region. However, the stable and rather favorable trends of the main social and economic criteria in the region allow us to expect that its development potential will continue in the future.(original abstract)
XX
Literatura przedmiotu w zakresie pomiaru rozwoju regionalnego jest bardzo bogata. Wyróżnia się tu na ogół dwa podejścia, bazujące na uniwersalnym mierniku, jakim jest produkt krajowy brutto przypadający na 1 mieszkańca w regionie, oraz bazujące na zbiorze wybranych mierników opisujących różne aspekt rozwoju regionalnego. To drugie podejście prowadzi do wykorzystywania tzw. miar taksonomicznych, które stanowią dorobek wielowymiarowej analizy porównawczej. Miary te kwantyfikują poziom zjawisk wielocechowych, do których niewątpliwie należy rozwój regionalny. Warto przypomnieć, że oceny poziomu rozwoju regionów na podstawie miar taksonomicznych (miar agregatowych) powstają na bazie listy cech uznawanych w teorii rozwoju regionalnego za istotne w budowaniu procesów rozwojowych w regionie (preferuj się cechy wyraźniej zróżnicowane w wymiarze regionalnym). Miara agregatów zaś powstaje jako uśredniona wartość poszczególnych cech poddanych procedur? normowania czy też standaryzacji. Miary taksonomiczne maj swoje wady i zalety. Pozwalają na porządkowanie obiektów, ale nie przynoszą możliwości interpretacji poza ogólnym wartościowaniem poziomu rozwoju regionalnego.Miary agregatowe mają charakter uniwersalny i nie były raczej kierowane bezpośrednio do pomiaru określonych obiektów. Są jednak propozycje odnosząc się wprost do jednostek terytorialnych. Taką propozycją jest miara rozwoju obszaru A. Czyżewskiego. (fragment tekstu)
EN
The article is a proposal of constructing a structural measure of regional development to account for the internal diversification of regional areas. The proposal refers to hierarchic objects that may split into inner objects with explicit relations between their characteristics. The procedure of constructing such a measure involves two stages: classification of the inner objects and construction of a measure of development of hierarchic objects. The articles concludes with empirical illustration of the proposal, involving 16 Polish regions of NUTS-2 type and 44 sub-regions (NUTS-3). (original abstract)
XX
Współczesny rozwój teorii i zastosowań ekonometrii przestrzennej umożliwia jej praktyczne wykorzystanie do identyfikacji i oceny procesów rozwoju zachodzących w regionach. Możliwymi do zastosowania narzędziami badawczymi regionalnej analizy ekonometrycznej są modele ekonometryczne zwane modelami regionalnymi lub mezoekonomicznymi. Mogą one być użyteczne do celów analizy zarówno intraregionalnej, jak i międzyregionalnej. Umożliwiają ocenę stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek administracyjnych kraju (gmin. powiatów, województw). Modele regionalne są wynikiem nie tylko rozważań natury teoretycznej, ale zawierają również konkretyzację empiryczną prezentowanych zależności. Wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wymaga operowania coraz większą liczbą kategorii ekonomicznych, na podstawie których podejmuje się decyzje dotyczące kierunków dalszego rozwoju regionalnego. Ekonometryczne modele regionalne odgrywają użyteczną rolę jako narzędzia poznania ilościowych związków zachodzących między tymi kategoriami w analizowanym regionie (lub zespole regionów), w okresie, z którego pochodzą dane. Dostarczają bowiem informacji o mechanizmie rozwoju regionu w czasie i mogą weryfikować pewne teoretyczne koncepcje jego rozwoju. Modele ekonometryczne są również przydatne do prognozowania zależności między czynnikami rozwoju regionalnego oraz do scenariuszowych analiz symulacyjnych. Wykorzystanie modeli regionalnych stanowi jeden ze sposobów przekształcania instrumentów polityki gospodarczej w cele, ułatwia wybór kierunków działania narzędzi decyzyjnych i ich transformację w pożądane reakcje regionalnego systemu gospodarczego, a także umożliwia oceni? skutków alternatywnych hipotez rozwojowych. (fragment tekstu)
EN
The article aims to present the regional econometric models' essence, classification and possibility of their application in both the level and regional economy development dynamics evaluation. The elaboration is of a review character. (original abstract)
XX
Zaprezentowano zagadnienie procesu rozwoju regionalnego, wskazując na różne jego etapy i mechanizmy funkcjonowania. Przedstawiono następujące kwestie teoretyczne: sekwencja etapów procesu rozwoju regionalnego, różne podejścia do procesu, mechanizmy w ramach procesu, zasady i zabezpieczenie procesu, jak również efektywność procesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the issue of regional development treated as a process with its stages and mechanisms. The theoretical questions referring to the regional development process, in terms of the sequence of stages, various approaches, mechanisms within the process, its principles and security, as well as performance have been presented. (original abstract)
17
Content available remote The Use of Correspondence Analysis for Delphi Survey Results Interpretation
80%
EN
In this paper the use of correspondence analysis for interpretation of the Delphi survey results was described. The analysis is based on the data obtained through the double-round Delphi survey carried out within the project 'Mazovia Economic Information Center'. Analyses were conducted on issues related to the on the economic growth of the Mazovia region. The results obtained within the study indicate a noticeable relationship between the location and size of the company headquarters and the assessment of the significance and likelihood of execution of the selected Delphi theses. (original abstract)
18
Content available remote Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego
80%
XX
W latach 90. XX w. nastąpiło przekształcenie wcześniejszego zainteresowania aglomeracją i nowymi przestrzeniami przemysłowymi w stronę zagadnień oscylujących wokół problematyki skupisk (klastrów), sieci i procesów wiedzy i innowacji. Jest to konsekwencją przesunięcia akcentu z badań relacji input-output i powiązań materialnych w kierunku zagadnień poświęconych społecznym i instytucjonalnym aspektom wzrostu. Ta orientacja badań eksponuje pozaekonomiczny charakter relacji gospodarczych w globalnej i opartej na wiedzy gospodarce. Podkreśla istotne znaczenie czynników terytorialnych, zakorzenionych lokalnie w rozwoju gospodarczym. Nauki regionalne podkreślają że innowacja jest zlokalizowanym i osadzonym terytorialnie procesem. Region jest miejscem interakcji potrzebnych dla zaistnienia procesów innowacji, inaczej mówiąc, innowacja jest procesem geograficznie zakorzenionym. Szczególną rolę w wyjaśnianiu terytorialnego kontekstu procesów innowacji odgrywa koncepcja środowiska innowacji, regionu uczącego się, regionalnego systemu innowacji oraz klastra innowacyjnego. (fragment tekstu)
EN
This paper describes the regional (territorial) context of innovation presented in the literature. The author presents four key concepts: learning regions, 'milieu innovater', regional innovation systems and innovative clusters. These theories emphasize that innovation processes are territorial, cultural and systemic in their nature. Innovation is a locally embedded process. In this context regions are considered not only as a physical space, but also as a self-sustaining "machinery of knowledge" and an incubator for innovative processes. (author's abstract)
XX
Realizacja projektu CERADA, jako pierwszej części operacjonalizacji koncepcji budowania Środkowoeuropejskiej Przestrzeni Badawczo-Rozwojowej, pozwoliła uzyskać konsensus instytucjonalny wobec kluczowych założeń dotyczących przyszłości. W wyniku prac studialnych i analitycznych oraz działań realizowanych metodami action learning sformułowano w partnerstwie wielosektorowym koncepcje przyszłych projektów na rzecz regionu wiedzy CERADA - jego pozycjonowania w warunkach konkurencji globalnej oraz redukowania dystansu do innych ośrodków - w uznanych za priorytetowe dla CERADA dziedzinach technologicznych.(fragment tekstu)
EN
The paper offers methodology assumptions regarding creation of knowledge region. A case study of Central European Research and Development Area is presented to express the pipeline from idea creation to thorough specification of development projects. The projects position CERADA as a knowledge region. The methods presented as well as experience related to their implementation can be a source of practice for other regions.(original abstract)
first rewind previous Strona / 159 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.